• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.12.2018

Instrucţiunea cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică, aprobată prin HCA al BNM nr.232 din 27.10.2011

 

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.227-232 din 23.12.2011, art.2097

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL
BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.232
din 27 octombrie 2011

Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de prezentare
la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri
a rapoartelor în formă electronică

În temeiul art.11 şi 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.43 alin.(10) şi art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administrație al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică (se anexează).

2. Instrucţiunea indicată la pct.1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia capitolelor III-V, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2012.


Preşedintele
Consiliului de administraţie

Dorin DRĂGUŢANU

 

Anexă
la Hotărârea Consiliului de administrație
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.232 din 27 octombrie 2011

Instrucțiune
cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către
casele de schimb valutar și hoteluri a rapoartelor în formă electronică

Modificată prin:
HCE al BNM nr.275 din 14.11.2018, MO al R. Moldova n.r440 din 29.11.2018, art.1700
HCE al BNM nr.297 din 27.10.2016, MO al R. Moldova nr.388-398 din 11.11.2016, art.1943

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. Instrucţiunea cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică (în continuare – Instrucţiune) stabileşte modul de întocmire şi transmitere la Banca Naţională a Moldovei (BNM) a rapoartelor în formă electronică de către casele de schimb valutar şi hoteluri, precum şi modul de acceptare a acestora de către BNM.

2. În sensul prezentei Instrucţiuni se utilizează următoarele noţiuni:
a) portalul WEB al BNM  – Sistemul informatic al BNM cu privire la licențiere, autorizare și notificare, prin intermediul căruia casele de schimb valutar și hotelurile întocmesc și transmit la BNM rapoarte în formă electronică;
b) Ghid de utilizare a portalului WEB al BNM în vederea raportării în formă electronică de către casele de schimb valutar și hoteluri (Ghid de utilizare) – document tehnic elaborat de BNM, plasat pe portalul WEB al BNM, care cuprinde informația necesară utilizatorilor pentru întocmirea și transmiterea la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri a rapoartelor în formă electronică;
c) persoană autorizată – administratorul casei de schimb valutar/hotelului sau o altă persoană împuternicită de acesta care în numele casei de schimb valutar/hotelului întocmește și transmite la BNM rapoarte în formă electronică;
d) raport în formă electronică – informaţie în formă electronică, creată şi prelucrată de către casa de schimb valutar /hotel conform prevederilor actelor normative ale BNM, urmînd procedeul descris în Ghidul de utilizare.
(Pct. 2 modificat prin Hot. BNM nr.275 din 14.11.2018)

3. În conformitate cu prezenta Instrucţiune, casele de schimb valutar şi hotelurile prezintă la BNM în formă electronică rapoartele specificate în anexele nr.1, nr.2, nr.3 şi nr.4 la Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, aprobată prin Hotărîrea Comitetului executiv al BNM nr.296 din 27 octombrie 2016, (în continuare – Instrucțiunea privind raportarea CSVH), şi anume:
a) Raportul privind cursurile de cumpărare şi vînzare a principalelor valute străine stabilite de către casa de schimb valutar (anexa nr.1 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH), zilnic;
b) Raportul privind cursurile de cumpărare a principalelor valute străine stabilite de către hotel (anexa nr.2 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH), zilnic;
c) Raportul privind operaţiunile de schimb valutar efectuate de către casa de schimb valutar (anexa nr.3 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH), lunar;
d) Raportul privind operaţiunile de schimb valutar efectuate de către hotel (anexa nr.4 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH), lunar.
(Pct.3 în redacția Hot. BNM nr.297 din 27.10.2016)

4. Întocmirea și transmiterea în formă electronică a rapoartelor indicate la pct.3 se efectuează prin intermediul portalului WEB al BNM, conform Ghidului de utilizare.
(Pct.4 în redacția Hot. BNM nr.297 din 27.10.2016)

5. Casele de schimb valutar şi hotelurile sînt responsabile de corectitudinea, veridicitatea şi actualitatea informaţiei prezentate la BNM prin intermediul rapoartelor în formă electronică.

6. Casele de schimb valutar şi hotelurile urmează să implementeze un sistem de control intern eficient aferent procesului de raportare la BNM, care să asigure securitatea, veridicitatea şi corectitudinea rapoartelor întocmite și transmise în formă electronică. Casele de schimb valutar şi hotelurile sunt responsabile pentru neadmiterea utilizării de către persoanele terţe a numelor utilizatorilor şi a parolelor de acces ale acestora la portalul WEB al BNM.
(Pct. 6 modificat prin Hot. BNM nr.275 din 14.11.2018)

(Pct.7 abrogat prin Hot. BNM nr.275 din 14.11.2018)
(Pct.7 modificat prin Hot. BNM nr.297 din 27.10.2016)

 

Capitolul II. Persoana autorizată

8. Rapoartele în formă electronică ale casei de schimb valutar /hotelului se întocmesc și se transmit la BNM de către persoana autorizată a casei de schimb valutar /hotelului.
(Pct.8 modificat prin Hot. BNM nr.275 din 14.11.2018)
(Pct.9 abrogat prin Hot. BNM nr.275 din 14.11.2018)

10. Pentru a obține dreptul de a întocmi și transmite la BNM rapoartele în formă electronică, persoanele autorizate urmează să se înregistreze pe portalul WEB al BNM în calitate de utilizator în conformitate cu Ghidul de utilizare. În cazul în care în calitate de persoană autorizată se înregistrează o altă persoană decât administratorul casei de schimb valutar /hotelului înregistrarea acesteia pe portalul WEB al BNM se efectuează în temeiul actului care confirmă împuternicirea dată de administrator.
(Pct.10 în redacția Hot. BNM nr.275 din 14.11.2018)
(Pct.11-19 abrogate prin Hot. BNM nr.275 din 14.11.2018)

 

Capitolul III. Întocmirea şi transmiterea rapoartelor în formă electronică

20. Rapoartele în formă electronică se întocmesc şi se transmit la BNM în termenele şi cu periodicitatea stabilite în Instrucțiunea privind raportarea CSVH.
(Pct.20 modificat prin Hot. BNM nr.297 din 27.10.2016)

21. Rapoartele în formă electronică se întocmesc şi se transmit la BNM în formatul şi modul stabilit în Ghidul de utilizare.
(Pct.21 modificat prin Hot. BNM nr.275 din 14.11.2018)

22. În cazuri excepţionale (de exemplu, căderea conexiunii la reţeaua internet, lipsa curentului electric) informaţia prevăzută în rapoartele indicate la pct.3 lit.a) şi b) poate fi prezentată prin telefon, fiind respectate cerinţele Instrucțiunii privind raportarea CSVH.
(Pct.22 modificat prin Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016)

23. Pentru a întocmi şi transmite în formă electronică un raport indicat la pct.3 lit.a) şi b), casa de schimb valutar /hotelul întreprinde următoarele acţiuni:
a) responsabilul din cadrul casei de schimb valutar /hotelului întocmeşte raportul în formă electronică, în baza informaţiilor din dispoziţiile privind cursurile de cumpărare şi vînzare pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pentru ziua gestionară. Persoana în cauză urmează să asigure controlul logic al datelor din raport;
b) persoana autorizată se asigură că informaţia din raportul în formă electronică corespunde informaţiei din dispoziţiile privind cursurile de cumpărare şi vînzare pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pentru ziua gestionară;
c) persoana autorizată transmite la BNM raportul în formă electronică conform Ghidului de utilizare.
(Pct.23 modificat prin Hot. BNM nr.275 din 14.11.2018)

24. Pentru a întocmi şi transmite în formă electronică un raport indicat la pct.3 lit.c) şi d), casa de schimb valutar /hotelul întreprinde următoarele acţiuni:
a) responsabilul din cadrul casei de schimb valutar /hotelului întocmeşte raportul respectiv pe suport hîrtie într-un singur exemplar conform formularului din anexa nr.3/nr.4 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH, care se semnează de către administratorul şi contabilul-şef al casei de schimb valutar /hotelului. Persoana în cauză urmează să asigure controlul aritmetic şi logic al datelor din raport;
b) responsabilul din cadrul casei de schimb valutar /hotelului întocmeşte raportul în formă electronică;
c) persoana autorizată se asigură că informaţia din raportul în formă electronică corespunde informaţiei din raportul pe suport hîrtie autentificat în modul stabilit la litera a);
d) persoana autorizată transmite la BNM raportul în formă electronică conform Ghidului de utilizare;
e) raportul pe suport hîrtie se păstrează în dosarul casei de schimb valutar /hotelului.
(Pct.24 modificat prin Hot. BNM nr.275 din 14.11.2018)
(Pct.24 modificat prin Hot. BNM nr.297 din 27.10.2016)

25. BNM are dreptul de a cere de la casa de schimb valutar /hotelul duplicatul raportului indicat la pct.3 lit.c) şi d) pentru orice perioadă gestionară.
Capitolul IV. Acceptarea de către BNM a rapoartelor în formă electronică
26. Raportul în formă electronică recepţionat de către BNM de la casa de schimb valutar /hotel este acceptat în cazul în care corespunde următoarelor cerinţe:
(lit.a) abrogată prin Hot. BNM nr.275 din 14.11.2018)

b) raportul în formă electronică este întocmit în conformitate cu Ghidul de utilizare şi corespunde perioadei de raportare;
c) indicatorii prezentaţi în cadrul raportului în formă electronică corespund regulilor de validare logică a datelor.
(Pct.26 modificat prin Hot. BNM nr.275 din 14.11.2018)

(Pct.27 abrogat prin Hot. BNM nr.275 din 14.11.2018)

28. Data şi timpul prezentării raportului în formă electronică se consideră data şi timpul acceptării acestui raport de către BNM.

 

Capitolul V. Corectarea rapoartelor în formă electronică

29. Casa de schimb valutar /hotelul este obligat să corecteze atît erorile depistate de sistem, cît şi orice alte erori constatate şi să transmită repetat raportul în formă electronică respectînd termenele de raportare prevăzute de Instrucțiunea privind raportarea CSVH.
(Pct.29 modificat prin Hot. BNM nr.297 din 27.10.2016)

30. În cazul depistării în rapoartele indicate la pct.3 lit.c) şi d) a unor informaţii eronate prezentate pentru o perioadă de raportare, casa de schimb valutar /hotelul este obligat să corecteze erorile pentru toate perioadele gestionare în care acestea au fost comise şi să transmită repetat în formă electronică raportul cu o scrisoare de însoțire semnată olograf (scanată, în format PDF) sau semnată electronic (în cazul deținerii semnăturii electronice) care să includă explicaţii despre modificările efectuate.
(Pct.30 modificat prin Hot. BNM nr.275 din 14.11.2018)

(Capitolul VI abrogat prin Hot. BNM nr.275 din 14.11.2018)

(Anexele nr.1 – nr.6 abrogate prin Hot. BNM nr.275 din 14.11.2018)

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).