• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.05.2018

Proiectul Legii pentru completarea Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei

31.05.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 31.05.2018, consultarea publică de către persoanele, autoritățile și instituțiile publice interesate a proiectului Legii pentru completarea Legii nr. 548-XIII din 21 martie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Prezentul proiect de lege este elaborat pentru consolidarea cadrului de guvernanță corporativă a Băncii Naționale a Moldovei și vizează completarea art. 24, 34 și 74 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Recomandările pe marginea proiectului delege, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 15 iunie 2018, dlui Veaceslav Dumbrava pe adresa electronică: veaceslav.dumbrava@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 215.

Proiectul legii pentru completarea Legii nr. 548-XIII din 21 martie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și nota de argumentare aferentă sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Legii pentru completarea Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei

 

1. Temeiul legal

Proiectul Legii pentru completarea Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei este elaborat în temeiul Legii nr. 548 – XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, cu modificările și completările ulterioare, Codului muncii al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, proiectul legii este elaborat în vederea alinierii la practicile internaționale de domeniu aferente guvernanței corporative a băncilor centrale.

 

2. Scop și obiective

Proiectul legii are drept scop consolidarea cadrului de guvernanță corporativă a Băncii Naționale a Moldovei în vederea exercitării atribuțiilor de bază într-o manieră eficientă și considerând cele mai noi evoluții în domeniu.

Amendamentele incluse în proiectul legii vizează completarea articolelor 24, 34, 74 din Legea nr. 548 – XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Principalele obiective:

 • Reglementarea modalității de realizare a activității în afara sediului Băncii Naționale de către conducere.
 • Reglementarea modalității de aplicare a prevederilor Codului muncii ce țin de încetarea contractului individual de muncă prin acordul părților.
 • Alinierea la practicile internaționale a politicilor și procedurilor de gestiune a riscurilor în activitatea băncii.

 

3. Principalele prevederi ale proiectului legii

Principalele obiective ale modificărilor operate sunt:

 • stabilirea dreptului și a instrumentelor ce țin de organizarea și conducerea activității BNM în afara sediului acesteia care va asigura continuitatea activității și în afara sediului BNM. Aceste norme au drept scop alinierea la strategiile europene de modernizare a modului de realizare a activității, considerând evoluțiile și oportunitățile oferite de tehnologia informației și a telecomunicațiilor. Cea mai mare parte a fluxului de lucru al BNM este în format electronic, utilizând poșta electronică sau sistemul electronic de gestiune a documentelor. Aceasta corespunde strategiei generale de a fluidiza și automatiza la maximum procesele, precum și de a reduce circuitul documentelor pe suport hârtie. Astfel,  comunicarea internă și cea externă a BNM, procesul de coordonare a documentelor pe intern, precum și alte acțiuni de organizare și conducere a activității BNM  se desfășoară în mod electronic. Ritmul de activitate al guvernatorului, prim-viceguvernatorului și viceguvernatorilor este unul foarte intens, luând în considerare obiectivele  și sarcinile impuse atât de Legea cu privire la BNM, cât și de programele încheiate între Republica Moldova și partenerii externi de dezvoltare, cum ar fi Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană, Banca Mondială etc. Respectiv, în vederea asigurării unei eficiențe sporite a utilizării timpului de muncă, în condițiile în care legislația națională nu a fost ajustată la noile tendințe privind munca în afara sediului,, inclusiv la domiciliu, BNM consideră oportună introducerea unor prevederi speciale în Legea cu privire la BNM,  după cum a recomandat Comisia protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului Republicii Moldova prin avizul CPS 9 nr. 90 din 23 martie 2018. Ținem să menționăm că, aceste prevederi reglementează expres aria de cuprindere a muncii în afara sediului, fiind exclusă aplicarea acestora asupra activității guvernatorului, prim-viceguvernatorului și viceguvernatorilor în calitate de membri ai Comitetului executiv și/sau  ai Consiliului de supraveghere. Totodată, este stipulată clar modalitatea de delimitare a activităților care presupun prezența fizică la sediu și semnătura olografă, acestea fiind excluse din aria de aplicare a prevederilor privind munca la distanță,  care sunt reglementate de normele interne de suplinire în caz de absență temporară.
 • Încetarea contractului individual de muncă prin acordul părților conform prevederilor art. 821 din Codul muncii reprezintă modalitatea cea mai onorabilă de încetare a raporturilor de munca și presupune realizarea acordului de voință între angajat și angajator privind încetarea contractului individual de muncă. Această modalitate asigură angajatorul cu un instrument eficient de gestiune a personalului, astfel încât salariații să răspundă provocărilor curente ale băncii și necesităților acesteia de dezvoltare. În general, acest tip de încetare a contractului individual de munca este adesea condiționat, de către salariat, de acordarea unor compensații materiale pentru încetarea raporturilor de munca, drepturile și obligațiile părților regăsindu-se într-un acord de încetare semnat anterior încetării raporturilor de munca. Astfel, proiectul legii prevede drepturi similare pentru salariații ce intră într-un astfel de acord cu cei ce cad sub incidența reducerilor de personal, conform art. 86 din Codul muncii.
 • Banca Națională aprobă și implementează politici și proceduri de gestiune a riscurilor în activitatea sa.  În acest scop, Banca Națională aprobă  apetitul, toleranța și profilul de risc al băncii, adoptă măsuri de gestiune a riscurilor, decizii  privind acceptarea riscurilor, precum și alte măsuri  sau decizii în vederea gestiunii riscurilor, potrivit practicilor internaționale de domeniu.

 

4. Evaluarea impactului de reglementare

Adoptarea prezentului proiect de  lege nu va avea impact economic, cu excepția unor costuri asociate încetării contractului individual de muncă prin acordul părților, care efectiv ar fi mai mici decât în cazul aplicării prevederilor art.186 din Codul muncii.

Totodată, beneficiile din aplicarea prevederilor incluse în proiectul legii prevalează asupra costurilor suportate, acestea având o contribuție semnificativă la întărirea capacității instituționale a băncii.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).