• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
17.01.2018

Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06 octombrie 2017

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E
privind activitatea băncilor

nr. 202  din  06.10.2017
(în vigoare 01.01.2018)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 434-439 art. 727 din 15.12.2017

* * *

 

C U P R I N S

Titlul I
DISPOZIŢII GENERALE

Capitolul 1
OBIECT, DEFINIŢII, DOMENIU DE APLICARE
ŞI ALTE PREVEDERI GENERALE

Articolul 1. Obiectul
Articolul 2. Domeniul de aplicare şi alte prevederi generale
Articolul 3. Definiţii
 

Capitolul 2
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢII COMPETENTE

Articolul 4. Autoritatea competentă pentru bănci în Republica Moldova
Articolul 5. Atribuţiile de supraveghere ale autorităţii competente
 

Capitolul 3
INTERDICŢII

Articolul 6. Interdicţia de a desfăşura activitatea de atragere de depozite
Articolul 7. Denumirea băncii


Titlul II
CERINŢE PRIVIND ACCESUL LA ACTIVITATEA BĂNCILOR

Capitolul 1
CERINŢE MINIME DE ACCES LA ACTIVITATE

Articolul 8. Licenţa şi competenţa de acordare a licenţei
Articolul 9. Capitalul iniţial
Articolul 10. Sediul
Articolul 11. Conducerea activităţii
Articolul 12. Acţionari
Articolul 13. Programul de activitate şi structura organizatorică
Articolul 14. Activităţile permise băncilor
Articolul 15. Restricţii în desfăşurarea anumitor activităţi


Capitolul 2
LICENŢIEREA BĂNCILOR

Articolul 16. Solicitarea eliberării licenţei
Articolul 17. Procesul de licenţiere
Articolul 18. Consultarea prealabilă cu alte autorităţi în cadrul procesului de licenţiere
Articolul 19. Motivele de respingere a cererii de acordare a licenţei
Articolul 20. Termenul licenţei. Copii autorizate de pe licenţă. Taxe
Articolul 21. Registrul băncilor
Articolul 22. Retragerea licenţei
Articolul 23. Publicarea şi intrarea în vigoare a hotărîrii de retragere a licenţei


Capitolul 3
REGIMUL SUCURSALELOR BĂNCILOR DIN ALTE STATE

Articolul 24. Condiţii de desfăşurare a activităţii sucursalelor băncilor din alt stat
Articolul 25. Denumirea sucursalei
Articolul 26. Cerinţele de licenţiere a sucursalei
Articolul 27. Capitalul de dotare a sucursalei
Articolul 28. Conducerea sucursalei
Articolul 29. Evaluarea calităţii băncii care solicită înfiinţarea sucursalei
Articolul 30. Retragerea licenţei sucursalei
Articolul 31. Publicarea informaţiei de către sucursală


Capitolul 4
REGIMUL UNOR MODIFICĂRI ÎN SITUAŢIA BĂNCILOR

Articolul 32. Deschiderea de sucursale şi reprezentanţe
Articolul 33. Deschiderea de sucursale pe teritoriul altor state
Articolul 34. Fuziunea sau dezmembrarea
Articolul 35. Modificări în situaţiile băncilor


Titlul III
CERINŢE PRUDENŢIALE

Capitolul 1
ORGANIZARE ŞI CONDUCERE

Articolul 36. Organizarea băncilor
Articolul 37. Statutul şi reglementările interne
Articolul 38. Cadrul de administrare a activităţii
Articolul 39. Politica de remunerare
Articolul 40. Organul de conducere
Articolul 41. Consiliul băncii
Articolul 42. Organul executiv al băncii
Articolul 43. Aplicarea principiilor de guvernanţă
Articolul 44. Comitetele specializate ale consiliului


Capitolul 2
ACŢIONARIATUL BĂNCII

Articolul 45. Obligaţia privind obţinerea unei aprobări prealabile şi restricţii
Articolul 46. Exceptarea de la obligaţia de solicitare în prealabil a aprobării
Articolul 47. Procesul de solicitare a aprobării prealabile
Articolul 48. Evaluarea achizitorului potenţial/dobînditorului
Articolul 49. Colaborarea cu alte autorităţi competente în cadrul evaluării achizitorului potenţial
Articolul 50. Notificarea înstrăinării sau reducerii deţinerii calificate
Articolul 51. Informări subsecvente
Articolul 52. Nerespectarea cerinţelor privind calitatea acţionariatului
Articolul 521. Procedura de anulare, emitere, vînzare, răscumpărare şi convertire a cotelor de participare deţinute cu nerespectarea cerinţelor privind calitatea acţionariatului
Articolul 53. Înstrăinarea deţinerii într-o bancă a persoanei rezidente în jurisdicţiile ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă
Articolul 54. Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală a acţionarilor


Capitolul 3
DEŢINERI CALIFICATE ALE BĂNCILOR

Articolul 55. Valoarea unei deţineri calificate a unei bănci
Articolul 56. Interdicţia dobîndirii controlului în entităţi din afara sectorului financiar
Articolul 57. Exceptări
Articolul 58. Aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei


Capitolul 4
CERINŢE PENTRU ACOPERIREA RISCURILOR ŞI RAPORTAREA

Articolul 59. Nivelul de aplicare a cerinţelor prudenţiale
Articolul 60. Fondurile proprii şi nivelul minim al acestora pentru acoperirea riscurilor
Articolul 61. Metodologiile de determinare a cerinţelor de fonduri proprii
Articolul 62. Aprobările prealabile aferente fondurilor proprii
Articolul 63. Amortizoarele de capital
Articolul 64. Cerinţe de fonduri proprii pentru acoperirea riscului de credit
Articolul 65. Abordarea standardizată a riscului de credit
Articolul 66. Abordarea bazată pe modele interne de rating a riscului de credit
Articolul 67. Tratamentul tehnicilor de diminuare a riscului de credit
Articolul 68. Tratamentul expunerilor aferente poziţiilor din securitizare
Articolul 69. Cazuri de utilizare a diverselor abordări ale riscului de credit
Articolul 70. Cerinţe de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operaţional
Articolul 71. Cerinţe de fonduri proprii pentru acoperirea riscurilor de piaţă
Articolul 72. Abordările bazate pe modele interne şi alte aprobări acordate de Banca Naţională a Moldovei pentru riscul de piaţă
Articolul 73. Cerinţe de fonduri proprii pentru acoperirea altor riscuri
Articolul 74. Cerinţele privind expunerile mari
Articolul 75. Expuneri la riscul de credit transferat
Articolul 76. Cerinţe privind lichiditatea
Articolul 77. Calcularea indicatorului efectului de levier
Articolul 78. Procesul de evaluare a adecvării capitalului la riscuri
Articolul 79. Procesul de evaluare a adecvării lichidităţii
Articolul 80. Tranzacţii cu persoanele afiliate băncii
Articolul 81. Interzicerea unor operaţiuni cu persoane afiliate băncii
Articolul 82. Externalizarea
Articolul 83. Alte cerinţe prudenţiale
Articolul 84. Cerinţe de raportare


Capitolul 5
EVIDENŢA CONTABILĂ, SITUAŢII FINANCIARE ŞI AUDIT

Articolul 85. Evidenţa contabilă în bănci
Articolul 86. Prezentarea situaţiilor financiare
Articolul 87. Efectuarea auditului în alte scopuri
Articolul 88. Aprobarea societăţii de audit
Articolul 89. Obligaţiile societăţii de audit de informare şi comunicare cu Banca Naţională a Moldovei
Articolul 90. Retragerea aprobării societăţii de audit


Capitolul 6
CERINŢE DE PUBLICARE PENTRU BĂNCI

Articolul 91. Sfera de aplicare a cerinţelor de publicare
Articolul 92. Frecvenţa de publicare
Articolul 93. Mijloace de publicare
Articolul 94. Cerinţe specifice de publicare


Titlul IV
POLITICI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII
BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI.
SECRETUL BANCAR ŞI CONFLICTELE DE INTERESE

Articolul 95. Politici de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului
Articolul 96. Obligativitatea păstrării confidenţialităţii
Articolul 97. Condiţiile furnizării informaţiei ce constituie secret bancar
Articolul 98. Declararea interesului material


Titlul V
SUPRAVEGHEREA PRUDENŢIALĂ ŞI CERINŢELE DE PUBLICARE
PENTRU BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Capitolul 1
SUPRAVEGHEREA PRUDENŢIALĂ

Articolul 99. Supravegherea prudenţială a băncilor persoane juridice din Republica Moldova
Articolul 100. Procesul de verificare şi evaluare
Articolul 101. Criterii tehnice pe care Banca Naţională a Moldovei le are în vedere în procesul de verificare şi evaluare
Articolul 102. Analiza utilizării abordărilor interne
Articolul 103. Aplicarea procesului de supraveghere unor bănci cu profil de risc similar
Articolul 104. Monitorizarea abordărilor interne pentru calcularea valorilor expunerilor
Articolul 105. Monitorizarea profilurilor de risc de lichiditate
Articolul 106. Programul de supraveghere prudenţială
Articolul 107. Colaborarea privind supravegherea
Articolul 108. Supravegherea sucursalelor din Republica Moldova ale băncilor din alte state


Capitolul 2
SUPRAVEGHEREA PE BAZĂ CONSOLIDATĂ

Secţiunea 1
Principii pentru efectuarea supravegherii pe bază consolidată

Articolul 109. Autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a băncilor
Articolul 110. Coordonarea activităţilor de supraveghere
Articolul 111. Acordurile de colaborare în domeniul supravegherii pe bază consolidată
Articolul 112. Colegiile de supraveghetori
Articolul 113. Obligaţii de cooperare
Articolul 114. Colaborarea dintre autorităţi competente din Republica Moldova
Articolul 115. Verificarea informaţiilor referitoare la entităţile din alte state
Articolul 116. Aplicarea cerinţelor prudenţiale pe bază consolidată

Secţiunea a 2-a
Societăţi financiare holding, societăţi financiare
holding mixte şi societăţi holding cu activitate mixtă

Articolul 117. Includerea societăţilor holding în supravegherea pe bază consolidată
Articolul 118. Supravegherea societăţilor financiare holding mixte
Articolul 119. Calificarea directorilor
Articolul 120. Solicitări de informaţii şi inspecţii
Articolul 121. Tranzacţii intragrup cu societăţi holding cu activitate mixtă
Articolul 122. Măsuri de facilitare a supravegherii pe bază consolidată a societăţilor holding
Articolul 123. Cooperarea cu autorităţile de supraveghere a asigurătorilor şi prestatorilor de servicii investiţionale
Articolul 124. Măsuri şi sancţiuni aplicabile societăţilor holding
Articolul 125. Evaluarea echivalenţei supravegherii pe bază consolidată din alte state


Capitolul 3
SCHIMBUL DE INFORMAŢII CU ALTE AUTORITĂŢI COMPETENTE
ŞI ASIGURAREA CONFIDENŢIALITĂŢII ÎN PROCESUL DE EXERCITARE
A ATRIBUŢIILOR DE SUPRAVEGHERE

Articolul 126. Secretul profesional al Băncii Naţionale a Moldovei
Articolul 127. Utilizarea informaţiilor confidenţiale
Articolul 128. Acorduri de cooperare
Articolul 129. Schimbul de informaţii între autorităţi competente
Articolul 130. Schimbul de informaţii cu alte autorităţi
Articolul 131. Transmiterea de informaţii relevante sub aspect monetar, al protecţiei depozitelor, al riscului sistemic sau al supravegherii plăţilor
Articolul 132. Transmiterea informaţiilor către alte entităţi
Articolul 133. Divulgarea informaţiilor obţinute prin verificări şi inspecţii
Articolul 134. Divulgarea informaţiilor privind serviciile de clearing şi decontare
Articolul 135. Prelucrarea datelor cu caracter personal


Capitolul 4
CERINŢE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Articolul 136. Cerinţe generale privind publicarea
Articolul 137. Cerinţe de publicare specifice


Capitolul 5
MĂSURI DE SUPRAVEGHERE, SANCŢIUNI
ŞI ALTE MĂSURI SANCŢIONATOARE

Articolul 138. Competenţe de supraveghere şi de sancţionare
Articolul 139. Măsuri de supraveghere
Articolul 140. Faptele sancţionabile
Articolul 141. Sancţiunile şi măsurile sancţionatoare aplicabile
Articolul 142. Aplicarea sancţiunilor şi a altor măsuri sancţionatoare
Articolul 143. Constatarea faptelor şi emiterea deciziilor
Articolul 144. Contestarea actelor Băncii Naţionale a Moldovei
Articolul 145. Suspendarea executării actelor Băncii Naţionale a Moldovei
Articolul 146. Publicarea sancţiunilor
Articolul 147. Raportarea încălcărilor


Titlul VI
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 148. Dispoziţii tranzitorii
Articolul 149. Dispoziţii finale

* * *


Descarcă:      PDF        DOC