• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.09.2018

Regulamentul cu privire la deţinerile în capitalul social al băncii, aprobat prin HCA al BNM nr.127 din 27 iunie 2013

 

Descarcă și în formatele:       DOC        PDF

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.198-204 art.1419 din 13.09.2013

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr. 937 din 30 august 2013

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.127
din 27 iunie 2013

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la deţinerile în capitalul social al băncii

În temeiul articolelor 5, 11 şi 44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi articolele 15-158 şi 40 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la deţinerile în capitalul social al băncii, conform anexei.

2. Persoanele care au obţinut şi deţin cote în capitalul social al băncilor în mărime de la 20% pînă la 25% în conformitate cu prevederile Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 în redacţia de pînă la 05.04.2013, nu urmează să solicite permisiunea Băncii Naţionale. Orice majorare a cotelor deţinute de persoanele respective se va efectua doar cu permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale, eliberată în condiţiile regulamentului menţionat în punctul 1 din prezenta hotărîre.

3. Achiziţia sau deţinerea unei cote substanţiale în capitalul social al băncilor fără permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale, prin activitate concertată desfăşurată pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, conduce la incidenţa prevederilor articolului 151 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 şi “data achiziţiei” se va considera data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.

4. Banca urmează să informeze Banca Naţională în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri despre achiziţiile sau deţinerile de cote substanţiale în capitalul său, prevăzute la punctul 3 din prezenta hotărîre, conform informaţiilor de care dispune.


PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

Dorin DRĂGUŢANU

 

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.127 din 27 iunie 2013

REGULAMENT
cu privire la deţinerile în capitalul social al băncii

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul regulament stabileşte exigenţe privind deţinerea, dobîndirea, majorarea, înstrăinarea sau reducerea unei deţineri în capitalul băncii, primirea acţiunilor băncii ca aport la capitalul social al persoanei, achiziţionarea ori subscrierea acţiunilor băncii emise în conformitate cu prevederile art.52 alin.(3) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, constituirea acţiunilor băncii ca obiect al gajului, proceduri de evaluare a achizitorilor potenţiali şi a persoanelor dobînditoare care preconizează să deţină deţineri în capitalul social al băncii în condiţiile art.45 alin.(1) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor şi de monitorizare continuă a calităţii acţionarilor băncii, precum şi informaţiile şi documentele ce urmează a fi remise Băncii Naţionale a Moldovei în aceste scopuri.
[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.1 în redacţia Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.1 în redacţia Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

2. Noţiunile utilizate în prezentul Regulament au semnificaţiile prevăzute la articolul 3 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

3. În sensul prezentului Regulament noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
1) Influenţă dominantă asupra persoanei – existenţa unor situaţii de fapt sau a unor aranjamente organizatorice sau financiare pentru:
a) repartizarea profitului anual sau acoperirea pierderilor persoanei;
b) coordonarea gestionării activităţii persoanei de către alte persoane care urmăresc un obiectiv comun;
c) atribuirea de competenţe mai mari, decît cele care derivă din deţinerile deţinute;
d) atribuirea competenţelor de a alege membrii organului de supraveghere sau ai organului executiv altor persoane, decît celor care urmează să posede asemenea competenţe în temeiul deţinerilor deţinute;
e) gestionarea comună a persoanelor, care derivă din componenţa organelor de conducere;
f) cazurile în care fie majoritatea membrilor organului de supraveghere sau a membrilor organului executiv ale persoanei, fie acţionarul care deţine cel puţin 50% din acţiunile cu drept de vot sau din capitalul persoanei sunt obişnuiţi sau sunt obligaţi să acţioneze în vederea gestiunii persoanei în conformitate cu instrucţiunile altei persoane;
g) capacitatea de a deţine majoritatea decisivă pentru a vota chestiunile prevăzute de legislaţie, ce ţin de competenţa adunării generale a acţionarilor.

[Subpct.2) abrogat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]

3) Persoane care acţionează concertat – persoanele după cum sunt definite la art.3 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.
4) Achizitor potenţial – orice persoană fizică sau juridică ori grup de astfel de persoane care acţionează concertat care intenţionează:
a) să achiziţioneze, prin orice modalitate, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, o deţinere calificată într-o bancă ori să îşi majoreze, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, deţinerea calificată, astfel încât proporţia drepturilor sale de vot sau a deţinerii să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50%, ori astfel încât banca să devină o filială a sa, sau;
b) să dobândească, individual sau concertat, prin orice modalitate, o deţinere calificată într-o bancă asupra căreia au devenit incidente prevederile art.45 alin.(2) sau art.52 alin.(2) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, sau;
c) să primească ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale acţiuni ale băncii, care reprezintă o deţinere calificată, sau;
d) să dobândească, prin orice modalitate, acţiuni ale băncii, care reprezintă o deţinere calificată, emisă în conformitate cu prevederile art.52 alin.(3) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.
5) Debitor gajist potenţial - deţinătorul a cărei deţinere calificată de acţiuni ale băncii se preconizează să fie constituită ca obiect al gajului.
6) Persoană dobânditoare (Dobânditor) - orice persoană fizică sau juridică ori grup de astfel de persoane care acţionează concertat, care intenţionează:
a) să dobândească, individual sau concertat, prin orice modalitate, o deţinere inferioară celei calificate într-o bancă asupra căreia au devenit incidente prevederile art.45 alin.(2) sau art.52 alin.(2) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, sau;
b) să primească ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale acţiuni ale băncii, care reprezintă o deţinere inferioară celei calificate, sau;
c) să dobândească, prin orice modalitate, acţiuni ale băncii, care reprezintă o deţinere inferioară celei calificate, emisă în conformitate cu prevederile art.52 alin.(3) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.
7) Grup de persoane – grup format dintr-o întreprindere-mamă, care împreună cu filialele sale şi persoanele juridice în cadrul cărora întreprinderea-mamă sau filialele acesteia deţin, direct sau indirect, o deţinere de cel puţin 20% din capitalul social al unei entităţi, precum şi un grup de persoane legate între ele printr-o relaţie în următorul sens:
a) două sau mai multe persoane sunt conduse împreună, în virtutea unui contract încheiat sau a prevederilor din statutul sau actul constitutiv al persoanelor respective;
b) organele de conducere a două sau mai multe persoane sunt formate, în majoritate, din aceeaşi membri.
În sensul prezentului regulament, orice subgrup al unui grup de persoane se consideră a fi un grup de persoane;
8) Structura grupului de persoane - se referă la membrii grupului de persoane, precum şi la regulile de administrare şi conducere intragrup (mecanismele de luare a deciziilor, nivelul de independenţă, administrarea capitalului).
[Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.3 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

 

Capitolul II
EXIGENŢE ŞI RESTRICŢII PRIVIND
DEŢINERILE ÎN CAPITALUL BĂNCII

[Denumirea cap.II în redacţia Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

4. Orice persoană este obligată, până la achiziţionarea/dobândirea acţiunilor unei bănci, să obţină de la Banca Naţională a Moldovei aprobarea prealabilă, în condiţiile prezentului regulament, în următoarele situaţii:
1) o persoană, în calitate de achizitor potenţial/persoană dobânditoare, intenţionează să achiziţioneze/dobândească, prin orice modalitate, după caz, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, o deţinere în conformitate cu prevederile art.45 alin.(1) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor;
2) un debitor gajist potenţial, intenţionează să constituie ca obiect al gajului o deţinere calificată de acţiuni ale băncii în conformitate cu prevederile art.8 alin.51) din Legea nr.449 din 30 iulie 2001 cu privire la gaj.
În aplicarea prezentului regulament, obligaţiile achizitorului potenţial / persoanei dobânditoare / deţinătorului direct sau indirect îi revin şi beneficiarului efectiv.
[Pct.4 în redacţia Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.4 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.4 în redacţia Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]


5. Orice achizitor potenţial /persoană dobînditoare trebuie să solicite aprobarea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale înainte de depunerea mijloacelor băneşti ca plată pentru acţiuni (plasarea primară) şi pînă la efectuarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare sau transmitere a acţiunilor (circulaţia secundară) şi pînă la efectuarea oricăror altor tranzacţii care vor conduce la deţinerea de către acesta a unei deţineri pentru care este necesară aprobarea prealabilă Băncii Naţionale a Moldovei.
Orice debitor gajist potenţial trebuie să solicite aprobarea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale pînă la încheierea contractului de gaj.
[Pct.5 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.5 modificat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]


6. În cazul în care achiziţiile/dobândirile sunt realizate cu încălcarea prevederilor punctului 4 subpunctului 1) din prezentul Regulament, exerciţiul dreptului de vot, al dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidaţi pentru membrii organului de conducere, al dreptului de a primi dividende este suspendat de drept din data achiziţiei/dobândirii. Banca Naţională informează achizitorul potenţial/persoana dobînditoare şi banca, în termen de 5 zile de la data la care a aflat despre achiziţia/dobândirea realizată în condiţiile prezentului alineat, despre incidenţa prevederilor vizînd suspendarea exerciţiului drepturilor menţionate. Acţiunile ale căror exerciţiu al dreptului de vot este suspendat nu se vor lua în considerare la adoptarea hotărîrilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.
În cazul în care o deţinere calificată de acţiuni ale băncii va fi constituită ca obiect al gajului cu încălcarea prevederilor punctului 4 subpunctul 2) din prezentul regulament, Banca Naţională aplică prevederile art.139 şi/sau 141 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.
[Pct.6 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.6 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.6 completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

7. Asupra persoanelor care au încălcat prevederile punctului 4 subpunctului 1) din prezentul regulament devin incidente 52 alin.(3) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor
[Pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.7 în redacţia Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

8. Prevederea punctului 4 subpunctului 1) nu se aplică în cazul în care deţinerea în capitalul băncii sau majorarea acesteia este obţinută în circumstanţe obiective şi anume prin succesiune; moştenire; donaţie sau alt mod de transmitere cu titlu gratuit; ca rezultat al reducerii capitalului social al băncii; în temeiul dispoziţiilor legale care prevăd efectuarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor emise de bănci, prin derogare de la prevederile legislaţiei bancare cu privire la obligaţia deţinerii aprobării prealabile. În aceste cazuri, exerciţiul dreptului de vot, al dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidaţi pentru membrii organului de conducere, al dreptului de a primi dividende este suspendat de drept din data achiziţiei pînă la data eliberării aprobării prealabile Băncii Naţionale. Banca Naţională informează achizitorul şi banca, în termen de 5 zile de la data la care a aflat despre achiziţia realizată în circumstanţe obiective, despre incidenţa prevederilor vizînd suspendarea exerciţiului drepturilor menţionate. Acţiunile în cauză se iau în considerare la stabilirea cvorumului la adunarea generală a acţionarilor, dar nu se iau în calcul la adoptarea hotărîrilor.
[Pct.8 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.8 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.8 completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

9. Achizitorii, care au obţinut deţineri calificate în capitalul băncii sau au efectuat majorarea acestora, în condiţiile expuse la punctul 8 din prezentul Regulament urmează să informeze Banca Naţională în termen de 15 zile de la data achiziţiei/dobândirii şi să solicite aprobarea prealabilă Băncii Naţionale în termen de 60 de zile de la data achiziţiei, conform prevederilor prezentului Regulament. Dacă acţionarii nu solicită aprobarea prealabilă Băncii Naţionale în acest termen sau dacă, în urma evaluării efectuate, Banca Naţională refuză eliberarea aprobării prealabile, acţionarii vor înstrăina, integral, deţinerea deţinută în capitalul băncii, în termen de 3 luni de la data achiziţiei acţiunilor aferente deţinerii calificate astfel achiziţionate sau de la data la care a fost emis refuzul. În cazul în care după expirarea termenului acţiunile nu au fost înstrăinate, devin incidente prevederile art.52 alin.(3) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.
[Pct.9 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]

10. Nu pot deţine direct sau indirect deţineri în capitalul băncii persoanele rezidente ale jurisdicţiilor care potrivit actelor normative ale Băncii Naţionale au fost calificate ca jurisdicţii ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă, precum şi/sau grupurile de persoane care acţionează concertat şi care au în componenţa lor o persoană din jurisdicţiile menţionate.

11. La aplicarea prevederilor prezentului Regulament, modalitatea de determinare a dreptului de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncii se efectuează în conformitate cu prevederile din Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.130 din 04 iulie 2013, coordonat cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
[Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.11 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

 

Capitolul III
SOLICITAREA APROBĂRII PREALABILE DE CĂTRE
ACHIZITORUL POTENŢIAL /PERSOANA DOBÎNDITOARE
ŞI ADOPTAREA DECIZIEI

[Denumirea cap.III completată prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Denumirea cap.III completată prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

12. Achizitorul potenţial /persoana dobînditoare trebuie să depună o cerere scrisă la Banca Naţională, întocmită în conformitate cu anexa nr.1 la prezentul Regulament.
Cererea pentru obţinerea aprobării prealabile a Băncii Naţionale, documentele şi informaţiile prezentate conform anexelor nr.2-5 la prezentul regulament se semnează, fiecare filă în parte, de către achizitorul potenţial/persoana dobînditoare sau, în cazul persoanei juridice, de către reprezentanţii împuterniciţi să acţioneze în numele acestora prin lege, statut sau prin decizia de achiziţionare a deţinerii în capitalul social al băncii adoptată de organul de conducere abilitat al achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare. Nu se permite semnarea cererii de către reprezentanţii împuterniciţi prin procură.
Cererea şi setul de documente se înaintează Guvernatorului Băncii Naţionale în limba de stat a Republicii Moldova. Cererea, precum şi documentele şi informaţiile necesare pot fi prezentate la Banca Naţională a Moldovei, cu acordul prealabil a acesteia, într-o limbă de circulaţie internaţională, cu excepţia documentelor, informaţiilor menţionate la punctul 1 subpunctele 51), 52), 7), 11), punctul 2 subpunctele 3), 5), 6), 7) (la partea care se referă la prezentarea raportului auditorului extern, cu anexarea situaţiilor financiare, pentru ultimul an, individual şi/sau consolidat) şi 12) precum şi la punctul 3 subpunctul 12) din anexa nr.2 şi anexa nr.4, care sunt traduse în limba de stat şi semnate de către un traducător autorizat. Dacă documentele şi informaţiile prezentate în limba respectivă creează impedimente materiale sau procedurale pentru examinarea cererii, Banca Naţională a Moldovei poate solicita completarea sau clarificarea documentelor şi a informaţiilor primite şi/sau prezentarea traducerii autorizate în limba de stat.
[Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.12 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

13. În cazul în care achizitorul potenţial /persoana dobânditoare este un grup de persoane care acţionează concertat se prezintă cereri separate pentru fiecare persoană din grup, inclusiv cu deţinătorii direcţi şi indirecţi ai acţiunilor băncii cu anexarea setului de documente, care va include informaţii complete, în conformitate cu prevederile anexelor nr.2 - 5 şi se semnează, fiecare filă în parte, de către fiecare achizitor potenţial/persoană dobânditoare în parte sau de către reprezentantul persoanei juridice împuternicit să acţioneze în numele acesteia prin lege, statut sau prin decizia de achiziţionare a deţinerii în capitalul social al băncii, adoptată de organul de conducere abilitat.
[Pct.13 în redacţia Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.13 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.13 completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

131. Dacă achizitorul potenţial/persoana dobînditoare este o organizaţie internaţională sau o bancă la cerere se anexează setul de documente conform anexelor nr.21 şi 4 la prezentul regulament, iar în cazul băncii din Republica Moldova şi al băncii străine se prezintă suplimentar informaţiile prevăzute de anexa nr.5 la prezentul regulament. Cererea, documentele şi informaţiile menţionate mai sus pot fi semnate de către reprezentantul persoanei juridice împuternicit să acţioneze în numele acesteia prin lege, statut sau prin decizia de achiziţionare a deţinerii în capitalul social al băncii adoptat de organul de conducere abilitat. Cu acordul prealabil al Băncii Naţionale, cererea şi setul de documente pot fi întocmite şi prezentate Băncii Naţionale într-o limbă de circulaţie internaţională. Dacă setul de acte prezentat în limba respectivă creează impedimente materiale sau procedurale pentru examinarea cererii, Banca Naţională poate solicita completarea sau clarificarea informaţiilor primite şi/sau prezentarea traducerii legalizate în limba română.
[Pct.131 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.131 introdus prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

132. În cazul în care achizitorul potenţial/persoana dobânditoare este o societate pe acţiuni ale cărei acţiuni sunt admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată în Republica Moldova sau în statele expuse în anexa nr.23, cu excepţia achizitorului potenţial/persoanei dobânditoare menţionată la pct.131, se depune o cerere întocmită în conformitate cu anexa nr.1 la care se ataşează informaţiile şi documentele menţionate în anexele nr.22, 4 şi 5.
Cererea, documentele şi informaţiile prezentate conform prezentului punct se semnează de către achizitorul potenţial/persoana dobânditoare sau de către reprezentantul achizitorului potenţial/persoanei dobânditoare împuternicit să acţioneze în numele acestuia prin lege, statut sau prin decizia de achiziţionare a deţinerii în capitalul social al băncii adoptată de organul de conducere abilitat. Cererea, precum şi documentele şi informaţiile necesare pot fi prezentate la Banca Naţională a Moldovei, cu acordul prealabil al acesteia, într-o limbă de circulaţie internaţională, cu excepţia documentelor, informaţiilor menţionate la punctul 1 subpunctele 4), 5), 6), 8) (la partea care se referă la prezentarea raportului auditorului extern, cu anexarea situaţiilor financiare, pentru ultimul an, individual şi/sau consolidat), 15) şi punctul 2 subpunctele 5), 7) din anexa nr.22 şi anexa nr.4, care sunt traduse în limba de stat şi semnate de către un traducător autorizat. Dacă documentele şi informaţiile prezentate în limba străină creează impedimente materiale sau procedurale pentru examinarea cererii, Banca Naţională a Moldovei poate solicita completarea sau clarificarea documentelor şi a informaţiilor primite şi/sau prezentarea traducerii autorizare în limba de stat.
[Pct.132 introdus prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]

133. Dacă achizitorul potenţial/persoana dobânditoare este una sau mai multe entităţi constituite special în scopul desfăşurării activităţilor de investiţii şi reprezintă persoane juridice din Republica Moldova sau din statele expuse în anexa nr.23, prin intermediul cărora unul sau mai mulţi deţinători de cote în capitalul acestora menţionaţi la punctele 131, 132 şi 134 şi constituiţi în Republica Moldova sau în statele expuse în anexa nr.23, intenţionează să achiziţioneze/dobândească o deţinere în capitalul social al unei bănci, achizitorul potenţial/persoana dobânditoare depune la Banca Naţională a Moldovei o cerere, întocmită în conformitate cu anexa nr.1, la care se ataşează informaţiile şi documentele menţionate la anexele nr.24 şi nr.4. În cazul în care achizitorul potenţial/persoana dobânditoare este creată de către mai multe persoane se consideră că acestea acţionează în mod concertat.
Achizitorii potenţiali indirecţi ai achiziţiei propuse în bancă sau deţinătorii de cote ai persoanei dobânditoare constituite special în scopul desfăşurării activităţilor de investiţii prezintă informaţiile şi documentele menţionate la pct.2 şi 3 din anexa nr.2, anexele nr.21, nr.22, 25 şi/sau punctul 134, după caz, şi anexele nr.4 şi 5.
Cererea, întocmită în conformitate cu anexa nr.1, documentele şi informaţiile menţionate în prezentul punct se semnează de către achizitorul potenţial/persoana dobânditoare sau de către reprezentantul achizitorului potenţial/persoanei dobânditoare împuternicit să acţioneze în numele acestuia prin lege, statut sau prin decizia de achiziţionare a deţinerii în capitalul social al băncii adoptată de organul de conducere abilitat. Cererea, precum şi documentele şi informaţiile pot fi prezentate la Banca Naţională a Moldovei, cu acordul prealabil a acesteia, într-o limbă de circulaţie internaţională, cu excepţia documentelor, informaţiilor menţionate la punctele 4, 5, 7 (la partea care se referă la prezentarea raportului auditorului extern, cu anexarea situaţiilor financiare, pentru ultimul an, individual şi/sau consolidat), 8 şi 12 din anexa nr.24 şi anexa nr.4, care sunt traduse în limba de stat şi semnate de către un traducător autorizat. Dacă documentele şi informaţiile prezentate în limba respectivă creează impedimente materiale sau procedurale pentru examinarea cererii, Banca Naţională a Moldovei poate solicita completarea sau clarificarea documentelor şi a informaţiilor primite şi/sau prezentarea traducerii autorizate în limba de stat.
Achizitorul potenţial/persoana dobânditoare se consideră că este potrivit şi adecvat, dacă:
1) Achizitorii potenţiali indirecţi sau deţinătorii de cote ai persoanei dobânditoare, precum şi membrii grupului care acţionează concertat, respectă criteriile prevăzute la art.48 alin.(1) sau, dacă este aplicabil, art.48 alin.(2) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, şi
2) Achizitorul potenţial/persoana dobânditoare respectă criteriile prevăzute la art.48 alin.(1) sau, dacă este aplicabil, art.48 alin.(2) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor. Îndeplinirea criteriilor prevăzute la art.48 alin.(1) lit.a) din perspectiva competenţei profesionale şi celor prevăzute la literele lit.c) şi d), dacă sunt aplicabile, este prezumată dacă acestea sunt îndeplinite de către achizitorii potenţiali indirecţi sau deţinătorii de cote ai persoanei dobânditoare, precum şi membrii grupului care acţionează concertat.
[Pct.133 introdus prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]

134. Dacă achizitorul potenţial/persoana dobânditoare este un fond de investiţii – persoană juridică constituită în Republica Moldova sau în statele expuse în anexa nr.23, se depune o cerere, întocmită conform anexei nr.1 la care se ataşează informaţiile şi documentele menţionate la punctele 1 şi 2 din anexa nr.25 şi anexele nr.4 şi 5. Dacă achizitorul potenţial/persoana dobânditoare menţionată în prezentul alineat este condus de o entitate specializată în administrarea de investiţii, se ataşează informaţiile şi documentele menţionate la punctul 3 din anexa nr.25.
În cazul în care fondul de investiţii nu are personalitate juridică şi este condus de o entitate specializată în administrarea de investiţii, ambele constituite în Republica Moldova sau în statele expuse în anexa nr.23, achizitor potenţial / persoană dobânditoare se califică fondul de investiţie şi în acest caz se evaluează deţinătorii de unităţi de fond care deţin individual cel puţin 5% din totalul unităţilor de fond. În cazul în care deţinătorii de unităţi de fond care deţin cel puţin 5% din totalul unităţilor de fond reprezintă cumulativ mai puţin de 50% din toate unităţile de fond emise, atunci se evaluează deţinătorii de unităţi de fond cu cele mai mari deţineri a căror valoare reprezintă cumulativ 50% şi mai mult din toate unităţile de fond emise.
În aceste cazuri, entitatea specializată în administrarea de investiţii depune o cerere, întocmită conform anexei nr.1 la care ataşează:
1) Informaţiile şi documentele menţionate în anexele nr.2, 21 şi/sau 22, după caz, şi în anexele nr.4 şi 5, întocmite în funcţie de tipul deţinătorilor de unităţi de fond;
2) O descriere succintă a politicii de investiţii a fondului care va conţine cel puţin: restricţiile privind investiţiile, detalii în ceea ce priveşte monitorizarea investiţiei, factorii utilizaţi de către fond pentru luarea deciziilor investiţionale, factorii care ar declanşa schimbări în strategia elaborată de către fond, precum şi modul de luare a deciziilor investiţionale, inclusiv numele şi poziţia persoanelor responsabile de luarea unor astfel de decizii;
3) Copia semnată de entitatea specializată în administrarea de investiţii a cel puţin unui contract (cu condiţia că toate contractele conţin prevederi similare, fapt confirmat prin declaraţia pe propria răspundere a entităţii specializate în administrarea de investiţii), ce se referă la deţinerea unităţilor de fond din cadrul fondului de investiţii care va conţine cel puţin condiţiile de investire şi alte cerinţe stabilite;
4) Informaţiile şi documentele referitoare la entitatea specializată în administrarea de investiţii menţionate la pct.3 din anexa nr.25 şi anexa nr.4 întocmite de către aceasta;
5) Lista deţinătorilor de unităţi de fond care deţin cel puţin 5% din totalul unităţilor de fond, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora, dacă există, cu indicarea cel puţin a următoarei informaţii:
pentru deţinătorul de unităţi de fond – numele, prenumele / denumirea, ţara de origine, sediul şi oricare alte date de identitate ale fiecărui investitor; suma mijloacelor financiare deja alocate de către fiecare investitor; suma totală a mijloacelor financiare pe care fiecare investitor este obligat să le aloce conform contractului investiţional; suma mijloacelor băneşti care vor fi alocate de către fiecare investitor pentru finanţarea achiziţiei acţiunilor băncii sau suma totală a acestora;
pentru beneficiarul efectiv, dacă exista – numele, prenumele / denumirea, ţara de origine, sediul şi oricare alte date de identitate ale beneficiarului;
6) Numărul deţinătorilor de unităţi de fond care deţin până la 5% din totalul unităţilor de fond cu indicarea cel puţin a informaţiei privind suma agregată a mijloacelor financiare deja alocate; suma agregată a mijloacelor financiare pe care investitorii respectivi sunt obligaţi să le aloce conform contractelor investiţionale; suma agregată a mijloacelor băneşti care vor fi alocate de către aceşti investitori pentru finanţarea achiziţiei acţiunilor băncii.
Cererea, documentele şi informaţiile necesare pot fi prezentate la Banca Naţională a Moldovei, cu acordul prealabil al acesteia, într-o limbă de circulaţie internaţională, cu excepţia documentelor şi informaţiilor menţionate la subpunctele 2), 3) şi 5) din prezentul punct, la punctul 1 subpunctele 3), 4), 5), 7) (la partea care se referă la prezentarea raportului auditorului extern, cu anexarea situaţiilor financiare, pentru ultimul an, individual şi/sau consolidat), 8), 13), 15), 17) - 20) , punctul 2 subpunctele 5), 7), 9) şi punctul 3 subpunctele 4) - 6), 8), 11) şi 12) din anexa nr.25, şi anexa nr.4, care sunt traduse în limba de stat şi semnate de către un traducător autorizat. Dacă documentele şi informaţiile prezentate creează impedimente materiale sau procedurale pentru examinarea cererii, Banca Naţională a Moldovei poate solicita completarea sau clarificarea documentelor şi a informaţiilor primite şi/sau prezentarea traducerii autorizare în limba de stat.
[Pct.134 introdus prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]

14. După primirea cererii din partea achizitorului potenţial /persoanei dobînditoare privind obţinerea aprobării prealabile, Banca Naţională verifică corespunderea cu prevederile anexelor nr.2-5 la prezentul Regulament, sub aspectul plenitudinii (totalităţii) documentelor prezentate şi confirmă în scris acestuia despre primirea solicitării cu specificarea ce ţine de plenitudinea documentelor cel tîrziu în termen de 2 zile lucrătoare din data primirii.
[Pct.14 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

141. Banca Naţională poate refuza eliberarea aprobării prealabile pînă la începerea evaluării, dacă dispune de documente, informaţii ce atestă necorespunderea achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare cel puţin unuia din criteriile stabilite la art.48 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.
[Pct.141 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.141 introdus prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

15. În cazul în care cererea este însoţită de toate documentele conform prevederilor anexelor nr.2-5 la prezentul Regulament, Banca Naţională comunică achizitorului potenţial /persoanei dobînditoare în confirmarea prevăzută la punctul 14 din prezentul Regulament şi data expirării termenului de evaluare.
[Pct.15 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

16. În cazul în care cererea nu este însoţită de toate documentele conform prevederilor anexelor nr.2-5 la prezentul Regulament, Banca Naţională comunică achizitorului potenţial /persoanei dobînditoare în confirmarea prevăzută la punctul 14 din prezentul Regulament despre necesitatea completării setului de documente în termen de 30 zile lucrătoare din data expedierii /înmînării acestei confirmări. În cazul în care achizitorul potenţial /persoana dobînditoare nu va prezenta informaţiile sau documentele solicitate în termenul specificat la prezentul punct, Banca Naţională restituie cererea şi setul de documente prezentat fără a iniţia procedura de evaluare.
[Pct.16 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.16 completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

17. Banca Naţională realizează evaluarea calităţii achizitorului potenţial /persoanei dobînditoare în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data confirmării scrise a primirii documentelor, conform prevederilor anexelor nr.2-5 la prezentul Regulament. Dacă cererea nu este însoţită de toate documentele, termenul de evaluare începe să curgă de la data confirmării de către Banca Naţională a primirii tuturor documentelor.
[Pct.17 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

18. Banca Naţională poate solicita în scris orice informaţii sau documente suplimentare necesare pentru finalizarea evaluării, dar nu mai tîrziu de expirarea a 50 de zile lucrătoare din termenul de evaluare prevăzut la punctul 17 din prezentul Regulament.

19. Achizitorul potenţial /persoana dobînditoare va transmite informaţiile sau documentele suplimentare solicitate de Banca Naţională în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data expedierii /înmînării de către Banca Naţională a solicitării. Pe perioada respectivă, termenul de evaluare prevăzut la punctul 17 din prezentul Regulament se suspendă. Orice altă solicitare din partea Băncii Naţionale de completare sau de clarificare a informaţiilor primite nu mai are ca efect suspendarea termenului de evaluare.
În cazul în care achizitorul potenţial/persoana dobânditoare este situată sau reglementată într-un alt stat sau este o persoană care nu face obiectul supravegherii de către Banca Naţională a Moldovei sau de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Banca Naţională a Moldovei poate decide prelungirea perioadei de suspendare a termenului prevăzut în prezentul punct cu cel mult 30 de zile lucrătoare
În cazul în care, achizitorul potenţial /persoana dobînditoare nu va prezenta informaţiile sau documentele solicitate în termenul specificat la prezentul punct, Banca Naţională nu eliberează aprobarea prealabilă şi informează despre acest fapt achizitorul potenţial/persoana dobânditoare.
[Pct.19 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.19 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

191. După primirea informaţiilor şi/sau a documentelor suplimentare solicitate de Banca Naţională a Moldovei din partea achizitorului potenţial/persoanei dobânditoare, Banca Naţională a Moldovei verifică corespunderea documentelor şi informaţiilor solicitate potrivit punctului 19 sub aspectul plenitudinii (totalităţii) şi confirmă primirea acestora cu specificarea ce ţine de plenitudinea documentelor şi/sau a informaţiilor în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii
[Pct.191 introdus prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]

20. Urmarea realizării evaluării calităţii achizitorului potenţial /persoanei dobînditoare, în condiţiile prezentului Regulament, Banca Naţională eliberează sau refuză eliberarea aprobării prealabile în conformitate cu punctul 21 sau 24, după caz.
[Pct.20 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

21. Banca Naţională a Moldovei eliberează aprobarea prealabilă achizitorului potenţial/persoanei dobânditoare numai dacă sunt respectate condiţiile prevăzute la art.48 alin.(3) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor
[Pct.21 în redacţia Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.21 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.21 modificat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

22. În cazul eliberării aprobării prealabile, Banca Naţională poate stabili un termen maxim, care nu poate fi mai mic de 3 luni, pentru finalizarea achiziţiei propuse. Banca Naţională poate prelungi acest termen, în cazul unor circumstanţe ce nu depind de voinţa achizitorului potenţial /persoanei dobînditoare şi care justifică o asemenea prelungire.
[Pct.22 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

23. Banca Naţională a Moldovei comunică achizitorului potenţial/persoanei dobânditoare despre emiterea hotărârii cu privire la aprobarea prealabilă în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii respective, fără a depăşi termenul prevăzut la punctul 17.
[Pct.23 în redacţia Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]

231. Achizitorul potenţial/persoana dobînditoare, în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării dreptului de proprietate asupra acţiunilor dobîndite, va notifica Banca Naţională şi banca despre tranzacţia pentru care a fost obţinută aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale. În acest scop achizitorul potenţial/persoana dobînditoare prezintă cel puţin următoarea informaţie: numărul şi tipul acţiunilor dobîndite, valoarea nominală a unei acţiuni, % din capitalul social al băncii, % din totalul drepturilor de vot, preţul de dobîndire a unei acţiuni, preţul total al tranzacţiei efectuate; numărul şi data înregistrării dreptului de proprietate asupra acestora.
[Pct.231 introdus prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

24. Banca Naţională nu va elibera aprobarea prealabilă dacă există motive rezonabile în acest sens, în baza criteriilor prevăzute la Capitolul IV din prezentul Regulament, sau dacă informaţiile şi documentele furnizate de achizitorul potenţial /persoana dobînditoare sînt incomplete “şi/sau conţin date eronate.
[Pct.24 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

25. În cazul în care Banca Naţională ia hotărîrea de a refuza eliberarea aprobării prealabile, aceasta comunică în scris achizitorului potenţial /persoanei dobînditoare hotărîrea sa, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia şi fără a depăşi termenul prevăzut la punctul 17 din prezentul Regulament, indicînd şi motivele care au stat la baza hotărîrii.
[Pct.25 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

26. În cazul în care achizitorul potenţial/persoana dobînditoare este un grup de persoane care acţionează concertat, aprobarea prealabilă se eliberează grupului. Valabilitatea aprobării prealabile respective este condiţionată de următoarele:
1) Aprobarea prealabilă eliberată grupului de persoane care acţionează concertat nu este valabilă pentru fiecare persoană separat din grupul respectiv.
2) În cazul desfiinţării complete a grupului de persoane care acţionează concertat aprobarea prealabilă deţinută de către acest grup îşi pierde valabilitatea.
3) Atunci cînd una sau mai multe persoane se retrag din grup, valabilitatea aprobării prealabile este în limita deţinerilor deţinute de persoanele rămase. În acest caz, valabilitatea aprobării prealabile va fi confirmată de către Banca Naţională, prin scrisoare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoştinţă despre acest fapt.
4) Atunci cînd la grup aderă o persoană, aceasta prezintă setul de documente în conformitate cu anexele nr.2-5 la prezentul Regulament, în vederea solicitării unei noi aprobări prealabile;
5) Atunci cînd în cadrul grupului care acţionează concertat sunt efectuate transferuri de deţineri, total sau parţial, de la o persoană la alta sau altele din cadrul grupului, aprobarea prealabilă deţinută de către acest grup îşi menţine valabilitatea, dacă, după notificarea Băncii Naţionale cu privire la decizia aferentă transferului de deţinere în cadrul grupului, Banca Naţională confirmă acest fapt în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării;
6) Atunci cînd în cadrul grupului care acţionează concertat sunt efectuate majorări de deţineri de către una sau mai multe persoane astfel ca deţinerea deţinerii de către grup va atinge ori va depăşi nivelul limitelor menţionate la art.45 alin.(1) lit.a) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, această/aceste persoane vor prezenta setul de documente în conformitate cu anexele nr.2-5 la regulament, în vederea solicitării unei noi aprobări prealabile.
[Pct.26 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.26 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.26 completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

 

Capitolul IV
EVALUAREA ACHIZITORULUI POTENŢIAL /PERSOANEI DOBÎNDITOARE

[Denumirea cap.IV completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

27. Evaluarea calităţii achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare se realizează cu respectarea principiului proporţionalităţii, care se aplică atît în ce priveşte structura şi complexitatea informaţiilor solicitate pentru realizarea evaluării şi procedura de evaluare propriu-zisă, ţinînd cont de natura achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare, cît şi în ce priveşte influenţa achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare asupra băncii vizate urmare achiziţiei propuse.
[Pct.27 în redacţia Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

28. Banca Naţională a Moldovei evaluează calitatea achizitorului potenţial prin examinarea cumulativă a criteriilor prevăzute la art.48 alin.(1) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.
[Pct.28 în redacţia Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.28 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

281. Banca Naţională a Moldovei evaluează calitatea persoanei dobânditoare prin examinarea cumulativă a criteriilor prevăzute la art.48 alin.(2) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.
[Pct.281 în redacţia Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.
281 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.
281 introdus prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

282. La realizarea evaluărilor prevăzute la pct.28 şi 281, Banca Naţională a Moldovei va colabora, prin consultare reciprocă, cu alte autorităţi competente naţionale sau din alte state implicate.
[Pct.282 introdus prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]

29. Ca urmare a examinării cererii şi a setului de documente prezentat în conformitate cu prevederile prezentului regulament, Banca Naţională poate decide să realizeze evaluarea doar a persoanei care deţine calitatea de ultim deţinător indirect al deţinerii calificate (sau a beneficiarului efectiv al acestuia) şi a persoanei care urmează să deţină direct deţinerea calificată, cu excepţia cazului cînd Banca Naţională consideră necesară evaluarea unuia sau a mai multor deţinători intermediari din lanţul de participaţii.
[Pct.29 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.29 completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

30. Evaluarea reputaţiei achizitorului potenţial /persoanei dobînditoare conform punctelor 28 sau 281, după caz, din prezentul regulament presupune identificarea existenţei suspiciunilor întemeiate privind integritatea şi competenţa profesională ale acestuia.
Evaluarea reputaţiei are în vedere următoarele elemente:
1) integritatea;
2) competenţa profesională.
Dacă achizitorul potenţial /persoana dobînditoare este o persoană juridică, evaluarea integrităţii şi competenţei profesionale trebuie să vizeze persoana juridică însăşi, precum şi persoanele care asigură conducerea activităţii persoanei juridice respective. La evaluarea reputaţiei achizitorului potenţial - fond de investiţii fără personalitate juridică se va evalua integritatea deţinătorilor de unităţi de fond care deţin individual cel puţin 5% din totalul unităţilor de fond. În cazul în care deţinătorii de unităţi de fond care deţin cel puţin 5% din totalul unităţilor de fond reprezintă cumulativ mai puţin de 50% din toate unităţile de fond emise, atunci se evaluează integritatea deţinătorilor de unităţi de fond cu cele mai mari deţineri ale căror valoare reprezintă cumulativ 50% şi mai mult din toate unităţile de fond emise iar la entitatea specializată în administrarea de investiţii a fondului respectiv se va evalua integritatea şi competenţa profesională.
[Pct.30 completat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.30 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.30 completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

31. Achizitorul potenţial /persoana dobînditoare este prezumat a întruni cerinţa privind integritatea, pînă la proba contrară.
[Pct.31 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

32. La evaluarea integrităţii achizitorului potenţial /persoanei dobînditoare vor fi luate în consideraţie, în măsura în care prezintă relevanţă, cel puţin următoarele aspecte şi situaţii:
1) persoana a fost condamnată sau este sub urmărire penală la momentul prezentării setului de documente, pe plan intern şi/sau internaţional, pentru infracţiuni economice;
2) persoana are sancţiuni contravenţionale sau are calitatea de contravenient în cadrul unui proces contravenţional pentru contravenţii ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare;
3) existenţa unor măsuri şi sancţiuni aplicate de orice autoritate de supraveghere sau organism profesional în domeniul economic;
4) orice indiciu că achizitorul potenţial /persoana dobînditoare nu a fost transparent, deschis şi cooperant în relaţia sa cu autoritatea de supraveghere sau cu autoritatea de reglementare, inclusiv orice indiciu că acesta a încercat să evite evaluarea în cadrul unei proceduri de autorizare a unei entităţi reglementate, a ignorat cu bună ştiinţă obligaţia de notificare/autorizare a intenţiei de dobîndire a unei deţineri într-o entitate reglementată sau a încercat să evite evaluarea prudenţială căreia trebuia să i se supună în calitate de achizitor potenţial /persoană dobînditoare al unei deţineri într-o asemenea entitate reglementată;
5) achizitorului potenţial /persoanei dobînditoare i s-a refuzat înregistrarea, autorizarea sau i s-a refuzat licenţierea pentru o activitate autorizată sau licenţiată, i-a fost revocată, retrasă sau radiată o asemenea înregistrare, autorizare, licenţiere;
6) achizitorul potenţial /persoana dobînditoare a fost demisă sau exclusă dintr-o poziţie de trust, dintr-o relaţie fiduciară sau o situaţie similară ori i s-a cerut demisia sau retragerea dintr-o asemenea poziţie;
7) achizitorul potenţial /persoana dobînditoare are interdicţie de a ocupa o funcţie de conducere într-o persoană juridică;
8) achizitorul potenţial/persoana dobînditoare a fost înscrisă pe lista debitorilor de rea-credinţă sau a fost înregistrată cu situaţii de neplată a datoriei/datoriilor sale faţă de altă persoană/persoane conform informaţiei deţinute de un birou al istoriilor de credite;
[Subpct.9) abrogat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
10) existenţa unor procese civile/contravenţionale/penale, investiţii/expuneri şi datorii mari, inclusiv expirate, în cazul în care acestea au un impact semnificativ asupra solidităţii financiare a achizitorului potenţial şi / sau;
11) existenţa unor procese civile/contravenţionale/penale, investiţii/expuneri şi datorii mari, inclusiv expirate, în cazul în care acestea au un impact semnificativ asupra persoanelor juridice controlate sau unde acesta / aceasta a deţinut funcţia de membru al organului de conducere, ori unde persoana vizată are o deţinere calificată în capitalul social.
[Pct.32 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.32 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

33. La evaluarea achizitorului potenţial /persoanei dobînditoare se va ţine cont şi de existenţa situaţiilor prevăzute la punctul 32 din prezentul Regulament în privinţa persoanelor controlate sau conduse în trecut ori în prezent de achizitorul potenţial /persoana dobînditoare.
[Pct.33 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

34. Banca Naţională evaluează relevanţa situaţiilor prevăzute la punctul 32 din prezentul Regulament, avînd în vedere gravitatea circumstanţelor caracteristice fiecărei situaţii, precum şi faptul că asemenea situaţii pot fi semnificative considerate împreună, chiar dacă luate separat pot să nu prezinte relevanţă.

35. La evaluarea integrităţii achizitorului potenţial /persoanei dobînditoare Banca Naţională poate lua în considerare informaţiile relevante din punctul de vedere al integrităţii oricărei persoane aflate în legătură cu acesta, cum ar fi orice persoană care are sau pare să aibă o relaţie de afaceri sau de rudenie conform legislaţiei civile cu achizitorul potenţial /persoana dobînditoare.
[Pct.35 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

36. Banca Naţională va efectua evaluarea integrităţii achizitorului potenţial /persoanei dobînditoare indiferent de nivelul participaţiei ce urmează a fi deţinută în bancă şi de gradul de implicare preconizat al achizitorului potenţial în administrarea băncii respective.
[Pct.36 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

37. Competenţa profesională a achizitorului potenţial cuprinde competenţa în administrare şi competenţa în sfera activităţilor financiare desfăşurate de bancă, denumită competenţă tehnică.
[Pct.37 modificat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

38. Competenţa în administrare poate fi evaluată, avînd în vedere experienţa anterioară a achizitorului potenţial în achiziţionarea şi administrarea de participaţii în capitalul unei persoane juridice, care trebuie să demonstreze abilitate, diligenţă şi conformarea la standardele relevante.
[Pct.38 modificat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

39. Competenţa tehnică poate fi evaluată, avînd în vedere experienţa anterioară a achizitorului potenţial dobîndită ca acţionar care a exercitat controlul asupra unei societăţi comerciale care desfăşoară activitate pe piaţa financiară şi/sau ca persoană care a condus activitatea unor asemenea societăţi comerciale. În acest caz, de asemenea, experienţa achizitorului potenţial trebuie să demonstreze abilitate, diligenţă şi conformarea la standardele relevante. În cazul unui achizitor potenţial – persoană juridică, evaluarea competenţei trebuie să aibă în vedere în special activităţile financiare desfăşurate în prezent de către achizitorul potenţial şi/sau de entităţile din grupul de persoane din care acesta face parte.
[Pct.39 completat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.39 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.39 modificat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

40. La evaluarea cerinţelor privind competenţa tehnică se va ţine cont de particularităţile fiecărui caz, în special de nivelul participaţiei ce urmează a fi deţinută în bancă şi de gradul de implicare preconizat al achizitorului potenţial în administrarea băncii. În acest scop, Banca Naţională va ţine cont de următoarele situaţii:
1) achizitorul potenţial nu este în poziţia de a exercita sau nu intenţionează să exercite o influenţă asupra băncii. În acest caz, deţinerea unei competenţe de administrare adecvate va fi suficientă pentru întrunirea cerinţelor de competenţă profesională;
2) achizitorul potenţial urmează să participe la capitalul băncii cu scopul de a-şi diversifica portofoliul şi/sau de a obţine dividende ori venituri din capital şi nu cu scopul de a se implica în administrarea băncii în cauză. În acest caz, ţinînd cont de principiul proporţionalităţii, se va dovedi îndeplinirea cerinţei privind competenţa de administrare, iar cerinţele de competenţă tehnică pot să fie reduse semnificativ;
3) achizitorul potenţial urmează să deţină controlul asupra băncii sau să exercite o influenţă dominantă asupra acesteia, spre exemplu prin intermediul unei participaţii care conferă un drept de veto. În acest caz, se va dovedi îndeplinirea cerinţei privind competenţa de administrare, iar nivelul competenţei tehnice trebuie să fie mai ridicat, cu luarea în considerare a naturii şi a complexităţii activităţilor propuse.
[Pct.40 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.40 modificat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

41. Banca Naţională va efectua evaluarea reputaţiei, cunoştinţelor, aptitudinilor şi experienţei oricărui membru al organului de conducere care va conduce activitatea băncii, ca rezultat al achiziţiei propuse numai în cazurile în care achizitorul potenţial dispune de capacitatea de a desemna administratori ai băncii şi a identificat candidaturile acestora.
În acest caz, Banca Naţională va efectua evaluarea prealabilă a reputaţiei, cunoştinţelor, aptitudinilor şi experienţei oricărui membru al organului de conducere care va conduce activitatea băncii, ca rezultat al achiziţiei propuse, în baza documentelor ce ţin de persoana respectivă prezentate de către achizitorul potenţial potrivit anexei nr.1 la Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de membrii organului de conducere şi listei persoanelor afiliate persoanei care va activa în calitate de administrator al băncii (conform definiţiei date la articolul 3 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor şi ţinînd cont de definiţia din Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate) cu indicarea următoarelor date: criteriul de afiliere, în cazul persoanei juridice – denumirea, sediul, numele conducătorilor, deţinerile în capitalul societăţii comerciale (denumirea societăţii comerciale, ţara de reşedinţă şi valoarea deţinerii), iar în cazul persoanei fizice – numele, prenumele, domiciliul, locul de muncă şi funcţia ocupată, deţinerile în capitalul societăţii comerciale (denumirea societăţii comerciale, ţara de reşedinţă şi valoarea deţinerii).
[Pct.41 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]

42. În cazul în care achizitorul potenţial intenţionează să propună spre desemnare un membru al organului de conducere care nu corespunde exigenţelor Băncii Naţionale, se consideră că acesta nu corespunde criteriului prevăzut la art.48 alin.(1) lit.b) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor şi Banca Naţională refuză eliberarea aprobării prealabile.
[Pct.42 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.42 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

43. Evaluarea definitivă cu confirmarea sau neconfirmarea ulterioară a persoanelor care vor activa în calitate de membru al organului de conducere al băncii ca rezultat al achiziţiei propuse va fi efectuată de către Banca Naţională după aprobarea acestora de către organul competent al băncii şi după prezentarea setului de documente conform prevederilor reglementărilor Băncii Naţionale aferente cerinţelor faţă de membrii organului de conducere.
[Pct.43 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]

44. Banca Naţională evaluează soliditatea financiară a achizitorului potenţial în baza documentelor prezentate conform anexelor nr.2-5 la prezentul Regulament din perspectiva capacităţii acestuia de a finanţa participaţia sa şi de a menţine o structură financiară solidă a sa şi a băncii, precum şi de a asigura administrarea prudentă şi sănătoasă a băncii în viitorul previzibil (3 ani).
[Pct.44 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.44 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

45. La evaluarea solidităţii financiare a achizitorului potenţial se va ţine cont de faptul dacă achizitorul potenţial a fost angajat activ în activităţi economice, financiare şi de altă natură înainte de a solicita deţinerea deţinerii respective în capitalul social al băncii.
[Pct.45 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]

46. În cazul achizitorului potenţial ce urmează să deţină controlul asupra băncii, soliditatea financiară a acestuia se analizează în corelaţie cu criteriul menţionat la art.48 alin.(1) lit.d) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor referitor la capacitatea băncii de a respecta şi de a continua să respecte cerinţele prudenţiale.
[Pct.46 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]

47. Banca Naţională analizează dacă mecanismele de finanţare utilizate de achizitorul potenţial pentru a finanţa participaţia la capitalul social al băncii sau dacă relaţiile financiare existente între achizitorul potenţial şi bancă pot genera conflicte de interese care pot destabiliza structura financiară a băncii.

48. Analiza solidităţii financiare a achizitorului potenţial trebuie să fie raportată la natura acestuia şi să fie proporţională cu participaţia sa la capitalul social al băncii, fiind efectuată în funcţie de situaţia în care achizitorul potenţial urmează să exercite controlul asupra băncii şi cea în care acesta urmează să exercite o influenţă dominantă; chiar şi în situaţia din urmă trebuie să se ia în considerare implicarea pe care achizitorul potenţial o va avea în administrarea băncii.
[Pct.48 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

481. În cazul în care Banca Naţională deţine informaţii privind înrăutăţirea iminentă a solidităţii financiare a achizitorului potenţial pînă la efectuarea achiziţiei propuse se consideră că acesta nu corespunde criteriului prevăzut la art.48 alin.(1) lit.c) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor şi Banca Naţională refuză eliberarea aprobării prealabile.
[Pct.481 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.
481 introdus prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

49. Dacă achizitorul potenţial este o persoană juridică, nerezidentă, reglementată şi supravegheată prudenţial de către autoritatea de supraveghere din ţara respectivă ale cărei reglementări în domeniul prudenţial sunt considerate echivalente, Banca Naţională va lua în considerare evaluarea situaţiei financiare a achizitorului potenţial respectiv, de autoritatea sa de supraveghere, coroborată cu documentele transmise direct de către autoritatea de supraveghere a achizitorului potenţial Băncii Naţionale.
[Pct.49 completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

50. Examinarea calităţii achizitorului potenţial se constată dacă banca va respecta prevederile art.48 alin.(1) lit.d) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.
[Pct.50 în redacţia Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.50 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.50 completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]


[Pct.51 abrogat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.51 completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

52. Întru asigurarea unei supravegheri eficiente Banca Naţională nu trebuie să fie împiedicată să-şi îndeplinească obligaţiile de supraveghere de legăturile strînse ale băncii cu alte persoane fizice sau juridice ori de legile, reglementările sau măsurile administrative din alt stat, care guvernează persoana fizică sau juridică aflată în legături strînse cu banca, ori de dificultăţi în punerea în aplicare a acestor legi, reglementări sau măsuri administrative.

53. Evaluarea prudenţială a achizitorului potenţial trebuie să vizeze capacitatea sa de a susţine o organizare adecvată a băncii în cadrul grupului de persoane din care face parte acesta. În acest scop, grupul de persoane trebuie să deţină un sistem de guvernanţă corporativă, inclusiv sistem de control intern clar şi transparent.
[Pct.53 în redacţia Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.53 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.53 completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

54. Banca Naţională va lua în considerare şi dacă achizitorul potenţial va fi capabil pe viitor să furnizeze băncii susţinerea financiară şi capital de care aceasta ar avea nevoie pentru dezvoltarea viitoare a activităţilor preconizate şi să implementeze orice soluţie adecvată pentru a ajusta viitoarele necesităţi de fonduri proprii ale băncii.
[Pct.54 în redacţia Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

55. Evaluarea criteriului privind existenta unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce priveşte achiziţia propusă este sau a fost săvârşită o infracţiune ori tentativă a infracţiunii de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, sau că, prin achiziţia propusă, un asemenea risc ar putea creşte, se realizează în corelaţie cu evaluarea integrităţii indiferent de mărimea cotei care se intenţionează de a fi deţinută în bancă.
[Pct.55 în redacţia Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]

56. Fondurile utilizate pentru dobîndirea deţinerii la capitalul social al băncii nu poate să provină din surse ilegale, iar mecanismul de finanţare trebuie să fie transparent. În acest sens, se va demonstra cel puţin:
1) că fondurile respective nu sînt virate prin intermediul unor instituţii financiare care sînt supravegheate de către autorităţi competente din ţările necooperante şi cu risc sporit în spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi/sau care nu dispun de norme suficiente privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
2) că informaţiile cu privire la activităţile şi/sau sursele de finanţare care au generat aceste fonduri, inclusiv schema de finanţare a achiziţiei propuse/dobândirii sunt potrivit tranzacţiei aferente achiziţiei propuse;
3) că fondurile pot fi justificate printr-un canal neîntrerupt de documente confirmative pînă la provenienţa acestora sau sînt disponibile suficiente informaţii care permit Băncii Naţionale să elimine orice suspiciuni cu privire la provenienţa acestora.
[Pct.56 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.56 în redacţia Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

57. Calitatea unui achizitor potenţial/persoană dobînditoare nu va fi considerată adecvată, dacă aceasta este suspectată de organele competente sau cunoscută, pe plan intern ori internaţional, ca fiind:
1) implicată în operaţiuni de spălare a banilor sau în tentative de acest fel, indiferent dacă acestea sînt legate sau nu de deţinere în capitalul social al băncii vizate;
2) terorist sau că finanţează acte de terorism;
3) persoană afiliată cu persoanele menţionate la subpunctele 1) şi/sau 2).
[Pct.57 în redacţia Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.57 completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

571. În cazul în care achizitorul potenţial/persoana dobînditoare este cunoscută sau suspectată de implicare în operaţiuni sau încercare de spălare a banilor şi/sau de implicare în finanţarea terorismului se consideră că aceasta nu corespunde criteriului prevăzut la art.48 alin.(1) lit.e) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor şi Banca Naţională refuză eliberarea aprobării prealabile.
[Pct.571 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.
571 în redacţia Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.
571 introdus prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

58. Evaluarea achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare prin prisma stratificării acţionariatului se va lua în consideraţie în cazul existenţei unei stratificări excesive (de la achizitorul potenţial pînă la beneficiarul efectiv sînt mai mult de 3 niveluri) care poate crea impedimente Băncii Naţionale în exercitarea atribuţiilor de supraveghere. În acest scop, se va ţine cont cel puţin de:
1) transparenţa şi colaborarea persoanelor care fac parte din lanţul de stratificare în ceea ce priveşte prezentarea tuturor informaţiilor solicitate de către Banca Naţională;
2) posibilitatea realizării unui schimb eficient de informaţii cu autorităţile de supraveghere şi alte autorităţi competente referitor la toate persoanele specificate;
3) autoritatea de supraveghere din ţara de origine a persoanelor care fac parte din lanţul de stratificare nu se opune deţinerii directe/indirecte de către acestea a unei deţineri în capitalul social al unei bănci din Republica Moldova
[Pct.58 în redacţia Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

 

Capitolul IV1
SOLICITAREA APROBĂRII PREALABILE ŞI EVALUAREA
DEBITORULUI GAJIST POTENŢIAL, ADOPTAREA DECIZIEI

[Cap.IV1 (pct.581-589) introdus prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

581. Debitorul gajist potenţial trebuie să depună o cerere scrisă la Banca Naţională, întocmită în conformitate cu anexa nr.11 la prezentul regulament.
Cererea pentru obţinerea aprobării prealabile  Băncii Naţionale privind constituirea ca obiect al gajului a unei deţineri calificate de acţiuni ale băncii, precum şi anexele la aceasta se semnează nemijlocit, fiecare filă, de debitorul gajist potenţial sau de către reprezentantul legal al acestuia (în cazul persoanei juridice – de către persoana împuternicită prin lege, statut sau prin decizia de gajare a deţinerii calificate în capitalul social al băncii adoptată de organul de conducere abilitat). Nu se permite semnarea cererii de către reprezentanţii împuterniciţi prin procură.
Cererea şi setul de documente se înaintează guvernatorului Băncii Naţionale în limba de stat a Republicii Moldova. Cererea, precum şi documentele şi informaţiile necesare pot fi prezentate la Banca Naţională a Moldovei, cu acordul prealabil al acesteia, într-o limbă de circulaţie internaţională. Dacă documentele şi informaţiile prezentate în limba respectivă creează impedimente materiale sau procedurale pentru examinarea cererii, Banca Naţională a Moldovei poate solicita completarea sau clarificarea documentelor şi a informaţiilor primite şi/sau prezentarea traducerii autorizate în limba de stat.
La cererea pentru obţinerea aprobării prealabile Băncii Naţionale debitorul gajist potenţial - persoană fizică/juridică anexează următoarele informaţii şi documente:
1) copia legalizată conform legislaţiei a paşaportului sau a buletinului de identitate/extrasul din Registrul de stat emis de către organul competent de înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi de ţinerea evidenţei acestora (întocmit în decurs de cel mult 30 zile precedente datei depunerii cererii), inclusiv copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat legalizată notarial;
2) informaţia privind persoana juridică sau fizică care acţionează în numele sau în contul debitorului gajist potenţial – persoană fizică şi persoana juridică sau fizică, în numele sau în contul căreia acţionează debitorul gajist potenţial – persoană fizică, care va specifica împuternicirile respective (cu anexarea copiilor legalizate ale documentelor confirmative);
3) informaţia cu privire la acţiunile băncii ce se preconizează a fi gajate, întocmită în scris, care va include cel puţin: numărul acţiunilor gajate, valoarea nominală, valoarea de piaţă şi ponderea acestora în capitalul social al băncii;
4) copia proiectului contractului de gaj;
5) copia proiectului/contractului de credit;
6) documentul ce atestă notificarea de către banca emitentă despre intenţia debitorului gajist potenţial de a pune în gaj acţiunile acesteia;

[Subpct.7) abrogat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]

8) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului efectiv, întocmită în scris, privind deţinerea statutului de beneficiar efectiv al acţiunilor preconizate de a fi gajate, precum şi informaţiile care confirmă acest statut;
9) informaţia cu privire la fondurile care vor proveni din creditul solicitat, inclusiv: mărimea creditului solicitat, scopul utilizării creditului, prin intermediul cărei/căror instituţii (reţeaua utilizată pentru transferul fondurilor) vor fi efectuate transferurile pentru realizarea scopului creditului şi altă informaţie relevantă privind utilizarea fondurilor aferente creditului.
[Pct.581 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.
581 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.
581 introdus prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

582. În cazul în care debitorul/debitorii gajişti potenţiali sunt un grup de persoane care acţionează concertat, inclusiv cu persoanele care solicită creditul, cu persoanele care acordă creditul, cu proprietarii şi cu membrii organului de conducere al acestor persoane se prezintă cereri separate pentru fiecare persoană din cadrul grupului, cu anexarea setului de documente în conformitate cu prevederile punctului 581.
[Pct.582 în redacţia Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.
582 introdus prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

583. După primirea cererii pentru obţinerea aprobării prealabile, conform punctului 581 din prezentul regulament, şi verificarea corespunderii cererii, informaţiei şi documentelor anexate cu prevederile din prezentul capitol, sub aspectul plenitudinii (totalităţii), Banca Naţională confirmă în scris debitorului gajist potenţial despre plenitudinea documentelor cel tîrziu în termen de 4 zile lucrătoare din data primirii cererii.
În cazul în care cererea este însoţită de toate documentele prevăzute în prezentul capitol, Banca Naţională îi comunică despre aceasta debitorului gajist potenţial, conform procedurii stipulate în prezentul punct, specificînd data expirării termenului de evaluare.
În cazul în care nu au fost prezentate toate documentele conform prevederilor punctului 581 din prezentul regulament, Banca Naţională informează debitorul gajist potenţial despre necesitatea completării setului de documente.
În cazul în care, la solicitarea repetată a Băncii Naţionale, debitorul gajist potenţial nu prezintă toate documentele, conform prevederilor punctului 581 din prezentul regulament, Banca Naţională în termen de 30 zile lucrătoare din data expedierii confirmării prevăzute în prezentul punct, informează debitorul gajist potenţial despre refuzul eliberării aprobării prealabile.
[Pct.583 introdus prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

584. Banca Naţională evaluează calitatea debitorului gajist potenţial în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare din data confirmării scrise a primirii documentelor, conform prevederilor punctului 581 din prezentul regulament. Dacă cererea nu este însoţită de toate documentele, termenul de evaluare începe să curgă de la data confirmării de către Banca Naţională a primirii tuturor documentelor.
[Pct.584 introdus prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

585. Banca Naţională poate solicita în scris orice informaţii sau documente suplimentare sau efectua investigaţii suplimentare necesare pentru evaluarea debitorului gajist potenţial. Din data solicitării informaţiilor sau documentelor suplimentare termenul de evaluare prevăzut la punctul 584 din prezentul regulament pînă la prezentarea acestora se suspendă. În cazul în care debitorul gajist potenţial nu va prezenta toate informaţiile sau documentele necesare în termenul specificat de către Banca Naţională, aceasta informează debitorul gajist potenţial despre refuzul eliberării aprobării prealabile.
[Pct.585 introdus prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

586. Banca Naţională evaluează calitatea debitorului gajist potenţial prin examinarea cumulativă a următoarelor criterii:
1) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că prin gajarea propusă a acţiunilor băncii ar putea fi o tentativă a infracţiunii de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în sensul prevederilor legislaţiei în domeniu;
2) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că beneficiarul efectiv al acţiunilor băncii preconizate a fi gajate este o altă persoană decît cea declarată Băncii Naţionale;
3) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că debitorul gajist potenţial nu se conformează Legii nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.
În cazul în care creditorul va fi o bancă din Republica Moldova, se va lua în consideraţie capacitatea băncii de a respecta cerinţele prudenţiale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, ca urmare a acordării creditului.
[Pct.586 introdus prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

587. Banca Naţională nu va elibera aprobarea prealabilă dacă există motive rezonabile în acest sens, în baza criteriilor prevăzute la punctul 586 din prezentul regulament sau dacă informaţiile şi documentele furnizate de debitorul gajist potenţial sînt incomplete sau conţin date eronate.
[Pct.587 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.
587 introdus prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

588. În cazul în care Banca Naţională refuză eliberarea aprobării prealabile, aceasta îi comunică în scris debitorului gajist potenţial despre hotărîrea sa, în termen de 2 zile lucrătoare din data adoptării hotărîrii şi fără a depăşi termenul prevăzut la punctul 583 din prezentul regulament, indicînd şi motivele care au stat la baza hotărîrii.
[Pct.588 introdus prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

589. Evaluarea criteriului prevăzut la punctul 586 subpunctul 1) din prezentul regulament se realizează prin analiza transparenţei utilizării fondurilor provenite din creditul solicitat. În acest sens, se va demonstra cel puţin că fondurile respective nu vor fi virate prin intermediul unor instituţii care sunt supravegheate de către autorităţile competente din ţările necooperante şi cu risc sporit în spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi/sau care nu dispun de norme suficiente privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
Constituirea gajului nu va fi permisă, dacă persoana care solicită creditul, preconizat a fi asigurat cu acţiunile băncii, este suspectată de organele competente sau cunoscută, pe plan intern ori internaţional, ca fiind:
1) implicată în operaţiuni de spălare a banilor sau în tentative de acest fel;
2) teroristă sau că finanţează acte de terorism.
[Pct.589 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.
589 introdus prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

 

Capitolul V
NOTIFICĂRI PRIVIND ÎNSTRĂINAREA SAU REDUCEREA
DEŢINERII ÎN CAPITALUL SOCIAL AL BĂNCII

59. Orice deţinător direct sau indirect al unei deţineri calificate în capitalul social al băncii care a decis să înstrăineze o deţinere calificată într-o bancă sau să îşi reducă deţinerea calificată, astfel încît proporţia drepturilor sale de vot ori a deţinerii în capitalul social să se situeze sub nivelurile de 1%, 5%, 10%, 20%, 33%, 50% sau astfel încît banca să înceteze să mai fie o filială a acestei persoane, notifică în scris Banca Naţională şi banca în legătură cu această decizie. Notificarea trebuie efectuată prealabil transmiterii dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare.
[Pct.59 completat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.59 modificat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

60. Notificarea menţionată la punctul 59 din prezentul Regulament va fi efectuată printr-o scrisoare oficială semnată de deţinătorul direct sau indirect, după caz, al deţinerii la capitalul băncii care a decis să o înstrăineze cu anexarea informaţiei conform anexei nr.6 la prezentul Regulament şi a următoarelor documente:
1) extrasul din registrul deţinătorilor de valori mobiliare, de la registratorul societăţii care confirmă drepturile deţinătorului asupra valorilor mobiliare ale băncii;
2) date referitoare la identitatea persoanelor care activează concertat cu deţinătorul de acţiuni ale căror acţiuni constituie obiectul vînzării, cu specificarea relaţiilor acestora;
3) declaraţia pe propria răspundere, întocmită în scris prin care se confirmă că datele şi informaţiile prezentate sînt veridice;
4) date referitoare la identitatea cumpărătorului în cazul în care aceasta este cunoscută şi/sau modul de vânzare.
[Pct.60 completat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.60 modificat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

 

Capitolul VI
MONITORIZAREA CALITĂŢII ACŢIONARIATULUI

61. Calitatea deţinătorilor direcţi şi indirecţi de deţineri calificate în capitalul social al unei bănci trebuie să corespundă în mod permanent criteriilor expuse în Capitolul IV din prezentul regulament pentru asigurarea unui management prudent şi sănătos al băncii, respectării de către aceasta a prevederilor legislaţiei. În acest scop, deţinătorii direcţi şi indirecţi, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora prezintă la Banca Naţională anexa nr.41 la prezentul regulament şi anexa nr.1 sau, după caz, anexa nr.2 din Regulamentul cu privire la calculul dreptului de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor anual, cel tîrziu pînă la 30 aprilie al anului următor celui de gestiune. În cazul în care informaţiile prezentate anterior au suferit modificări la capitolele I şi II din chestionar, deţinătorii direcţi şi indirecţi, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora prezintă la Banca Naţională modificările în cauză pe parcursul a 30 zile din data survenirii modificărilor.
[Pct.61 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.61 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.61 în redacţia Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

62. Banca Naţională poate solicita de la bancă şi de la orice deţinător direct şi indirect de deţinere în capitalul social al băncii, inclusiv de la beneficiarii efectivi ai acestora orice informaţii pe care le consideră necesare în vederea examinării corespunderii deţinătorilor direcţi şi indirecţi cerinţelor expuse în Capitolul IV din prezentul Regulament.
După caz, Banca Naţională solicită cel puţin:
1) băncii prezentarea informaţiei de care dispune privind identitatea deţinătorilor direcţi şi indirecţi, inclusiv beneficiarilor efectivi de deţineri şi nivelul acestora;
2) băncii şi/sau oricărui deţinător direct sau indirect, inclusiv beneficiarilor efectivi de deţinere în capitalul social al băncii prezentarea informaţiei aferentă activităţii, inclusiv rapoartele financiare anuale, declaraţiile de venituri, precum şi altă informaţie necesară efectuării evaluării prudenţiale, în modul şi în condiţiile prevăzute în Capitolul IV din prezentul Regulament;
3) deţinătorilor direcţi sau indirecţi de deţinere în capitalul social al băncii prezentarea informaţiei cu privire la identitatea lor şi a persoanelor afiliate acestora: pentru persoane juridice – extrasul din Registrul de stat emis de către organul competent de a înregistra persoanele juridice, pentru persoanele fizice – copia actului de identitate, precum şi lista deţinătorilor direcţi şi indirecţi şi a persoanelor afiliate acestora cu indicarea criteriului de afiliere.
Banca şi deţinătorii direcţi şi indirecţi prezintă informaţia în modul şi condiţiile prevăzute în solicitarea Băncii Naţionale.
[Pct.62 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.62 modificat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

63. Banca este obligată să identifice şi să informeze Banca Naţională în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoştinţă, despre:
1) orice dobîndire directă sau indirectă a deţinerilor în capitalul social al băncii care atinge ori depăşeşte 1%, 5%, 10%, 20%, 33%, 50% sau ca urmare a căreia banca devine filială;
2) orice înstrăinare directă sau indirectă a deţinerilor în capitalul social al băncii care se situează sub nivelurile de 1%, 5%, 10%, 20%, 33%, 50% sau astfel încît banca încetează să mai fie o filială;
3) orice fapte sau circumstanţe care generează suspiciunea că asemenea dobîndire sau înstrăinare, conform punctului 63 subpunctele 1) şi 2) din prezentul regulament, a avut loc fără respectarea legislaţiei şi/sau a actelor normative ale Băncii Naţionale, cu anexarea documentelor justificative. Această informaţie este prezentată de către bancă şi acţionarilor vizaţi.
[Pct.63 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.63 modificat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

[Pct.64 abrogat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.64 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]
[Pct.64 modificat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

65. Banca Naţională va fi informată despre orice acord, indiferent de forma în care a fost încheiat, care are drept obiect sau efect exercitarea concertată a dreptului de vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor băncii sau în cadrul adunărilor generale ale persoanelor care exercită controlul asupra băncii, acţionează concertat în cadrul administrării băncii sau ale persoanelor care exercită controlul asupra acesteia, sau exercitarea dreptului de a desemna majoritatea membrilor din organul de conducere, sau ale persoanelor care exercită controlul asupra acesteia.
Participanţii la un astfel de acord şi organele de conducere ale băncii sau persoanele la care acest acord se referă informează Banca Naţională în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea acordului sau din ziua în care devin cunoscute circumstanţele care relevă existenţa acestuia, atunci cînd acordul nu este încheiat în formă scrisă, cu prezentarea cel puţin a următoarelor informaţii:
1) identitatea participanţilor la acord cu indicarea deţinerilor şi drepturilor de vot deţinute individual şi agregat;
2) după caz, identitatea persoanelor la care se referă acordul;
3) data semnării acordului sau data la care devin cunoscute circumstanţele care relevă existenţa acestuia;
4) beneficiarii efectivi ai participanţilor la acord, precum şi, după caz, cei ai persoanelor la care se referă acordul.
[Pct.65 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.65 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

66. Informaţiile prezentate conform acestui capitol pot fi verificate de Banca Naţională.

 

Capitolul VII
MĂSURILE ÎNTREPRINSE ÎN CAZUL NECONFORMĂRII
CALITĂŢII ACŢIONARIATULUI

[Denumirea cap.VII modificată prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

67. În cazul în care banca şi/sau deţinătorul direct şi indirect de deţineri în capitalul social al băncii nu se conformează cerinţelor privind calitatea acţionariatului expuse la Capitolul IV din prezentul Regulament, Banca Naţională poate aplica măsuri de remediere şi sancţiuni conform prevederilor articolului 139 şi/sau 141 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.
[Pct.67 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]

68. Independent de alte măsuri sau sancţiuni care pot fi aplicate băncii, membrilor organului de conducere ai acesteia, deţinătorului direct şi indirect de deţinere calificată în capitalul social al băncii şi beneficiarului efectiv al acestuia, în cazul în care deţinătorul direct sau indirect de deţinere calificată nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege şi de actele normative ale Băncii Naţionale emise în aplicarea acesteia privind calitatea acţionariatului unei bănci sau exercită asupra acesteia o influenţă de natură să pericliteze administrarea prudentă şi sănătoasă a băncii, precum şi atunci cînd deţinătorul direct sau indirect sau beneficiarul efectiv al acestuia nu a furnizat Băncii Naţionale informaţii care relevă cu certitudine identitatea beneficiarului efectiv, Banca Naţională poate:
1) retrage aprobarea prealabilă a deţinătorilor de deţinere calificată în capitalul social al băncii, informînd despre acest fapt conform legii;
2) dispune suspendarea:
a) exercitării drepturilor de vot aferente acestor acţiuni;
b) dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale;
c) dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi;
d) dreptului de a propune candidaţi pentru membrii consiliului societăţii, organului executiv şi ai comisiei de cenzori;
e) dreptului de a primi dividende;
3) dispune înstrăinarea acţiunilor deţinute de către persoana al cărei drept de vot a fost suspendat.
[Pct.68 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.68 completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

69. În cazul retragerii aprobării prealabile, deţinătorii de deţinere calificată în capitalul social al băncii vizaţi înstrăinează acţiunile lor în termen de 3 luni de la data retragerii aprobării prealabile. În cazul în care acţiunile nu au fost înstrăinate în acest termen, se vor aplica prevederile art.52 alin.(3) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.
[Pct.69 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.69 modificat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

70. În cazul în care Banca Naţională retrage aprobarea prealabilă deţinătorilor de deţinere calificată în capitalul social al băncii care deţin cumulativ mai mult de 50% în capitalul social al acesteia, şi/sau în cazul în care Banca Naţională constată acţiunea concertată a acţionarilor, care deţin o deţinere calificată mai mare de 50% din capitalul social al băncii fără aprobarea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale, Banca Naţională poate întreprinde măsuri de intervenţie timpurie sau acţiuni de rezoluţie, prevăzute în Legea nr.232 din 3 octombrie 2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor.
[Pct.70 în redacţia Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

71. Persoanele faţă de care au fost dispuse măsurile prevăzute la art.45 alin.(2) şi 52 alin.(1) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor nu mai pot deţine direct sau indirect noi acţiuni ale băncii respective, precum şi în alte bănci.
[Pct.71 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.71 în redacţia Hot. BNM nr.273 din 19.10.2017, în vigoare 03.11.2017]

 

Capitolul VIII
LISTA ACŢIONARILOR

72. Lista acţionarilor băncii care au dreptul să participe la adunarea generală a acţionarilor este nulă în absenţa opiniei scrise a Băncii Naţionale pe marginea acesteia.

73. În acest scop, cu cel puţin 7 zile înainte de ţinerea adunării generale a acţionarilor, banca sau persoanele care convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor prezintă Băncii Naţionale lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală a acţionarilor, întocmită în conformitate cu prevederile articolului 54, alineatul (3) din Legea privind societăţile pe acţiuni.

74. Banca sau persoanele care convoacă adunarea generală a acţionarilor, cel mai tîrziu cu 2 zile înainte de data desfăşurării adunării generale a acţionarilor, sunt obligate să prezinte Băncii Naţionale informaţii ce ţin de prevederile art.54 alin.(2) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, precum şi informaţii privind persoana şi/sau persoanele care convoacă adunarea generală a acţionarilor, persoanele de contact cu indicarea adresei poştale, numerele de telefon, fax, adresa electronică.
[Pct.74 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 19.06.2018, în vigoare 14.09.2018]
[Pct.74 în redacţia Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016]

75. Banca Naţională examinează documentele prezentate conform punctelor 73 şi 74 din prezentul Regulament şi remite Comisiei de înregistrare a participanţilor la adunarea generală a acţionarilor băncii, precum şi băncii sau persoanei care convoacă adunarea generală a acţionarilor opinia scrisă referitoare la lista acţionarilor.

 

Anexe:           DOC            PDF