• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.06.2017

Hotărârea CE al BNM nr.147 din 7 iunie 2017 „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe”

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.201-213 din 23.06.2017, art.1184

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA nr. 147
din 7 iunie 2017

Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe

 

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1230 din 14 iunie 2017
Ministru Vladimir CEBOTARI
 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.6 alin.(6) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), precum și art.II alin.(1) și (8) din Legea nr.94 din 13 mai 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.157-162, art.322), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:

Instrucțiunea privind angajamentele externe, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.185 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.427), cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 1151 din 24 noiembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:
1) Instrucțiunea se completează cu punctul 2.81 cu următorul cuprins:
„2.81. Luarea la evidență /autorizarea angajamentelor externe de către Banca Națională a Moldovei nu exonerează prestatorii SPR prin intermediul cărora se realizează operațiunea valutară notificată/ autorizată de respectarea altor prevederi ale legislației Republicii Moldova, inclusiv a prevederilor ce țin de aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”.
2) La punctul 4.2 litera g), textul „prezentarea de către autoritățile competente a informației” se substituie cu textul „autoritățile competente au prezentat informația”.
3) La punctul 5.1 alineatul doi, textul „5.6-5.8” se substituie cu textul „5.5-5.8”.
4) La punctul 5.5 litera b), textul „7-12” se substituie cu textul „8-12”.
5) Instrucțiunea se completează cu punctul 12.6 cu următorul cuprins:
„12.6. Este supus notificării la Banca Națională a Moldovei și raportării potrivit prezentei instrucțiuni, împrumutul /creditul în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe contractat de către rezident de la nerezident pînă la data de 10 decembrie 2016, care, ca urmare a modificărilor survenite ulterior acestei date, întrunește cumulativ următoarele condiții:
a) s-au modificat părțile contractante și/sau termenul împrumutului/creditului și/sau suma contractului și/sau ponderea deținută de creditor în capitalul debitorului, constituind mai puțin de 10%;
b) acesta se încadrează în împrumut/credit specificat la pct.2.5 lit.a), b) sau d);
c) suma împrumutului /creditului depășește 50 000 euro (sau echivalentul lor).
În cazul în care conform angajamentului menționat au fost efectuate operațiuni pînă la data luării la evidență de către Banca Națională a Moldovei, acestea vor fi raportate conform secțiunii 11 și, dacă este cazul, punctului 111.1 lit.d) și e).”.

 

Preşedintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA