• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.09.2016

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri”

26.09.2016Termenul-limită a expirat

ANUNȚ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională a Moldovei inițiază, începînd cu 26 septembrie 2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri”.

Elaborarea proiectului dat se încadrează în procesul de revizuire de către Banca Națională a Moldovei (BNM) a actelor sale normative în corespundere cu prevederile Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, care a modificat cadrul legal existent aferent activității unităților de schimb valutar. În acest sens, proiectul în cauză are drept scop modificarea cadrului normativ aferent raportării la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri.

Prevederile de bază ale proiectului se referă la stabilirea rapoartelor (formularelor și modului de completare a acestora) privind activitatea de schimb valutar care urmează a fi prezentate la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri, termenele și forma de prezentare a acestora.
Beneficiarii proiectului de decizie sînt casele de schimb valutar și hotelurile (titularii de licențe eliberate de BNM).

Rezultatul scontat al implementării deciziei supuse consultării publice constă în obținerea de către BNM în mod operativ a informației cît mai ample privind aspectele importante (inclusiv cele noi) aferente activității de schimb valutar ale caselor de schimb valutar și  hotelurilor, fapt care va contribui la calitatea informației necesare BNM pentru supravegherea activității de schimb valutar şi analiza situației pe piața valutară a Republicii Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.11 alin.(1) și art.51 lit.a) și b) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și art.43 alin.(10) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară..

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 7 octombrie 2016 dnei Dina Doni pe adresa electronică: dina.doni@bnm.md sau pe adresa poștală:  MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1, sau pot fi comunicate la numărul de telefon: 022 822254.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar”, precum şi nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA
nr.____ din ____ __________ 2016

Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la
Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri

În temeiul art.11 alin.(1), art.51 lit.a) și b) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.43 alin.(10) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, conform anexei la prezenta hotărîre.

2. Primele rapoarte specificate în anexele nr.1 și nr.2 la instrucțiunea indicată la punctul 1 din prezenta hotărîre se vor prezenta pentru ziua gestionară 12 decembrie 2016.

3. Primele rapoarte specificate în anexele nr.3 și nr.4 la instrucțiunea indicată la punctul 1 din prezenta hotărîre se vor prezenta pentru luna gestionară decembrie 2016.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016.

 

 

Anexă
la Hotărîrea Comitetului Executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.___ din _________ 2016

INSTRUC'IUNEA
privind raportarea la Banca Națională a Moldovei
de către casele de schimb valutar și hoteluri

 

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

1. În Instrucţiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri (în continuare – instrucțiune) se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare (în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008).

2. Prezenta instrucțiune reglementează modul de întocmire și prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri a următoarelor rapoarte:
a) raportul privind cursurile de cumpărare şi vînzare a principalelor valute străine stabilite de către casa de schimb valutar (anexa nr.1);
b) raportul privind cursurile de cumpărare a principalelor valute străine stabilite de către hotel (anexa nr.2);
c) raportul privind operaţiunile de schimb valutar efectuate de către casa de schimb valutar (anexa nr.3);
d) raportul privind operaţiunile de schimb valutar efectuate de către hotel (anexa nr.4).

3. Rapoartele indicate la pct.2 (în continuare – rapoarte) se întocmesc de către casele de schimb valutar și hoteluri şi se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în scopul analizei situaţiei pe piaţa valutară a Republicii Moldova, precum și supravegherea activității unităților de schimb valutar menționate.

4. În cazul în care în raport urmează a fi indicat codul monedei naţionale /valutelor străine, se indică codurile numerice ale acestora conform ISO 4217.

 

CAPITOLUL II
Termenele de prezentare a rapoartelor

5. Casele de schimb valutar și hotelurile care au un program de lucru de pînă la 12 ore întocmesc şi prezintă la Banca Naţională a Moldovei rapoartele indicate la pct.2 lit.a) și b) zilnic (cu excepţia zilelor nelucrătoare), după cum urmează:
1) primul raport pentru ziua gestionară - în decurs de 30 minute de la momentul aplicării cursurilor de cumpărare și vînzare, dar cel tîrziu la ora 10.00 a zilei gestionare;
2) al doilea raport pentru ziua gestionară:
a) în decurs de 30 minute de la momentul aplicării cursurilor de cumpărare și vînzare, dar cel tîrziu la ora 16:00 a zilei gestionare - în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a modificat cursurile menționate pînă la ora 16.00 a zilei gestionare, sau
b) în decurs de 30 minute de la momentul aplicării cursurilor de cumpărare și vînzare, în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a modificat cursurile menționate după ora 16.00 a zilei gestionare.

6. Casele de schimb valutar și hotelurile care au un program de lucru mai mare de 12 ore întocmesc şi prezintă la Banca Naţională a Moldovei rapoartele indicate la pct.2 lit.a) și b) zilnic (cu excepţia zilelor nelucrătoare), după cum urmează:
1) primul raport pentru ziua gestionară - în decurs de 30 minute de la momentul aplicării cursurilor de cumpărare și vînzare, dar cel tîrziu la ora 10.00 a zilei gestionare;
2) al doilea raport pentru ziua gestionară:
a) în decurs de 30 minute de la momentul aplicării cursurilor de cumpărare și vînzare, dar cel tîrziu la ora 16:00 a zilei gestionare - în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a efectuat prima modificare a cursurilor menționate pînă la ora 16.00 a zilei gestionare, sau
b) în decurs de 30 minute de la momentul aplicării cursurilor de cumpărare și vînzare - în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a efectuat prima modificare a cursurilor menționate după ora 16.00 a zilei gestionare.
3) al treilea raport pentru ziua gestionară – în decurs de 30 de minute de la momentul aplicării cursurilor de cumpărare și vînzare, în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a efectuat a doua modificare a cursurilor menționate.

7. În cazul în care ziua gestionară este o zi cu durata redusă a timpului de muncă, rapoartele indicate la pct.5 subpct.2 lit.a) și pct.6 subpct.2 lit.a) se prezintă în decurs de 30 minute de la momentul aplicării cursurilor de cumpărare și vînzare, dar cel tîrziu la ora 15:00 a zilei gestionare în cauză.

8. Rapoartele indicate la pct.2 lit.c) și d) se întocmesc lunar şi se prezintă la Banca Naţională a Moldovei cel tîrziu la data de 5 a lunii care urmează după luna gestionară. În cazul în care data de 5 este zi nelucrătoare, rapoartele se prezintă în următoarea zi lucrătoare.

 

CAPITOLUL III
Forma de prezentare a rapoartelor

9. Rapoartele se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în formă electronică conform Instrucţiunii privind modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.232 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.227-232, art.2097), cu modificările și completările ulterioare.

10. În cazuri excepţionale (de exemplu, căderea conexiunii la reţeaua internet, lipsa curentului electric) informaţia din rapoartele indicate la pct.5 subpct.1) și subpct.2 lit.a) și la pct.6 subpct.1) și subpct.2 lit.a) se prezintă prin telefon.

 

CAPITOLUL IV
Alte prevederi

11. Rapoartele indicate la pct.2 lit.a) și b) se întocmesc în baza datelor din dispoziţiile privind cursurile de cumpărare şi vînzare pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pentru ziua gestionară.

12. Rapoartele indicate la pct.2 lit.c) și d) se întocmesc în baza datelor din evidenţa contabilă pentru perioada gestionară.

13. Casele de schimb valutar şi hotelurile poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei prezentate conform rapoartelor indicate la pct.2 lit.a) și b) şi corespunderea acestei informaţii cu datele din dispoziţiile privind cursurile de cumpărare şi vînzare pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

14. Datele din rapoartele indicate la pct.2 lit.c) și d) prezentate în formă electronică de către casele de schimb valutar şi hoteluri urmează să corespundă cu datele din aceste rapoarte pe suport hîrtie, care se păstrează la casa de schimb valutar sau hotel.

15. În cazul depistării în rapoartele indicate la pct.2 lit.c) şi d) a unor informaţii eronate prezentate pentru o perioadă de raportare, casa de schimb valutar sau hotelul este obligat să corecteze erorile şi să transmită repetat raportul în formă electronică, cu înştiinţarea despre aceasta a Băncii Naţionale a Moldovei printr-o scrisoare oficială, care să includă explicaţiile despre modificările efectuate. Scrisoarea în cauză urmează a fi prezentată în termen de 2 zile lucrătoare de la data transmiterii repetate a raportului în formă electronică.

 

Anexe

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri”

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.11 alin.(1) și art.51 lit.a) și b) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și art.43 alin.(10) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Elaborarea proiectului HCE se încadrează în procesul de revizuire de către Banca Națională a Moldovei (BNM) a actelor sale normative în corespundere cu prevederile Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, care a modificat cadrul legal existent aferent activității unităților de schimb valutar. Prin această lege, în particular, unităților de schimb valutar li s-a permis să modifice cursurile valutare pe parcursul programului de lucru (cu luarea în considerare a frecvenței de modificare a cursurilor valutare stabilite de BNM), precum și să efectueze operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și prin intermediul aparatelor de schimb valutar. În acest sens, proiectul HCE are drept scop modificarea cadrului normativ aferent raportării la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri.

Prin proiectul Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri (în continuare – proiectul Instrucțiunii), rapoartele care actualmente se prezintă la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri au fost modificate astfel încît acestea să reflecte și informația privind aspectele noi aferente activității unităților de schimb valutar în cauză.

Astfel, proiectul Instrucțiunii stabilește rapoartele (formularele și modul de completare a acestora) aferente activității de schimb valutar care urmează a fi prezentate la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri, termenele și forma de prezentare a acestora. Informația de bază din rapoartele menționate vizează, ca și pînă acum, cursurile valutare utilizate de casa de schimb valutar și hotel pentru operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, precum și operațiunile de schimb valutar efectuate de aceste unități cu persoane fizice și cu băncile licențiate.

Comparativ cu rapoartele aferente cursurilor valutare și operațiunilor de schimb valutar, prezentate actualmente la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri, rapoartele reglementate de proiectul Instrucțiunii vor avea următoarele particularități:
1) Rapoartele privind operațiunile de schimb valutar vor include informația separată privind operațiunile efectuate prin ghișeele unității și cele efectuate prin intermediul aparatelor de schimb valutar. Separat se vor reflecta operațiunile de schimb valutar revocate de persoanele fizice. În privința caselor de schimb valutar, raportul include informația privind mijloacele bănești ale casei de schimb valutar aflate în conturile bancare, în casa, precum și în aparatele de schimb valutar ale acesteia;
2) Rapoartele privind cursurile valutare:
   a) informația din rapoartele în cauză va reflecta separat cursurile valutare stabilite pentru operațiunile de schimb valutar care se efectuează prin ghișee și cele care se efectuează prin intermediul aparatelor de schimb valutar; 
   b) rapoartele vor conține informația privind ora de la care sînt aplicabile cursurile valutare, stabilite de casele de schimb valutar și hoteluri;
   c) avînd în vedere că, casele de schimb valutar și hotelurile pot avea programe de lucru diferite (inclusiv 24/24 de ore), precum și ținînd cont de frecvența de modificare a cursurilor valutare stabilită de BNM , rapoartele privind cursurile valutare vor fi prezentate la BNM de 2 ori pe zi – pentru casele de schimb valutar și hotelurile care au un program de lucru de pînă la 12 ore și de 3 ori - pentru acelea care au un program de lucru mai mare de 12 ore. Astfel, BNM va deține informația relevantă pentru toată ziua gestionară, deoarece aceste rapoarte vor reflecta informația privind cursurile valutare stabilite la începutul programului de lucru, precum și informația privind cursurile valutare modificate în decursul programului de lucru;
   d) ținînd cont de faptul că informația privind cursurile valutare se utilizează în scopul analizei situației pe piața valutară a Republicii Moldova, precum și supravegherii activității unităților de schimb valutar, se prevede că rapoartele în cauză se vor prezintă la BNM în decurs de 30 minute de la momentul aplicării cursurilor respective, dar cel tîrziu la ora 10.00. Pentru casele de schimb valutar și hotelurile care vor modifica în decursul programului de lucru cursurile valutare pînă la ora 16.00, termenul limită de prezentare a rapoartelor în cauză va fi cel tîrziu la ora 16.00. Pentru casele de schimb valutar și hotelurile care vor modifica în decursul programului de lucru cursurile valutare după ora 16.00 se prevede ca rapoartele menționate să fie prezentate în decurs de 30 minute de la momentul aplicării.

Aprobarea proiectului HCE va permite BNM de a dispune în mod operativ de o informație amplă privind aspectele importante, inclusiv cele noi, aferente activității de schimb valutar ale caselor de schimb valutar și hotelurilor, fapt care va contribui la calitatea informației necesare BNM pentru supravegherea activității de schimb valutar şi analiza situației pe piața valutară a Republicii Moldova.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).