• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.07.2018

Regulament cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont

 

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.277-284 din 27.07.2018, art.1171

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1346 din 23 iulie 2018

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

COMITETUL EXECUTIV

H O T Ă R Â R E
nr. 170 din „ 19 ” iulie 2018

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea
și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont

 

În temeiul art.11 alin.(1), art. 27 alin.(1) lit. c) și art.40 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.16-19 din Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.397-399, art.704), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1.  Se aprobă Regulamentul cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont (se anexează).

2.  Se abrogă Regulamentul  cu privire la plasarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.96 din 17 mai 2013 și de către Ministerul Finanțelor cu nr.13/2-1/133 din 17 mai 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.125-129, art.887), înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 919 din 10 iunie 2013.

3.  Băncile care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, au încheiate cu Banca Națională a Moldovei acorduri cu privire la îndeplinirea funcțiilor de dealer primar pe piața valorilor mobiliare de stat urmează să le rezilieze și să încheie cu Ministerul Finanțelor noi acorduri în conformitate cu prevederile regulamentului indicat la punctul 1. Acordurile încheiate cu Ministerul Finanțelor vor intra în vigoare la data rezilierii acordurilor încheiate cu Banca Națională a Moldovei. 

4.  Băncile care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, au încheiate cu Banca Națională a Moldovei acorduri de participant la piața primară a valorilor mobiliare de stat urmează să le rezilieze.

5.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 31 iulie 2018.

Vicepreședintele
Comitetului executiv

Vladimir MUNTEANU

 

Aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.170 din 19 iulie 2018

Aprobat prin Ordinul
ministrului finanțelor
nr. 129 din 19 iulie 2018


 

Regulament
cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea
valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont 

Capitolul I
Dispoziții generale

1.  Prezentul regulament stabilește regulile și procedurile privind plasarea, tranzacționarea și  răscumpărarea valorilor mobiliare de stat (în continuare – VMS), emise de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova pe piața internă în formă de înscriere în cont, criteriile de selectare și modul de evaluare a performanței dealerilor primari, drepturile și obligațiile acestora.
Prezentul regulament nu se aplică tranzacțiilor cu VMS efectuate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare.

2.  Banca Naţională a Moldovei acționează ca agent al statului în temeiul Legii nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat şi este responsabilă de organizarea şi desfășurarea, în numele şi la indicația Ministerului Finanţelor, a licitaţiilor de vânzare a VMS pe piaţa primară și coordonarea activităților cu Ministerul Finanțelor în dezvoltarea continuă a pieței VMS.

3.  Banca Naţională desfășoară activitatea de plasare/vânzare a VMS în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu respectarea principiilor referitoare la transparența pieţei şi a condiţiilor de acces, la procedurile folosite în derularea operaţiunilor de vânzare a VMS, precum şi la protecţia investitorilor şi tratamentul nediscriminatoriu al participanților la piața VMS.

4.  Prevederile prezentului regulament se aplică Ministerului Finanţelor în calitate de emitent al VMS, Băncii Naţionale în calitate de agent al statului, dealerilor primari și clienţilor acestora, precum și băncilor care nu au calitatea de dealer primar la efectuarea tranzacțiilor pe piața secundară.

5.  În prezentul regulament se aplică noţiunile definite de Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.

6.  În sensul prezentului regulament se definesc, de asemenea, următoarele noțiuni:
1)  bonuri de trezorerie (în continuare BT) – VMS emise cu scont şi răscumpărate la valoarea lor nominală la scadenţă, având termenul de circulaţie până la un an;
2) codul ISIN – numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (International Securities Identification Number), alocat în conformitate cu standardul internațional ISO 6166, care identifică în mod unic o anumită emisiune de VMS;
3) cont de decontare – cont deschis în Sistemul automatizat de plăți interbancare de către dealerul primar, o bancă, Ministerul Finanțelor;
4) cont curent – cont deschis în registrele contabile ale Băncii Naționale de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în continuare – Fondul de garantare a depozitelor) și băncile în proces de lichidare;
5) cotație – oferta de vânzare, cumpărare sau vânzare-cumpărare a VMS dintr-o anumită emisiune în care se specifică cantitatea și prețul cotat al acestora;
6) client (investitor) – persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă a Republicii Moldova, în contul căreia dealerul primar prezintă oferta pentru participare la licitaţia de vânzare a VMS și/sau efectuează tranzacții pe piața secundară;
7) cupon – dobânda plătită periodic la obligațiunile de stat deținătorilor acestora pe durata termenului de circulaţie a obligațiunilor;
8) data decontării – data transferării mijloacelor băneşti Ministerului Finanţelor/vânzătorului pentru VMS cumpărate pe piața primară/secundară;
9) data scadenţei – data la care se efectuează răscumpărarea VMS de către emitent;
10) dealer primar – banca care a fost acceptată de Ministerul Finanțelor să deruleze operaţiuni cu VMS pe piaţa VMS ca urmare a îndeplinirii criteriilor de selectare şi care poate desfăşura operaţiuni în nume şi în cont propriu sau în nume propriu şi în contul clienţilor săi, persoane fizice şi/sau juridice, rezidente sau nerezidente;
11) Depozitar central – entitate astfel definită în art.2 din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;
12) dobânda acumulată – cota-parte din valoarea cuponului curent, corespunzătoare zilelor scurse din perioada cuponului curent, începând cu data emiterii (data decontării VMS pe piața primară) sau data plății cuponului precedent, până la data decontării tranzacției;
13) licitaţie – modalitate de vânzare  a VMS pe piaţa primară, conform prevederilor prezentului regulament;  
14) marjă – valoare (exprimată în puncte procentuale) ce se adaugă la rata dobânzii la BT stabilită ca instrument de referinţă, pentru calcularea mărimii cuponului la obligaţiunile de stat cu rata flotantă a dobânzii, care se determină în cadrul licitaţiei şi care este constantă pe durata termenului de circulaţie a obligaţiunilor;
15) market maker – dealerul primar care este prezent în mod continuu pe piaţă pentru a tranzacţiona în cont propriu VMS, la preţuri stabilite de el;
16) obligaţiuni de stat (în continuare OS) – VMS emise cu scont, la valoarea nominală sau cu primă, pe termen de un an şi mai mare, pentru care emitentul plătește periodic dobânzi potrivit ratei fixe sau flotante în conformitate cu condițiile emiterii şi care sunt răscumpărate la scadenţă la valoarea lor nominală;
17) ofertă competitivă – oferta de cumpărare a VMS prin care participantul indică valoarea pe care doreşte să o adjudece şi preţul oferit/marja oferită;
18) ofertă necompetitivă – oferta de cumpărare a VMS prin care participantul indică numai valoarea pe care doreşte să o adjudece;
19) ordin anonim (Anonymous Order) – un ordin de vânzare/cumpărare a VMS, afișat de către un participant la piața secundară, fără dezvăluirea identității acestuia pentru alți participanți, până la și în timpul încheierii tranzacției, care este obligatoriu spre executare, în cazul acceptării lui de către un alt participant la piața secundară;
20) perioada cuponului – intervalul de timp, exprimat în zile, cuprins între data emiterii și data plății primului cupon sau intervalul de timp cuprins între data plății cuponului precedent și data plății cuponului curent;
21) piaţa primară a VMS – totalitatea operaţiunilor ce ţin de plasarea VMS prin intermediul platformei unice de tranzacționare în scopul atragerii de către emitent a mijloacelor financiare disponibile;
22) piaţa secundară a VMS – piaţa organizată prin intermediul platformei unice de tranzacționare unde are loc tranzacţionarea VMS după emitere pe piaţa primară; 
23) plasare a VMS – emiterea (vânzarea) VMS de către emitent prin intermediul licitațiilor sau într-un alt mod pe piața primară;
24) platformă unică de tranzacţionare – platforma electronică Bloomberg Professional Service, furnizată de Bloomberg Finance LP, prin intermediul căreia se efectuează plasamentul VMS pe piaţa primară şi tranzacţionarea acestora pe piaţa secundară. Platforma unică de tranzacționare reprezintă o funcționalitate de tranzacționare a VMS, alta decât piața reglementată și sistemul multilateral de tranzacționare;
25) preț brut – prețul de cumpărare sau de vânzare al VMS în care este inclusă dobânda acumulată;
26) preț net – prețul de cumpărare sau de vânzare al VMS, care nu include dobânda acumulată;
27) solicitare pentru cotație (Request for Quote) - solicitarea de a afișa o cotație fermă adresată, expres, de către un participant la piața secundară unui sau mai multor participanți, prin intermediul platformei unice de tranzacționare;
28) termen de circulaţie – numărul de zile de la data decontării până la scadența VMS;
29) valoare nominală – valoarea declarată a unei VMS ce urmează a fi plătită la scadenţă;
30) răscumpărare anticipată – răscumpărarea VMS înainte de data scadentă;
31) redeschidere – oferirea unui volum suplimentar de VMS emise anterior în condițiile menținerii caracteristicilor inițiale ale emisiunii (maturitatea (data scadenței), rata și frecvența plății cuponului, codul ISIN);
32) operațiune switch – procedura prin care Ministerul Finanțelor răscumpără VMS înainte de scadență și emite simultan alte VMS cu caracteristici distincte de cele răscumpărate.

 

Capitolul II 
Piaţa primară a VMS

7.  Ministerul Finanţelor emite pe piaţa internă VMS sub formă de BT şi OS în moneda naţională. Valoarea nominală a unei VMS este de 100 lei.

8.  Pentru îmbunătățirea lichidității și buna funcționare a pieței VMS, Ministerul Finanțelor poate utiliza redeschiderea emisiunilor existente, răscumpărarea anticipată și operațiuni switch.

9.  Caracteristicile VMS, modalitatea de plasare, de plată a dobânzilor aferente şi de răscumpărare a acestora, precum şi elementele de identificare ale emisiunilor sunt stabilite de Ministerul Finanţelor prin comunicatele privind plasarea VMS, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi Condiţiile de plasare, circulaţie şi răscumpărare a obligaţiunilor de stat cu dobânda fixă/flotantă, aprobate de către Ministerul Finanțelor cu nr.08/3-1/323 din 14 august 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.160-161, art.450 şi art.451).

10.  La solicitarea Ministerului Finanțelor, Depozitarul central înregistrează VMS spre plasare pe piața primară și atribuie fiecărei emisiuni de VMS un număr de înregistrare (cod unic de identificare ISIN), în modul stabilit de Regulile Depozitarului central.
Ministerul Finanțelor poate efectua redeschiderea emisiunilor existente și majora volumul de VMS emise cu același cod ISIN.

11.  VMS se emit în formă de înscriere în cont, respectiv emisiunea, evidența, confirmarea dreptului de proprietate, precum şi plata sumei principale la maturitate şi a dobânzilor (cupoanelor) aferente acestora se efectuează de către Depozitarul central în numele Ministerului Finanțelor. 

12. Plasarea VMS pe piaţa primară se realizează de către Banca Naţională, în calitate de agent al statului, prin intermediul licitaţiilor, cu excepţia cazurilor când VMS urmează a fi emise şi livrate pentru unele scopuri stabilite de lege sau prin subscriere, conform condiţiilor determinate şi reglementate de către Ministerul Finanţelor în calitate de emitent.

13. Licitaţiile de vânzare a VMS se desfăşoară în conformitate cu un calendar orientativ aprobat trimestrial de către Ministerul Finanţelor. În funcție de evoluția și situația pe piața VMS, Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul ca calendarul desfășurării licitațiilor de vânzare a VMS să fie aprobat semianual sau lunar. Calendarele licitațiilor se coordonează cu Banca Națională.

14. Calendarul desfăşurării licitaţiilor de vânzare a VMS se prezintă la Banca Naţională cu 5 zile până la începutul trimestrului următor celui gestionar şi se publică pe paginile web oficiale ale Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale înainte de începutul trimestrului pentru care este valabil. 

15. Ministerul Finanţelor îşi rezervă dreptul să modifice pentru sesiunile competitive volumele indicative ale emisiunii şi termenul de circulaţie a VMS anunţate iniţial în calendarul desfăşurării licitaţiilor de plasare a VMS prin comunicatele privind plasarea VMS.
În cazuri excepţionale, Ministerul Finanţelor poate desfăşura licitaţii suplimentare de plasare a VMS în limitele prevăzute de Legea bugetului de stat pentru anul respectiv.

16. Dealerii primari pot depune oferte la licitaţii în nume şi în cont propriu, precum şi în nume propriu şi în contul clienţilor, la cererea acestora. 
Persoanele fizice şi persoanele juridice, rezidente sau nerezidente, pot să participe la licitaţii numai prin intermediul dealerilor primari.

17.  Ministerul Finanțelor poate institui la licitații limite de procurare a VMS din contul propriu al unui dealer primar sau al unui client, cu același cod ISIN, propuse spre vânzare pe piața primară.
Limita de procurare a VMS va fi anunțată de către Ministerul Finanțelor în comunicatul privind plasarea VMS. În cazul depășirii limitei instituite, dealerul primar/clientul sunt obligați să vândă VMS în suma deținută peste limita stabilită în decurs de 5 zile lucrătoare de la data depistării depășirii.

 

Capitolul III
Accesul pe piaţa primară a VMS și retragerea calității de dealer primar

Secţiunea 1. Selectarea dealerilor primari

18. Dealerii primari sunt selectaţi pentru a presta servicii specifice pe piaţa VMS prin participarea la licitaţiile desfăşurate pe piaţa primară şi tranzacţionarea VMS pe piaţa secundară la preţurile pe care ei sunt obligaţi să le anunţe. 

19. Condițiile de acces pe piața primară a VMS pentru dealerii primari sunt:
1) pe durata a 3 luni precedente depunerii cererii pentru dobândirea calității de dealer primar, banca a adjudecat în cont propriu, prin intermediul unui dealer primar, minimum 3% din totalul valorii adjudecate de către Ministerul Finanțelor în perioada respectivă;
2) banca îndeplinește cerințele de fonduri proprii și de capital stabilite de actele normative ale Băncii Naționale;
3) Banca Națională nu a dispus aplicarea în privința băncii a măsurilor de supraveghere conform prevederilor art. 139 alin. (3) lit. d), ce țin de restricționarea acceptării depozitelor, din Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434-439, art. 727). Lipsa unor asemenea măsuri de supraveghere va fi confirmată Ministerului Finanțelor de către bancă;
4) dispune de cont de decontare deschis la Banca Naţională;
5) este participant la Depozitarul central;
6) dispune de spaţii separate necesare pentru derularea operaţiunilor cu VMS şi de personal calificat care posedă cunoştinţe şi experienţă profesională necesare îndeplinirii responsabilităților atribuite;
7) dispune de dotări tehnice corespunzătoare (Bloomberg Professional Service, programe şi echipamente informatice conectate la acesta, echipamente de comunicaţii specifice – email, telefon, fax, etc.);
8) are elaborate şi aprobate proceduri proprii privind modalitatea de lucru cu clienţii, evidenţa deţinerilor clienţilor, controlul intern al activităţii cu VMS;
Procedurile proprii vor cuprinde prevederi referitoare la toate tipurile de tranzacţii pe care le pot efectua clienţii, modalităţile prin care se vor încheia tranzacţiile, inclusiv descrierea tipurilor de ordine pe care le pot transmite clienţii, condiţiile de executare a ordinelor (inclusiv rezervarea mijloacelor bănești), termenul de valabilitate, precum şi modul de evidenţă a ordinelor şi a deţinerilor clienţilor, pentru a asigura integritatea şi siguranţa mijloacelor băneşti şi ale valorilor mobiliare ale clienţilor în contul cărora acţionează dealerii primari.
Procedurile vor conţine, de asemenea, prevederi referitoare la cerinţele faţă de calificarea personalului responsabil de deservirea clienţilor la efectuarea operaţiunilor cu VMS.   

20. Pentru a obține calitatea de dealer primar, băncile solicitante trebuie să parcurgă următoarele etape:
1) să depună la Ministerul Finanțelor o cerere în vederea dobândirii calităţii de dealer primar, cu anexarea documentației din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acces prevăzute la punctul 19. În termen de 15 zile lucrătoare din data recepționării cererii, Ministerul Finanțelor va aproba cererea sau o va respinge motivat, cu notificarea băncii solicitante;
2) să încheie cu Ministerul Finanțelor un Acord cu privire la îndeplinirea funcţiilor de dealer primar pe piaţa valorilor mobiliare de stat (anexa nr.1);

21. Dealerii primari au următoarele obligaţii:
1) să acţioneze ca intermediari între emitent şi investitori la distribuirea VMS şi facilitarea extinderii bazei de investitori;
2) să asigure lichiditatea pieţei prin promovarea tranzacţionării VMS pe piaţa secundară;
3) să adjudece în nume și în cont propriu minimum 3% din totalul valorii adjudecate de către Ministerul Finanțelor, aferentă emisiunilor de VMS în perioada evaluată (trimestrial/anual);
4) valoarea ponderată a VMS adjudecate în nume și în cont propriu, calculată în baza coeficienților de multiplicare stipulați în anexa nr.9 la regulament, să fie minimum 2% din totalul valorii ponderate adjudecate de către Ministerul Finanțelor, aferentă emisiunilor de VMS în perioada evaluată (trimestrial/anual);
5) să contribuie la crearea lichidității pieței secundare a VMS, efectuând trimestrial tranzacții în nume și în cont propriu de minimum 3% din volumul total al tranzacțiilor de vânzare/cumpărare efectuate cu VMS în trimestrul precedent de către toţi dealerii primari (cu excepția operațiunilor de piață monetară ale Băncii Naționale);
6) să îndeplinească cumulativ condițiile minime de cotare zilnică în platforma unică de tranzacționare, specificate la punctul 100.

Secţiunea 2. Suspendarea calității de dealer primar

22.  Ministerul Finanțelor poate suspenda calitatea de dealer primar cu suspendarea Acordului cu privire la îndeplinirea funcţiilor de dealer primar pe piața valorilor mobiliare de stat, dar care nu poate fi mai mare de 3 luni din data suspendării, reieșind din gravitatea abaterilor.

23. Ministerul Finanțelor poate suspenda activitatea dealerilor primari în cazul în care se constată abateri de la prevederile prezentului regulament, cu notificarea prealabilă în scris a dealerilor primari cu 10 zile lucrătoare.

24. În funcție de gravitatea încălcării, suspendarea poate fi efectuată fără notificare prealabilă, fapt despre care Ministerul Finanțelor va informa dealerii primari în termen de 2 zile lucrătoare de la suspendare.

25. În cazul suspendării, calitatea de dealer primar se redobândește la expirarea termenului pentru care a fost dispusă suspendarea.

26. Suspendarea calităţii de dealer primar nu va avea niciun efect asupra drepturilor şi obligaţiilor dealerului primar în ce priveşte contractele încheiate cu clienţii înainte de data informării  privind  suspendarea calităţii de dealer primar, pe parcursul perioadei dintre data informării și data suspendării calității.

27. Ministerul Finanțelor va informa imediat, în scris,  Banca Națională, Depozitarul central și alți dealeri primari despre suspendarea calității de dealer primar.

Secțiunea 3. Retragerea calității de dealer primar

28. Ministerul Finanțelor poate retrage calitatea de dealer primar cu rezilierea Acordului cu privire la îndeplinirea funcţiilor de dealer primar pe piața valorilor mobiliare de stat.

29. Ministerul Finanțelor retrage calitatea de dealer primar în următoarele cazuri:
1)   a fost retrasă licența băncii de desfășurare a activității financiare;
2) la cererea dealerului primar, cu condiția notificării prealabile a Ministerului Finanțelor în termen de 30 zile.

30. În cazul retragerii, calitatea de dealer primar poate fi redobândită numai după expirarea a 3 luni de la data rezilierii Acordului, cu condiţia conformării etapelor stabilite la punctul 20.

31. Retragerea calităţii de dealer primar nu va avea niciun efect asupra drepturilor şi obligaţiilor dealerului primar în ce priveşte contractele încheiate cu clienţii înainte de data informării  privind  retragerea calităţii de dealer primar, pe parcursul perioadei dintre data informării și data retragerii calității.

32. Ministerul Finanțelor va informa imediat, în scris, Banca Națională, Depozitarul central și alți dealeri primari despre retragerea calității de dealer primar.

 

Capitolul IV
Mijloacele tehnice utilizate pentru desfăşurarea licitaţiilor

33.  Licitaţiile de plasare a VMS se desfăşoară în sistemul electronic al Bloomberg Professional Service – Bloomberg Auction System (BAS). Procedurile detaliate de utilizare a sistemului în cauză pentru participarea la licitaţiile de plasare a VMS sunt stipulate în Ghidul utilizatorului Bloomberg Auction System.

34.  Doar Banca Naţională și dealerii primari au acces la BAS, pentru licitațiile de VMS, prin intermediul reprezentanţilor autorizaţi şi înregistraţi în sistem.
Băncile care nu au calitatea de dealer primar și Fondul de garantare a depozitelor vor comunica Băncii Naționale și Depozitarului central denumirea dealerului primar cu care au încheiat contract de prestare a serviciilor pe piața VMS, în termen de o zi lucrătoare după încheierea contractului.

35. Dealerii primari în calitate de utilizatori ai BAS sunt obligaţi:
1) să studieze, să accepte şi să respecte regulile de utilizare a BAS;
2) să desemneze şi să asigure înregistrarea în BAS a cel puţin două persoane ca utilizatori cu dreptul de a efectua tranzacţii cu VMS în numele băncii și să prezinte la Banca Națională lista acestor persoane (anexa nr.2), precum și modificările ce vor interveni ulterior;
3) să se asigure că persoanele desemnate sunt instruite să utilizeze platforma BAS şi o utilizează în modul corespunzător;
4) să anunţe Banca Naţională în timp util despre dificultățile ce apar în utilizarea sistemului.

36.  În cazuri excepționale, ținând cont de natura problemelor, momentul declanşării acestora şi de numărul de participanţi la licitaţie care s-au confruntat cu dificultăţi în utilizarea BAS la desfășurarea licitațiilor, Banca Naţională poate aplica una din opţiunile alternative după cum urmează:
1)  opţiunea A - să prelungească intervalul de timp pentru recepţionarea ofertelor;
2)  opţiunea B - să amâne licitaţia pentru ziua următoare.

37.  Opţiunea A se aplică în cazul în care unul sau mai mulţi participanţi la licitaţii comunică cu cel puţin 15 minute până la ora limită de recepţionare a ofertelor despre imposibilitatea accesării BAS. Banca Naţională poate prelungi timpul de recepţionare a ofertelor cel mult până la ora 17:00 ora locală.

38.  Opţiunea B poate fi aplicată în cazul în care Banca Naţională decide că problemele apărute la utilizarea BAS nu pot fi soluţionate prin aplicarea opţiunii A.

39. Aplicarea opţiunilor alternative poate include, după caz, şi recepţionarea ofertelor pe suport hârtie legalizate cu semnătura conducătorului băncii, precum şi utilizarea în paralel a altor mijloace de comunicaţie – e-mail sau fax.

40.  Banca Naţională va informa imediat utilizatorii BAS şi Ministerul Finanţelor despre declanşarea opţiunilor alternative A-B şi acţiunile ce urmează a fi întreprinse de către aceştia.

41.  În situaţia în care dealerul primar a transmis ofertele de participare la licitaţii printr-o altă modalitate decât prin intermediul BAS, acesta va prezenta la Banca Națională explicaţii în scris, indicând motivul. 

42.  Comunicarea cu Ministerul Finanțelor privind desfășurarea licitațiilor pe piața primară a VMS se efectuează prin e-mail securizat, iar Ministerul Finanțelor va prezenta la Banca Națională numele persoanelor cu drept de acces. În cazul imposibilității utilizării e-mail-ului securizat din cauza problemelor de ordin tehnic pot fi utilizate, după caz, mijloace de comunicație alternative – pagina web interbancară, documente pe suport hârtie.

 

Capitolul V
Proceduri de licitaţie

Secţiunea 1. Anunţarea licitaţiei

43.  Licitațiile de plasare a VMS se desfășoară separat pe fiecare cod ISIN prin intermediul sesiunilor competitive (licitațiilor de referință), sesiunilor ordinare necompetitive sau a sesiunilor speciale necompetitive. În sesiunea competitivă a licitației pot fi transmise doar oferte competitive, iar în cea necompetitivă - doar oferte necompetitive.

44.  Participarea la sesiunile competitive și necompetitive este opțională pentru dealerii primari. 

45.  Cu 5 zile până la data desfăşurării licitaţiei (în cazul licitaţiilor suplimentare, cel târziu în ziua precedentă zilei desfăşurării licitaţiei), Ministerul Finanţelor expediază Băncii Naţionale comunicatul privind plasarea VMS (anexele nr.3 și nr.4).

46. Comunicatul privind plasarea VMS include următoarele elemente ale emisiunii:
1) pentru toate tipurile de VMS oferite spre plasare:
a) data licitaţiei;
b) tipul VMS;
c) codul ISIN;
d) valoarea nominală a unei VMS;
e) volumul indicativ al emisiunii;
f) termenul de circulaţie al VMS;
g) condiţiile de vânzare;
h) data decontării;
i) data scadenţei VMS;
j) limita de înaintare a ofertelor competitive, în cazul în care este stabilită.
2) adiţional pentru OS:
a) rata anuală a dobânzii (pentru OS cu dobânda fixă)/rata anuală variabilă a dobânzii pentru calcularea primului cupon (pentru OS cu dobânda flotantă);
b)  termenele de achitare a dobânzii;
c) mărimea maximală a marjei (pentru OS cu dobânda flotantă);
3) adițional pentru redeschiderea emisiunii VMS:
a) maturitatea reziduală;
b) dobânda acumulată.

47.  După recepționarea de la Ministerul Finanţelor a comunicatului privind plasarea VMS, Banca Naţională, cu 4 zile până la desfăşurarea licitaţiei (în cazul licitaţiilor suplimentare, cel târziu în ziua desfăşurării licitaţiei cu o oră până la ora limită stabilită de recepţionare a ofertelor) expediază dealerilor primari prin intermediul BAS invitaţii la licitaţiile pentru sesiunea competitivă și sesiunea ordinară necompetitivă destinată clienților dealerilor primari.
Invitaţiile la licitaţiile pentru sesiunea necompetitivă destinată dealerilor primari se expediază dealerilor primari prin intermediul BAS de către Banca Națională după finalizarea sesiunii competitive.

48.   Invitațiile vor conţine numărul licitaţiei, descrierea VMS, data şi ora începerii şi încheierii recepţionării ofertelor, volumul indicativ al emisiunii (pentru sesiunea competitivă), volumul maxim spre plasare pentru sesiunea ordinară necompetitivă și sesiunea special necompetitivă, calculat conform prevederilor punctului 50 și 53, ora-limită de anunţare a rezultatelor licitaţiei şi alte detalii privind valorile mobiliare propuse spre vânzare, conform comunicatului.

49.  Ministerul Finanţelor poate derula suplimentar, în aceeași zi a licitaţiei de referință, o sesiune ordinară necompetitivă, destinată dealerilor primari. Despre acest fapt Ministerul Finanțelor va anunța Banca Națională în decizia sa cu privire la alocarea VMS. La sesiunea ordinară necompetitivă sunt admiși numai dealerii primari care au adjudecat, în nume și în cont propriu minimum 2% din volumul indicativ al emisiunii pentru sesiunea competitivă.

50.  La licitațiile pentru sesiunea ordinară necompetitivă destinată clienților dealerilor primari se anunță pentru plasare un volum egal cu 3% din volumul indicativ al licitației de referință. Pentru sesiunea ordinară necompetitivă destinată dealerilor primari se anunță spre plasare un volum egal cu 7% din volumul alocat  în cadrul sesiunii competitive.

51.  Volumul maxim de procurare în cadrul sesiunilor necompetitive pentru fiecare dealer primar va fi calculat și anunțat de către Banca Națională, în funcție de performanța fiecăruia la sesiunea competitivă, folosind metoda pro-rata.

52.  Banca Națională, la indicația Ministerului Finanțelor, poate anunța desfășurarea unor sesiuni speciale necompetitive, la care vor fi admiși doar dealerii primari, care au tranzacționat pe piaţa secundară VMS în trimestrul precedent în volum ce depăşeşte cu cel puţin 20% normativul de tranzacționare pe piața secundară.

53. Sesiunile speciale necompetitive se desfășoară trimestrial, în aceeași zi a ultimei sesiuni competitive pentru BT, iar VMS oferite vor avea aceleași cod ISIN ca și cele plasate la licitațiile de referință. Prețul de vânzare al VMS este prețul mediu ponderat al VMS alocate în cadrul ultimei sesiuni competitive pentru BT.
Volumul indicativ al emisiunii pentru sesiunea specială necompetitivă va constitui maximum 15% din volumul alocat la licitația de referință.
Volumul maxim oferit de fiecare dealer primar se va calcula conform următorului algoritm:
(volumul tranzacționat în trimestrul precedent – normativul de tranzacționare *1.2)/2.

54.  Banca Naţională şi Ministerul Finanţelor publică comunicatele privind plasarea VMS pe paginile web oficiale ale acestora.

55.  În cazul OS cu dobânda flotantă, ratele anuale variabile pentru calcularea următoarelor cupoane se anunță prin comunicatele Ministerului Finanțelor cu 5 zile înainte de începerea perioadei cuponului respectiv (anexa nr.5). Comunicatele se expediază către Banca Națională și Depozitarul central, se publică pe paginile web oficiale ale Băncii Naționale și Ministerului Finanțelor și se expediază de către Banca Națională dealerilor primari prin mesageria Bloomberg.

Secţiunea 2. Perfectarea şi transmiterea ofertelor de cumpărare a VMS la licitaţie

56.  Transmiterea ofertelor de către dealerii primari se efectuează în ziua licitaţiei prin intermediul BAS. Ofertele pot fi transmise în intervalul de timp specificat în invitaţia de participare la licitaţie.

57.  Dealerul primar este responsabil de transmiterea ofertelor prin BAS şi este în drept să modifice sau să revoce ofertele transmise până la ora limită de recepţionare a ofertelor. După ora limită de recepţionare a ofertelor nu se admite modificarea sau revocarea ofertelor transmise, acestea constituind angajamente ferme ale dealerului primar.

58.  Ofertele se perfectează separat pentru fiecare cod ISIN.

59. În cazul redeschiderii emisiunii VMS, ofertele  se prezintă la preț net.

60.  În sesiunea competitivă dealerul primar este în drept să transmită un număr nelimitat de oferte competitive în cont propriu și în contul clienților săi.

61.  În sesiunile ordinare necompetitive destinate clienților, dealerul primar este în drept să transmită oferte necompetitive numai în contul clienților săi, iar în sesiunile necompetitive destinate dealerilor primari, aceștia sunt în drept să transmită oferte necompetitive doar în cont propriu.

62. Volumul VMS indicat în ofertele de cumpărare, indiferent de tipul acestora, trebuie să fie multiplu al valorii nominale a VMS. Preţul de cumpărare (exprimat în procente din valoarea nominală) pentru BT sau OS cu rata fixă a dobânzii şi marja solicitată pentru OS cu rata flotantă a dobânzii se indică în ofertele competitive cu două semne după virgulă. În cazul redeschiderilor de OS, se va indica prețul net al acestora, iar decontarea se va efectua la prețul brut, sistemul Depozitarului central adăugând în mod automat dobânda acumulată.

63.  Dealerul primar perfectează în BAS ofertele competitive și necompetitive înaintate în nume și cont propriu, precum și cele înaintate în contul clienților săi după cum urmează:
1) pentru ofertele înaintate în nume și în cont propriu rubrica denumirea contului (Account name) din BAS nu se completează;
2)  pentru ofertele înaintate în numele clienților, care sunt perfectate separat în diviziune pe client și preț/marjă, în rubrica denumirea contului (Account name) se indică codul respectiv al poziției contului (Position account code), atribuit de către Depozitarul central la deschiderea conturilor de evidență a VMS.

64.  Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condiţiile stabilite în prezentul regulament sunt respinse.
Secţiunea 3. Alocarea în cadrul licitaţiei

65. Informaţia finală cu privire la ofertele recepţionate în cadrul sesiunii competitive și necompetitive destinate clienților (volume şi preţuri/marje) se expediază Ministerului Finanţelor imediat după ora-limită de recepționare a ofertelor, care în termen de cel mult o oră din momentul recepționării acesteia, va comunica Băncii Naţionale decizia sa cu privire la preţul minim acceptat/marja maximă acceptată şi volumul de VMS care urmează a fi alocat pentru fiecare cod ISIN (anexa nr.6). În temeiul deciziei Ministerului Finanţelor cu privire la alocarea VMS, Banca Națională va efectua alocarea și va încheia licitația în BAS.

66. În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul ratei dobânzii pe care Ministerul Finanțelor îl acceptă în raport cu condițiile oferite de piață, Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul să aloce VMS în volum egal, mai mare sau mai mic ca volumul indicativ anunțat al emisiunii, inclusiv până la anularea emisiunii.

67. Alocarea în cadrul sesiunii competitive a licitaţiei presupune sortarea ofertelor în ordinea descrescătoare a preţurilor sau crescătoare a marjelor oferite şi determinarea volumului de VMS care din punctul de vedere al preţului /marjei satisface volumul anunţat spre plasare de către Ministerul Finanţelor.
În cazul în care la preţul minim/marja maximă sunt înaintate mai multe oferte ce nu pot fi executate integral şi Ministerul Finanţelor nu majorează volumul emisiunii până la executarea integrală a acestora, alocarea sumei rămase va fi efectuată aplicându-se principiul proporționalității. Suma alocată fiecărei oferte este rotunjită în sensul majorării, până la cea mai apropiată valoare divizibilă cu valoarea nominală a unei VMS.

68.  La alocarea VMS în cadrul sesiunii competitive a licitației sunt folosite următoarele metode:
1) în cazul BT şi al OS cu rata fixă a dobânzii - metoda preţului multiplu, care presupune alocarea valorilor mobiliare la preţul prezentat în fiecare ofertă competitivă.
În baza preţurilor din ofertele participanţilor câştigători la licitaţie se calculează preţul mediu ponderat la care sunt adjudecate ofertele din sesiunea necompetitivă a licitației;
2) în cazul OS cu rata flotantă a dobânzii - metoda preţului uniform (unic), care presupune executarea ofertelor la marja maximă acceptată pentru adjudecarea emisiunii.

69.  În sesiunea necompetitivă ofertele se adjudecă la prețul mediu ponderat al ofertelor adjudecate la sesiunea competitivă a licitației (cu același cod ISIN) în limita volumului anunțat pentru sesiunea necompetitivă. În cazul în care volumul agregat al ofertelor necompetitive depăşeşte volumul anunțat spre plasare pentru sesiunea necompetitivă, acestea se adjudecă în mod proporţional volumului ofertei depuse, rotunjind în sensul majorării valoarea rezultată până la cea mai apropiată valoare divizibilă cu valoarea nominală a unei VMS.

70.  Dacă în sesiunea competitivă a licitației nu au fost depuse oferte sau volumul VMS alocate în sesiunea competitivă este 0, sesiunea necompetitivă a licitației nu va fi derulată.

Secţiunea 4. Formule de calcul utilizate la plasarea VMS

71.  La calcularea ratelor dobânzilor/preţurilor la VMS se va utiliza convenţia Actual/365 zile.

72. Rata nominală a dobânzii la BT se determină după următoarea formulă:

 

unde:
r - rata nominală anuală a dobânzii (%);
N - valoarea nominală a BT (lei);
Pe - preţul de cumpărare a BT (lei);
t - numărul de zile până la scadenţă.

73. Rata efectivă a dobânzii la BT se determină după următoarea formulă:

unde:
y - rata efectivă anuală a dobânzii (%);
N - valoarea nominală a BT (lei);
Pe - preţul de cumpărare a BT (lei);
t - numărul de zile până la scadenţă.

74. Rata dobânzii la OS se determină din următoarea formulă:

unde:
P - preţul brut a OS (include cuponul acumulat), (lei);
n - numărul de cupoane spre plată;
Cn - mărimea cuponului „n” (lei);
N - valoarea nominală a OS (lei);
i - rata dobânzii la OS (%);
tn - numărul de zile până la plata cuponului „n”.

75. Cuponul la OS se calculează în modul următor:

unde:
C - mărimea cuponului (lei);
N - valoarea nominală a OS (lei);
r - rata dobânzii (cuponului) la OS(%);
t - perioada cuponului.

76. Dobânda acumulată se calculează în modul următor:

unde:
D - dobânda acumulată
C - mărimea cuponului (lei);
n - numărul de zile pentru care se calculează dobânda acumulată;
t - perioada cuponului.

77. Preţul mediu ponderat la care sunt executate ofertele necompetitive se calculează în modul următor:

unde:
Pmp - preţul mediu ponderat (lei);
Pi - preţul indicat în oferta competitivă   câştigătoare (lei);
Vi - volumul indicat în oferta competitivă   câştigătoare (lei);
i - numărul ofertei competitive câştigătoare la licitaţie;
n - numărul total al ofertelor competitive alocate la licitaţie.

78.  Procentul de alocare proporţională şi suma alocată la preţul minim/marja maximă acceptate  se determină în modul următor:

unde:

all% - procentul de alocare proporţională;
Va - volumul total alocat;
Vi - volumul agregat al ofertelor executate la preţ mai mare /marjă mai mică decât preţul minim/marja maximă acceptate;
Vm - volumul agregat al ofertelor înaintate la preţul minim/marja maximă acceptate;
Sm - suma alocată ofertei individuale înaintate la preţul minim/marja maximă acceptate;
Cm - valoarea ofertei individuale înaintate la preţul minim/marja maximă acceptate.

Secţiunea 5. Anunţarea rezultatelor licitaţiei şi efectuarea decontărilor

79.  După încheierea licitaţiei, în aceeaşi zi, până la ora limită de anunţare a rezultatelor licitaţiei, Banca Naţională informează, prin intermediul BAS, dealerii primari despre alocarea VMS conform ofertelor depuse. Totodată, aceştia au acces la informaţia despre rezultatele totale ale licitaţiei, care în particular include:
1) volumul indicativ anunţat al emisiunii (pentru sesiunea competitivă/necompetitivă);
2) volumul ofertelor competitive depuse;
3) volumul VMS alocat în sesiunea competitivă;
4) preţul minim şi rata maximă a dobânzii acceptate;
5) preţul maxim şi rata minimă a dobânzii acceptate;
6)  preţul şi rata dobânzii medii ponderate ale ofertelor acceptate;
7)  prețul minim și rata maximă a dobânzii oferite;
8)  prețul maxim și rata minimă a dobânzii oferite;
9)  preţul şi rata dobânzii medii ponderate ale ofertelor depuse;
10) procentul alocării proporționale a ofertelor competitive;
11) raportul dintre volumul ofertelor competitive depuse și volumul indicativ al emisiunii pentru sesiunea competitivă;
12) raportul dintre volumul ofertelor depuse și volumul VMS alocate în sesiunea competitivă;
13) volumul anunțat spre plasare pentru sesiunea necompetitivă;
14) volumul ofertelor necompetitive depuse;
15) volumul ofertelor necompetitive alocate;
16) raportul dintre volumul ofertelor necompetitive depuse și volumul VMS anunțat spre plasare în sesiunea necompetitivă;
17) marja maximă acceptată și rata dobânzii aplicată pentru plata primului cupon, în cazul OS cu rata flotantă a dobânzii.

80.   În ziua licitației, Banca Națională expediază, prin e-mail securizat, Ministerului Finanțelor informația despre rezultatele licitațiilor de vânzare a VMS. Comunicatul privind rezultatele licitațiilor de plasare a VMS se publică de către Banca Națională şi Ministerul Finanțelor pe paginile web oficiale ale acestora.

81.  În vederea asigurării respectării limitei de procurare a VMS, la solicitarea Ministerului Finanțelor dealerii primari expediază cel târziu în prima zi lucrătoare după data licitaţiei până la ora 12:00 lista investitorilor care au procurat la licitaţie VMS cu codul ISIN solicitat (anexa nr.7).

82.  Imediat după încheierea licitației, rezultatele vânzării VMS pe piața primară se transmit de către Banca Naţională către Depozitarul central.

83.   Decontarea operaţiunilor cu VMS vândute în cadrul licitaţiilor se efectuează la data decontării indicată în comunicatul de  plasare a VMS (de regulă T+2).

84.  La data decontării dealerii primari, băncile care nu au calitatea de dealeri primari și Fondul de garantare a depozitelor sunt obligaţi să asigure pe conturile de decontare/curente la Banca Naţională la începutul etapei „Efectuarea plăţilor şi a compensării” a zilei operaţionale a SAPI disponibilitatea de mijloace băneşti în volum suficient pentru achitarea VMS conform rezultatelor licitaţiei.

85.  La data decontării, Depozitarul central generează și transmite în SAPI ordinele de plată pentru transferarea mijloacelor bănești pentru VMS procurate la licitație de la conturile de decontare ale dealerilor primari (sau a clienților acestora – în cazul în care clienții dețin cont în SAPI) la contul Ministerului Finanțelor destinat decontărilor cu VMS, și debitează conturile de evidență a VMS ale dealerilor primari (sau clienților), dacă primește din SAPI confirmarea decontării mijloacelor bănești.  

86.  VMS pentru care nu s-a efectuat decontarea mijloacelor bănești până la ora 15:00 vor fi anulate, iar Depozitarul central va aplica în numele Ministerului Finanțelor o penalitate unică în mărime de 1% din suma neachitată a VMS, care va fi transferată în ziua următoare la contul Ministerului Finanțelor destinat decontărilor cu VMS.

87.  Depozitarul central informează Ministerul Finanțelor despre suma VMS pentru care nu a fost efectuată plata.

 

Capitolul VI
Răscumpărarea VMS şi plata dobânzilor aferente

88.  Răscumpărarea VMS şi/sau plata dobânzilor (cupoanelor) la OS se efectuează de către Ministerul Finanțelor prin intermediul Depozitarului central, în conformitate cu regulile acestuia.

89.  La data scadenței VMS și/sau plății dobânzilor (cupoanelor) la OS Depozitarul central generează și transmite în SAPI ordinele de plată pentru transferarea mijloacelor bănești pentru răscumpărarea VMS și/sau plata dobânzilor (cupoanelor) la OS de la contul de decontare al Ministerului Finanțelor, destinat decontărilor cu VMS, la conturile dealerilor primari (sau a clienților acestora – în cazul în care clienții dețin cont în SAPI), și retrage VMS răscumpărate din conturile dealerilor primari (sau clienților acestora).

90.  În cazul în care data la care urmează să se efectueze una din plăţile aferente VMS este o zi nelucrătoare, plata se va efectua în prima zi lucrătoare imediat următoare, fără achitarea dobânzii suplimentare.

 

Capitolul VII
Tranzacționarea VMS pe piața secundară

91.  Piața secundară funcționează pe principiul negocierii directe și cuprinde tranzacțiile de cumpărare și de vânzare a VMS admise spre tranzacționare pe piața secundară.

92.  Se admit spre tranzacționare VMS aflate în circulație, care nu sunt grevate cu obligații și nu sunt supuse unor restricții de tranzacționare pe piața secundară.
Tranzacțiile pe piața secundară se vor efectua în interiorul termenului de scadență al VMS, care începe să curgă din data emisiunii (data decontării) pe piața primară până la data anterioară datei scadenței.

93.  Dealerii primari pot efectua tranzacții pe piața secundară cu VMS în nume și în cont propriu, precum și în nume propriu și în contul clienților, la cererea acestora.

94.  Investitorii, cu excepția băncilor care nu au calitatea de dealer primar, pot efectua tranzacții pe piața secundară numai prin intermediul dealerilor primari.

95.  Tranzacțiile între participanții la piața secundară (dealerii primari și băncile care nu au calitatea de dealer primar), efectuate atât în cont propriu, cât și în contul clienților, trebuie să fie încheiate prin sistemul electronic al Bloomberg Professional Service - E-Bond system. Sunt exceptate de la prezenta normă tranzacțiile efectuate de către bancă cu clienții săi și cele efectuate între clienții aceleiași bănci.
VMS admise spre tranzacționare urmează a fi înregistrate în E-Bond system de către Bloomberg Professional Service în baza unei notificări a Ministerului Finanțelor.
Bloomberg Professional Service va menține în E-bond system lista tuturor emisiilor de VMS admise spre tranzacționare, iar Ministerul Finanțelor va asigura actualizarea acesteia la zi.
Acces la platforma de tranzacționare au dealerii primari aprobați de către Ministerul Finanțelor și alți participanți ai Depozitarului central în baza unei decizii a Ministrului Finanțelor.
Ministerul Finanțelor va avea acces la platforma de tranzacționare fără drept de tranzacționare în scopul monitorizării pieței secundare a VMS.
Banca Națională va avea acces la platforma de tranzacționare în scopul colectării informației pentru exercitarea atribuțiilor sale de bancă centrală.
Fiecare participant la E-bond system introduce contrapărțile cu care va tranzacționa.

96.  Intenția participanților de a tranzacționa se va exprima prin afișarea cotațiilor, transmiterea solicitărilor pentru cotație (RFQ) sau introducerea ordinelor anonime. Tranzacțiile negociate prin telefon urmează a fi înregistrate în E-Bond system în mod obligatoriu până la data decontării, utilizând funcționalitatea Voice Trade Reporting (VTR).

97.  Cotațiile afișate sunt ferme, participantul având obligația să încheie tranzacția la prețul cotat și în limita volumului oferit în cazul în care aceasta a fost acceptată.

98.  Cotațiile vor conține cel puțin informația cu privire la: tipul tranzacției (vânzare, cumpărare sau vânzare-cumpărare), prețul, exprimat procentual cu 4 zecimale, rata dobânzii, volumul VMS la valoarea nominală.

99.  Dealerii primari au obligația să publice, în fiecare zi lucrătoare, pe paginile lor speciale ale platformei unice de tranzacționare, cotații de vânzare și de cumpărare conform punctului 100.

100.  Obligațiile minime de cotare zilnică pe platforma unică de tranzacționare, ce trebuie îndeplinite cumulativ de către dealerii primari, sunt următoarele:
a) furnizarea de cotații de vânzare şi cumpărare pentru VMS emise la ultimele două licitații, timp de 4 ore, în intervalul de timp 10:00-14:00;
b) volumul minim al VMS pentru care se va publica o cotație de vânzare și de cumpărare este de 100 mii lei la valoarea nominală.

101.  Ministerul Finanțelor poate stabili o marjă maximă între cotațiile de vânzare și cele de cumpărare pentru fiecare scadență a VMS, care se publică pe pagina sa web oficială.

102.  Cotaţiile afişate pot fi actualizate pe parcursul zilei, în orice moment, în timpul orarului stabilit de funcţionare a pieţei.

103.  La afișarea cotațiilor și tranzacționarea VMS vor fi utilizate convenția și formulele de calcul expuse la punctele 72-78.

104.  La sfârșitul fiecărei zile de tranzacționare, cotațiile afișate în E-Bond system vor fi anulate în mod automat.

105.  În cazul în care tranzacția negociată a fost încheiată, sistemul de tranzacționare expediază ambelor contrapărți confirmarea electronică care va include următoarele elemente:
1) descrierea VMS și codul ISIN;
2) data și ora tranzacției;
3) data decontării tranzacției;
4) prețul/rata dobânzii;
5) volumul la prețul de vânzare-cumpărare (în cazul OS se va indica prețul net, dobânda  acumulată și prețul brut);
6) volumul tranzacției la valoarea nominală;
7) denumirea contrapărții.

106.  Decontarea tranzacțiilor încheiate în E-bond system se realizează prin introducerea de către participanții la tranzacție a ordinelor de transfer în sistemul Depozitarului central, în conformitate cu regulile acestuia. În cazul OS, în ordinele de transfer va fi indicat prețul net, iar tranzacția se va deconta la prețul brut, sistemul Depozitarului central adăugând în mod automat dobânda acumulată.

107.  Orarul de funcționare a pieței secundare este cuprins între orele 9:00 - 17:00, ora locală, de luni până vineri inclusiv, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

108.  Participanții pe piața secundară încheie tranzacții numai prin intermediul persoanelor autorizate și înregistrate în E-Bond system. Pot derula tranzacții pe piața secundară numai persoanele care au dobândit cunoștințe specifice privind aceste operațiuni, practicile pieței, reglementările în vigoare și responsabilitățile care le revin, în urma unei forme de pregătire organizate intern sau printr-o altă formă de pregătire agreată de conducerea participantului.

109.  Accesul la sistemul de tranzacționare este permis persoanelor autorizate numai pe baza unui cod de utilizator propriu.

110.  Participanții la piața secundară vor prezenta Ministerului Finanțelor și celorlalți participanți lista persoanelor autorizate să deruleze tranzacții pe piața secundară.

111.  Participanţii la piaţa secundară trebuie să respecte următoarele norme profesionale și etice:
1) să nu răspândească zvonuri sau informaţii false despre piaţă, nivelul preţurilor sau participanţii la piaţă;
2) să nu se angajeze în activităţi care au ca scop manipularea preţurilor de piaţă sau dereglarea funcţionării eficiente a pieţei;
3) să nu efectueze tranzacții fictive, scopul cărora  nu este transferarea dreptului de proprietate asupra VMS tranzacționate;
4) să efectueze tranzacţii la preţuri care corespund condițiilor generale ale pieței;
5) să nu divulge sau să discute careva informaţii confidenţiale, ce ţin de tranzacţiile încheiate sau tranzacțiile în curs de desfășurare;
6) să respecte angajamentele asumate faţă de alt participant la piața secundară și să asigure transmiterea, în timp util, în Depozitarul central, a ordinelor de transfer aferente tranzacției negociate în vederea efectuării decontării și înregistrării tranzacției în sistemul Depozitarului central, conform regulilor acestuia;
7) să efectueze tranzacţiile în limitele (plafoanele) de tranzacționare conform procedurilor sale
de control intern.

112.  Participanții la piața secundară vor raporta Ministerului Finanțelor orice activitate care ar pune în pericol integritatea pieței secundare a VMS, cum ar fi, de exemplu:
1) afișarea cotațiilor ferme și retragerea imediată a acestora ca urmare a intenției de a nu tranzacționa la prețul afișat;
2) afișarea unor cotații ferme nerealiste, pentru care nu există intenția onorării obligațiilor sau destinate să inducă confuzie în rândul celorlalți dealeri primari.

113.  Ministerul Finanțelor va monitoriza cotațiile și/sau tranzacțiile de vânzare și cumpărare a VMS, prin intermediul E-Bond system.

114.  Ministerul Finanțelor va accesa în E-Bond system și va utiliza, în scopul monitorizării evoluției ratelor de dobândă pe piața secundară a VMS și a activității dealerilor primari, în vederea îndeplinirii de către aceștia a obligațiunilor de cotare a VMS, precum și în alte scopuri necesare pentru realizarea atribuțiilor sale, următoarea informație:
1) cotațiile și/sau ordinele și solicitările pentru cotații introduse de către participantul pieței secundare în E-Bond system și datele aferente tranzacțiilor încheiate;
2) cel mai mare și cel mai mic preț al tranzacțiilor încheiate de către participantul pieței secundare pe parcursul zilei de tranzacționare, cotațiile și/sau ordinele și solicitările pentru cotații la sfârșitul zilei de tranzacționare;
3) volumul total tranzacționat de participantul pieței secundare la sfârșitul zilei de tranzacționare.

115.  Ministerul Finanțelor va publica, zilnic, pe pagina web oficială a sa totalurile tranzacțiilor pe piața secundară, cu detalii privind prețurile/ratele dobânzii medii și volumul tranzacționat.

 

Anexe:     ___PDF     ___DOC