• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.03.2021

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.217 din 16 august 2019”

26.03.2021Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 26.03.2021, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.217/2019”.

Elaborarea proiectului derivă din necesitatea optimizării cadrului normativ aplicabil activității prestatorilor de servicii de plată nebancari. 

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt prestatorii de servicii de plată nebancari din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supus consultării publice constă în optimizarea modului de utilizare a  Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare, numire a administratorilor, înscriere a agenților în Registrul societăților de plată/furnizorilor de servicii poștale/Registrul societăților emitente de monedă electronică și gestionarea eficientă a capitalului etc.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la 12 aprilie 2021, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau pe adresa electronică: Reglementare.PSP@bnm.md.

Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web  a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari,
aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.217 din 16 august 2019


1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Banca Națională a Moldovei


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite

Modificarea Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.217/2019 (în continuare – Regulamentul nr.217/2019 ) este condiționată de necesitatea optimizării cadrului normativ aplicabil prestatorilor de servicii de plată nebancari, în speță, ajustarea normelor privind utilizarea Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare, înscrierea agenților în Registrul societăților de plată/furnizorilor de servicii poștale/Registrul societăților emitente de monedă electronică, chestionarele prezentate pentru evaluarea administratorilor,  gestionarea eficientă a capitalului etc.


3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi

Prevederile de bază ale proiectului presupun:
  1) perfecționarea normelor privind utilizarea Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare;
  2) stipularea obligativității prezentării în original/copii legalizate a unor documente critice ulterior depunerii declarațiilor/cererilor prin intermediul Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare;
  3) perfecționarea procedurilor aferente numirii administratorilor;
  4) evaluarea lunară a creanțelor în scopul diminuării potențialelor riscuri financiare ce pot afecta valoarea capitalului;
  5) efectuarea instruirii administratorilor agenților de plată conform unor cerințe minime expuse în regulament;
  6) stabilirea obligativității notificării BNM în cazul distribuirii/răscumpărării monedei electronice prin agenți;
  7) exceptarea administratorilor agenților de plată cu valoarea anuală a plăților mai mică de 2 000 000 lei de a specifica în Chestionarul de evaluare: seria/numărul și data eliberării diplomei de studii etc.


4. Fundamentarea economico-financiară

Proiectul hotărârii nu generează niciun impact de natură economico-financiară.


5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Intrarea în vigoare a proiectului nu va conduce la modificarea altor acte normative.


6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Avizarea și consultarea publică a proiectului are loc conform Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei.


7. Constatările expertizei de compatibilitate

Expertiza de compatibilitate nu este necesară deoarece proiectul nu prevede o armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.