• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.04.2016

Proiectul de Lege cu privire la modificarea si completarea unor legi

01.04.2016Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 01.04.2016, consultarea publică a proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor legi, care înglobează modificări și completări la Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 și Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19 octombrie 2007.

Proiectul de lege urmăreşte fortificarea cadrului legal naţional privind transparenţa şi calitatea acţionariatului bancar, guvernarea corporativă, administrarea riscurilor și alte aspecte aferente activității băncii.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.
Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice constă în perfecţionarea modului de reglementare şi supraveghere a activităţii băncilor din Republica Moldova, inclusiv transparentizarea acționariatului bancar, guvernarea corporativă, administrarea riscurilor, etc.

Proiectul este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art. 5 alin. (1) lit. d) și art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de lege, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 21.04.2016, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent, pot fi comunicate Galina Berzedeanu, pe adresa electronică:  galina.berzedeanu@bnm.md sau la numărul de telefon: 022409272.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor legi şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

Proiect

 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE

pentru modificarea și completarea unor legi

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Atricolul I. Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al R. Moldova nr.78-81 art.199 din 13.05.2011), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Art. 3 în final se completează cu textul:
„cadru de administrare a activității – componentă esențială a guvernării corporative, care se concentrează pe structura internă și organizarea unei bănci, care trebuie să includă cel puțin următoarele aspecte ce țin de:
a) structura organizatorică și organizarea;
b) organele de conducere ale băncii, respectiv: atribuții și responsabilități, componența și funcționarea, cadrul general pentru desfășurarea activității;
c) administrarea riscurilor și organizarea funcțiilor interne de conformitate, audit intern și administrare a riscurilor;
d) cadru aferent controlului intern;
e) sistemele informaționale și continuitatea activității;
f) politica de remunerare;
g) politica de numire a administratorilor;
h) testările la stres.”.

2. La art.9 alineatul (1)  cuvintele „şi la care se anexează copiile de pe documentele indicate la art.17” se exclud.

3. Art. 15 alineatul (1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
„d)  nicio persoană, individual sau concertat, nu poate să achiziţioneze ori subscrie acțiuni ale băncii emise  în conformitate cu prevederile art.156 alin.(3).”.

4. Art. 152
alineatul (11) textul „art.15 alin.(1) lit.b) și c)” se substituie cu textul „art.15 alin.(1) lit.b), c) și d)”;
alineatul (7) se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins:
„Banca Națională a Moldovei poate refuza eliberarea permisiunii prealabile pînă la începerea evaluării, dacă dispune de documente, informații ce atestă necorespunderea achizitorului potențial cel puțin unuia din criteriile stabilite la  art. 153.”.

5.  Art.153 alineatul (3) se  completează în final cu cuvintele „şi/sau conţin date eronate.”.

6.  Art.156 :
alineatul (1), ultima propoziție, după textul „în cazul în care Banca Naţională retrage permisiunea prealabilă deţinătorilor de cotă substanţială în capitalul social al băncii care deţin cumulativ mai mult de 50% din capitalul social al băncii” se completează cu textul „și/sau în cazul în care Banca Națională constată acțiunea concertată a acționarilor, care dețin o cotă substanțială mai mare  de 50% din capitalul social al băncii fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale”;
la alineatul (4) textul „alin.(1)”  se substituie cu textul „art.15, alin. (2), art.156, alin (1)”, iar în final  se completează cu cuvintele „şi în alte bănci.”.

7. La art.17 alineatul (3) cuvintele „şi de pe regulamentele băncii” se substituie cu cuvintele „ ,precum şi în format electronic, conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională, regulamentele băncii” și în final se completează cu următoarea propoziţie: „De asemenea, banca va prezenta Băncii Naţionale în format electronic statutul şi în cazul modificărilor înregistrate, statutul cu modificările încorporate.”.

8. La art. 18 alineatul (1), a doua propoziție după  cuvintele „elaborează şi asigură aplicarea politicii băncii” se completează cu textul „ , asigură o structură organizatorică adecvată și transparentă a băncii.”.

9. Art. 25 va avea următorul cuprins :
„(1) Administrarea instituțiilor financiare și operațiunile lor trebuie să fie efectuate în strictă conformitate cu cadrul de administrare a activităţii, cu cerinţele legii şi ale actelor normative emise de Banca Naţională.
(2) Instituțiile financiare trebuie să mențină în permanență resurse lichide suficiente, un nivel adecvat al capitalului reglementat pentru acoperirea riscurilor la care este expusă instituția și să asigure diversificarea activelor in scopul minimizării riscurilor.”.

10. La  art. 28 alineatul (2) litera i) va avea următorul cuprins: „i) cadrul de administrare a activității;”.

11.  Art.34:
la alineatul (1) cuvintele „firmă de audit” se substituie cu cuvintele „societate de audit”, iar la litera b) cuvintele „şi un aviz” se substituie cu cuvintele „care va conţine opinia auditorului”;
se completează cu  alineate noi cu următorul conţinut:
„(3) Banca Naţională poate stabili prin reglementări efectuarea de activităţi de audit la bănci în alte scopuri decît cele prevăzute la alin. (1) şi standardele aplicabile în aceste cazuri.
(4) La solicitarea Băncii Naţionale, societatea de audit are obligaţia să furnizeze orice detalii, clarificări, explicaţii legate de activitatea băncii auditate.
(5) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit.d) şi alin. (4) revin societăţii de audit şi în situaţia în care exercită sarcini specifice într-o entitate care are legături strînse decurgînd dintr-o relaţie de control cu banca.
(6) Îndeplinirea cu bună-credinţă de către societatea de audit a obligaţiei de a informa Banca Naţională conform alin. (1) lit.d), (4) şi (5) nu constituie o încălcare a obligaţiei de respectare a confidenţialităţii informaţiei referitoare la activitatea entităţii auditate, care revine societăţii de audit potrivit legislaţiei sau clauzelor contractuale, şi nu poate atrage răspunderea de orice natură a acesteia.”.

12. La art.35 în denumirea articolului şi în text cuvintele „avizul auditului extern” se substituie cu cuvintele „opinia auditului extern”.

13. La art.374 alineatul (2)  se completează cu literele h) și i) cu următorul conţinut:
„h) cota substanţială în capitalul băncii dobîndită sau majorată în baza actului juridic, declarat nul prin hotărîre judecătorească definitivă și irevocabilă, reprezintă 50% şi mai mult din capitalul social al acesteia;
i) Banca Naţională retrage permisiunea prealabilă deţinătorilor de cotă substanţială în capitalul social al băncii care deţin cumulativ mai mult de 50% din capitalul social al băncii și/sau în cazul în care Banca Națională constată acțiunea concertată a acționarilor, care dețin o cotă substanțială mai mare  de 50% din capitalul social al băncii fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale.”.

14. La articolul 381 alin. (7)  sintagma „3 ani” se substituie cu sintagma „5 ani” și sintagma „cel mult un an” se substituie cu sintagma „2 ani”.

Atricolul II. Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19 octombrie 2007  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.184–187, art.711), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu articolul 251 cu următorul cuprins:
„Articolul 251. Particularitățile radierii din Registrul de stat a băncilor în proces de lichidare silită
(1) Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (1), (11), (3), art. 25 alin. (1), (4), (5), radierea din Registrul de stat a băncii în proces de lichidare silită se efectuează în baza următoarelor documente:
a) cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat, depusă de lichidatorul băncii;
b) hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la aprobarea dării de seamă privind lichidarea băncii;
c) bilanțul de lichidare a băncii.
(2) În cazul în care, după radierea băncii din Registrul de stat, la organul înregistrării de stat a parvenit hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei privind redeschiderea procesului de lichidare silită a băncii, luată în condițiile art.3814 alin.(1) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, organul înregistrării de stat adoptă, din oficiu, decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situaţiei de pînă la radierea băncii. În cazul în care Banca Națională a Moldovei desemnează un nou lichidator, în Registrul de stat se vor înscrie datele lichidatorului desemnat.
(3) Radierea din Registrul de stat a băncii în privinţa căreia a fost redeschis procesul de lichidare silită se efectuează în baza documentelor prevăzute la alin.(1).”

Atricolul III. Băncile, a căror proces de lichidare silită a fost prelungit în condițiile art.381 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare și nu a fost încheiat la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează a fi lichidate pînă la 31 decembrie 2016. Acest termen poate fi prelungit de Banca Naţională pentru un an, în baza demersului argumentat al lichidatorului băncii.
 

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor legi

Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor legi (în continuare - proiect) înglobează modificări și completări la Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 și Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19 octombrie 2007.

Modificarea Legii  instituţiilor financiare urmăreşte fortificarea cadrului legal naţional privind transparenţa şi calitatea acţionariatului bancar, guvernarea corporativă și administrarea riscurilor.

În concordanță cu acest obiectiv și în contextul realizării recomandărilor experților formulate în cadrul misiunii FSAP din 2014 cu privire la guvernarea corporativă în bănci, inclusiv calitatea sistemelor de control intern și a proceselor interne de management al riscurilor, proiectul conține  anumite propuneri la articolele 3, 25 și 28 din legea nominalizată .

Totodată, modificările propuse au ca scop stabilirea unui cadru normativ care să determine administrarea riscurilor în funcție de specificul fiecărei bănci. Mai mult ca atît, amendamentele preconizate vor crea premise în vederea alinierii la cadrul legislativ european ce va fi transpus în termene restrînse în legislația Republicii Moldova, în contextul angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

De asemenea, pentru  ridicarea nivelului de transparență al acționariatului, proiectul vizează  completarea mecanismului aferent obținerii permisiunii Băncii Naţionale pentru achiziţionarea sau subscrierea acțiunilor băncii asupra cărora au devenit incidente prevederile art.156 alin.(3).

Proiectul include cerințe în ceea ce privește deținerea directă sau indirectă de cote în capitalul altor bănci de către persoanele față de care au fost  dispuse anumite măsuri ca urmare a nerespectării din partea acestora a cerințelor privind calitatea acționariatului prevăzute de Legea instituțiilor financiare și de actele normative subordonate. Totodată, proiectul  prevede  acordarea dreptului Băncii Naționale de a institui administrarea specială în cazul în care constată acțiunea concertată a acționarilor, care dețin o cotă substanțială mai mare  de 50% din capitalul social al băncii fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale.

Respectiv, proiectul conține prevederi care dau dreptul BNM de a stabili prin reglementări efectuarea de activităţi de audit la bănci în alte scopuri decît cele stipulate  actualmente de Legea instituțiilor financiare. Astfel, Banca Națională va fi  activ implicată în dialog cu societățile de audit contractate de bănci, fapt ce va crea premise pentru ridicarea nivelului calității auditului efectuat în bănci.

Proiectul oferă  posibilitatea  eliminării deficienţelor în administrarea băncii în situaţia în care s-a dobîndit sau majorat, în baza  actului juridic lovit de nulitate, o cotă substanţială care reprezintă 50 la sută şi mai mult din capitalul social al băncii.

Totodată, proiectul conține anumite propuneri referitor la modificarea termenelor aferente procesului de lichidare a unei bănci. Aceste modificări au drept scop  soluționarea problemelor ce țin de evaluarea și comercializarea activelor (inclusiv creanțelor), soluționarea litigiilor în instanțele de judecată, executarea titlurilor executorii, derularea procedurii de insolvabilitate a debitorilor etc. În acest sens , proiectul specifică extinderea termenului procesului de lichidare a băncilor de la 3 ani pînă la 5 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 2 ani în loc de 1 an.

Respectiv,  proiectul prevede  modificări în contextul radierii băncilor în proces de lichidare din Registrul de stat ţinut de Camera Înregistrării de Stat. Ținînd cont de particularitățile specifice de lichidare a unei bănci, cum ar fi procedura extrajudiciară de lichidare silită (inițierea de către Banca Națională a procesului de lichidare şi numirea lichidatorului, desfăşurarea procesului de către lichidator avînd atribuţii depline de gestiune asupra activelor băncii), aprobarea de către Banca Națională a bilanțului de lichidare a băncii și a dării de seamă privind lichidarea băncii, proiectul prevede completări ale Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Modificările şi completările propuse vor contribui la   fortificarea cadrului legal naţional privind transparenţa şi calitatea acţionariatului bancar, guvernarea corporativă, administrarea riscurilor etc. Respectiv, acesta va crea premise pentru o reglementare eficace a structurii și a activității bancare, inclusiv structura de proprietate, fapt care va  conduce la ridicarea nivelului de soliditate a sistemului bancar.

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.