• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.01.2017

Proiectul HCE al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii"

31.01.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 31.01.2017, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii”.

Instrucțiunea menționată a fost elaborată urmare modificărilor operate la Legea instituțiilor financiare nr.550–XIII din 21.07.1995, prin Legea nr. 233 din 03.10.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul  art.11 alin.(1), (2), art.27 alin.(1) lit. c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare și art.11 alin.(4), art.386 alin.(7) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 14.02.2017, pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1 sau pe adresa electronică: maria.iovu@bnm.md sau pot fi comunicate la numărul de telefon (022)822-423.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii” şi nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naţionale a Moldovei, www.bnm.md.

Proiect

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. __
din________________2017

Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către
băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor
în legătură cu lichidarea băncii

În temeiul art.11 alin.(4), art.386 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din  21.07.1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), art.11 alin.(1), (2), art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii.

 

Anexa nr.1
la Hotărîrea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.___ din ____  _________ 2017

 

INSTRUCȚIUNEA
privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare
a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii

1. În scopul supravegherii procesului de lichidare a băncilor, a căror licențe/autorizații pentru desfășurarea activităților financiare au fost retrase de Banca Naţională, băncile în proces de lichidare (în continuare - bănci) vor întocmi şi vor prezenta la Banca Naţională următoarele rapoarte şi informaţii:
a) Dinamica lunară a principalilor indicatori ai băncii (anexa nr.1);
b) Încasările băncii (anexa nr.2);
c) Plățile și cheltuielile efectuate de bancă (anexa nr.3);
d) Fluxul de numerar al băncii pentru perioada gestionare și prognoza pentru perioada ulterioară (anexa nr.4);
e) Dinamica onorării (plăţii) creanțelor față de bancă conform Listei creanțelor (anexa nr.5);
f) Portofoliul de credite al băncii (anexa nr.6);
g) Informația privind titlurile executorii, ședințele de judecată, hotărîrile judecătorești, cauzele intentate de organele de urmărire penală, cu participarea băncii (anexa nr.7);
h) Informaţia privind bunurile luate în posesia băncii (anexa nr.8);
i) Informaţia privind acțiunile cu participarea băncii aflate la examinare în instanțele de judecată (anexa nr.9);
j) Informaţia privind debitorii băncii care se află în procedura de insolvabilitate (anexa nr.10);
k) Informaţia privind titlurile executorii aflate la executare (anexa nr.11);
l) Informaţia privind titlurile executorii restituite băncii fără executare (anexa nr.12);
m) Informatia privind cauzele penale intentate în scopul recuperării prejudiciului cauzat băncii (anexa nr.13);
n) Notă informativă cu privire la:
- evaluarea perspectivelor, a acțiunilor și altor măsuri concrete preconizate pentru luna următoare celei gestionare, în scopul lichidării activelor și obligațiilor băncii;
- măsurile realizate pe parcursul lunii gestionare, planificate de lichidatori în luna precedentă.

2. Băncile prezintă la Banca Națională rapoartele și informațiile indicate la pct. 1 pe suport hîrtie, însoțite de o scrisoare semnată de lichidatorul băncii.

3. Toate rubricile rapoartelor prezentate trebuie să fie completate. În cazul în care banca nu are nimic de reflectat referitor la anumiţi indicatori şi activități prevăzute în raport, la rubrica respectivă se înscrie cifra 0 (zero).

4. Banca trebuie să-şi menţină documentele financiare şi evidența contabilă într-un mod care ar asigura posibilitatea întocmirii şi prezentării rapoartelor în conformitate cu prezenta Instrucţiune.

5. Sumele în rapoarte se reflectă în lei moldovenești (MDL), dacă în modul de întocmire a raportului respectiv nu este prevăzut altfel.

6. Sumele în MDL şi în valută străină se indică în rapoarte în numere întregi. Echivalentul în MDL pentru sumele în valută străină se va calcula cu utilizarea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine respective, valabil la data raportării.

7. Procentele se reflectă cu două zecimale.

8. Totalurile şi subtotalurile din rapoartele prezentate, după caz, se verifică cu alte rapoarte ale băncii.

9. Informaţia din rapoartele băncii trebuie să reflecte situaţia băncii la sfîrșitul zilei operaționale a perioadei gestionare.

10. Rapoartele și informațiile se prezintă lunar, pînă la data de zece a lunii următoare după perioada gestionară.

11. Banca Naţională are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal, inclusiv numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), obținute conform prezentei Instrucțiuni, fără consimțămîntul subiectului datelor cu caracter personal.

 

Anexe.DOC     Anexe.PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

 

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii” (în continuare – proiectul Instrucțiunii) a fost elaborat în temeiul art.11 alin.(1), (2), art.27 alin.(1) lit. c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare și art.11 alin.(4), art.386 alin.(7) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul Instrucțiunii este inițiat în contextul Legii nr.233 din 03.10.2016, care operează modificări și completări la Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, inclusiv la art.386, prin introducerea alin.(7) ce ține de prezentarea de către lichidatorii băncilor în proces de lichidare, Băncii Naţionale a Moldovei, a rapoartelor și a informațiilor în legătură cu lichidarea acestora.

Astfel, proiectul Instrucțiunii are drept scop stabilirea periodicității și a formularului rapoartelor și a informațiilor care urmează a fi prezentate Băncii Naționale de către lichidatorii băncilor în proces de lichidare, pînă la încheierea procesului de lichidare a băncilor.

Stabilirea cerințelor sus-menționate prin acte normative va conduce la eficientizarea procesului de monitorizare de către Banca Națională a Moldovei a derulării procesului de lichidare a băncilor, a căror licențe/autorizații pentru desfășurarea activităților financiare au fost retrase de Banca Națională.

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).