• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
17.04.2013

Hotarîrea CA al BNM nr. 77 din 17.04.2013 "Cu privire la modul de eliberare a licenţelor, autorizaţiilor, permisiunilor, aprobărilor şi a altor acte cu caracter permisiv ale Băncii Naţionale a Moldovei"

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA Nr. 77
din 17 aprilie 2013

Cu privire la modul de eliberare a licenţelor, autorizaţiilor, permisiunilor,
aprobărilor şi a altor acte cu caracter permisiv ale Băncii Naţionale a Moldovei

(cu modificările şi completările operate prin HCA al BNM nr.69 din 04.04.2014, nr.124 din 26.06.2014, nr.279 din 18.12.2014)

În scopul reglementării modului de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei a licenţelor, autorizaţiilor, permisiunilor, aprobărilor şi a altor acte cu caracter permisiv, inclusiv a modului de semnare a acestora de către organele de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei, în temeiul art. 24, art. 25 alin. (1), art. 26 lit. h) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Licenţele, autorizaţiile, permisiunile, aprobările, alte acte cu caracter permisiv emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Legii instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661) şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei se eliberează (semnează) în numele Băncii Naționale a Moldovei de către organele ei de conducere, după cum urmează:
1) Consiliul de administraţie eliberează:
a) licenţa pentru desfăşurarea activităţilor financiare permise băncii, inclusiv a sucursalei unei bănci străine, în cazul înfiinţării, reorganizării băncii;
b) licenţa pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată a societății de plată, inclusiv a filialei cu sediul în Republica Moldova a societăţi de plată cu sediul în străinătate, precum și a furnizorului de servicii poștale;
c) licenţa pentru activitatea de emitere a monedei electronice a societății emitente de monedă electronică, inclusiv a filialei cu sediul în Republica Moldova a societăţi emitente de monedă electronică cu sediul în străinătate;
d) permisiunile pentru:
- dobîndirea/deţinerea cotei substanţiale în capitalul social al băncii ori majorarea cotei substanțiale astfel încît proporția drepturilor de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depășească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca devine o sucursală a achizitorului potențial;
- dobîndirea de către un achizitor potențial, individual sau concertat, a cotei substanțiale în capitalul social al unei bănci, în cazul în care exercițiul drepturilor aferente acestei cote este suspendat în conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) din Legea instituțiilor financiare;
- vînzarea unei părţi ce reprezintă 25% și mai mult din activele băncii;
- reorganizarea băncii;
- externalizarea de către bancă a activităţilor de importanţă materială;
- vînzarea băncii în proces de lichidare ca un complex patrimonial unic altei bănci;
- lichidarea benevolă a băncii;
- renunțarea lichidatorului băncii în proces de lichidare la drepturile asupra unui activ care nu se supune comercializării; 
(lit. d) modificată prin HCA al BNM nr.69 din 04.04.2014, nr.279 din 18.12.2014)
e) aprobările/acordurile preliminare (prealabile)/numirile pentru:
- cererea privind eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţilor financiare permise băncii;
- contopirea sau absorbția băncii;
- vînzarea unei părţi ce reprezintă 25% și mai mult din activele băncii;
- onorarea de către banca în proces de lichidare a creanţelor creditorilor înainte de încheierea procedurilor prevăzute de lege referitoare la validarea creanţelor, înregistrarea listei creanţelor, soluţionarea contestaţiilor privind acţiunile lichidatorului de respingerea/validarea creanţelor;
- darea de seamă a lichidatorului băncii privind încheierea procesului de lichidare silită a băncii;
- persoana în calitate de administrator special al băncii;
- persoana în calitate de lichidator al băncii.
(lit.e) modificată prin HCA al BNM nr.279 din 18.12.2014)
2) Guvernatorul eliberează (semnează) licenţele reperfectate, duplicatele licenţelor indicate la subpct. 1) lit. a) - c).
3) Prim-viceguvernatorul/viceguvernatorul în subordinea căruia se află Departamentul reglementare şi supraveghere bancară eliberează (semnează):
a) copiile autorizate de pe licenţe/licenţe reperfectate, duplicatele copiilor autorizate de pe licențele indicate la subpct. 1) lit. a);
b) autorizarea băncilor să accepte depozite de la Ministerul Finanțelor şi de la alte organe ale statului;
c) permisiunile pentru:
- desfășurarea activităților sau serviciilor, altele decît cele prevăzute la art. 26 alin.(1) lit. a) - m) din Legea instituțiilor financiare, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar;
- deţinerea de către o bancă, singură sau în calitate de beneficiar efectiv ori în cadrul grupului de persoane care acţionează concertat, în capitalul unei persoane juridice, cu excepţia băncilor în al căror capital dobîndirea/deţinerea cotelor se efectuează conform subpct. 1) lit. d) primul alineat, o cotă care fie că reprezintă 20% şi mai mult, fie că depăşeşte, conform valorii ei contabile, 5% din capitalul reglementat al băncii;
- deţinerea de către o bancă a cotei menţionate la alineatul precedent cu o valoare contabilă totală mai mare de 50% din capitalul reglementat al băncii;
- dobîndirea de către un achizitor potențial, individual sau concertat, a cotei de participare inferioare celei substanțiale în capitalul social al unei bănci, în cazul în care exercițiul drepturilor aferente cotei este suspendat în conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) din Legea instituțiilor financiare;
- deținerea de către o bancă a cotei de participare la capitalul unei bănci, transmise în posesiune/achiziționată în schimbul rambursării datoriilor sau deținute temporar de bancă în nume propriu, dar pe contul altei persoane;
- aducerea de către un deținător de cotă în capitalul social al unei bănci a acţiunilor băncii ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale;
- gajarea cotei substanțiale în capitalul social al unei bănci din Republica Moldova;
- rambursarea datoriei subordonate a băncii cu termen de scadență nefixat;
(lit. c) modificată prin HCA al BNM nr.69 din 04.04.2014 şi nr. 279 din 18.12.2014 )
d) aprobările prealabile pentru:
- deschiderea filialelor şi reprezentanţelor băncii;
- vînzare sau altă formă de lichidare a oricărui activ în valoare de peste 1 milion de lei al băncii în proces de lichidare;
- acordarea garanţiilor pe baza activelor băncii în proces de lichidare în favoarea creditorului care acordă băncii un credit nou de peste 500 mii de lei;
- reducerea sau anularea oricărei creanţe faţă de bancă în proces de lichidare, a cărei validitate este îndoielnică, dacă aceasta depăşeşte 200 mii de lei;
e) aprobările:
- modificărilor la statutul băncii (a statutului în redacție nouă);
- cererii băncii privind prelungirea perioadei de clasificare a imobilizărilor corporale şi a cotelor de participare la capitalul unităţilor economice, transmise în schimbul rambursării creditului;
f) confirmarea persoanei în funcţie de administrator al băncii;
g) exclusă;
h) opiniile cu privire la:
- distribuirea capitalului de către bancă;
- lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală a acționarilor băncii;
i) certificatul de calificare a auditorului instituţiilor financiare;
j) acordul (permisiune, aprobare) cu privire la efectuarea de către o bancă a unor tranzacții/operațiuni sau activități, care este necesar de obținut în conformitate cu actul Băncii Naționale ce prevede aplicarea măsurilor de remediere, inclusiv de administrare specială a băncii.
( lit. j) introdusă prin HCA al BNM nr. 279 din 18.12.2014)
4) Prim-viceguvernatorul/viceguvernatorul în subordinea căruia se află Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe eliberează (semnează):
a) licenţa pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, eliberată casei de schimb valutar sau persoanei juridice rezidente ce prestează servicii hoteliere (hotel); copia autorizată de pe licenţa menţionată; actele în cauză reperfectate; duplicatul licenţei/copiei autorizate de pe licenţă;
b) autorizaţiile pentru:
- efectuarea de către rezidenţi a operaţiunilor ce ţin de cumpărarea instrumentelor financiare străine;
- acordarea de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor a împrumuturilor/ creditelor/ garanţiilor;
- deschiderea de către rezidenţi a conturilor curente şi a conturilor de depozit în instituţiile financiare din străinătate;
- operaţiunile ce ţin de acordarea de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor a donaţiilor;
- operaţiuni ce ţin de efectuarea de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor a unor transferuri din categoria „alte operaţiuni de capital”;
- efectuarea de către rezidenţi a unor plăţi/transferuri din Republica Moldova în străinătate în favoarea rezidenţilor care au conturi deschise în străinătate sau care se află în străinătate;
- efectuarea de către rezidenţi a operaţiunilor de schimb valutar în străinătate;
- scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova de către persoanele fizice;
- introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului de către băncile rezidente şi nerezidente,
precum și amendamentele la autorizaţiile menţionate mai sus și duplicatele autorizațiilor/amendamentelor respective.
5) Prim-viceguvernatorul/viceguvernatorul în subordinea căruia se află Departamentul sistemul de plăți eliberează (semnează):
a) avizul privind înregistrarea (înscrierea în registru) filialelor și agenților societății de plată, societății emitente de monedă electronică și ale furnizorului de servicii poștale care prestează servicii de plată;
b) copiile autorizate de pe licenţe/licenţe reperfectate, duplicatele copiilor autorizate de pe licențele, indicate la subpct. 1) lit. b) și c);
c) permisiunea pentru dobîndirea participaţiunilor calificate, inclusiv a celor care ating sau depășesc nivelurile de 20%, 30% sau 50% din drepturile de vot sau din capitalul social în societatea emitentă de monedă electronică.
6) Prim-viceguvernatorul/viceguvernatorul în subordinea căruia se află Departamentul operaţiuni de piaţă eliberează (semnează):
a) autorizaţia ofertei publice a acţiunilor/obligaţiunilor băncii;
b) avizele privind:
- aprobarea rezultatelor emisiunilor de acţiuni/obligaţiuni ale băncii;
- înregistrarea Condiţiilor privind emisiunea şi circulaţia certificatelor bancare de depozit/cambiilor bancare.

2. Consiliul de administraţie are dreptul să examineze chestiunea cu privire la eliberarea oricărui act cu caracter permisiv, neprevăzut expres la pct. 1 subpct. 1).

3. Licenţele indicate la pct. 1 subpct. 1) lit. a) - c), eliberate în baza hotărîrii Consiliului de administrație, se semnează de către guvernator.

4. Proiectele hotărîrilor cu privire la eliberarea actelor cu caracter permisiv, prezentate spre examinare Consiliului de administraţie, precum şi actele cu caracter permisiv vor conţine referinţe la legile şi/sau actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, în temeiul cărora acestea se eliberează.

5. Actele cu caracter permisiv indicate la pct. 1 subpct. 1) lit. d) și e), subpct. 3) lit. b) - h) și j), subpct. 4) lit. b), subpct. 5) lit. a) și c), subpct. 6) se perfectează în două sau, după caz, în mai multe exemplare, cîte unul pentru fiecare titular și unul pentru Banca Naţională a Moldovei.

6. În cazul absenţei temporare a persoanelor împuternicite să elibereze (semneze) actele cu caracter permisiv indicate la pct. 1, aceste acte se eliberează (semnează) de persoanele cu funcţii de conducere care suplinesc funcţiile persoanelor temporar absente.

7. Perfectarea şi transmiterea spre expediere (înmînare), în termenele stabilite de legislaţie, a actelor cu caracter permisiv se efectuează după cum urmează:
a) actele indicate la pct. 1 subpct. 1) lit. a), d) și e), subpct. 2) şi 3) - de către Departamentul reglementare şi supraveghere bancară;
b) actele indicate la pct. 1 subpct. 1) lit. b) și c), subpct. 2) și 5), eliberate societății de plată, furnizorului de servicii poștale și societății emitente de monedă electronică - de către Departamentul sistemul de plăţi;
(lit. b) completată prin HCA al BNM nr.124 din 26.06.2014)
c) actele indicate la pct. 1 subpct. 4) - de către Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe;
d) actele indicate la pct. 1 subpct. 6) - de către Departamentul operaţiuni de piaţă.

8. Licenţele, copiile autorizate de pe licenţe, inclusiv cele reperfectate, duplicatele licenţelor/copiilor autorizate de pe licențe se înmînează reprezentanților împuterniciți ai titularilor ori se expediază titularilor prin scrisori de însoțire semnate de prim-viceguvernatorul/viceguvernatorul în subordinea căruia se află subdiviziunea responsabilă de perfectarea şi transmiterea spre expediere (înmînare) a actelor respective conform pct. 7. Autorizaţiile, permisiunile, aprobările, alte acte cu caracter permisiv se expediază titularilor ori se înmînează titularilor/reprezentanților împuterniciți ai titularilor.

9. Actele cu caracter permisiv se expediază titularilor prin scrisori recomandate sau se înmînează, contră semnătură, acestora prin Secţia secretariat a Direcției administrative, Departamentul administrare şi achiziţii, cu excepția actelor care se înmînează titularilor/reprezentanților împuterniciți ai titularilor în bază de semnătură în registrele ținute de subdiviziunile nominalizate la pct. 7. Dacă altceva nu este prevăzut de legi speciale, în cazul în care comunicarea actului cu caracter permisiv nu este posibilă prin aceste modalităţi, inclusiv dacă destinatarul refuză primirea actului/luarea de cunoştinţă cu actul, subdiviziunea împuternicită conform pct. 7, în comun cu Serviciul comunicare, presă și protocol, va asigura publicarea, în termen de 7 zile de la data primirii informației despre imposibilitatea sau refuzul în primirea actului/luare de cunoștință cu actul, pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, a comunicatului oficial privind disponibilitatea acestui act la sediul Băncii Naţionale.
(pct. 9 completat prin HCA al BNM nr.124 din 26.06.2014)

91. Respingerea declaraţiilor de eliberare a licenţelor menţionate la pct. 1 subpct. 1) lit. b) şi c) se decide de către:
a) Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei - în cazul în care se constată că solicitantul nu întruneşte condiţiile de eliberare a licenței  pentru activitatea societății de plată/ societății emitente de monedă electronică, inclusiv a filialei cu sediul în Republica Moldova a societăţii de plată/ societății emitente de monedă electronică cu sediul în străinătate, prevăzute de Legea  nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
b) Prim-viceguvernatorul/ Viceguvernatorul în subordinea căruia se află Departamentul sistemul de plăți - în cazul în care solicitantul nu a prezentat documentele şi informaţiile necesare sau documentele şi informațiile prezentate conţin date incomplete, contradictorii, neveridice sau insuficiente pentru a constata respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.
În cazul respingerii declaraţiei de eliberare a licenţei, prevederile pct. 3-6, 7 lit. b), 8-9 se aplică în mod corespunzător.
(pct. 91 introdus prin HCA al BNM nr.124 din 26.06.2014)

10. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administrație nr. 36 din 15 februarie 2007 cu privire la modul de eliberare şi semnare a licenţelor, autorizaţiilor, permisiunilor, aprobărilor şi altor acte cu caracter permisiv ale Băncii Naţionale a Moldovei.

11. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Departamentului reglementare şi supraveghere bancară, Departamentului sistemul de plăți, Departamentului operaţiuni valutare şi relaţii externe, Departamentului operaţiuni de piaţă și Departamentului administrare şi achiziţii.

12. Departamentul administrare şi achiziţii va plasa şi publica prezenta hotărîre pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei.

13. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, cu excepția pct. 1 subpct. 1) lit. b) și c), subpct. 5), pct. 7 lit. b) care intră in vigoare la data de 14.09.2013, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.