• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.05.2017

Hotărîrea CE al BNM nr.89 din 6.04.2017 „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate”

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.134-143 din 28.04.2017, art.840

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA nr.89
din 6 aprilie 2017

 

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1210 din 19 aprilie 2017
Ministru Vladimir CEBOTARI
 

Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii
cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate

 

În temeiul art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, precum și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429 art.859), Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.654 la 21 februarie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1) La punctul 3, litera h) va avea următorul cuprins:
„h) raportul „Operaţiunile conform contractelor de împrumuturi /credite externe primite de către banca licenţiată” (anexa nr.8);”.

2) În anexa nr.2, Modul de întocmire a raportului „Operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei străine efectuate de către banca licenţiată”:
a) în punctul 8, lit.e1) se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: „Acest cod se indică doar în cazul operațiunilor reflectate în coloana B sub codurile RC sau RV.”;

b) punctul 11 se completează în final cu următoarea propoziție: „În cazul în  care  în perioada gestionară a avut loc revocarea de către persoanele fizice a operaţiunilor de cumpărare /vînzare a valutei străine, numărul operaţiunilor reflectate în rîndurile cu codul PFN se indică după deducerea numărului de operaţiuni corespunzătoare de revocare reflectate în rîndurile cu codul PFNREV.”;

c) în punctul 12 cuvintele „cumpărare şi vînzare” se substituie cu textul „cumpărare /vînzare”, iar cuvintele „deducerea operațiunilor” se substituie cu cuvintele „deducerea sumelor operațiunilor”;

3) În anexa nr.6, Modul de întocmire a raportului „Operaţiunile băncii licenţiate cu numerar în valută străină şi cu cecuri de călătorie în valută străină”:
a) punctul 12 se completează în final cu următoarea propoziție: „În cazul în care în perioada gestionară a avut loc revocarea de către persoanele fizice a operaţiunilor de cumpărare /vînzare a valutei străine după finalizarea acestor operațiuni, numărul operaţiunilor de cumpărare a valutei străine cu codul 04 indicat în punctul 8 /operațiunilor de vînzare a valutei străine cu codul 04 indicat în punctul 9 se indică după deducerea numărului de operaţiuni corespunzătoare revocate.”;

b) punctul 13 se completează în final cu următoarea propoziție: „În cazul în care în perioada gestionară a avut loc revocarea de către persoanele fizice a operaţiunilor de cumpărare /vînzare a valutei străine după finalizarea acestor operațiuni, sumele operaţiunilor de cumpărare a valutei străine cu codul 04 indicat în punctul 8/operațiunilor de vînzare a valutei străine cu codul 04 indicat în punctul 9 se indică după deducerea sumelor operaţiunilor corespunzătoare revocate.”.

4) În anexa nr.12:
a) în formularele tabelelor „ORD 4.9A Numerarul importat în Republica Moldova de către bănci în cadrul desfăşurării activităţilor financiare” și „ORD 4.9B Numerarul exportat din Republica Moldova de către bănci în cadrul desfăşurării activităţilor financiare”:
coloanele 3 vor avea următorul cuprins:
„Codul băncii nerezidente/persoanei juridice nerezidente specializate”;
coloanele 4 vor avea următorul cuprins:
„Codul orașului băncii nerezidente/persoanei juridice nerezidente specializate”;

b) în Modul de întocmire a raportului „Numerarul importat în /exportat din Republica Moldova de către bănci”:

punctul 2 se completează în final cu textul: „ , ținînd cont de particularitățile indicate la punctul 7 subpunct 15) și punctul 8 subpunct 10)”.

punctul 6 subpunctele 3) și 4) vor avea următorul cuprins:
„3) În coloana 3 „Codul băncii nerezidente /persoanei juridice nerezidente specializate” se indică:
a) în cazul importului efectuat de către banca licențiată - codul băncii nerezidente sau, după caz, codul persoanei juridice nerezidente specializate de la care banca licențiată a încasat numerarul;
b) în cazul importului efectuat de către banca nerezidentă - codul băncii nerezidente care a depus numerarul în casa băncii licențiate.

4) În coloana 4 „Codul oraşului băncii nerezidente /persoanei juridice nerezidente specializate” se indică codul oraşului în care este amplasată banca nerezidentă /persoana juridică nerezidentă specializată indicată în coloana 3;”;

punctul 7 subpunctele 3) și 4) vor avea următorul cuprins:
„3) În coloana 3 „Codul băncii nerezidente / persoanei juridice nerezidente specializate” se indică:
a) în cazul exportului efectuat de către banca licențiată - codul băncii nerezidente sau, după caz, codul persoanei juridice nerezidente specializate la care banca licențiată a exportat numerarul;
b) în cazul operațiunilor efectuate de către banca nerezidentă - codul băncii nerezidente căreia i-a fost eliberat numerarul din casa băncii licențiate pentru a fi exportat din Republica Moldova;
4) În coloana 4 „Codul orașului băncii nerezidente /persoanei juridice nerezidente specializate” se indică codul orașului în care este amplasată banca nerezidentă /persoana juridică nerezidentă specializată indicată în coloana 3;”;

punctul 7 după subpunctul 14) se completează cu subpunctul 15) cu următorul cuprins:
„15) Dacă luna în care banca licențiată a efectuat exportul numerarului din Republica Moldova nu coincide cu luna în care mijloacele bănești respective au fost înregistrate în contul băncii licențiate, informația în rapoarte se reflectă după cum urmează:
a) în raportul pentru luna în care a fost efectuat exportul numerarului se completează coloanele 1-8 cu informația relevantă. În coloanele 9, 10 și 13 se va indica „N/A”, iar coloanele 11, 12 și 14 nu se completează;
b) în raportul pentru luna în care mijloacele bănești au fost înregistrate în contul băncii licențiate se completează toate coloanele.”;

la punctul 9, cuvintele „și cele ale băncilor nerezidente” se substituie cu textul „ ,cele ale băncilor nerezidente și ale persoanelor juridice nerezidente specializate”.

2. Prima raportare conform prevederilor punctului 1 subpunctul 4) din prezenta hotărîre se va efectua pentru luna mai 2017.

3. În cazul în care în lunile februarie-aprilie 2017 băncile licențiate au efectuat operațiuni de export /import al numerarului în baza relațiilor contractuale cu persoane juridice nerezidente specializate, operațiunile respective se vor include în raportul ORD 4.9 „Numerarul importat în /exportat din Republica Moldova de către bănci” pentru luna mai 2017.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării, cu excepția punctului 1 subpunctul 4) care intră în vigoare la 1 mai 2017.

 

Vicepreşedintele
Comitetului Executiv

Vladimir MUNTEANU

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).