Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.07.2015

Hotărîrea CA al BNM nr. 180 din 9 iulie 2015 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.185-189, art.1319

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA Nr. 180
din 9 iulie 2015

Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii,
aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004

În temeiul art. 11 alin. (1) şi (2), art.17 alin. (1) şi (2) şi art. 26 lit. c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, în scopul majorării eficienţei gestionării lichidităţilor băncilor, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.67-72, art.168), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) La punctul 71 litera a), cuvîntul „durata” se substituie cu textul „un termen convenit de menţinere”.
2) Punctul 10 va avea următorul cuprins:
„10. Băncile care nu au respectat nivelul stabilit al rezervelor obligatorii în MDL în decursul a 2 perioade de menţinere consecutive vor menţine rezervele obligatorii constituite din mijloacele atrase în lei moldoveneşti și în valute neconvertibile în contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională la BNM.”.
3) După punctul 10 se completează cu punctul 101 cu următorul cuprins:
„101. BNM poate decide menţinerea rezervelor obligatorii constituite din mijloacele atrase în lei moldoveneşti și în valute neconvertibile în contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională la BNM pentru băncile care nu respectă cerinţele faţă de coeficienții lichidității (Principiul I și II) şi/sau faţă de capitalul reglementat (coeficientul suficienței capitalului și cuantumul capitalului minim necesar).”.
4) Punctul 27 va avea următorul cuprins:
„27. Pentru raportarea mărimii mijloacelor atrase şi a mărimii rezervelor obligatorii banca întocmeşte 2 rapoarte separate:
a) Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti și în valute neconvertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti, codul formularului ORD0202, anexa 1 la Regulament
şi
b) Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR, codul formularului ORD0203, anexa 3 la Regulament.”.
5) Punctul 29 va avea următorul cuprins:
„29. Se stabilesc următoarele termene de prezentare a rapoartelor:
a) Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti și în valute neconvertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti, codul formularului ORD0202 - se prezintă cel mai tîrziu la data de 12 a lunii în curs;
b) Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR, codul formularului ORD0203 - se prezintă cel mai tîrziu la data de 14 a lunii în curs.”.
6) Punctele 49 și 50, după textul „p.10” se completează cu textul „şi p.101”.
7) La punctul 53, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
„a) pentru băncile care au menţinut rezervele obligatorii în lei moldoveneşti în contul Rezervelor obligatorii în monedă naţională din motivul specificat la p. 10 - în cazul respectării de către bancă a nivelului stabilit al rezervelor obligatorii pe parcursul a 4 perioade de menţinere consecutive, cu condiţia respectării cerinţelor faţă de coeficienții lichidității (Principiul I și II) și față de capitalul reglementat (coeficientul suficienței capitalului și cuantumul capitalului minim necesar);
b) pentru băncile care au menţinut rezervele obligatorii în lei moldoveneşti în contul Rezervelor obligatorii în monedă naţională din motivul specificat la p. 101 - în cazul înlăturării de către bancă a încălcărilor admise, cu condiţia respectării regimului stabilit al rezervelor obligatorii pe parcursul ultimelor 2 perioade de menţinere.”.
8) La punctul 63, textul „2,” se exclude.
9) Anexa 2 se abrogă.
10) Anexele 1, 3 şi 6 vor avea următorul cuprins:
Anexa 1

Anexa 3

Anexa 6

2. Prevederile prezentei hotărîri se aplică începînd cu perioada de urmărire a mijloacelor atrase 8 octombrie 2015 -7 noiembrie 2015.

 

Președintele
Consiliului de administrație

Dorin DRĂGUȚANU

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).