• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.08.2018

Regulament cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018

 

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.277-284 din 27.07.2018, art.1172

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1347 din 23.07.2018

Anexa nr.1
la Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.171 din 19 iulie 2018

REGULAMENT
cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate băncilor
de către Banca Națională a Moldovei

Capitolul I
Dispoziții generale

1. Prezentul regulament stabilește regulile și procedurile de acordare băncilor și sucursalelor băncilor străine, licențiate de Banca Națională a Moldovei (în continuare bănci), a facilităților permanente de creditare în lei moldovenești, în vederea menținerii lichidității băncilor si efectuării în termen a plăților curente.

2. În sensul prezentului regulament, termenii utilizați au următoarele semnificații:
1) credit intraday - credit în formă de descoperit de cont, acordat pe parcursul zilei operaționale pentru efectuarea în termen a plăților curente;
2) credit overnight - credit acordat pe o perioadă overnight, la o rată a dobânzii prestabilită. Creditul overnight se acordă cu data decontării în aceeași zi cu data tranzacției şi scadența în următoarea zi lucrătoare;
3) Depozitar central – entitate astfel definită în art.2 din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;
4) facilități permanente de creditare – creditul intraday și creditul overnight acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei, la care acestea au acces din proprie inițiativă;
5) garanții financiare (în continuare garanții) - valori mobiliare de stat şi certificate ale Băncii Naţionale în formă de înscrieri în cont (în continuare valori mobiliare), aflate în proprietatea băncilor şi acceptate în calitate de garanții la acordarea facilităților permanente de creditare;
6) limită de creditare - suma creditelor intraday şi overnight pe care banca o poate obține în cadrul facilităților permanente de creditare;
7) sistemul Depozitarului central - sistem de decontare a valorilor mobiliare, gestionat de Depozitarul central, care asigură prestarea de către acesta a serviciilor de înregistrare a valorilor mobiliare, de administrare centralizată, de decontare și, după caz, a serviciilor auxiliare.

 

Capitolul II
Condiții de acces pentru facilitățile permanente de creditare

3. Banca Națională acordă acces la facilitățile permanente de creditare în conformitate cu obiectivele sale de politică monetară și este în drept să stabilească limita creditelor intraday/overnight, inclusiv pentru fiecare bancă.

4. Pot apela la facilităţile permanente de creditare băncile care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
1) au încheiat cu Banca Naţională:
a) Contract de acordare a facilităților permanente de creditare (anexa la regulament);
b) Contract privind participarea la Sistemul automatizat de plăţi interbancare (în continuare SAPI);
2) au încheiat cu Depozitarul central contract privind calitatea de participant la Depozitarul central;
3) în conformitate cu regulile Depozitarului central, coordonate cu Banca Națională, au constituit, în conturile deschise în sistemul Depozitarului central, garanții în volum suficient pentru obținerea creditelor intraday/overnight.

5. Valoarea activelor acceptate ca garanție se determină în conformitate cu Normele cu privire la modul de determinare a valorii activelor acceptate de Banca Națională ca garanții la acordarea creditelor băncilor, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.263 din 3 decembrie 2009. Extrasul din aceste Norme este publicat pe pagina web oficială a Băncii Naționale.

6. Constituirea, executarea și eliberarea garanțiilor pentru creditele intraday şi overnight se vor realiza în conformitate cu regulile Depozitarului central, coordonate cu Banca Națională.

 

Capitolul III
Creditul intraday

7. Creditul intraday se acordă în cazul insuficienţei mijloacelor bănești în contul de decontare al băncii deschis în SAPI.

8. Pe parcursul zilei operaționale banca poate beneficia de mai multe credite intraday, în limita stabilită de Banca Națională şi a garanțiilor disponibile.

9. Pentru creditul intraday acordat băncii nu se percep dobânzi, comisioane sau alte plăti.

10. Pe parcursul zilei operaţionale curente, din contul mijloacelor băneşti disponibile în contul de decontare al băncii în SAPI, primordial, se rambursează creditul intraday.

11. Creditul intraday nu poate fi acordat pentru rambursarea creditului overnight.

12. În cazul în care, până la sfârşitul etapei „Efectuarea plăţilor şi a compensării” a Programului zilei operaţionale a SAPI banca nu a rambursat creditul intraday, acesta, în cadrul etapei „Operaţiuni overnight”, se reperfectează în credit overnight, fără acceptul băncii, iar garanțiile pentru creditul intraday sunt considerate în mod automat garanții pentru creditul overnight.

13. În cazul reperfectării creditului intraday în credit overnight, banca va primi notificarea respectivă din sistemul Depozitarului central.

 

Capitolul IV
Creditul overnight

14. Creditul overnight poate fi acordat în cazul:
1) nerambursării creditului intraday până la sfârșitul etapei „Efectuarea plăților şi a compensării” a Programului zilei operaționale a SAPI;
2) insuficienței mijloacelor bănești în contul de decontare al băncii în SAPI.

15. Creditul overnight se acordă în mod automat sau în baza unei solicitări a băncii, astfel cum este prevăzut la pct.16 și, respectiv, pct.17.

16. În cazul indicat la pct.14 subpct.1), creditul overnight se acordă fără acceptul băncii prin intermediul Depozitarului central şi va fi egal cu suma creditului intraday acordat şi nerambursat până la sfârşitul etapei „Efectuarea plăţilor şi a compensării” a Programului zilei operaționale a SAPI.

17. În cazul indicat la pct.14 subpct.2), creditul overnight se acordă în baza unei solicitări inițiate de bancă în sistemul Depozitarului central.

18. Solicitarea pentru creditul overnight se inițiază de către bancă în sistemul Depozitarului central şi se recepţionează de către Banca Națională pe parcursul programului de operare al SAPI, dar nu mai târziu de 10 minute până la sfârșitul etapei „Operaţiuni overnight” a Programului zilei operaționale a SAPI.

19. Solicitarea recepționată de Banca Națională nu poate fi retrasă.

20. Constituirea de garanții insuficiente serveşte drept temei pentru plasarea solicitării în regim de așteptare, până la completarea de către bancă a contului său deschis în sistemul Depozitarului central cu garanții suplimentare pentru acordarea creditului overnight în suma solicitată. Banca va primi o notificare privind insuficiența garanțiilor pentru acordarea creditului overnight. În acest caz creditul poate fi acordat în mărimea garanției disponibile, în baza unei solicitări noi prezentate în intervalul de timp stabilit la pct.18.

21. În baza solicitării acceptate pentru obținerea creditului overnight, Banca Națională va acorda creditul solicitat. Concomitent, sistemul Depozitarului central, în baza mesajelor Băncii Naționale despre înregistrarea sumei creditului overnight în contul de decontare al băncii în SAPI, va bloca valorile mobiliare în contul băncii deschis în sistemul Depozitarului central.

22. În cazul acordării creditului overnight în etapa „Operaţiuni overnight” a zilei operaţionale a SAPI anterioare zilelor de odihnă sau de sărbătoare, Banca Națională percepe plata dobânzii pentru termenul de facto de utilizare a creditului, inclusiv pentru zilele de odihnă sau de sărbătoare, la rata dobânzii creditului overnight.

23. Rata dobânzii aplicată este rata dobânzii la creditele overnight stabilită de Comitetul executiv al Băncii Naţionale, în vigoare la data acordării creditului.

24. Dobânda pentru creditul overnight se calculează pentru fiecare zi de utilizare după formula:

unde:
D – suma dobânzii pentru utilizarea creditului overnight
S – suma creditului overnight
Rd – rata dobânzii aplicată pentru creditul overnight (%)
n – numărul zilelor utilizării creditului overnight.

25. Termenul de rambursare a creditului overnight nu poate fi prelungit.

26. Rambursarea creditului overnight și achitarea dobânzii aferente se va efectua în baza ordinului de transfer generat de către sistemul Depozitarului central, în urma căruia se va emite un ordin de plată de tip livrare contra plată cu codul tranzacţiei 108 și prioritatea 16, transmis spre executare în SAPI până la începutul etapei „Efectuarea plăţilor şi a compensării” a Programului zilei operaţionale a SAPI.

27. Rambursarea parțială a creditului overnight nu se admite.

28. Creditul overnight şi dobânzile aferente urmează a fi rambursate în SAPI până la ora 12:00 a zilei operaționale următoare zilei acordării creditului.

 

Capitolul V
Măsuri aplicate de către Banca Națională în cazul neonorării obligației
de rambursare a creditului overnight

29. În cazul în care banca nu a asigurat în contul său de decontare în SAPI suma suficientă pentru rambursarea creditului overnight şi achitarea dobânzii aferente până la ora 12:00 a zilei operaționale următoare zilei acordării creditului, creditul devine expirat şi Banca Națională este în drept să exercite dreptul său preferențial şi necondiționat de a satisface fiecare cerință a sa ajunsă la termen în conformitate cu prevederile art.70 alin.(2) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

30.  Pentru fiecare zi de întârziere, la suma restantă a creditului overnight, Banca Națională va percepe o dobândă de întârziere, egală cu rata dobânzii la creditul overnight pe o zi, în vigoare la data acordării, plus 0.05 la sută, care se calculează după formula:

unde:
D1 - suma dobânzii de întârziere
S1 - suma creditului overnight restant
Rd - rata dobânzii aplicată pentru creditul overnight (%)
n1 - numărul zilelor utilizării creditului overnight restant.

31. În cazul nerambursării creditului overnight conform condițiilor stipulate la pct.28, Banca Națională este în drept să execute garanțiile în modul prevăzut la pct.123 subpct.2), pct.124 - 126 din Regulamentul cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.188 din 25 septembrie 2014.

32. Banca Națională poate suspenda dreptul băncilor de a utiliza facilitățile permanente de creditare acordate de Banca Națională pentru o perioadă de până la 30 de zile de la data la care a fost constatată nerespectarea obligațiilor în cadrul operațiunilor de politică monetară ale Băncii Naționale.

 

Anexe:     ___PDF     ___DOC