• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
17.01.2018

Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06 octombrie 2017

 

Descarcă și în formatele:         PDF          DOC

 

L E G E
privind activitatea băncilor

nr. 202  din  06.10.2017
(în vigoare 01.01.2018)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 434-439 art. 727 din 15.12.2017

 

* * *

C U P R I N S

Titlul I
DISPOZIŢII GENERALE

Capitolul 2
OBIECT, DEFINIŢII, DOMENIU DE APLICARE
ŞI ALTE PREVEDERI GENERALE

Articolul 1. Obiectul
Articolul 2. Domeniul de aplicare şi alte prevederi generale
Articolul 3. Definiţii

Capitolul 2
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢII COMPETENTE

Articolul 4. Autoritatea competentă pentru bănci în Republica Moldova
Articolul 5. Atribuţiile de supraveghere ale autorităţii competente

Capitolul 3
INTERDICŢII

Articolul 6. Interdicţia de a desfăşura activitatea de atragere de depozite
Articolul 7. Denumirea băncii

Titlul II
CERINŢE PRIVIND ACCESUL LA ACTIVITATEA BĂNCILOR

Capitolul 1
CERINŢE MINIME DE ACCES LA ACTIVITATE

Articolul 8. Licenţa şi competenţa de acordare a licenţei
Articolul 9. Capitalul iniţial
Articolul 10. Sediul
Articolul 12. Acționari
Articolul 13. Programul de activitate şi structura organizatorică
Articolul 14. Activităţile permise băncilor
Articolul 15. Restricţii în desfăşurarea anumitor activităţi

Capitolul 2
LICENŢIEREA BĂNCILOR

Articolul 16. Solicitarea eliberării licenţei
Articolul 17. Procesul de licenţiere
Articolul 18. Consultarea prealabilă cu alte autorităţi în cadrul procesului de licenţiere
Articolul 19. Motivele de respingere a cererii de acordare a licenţei
Articolul 20. Termenul licenţei. Copii autorizate de pe licenţă. Taxe
Articolul 21. Registrul băncilor
Articolul 22. Retragerea licenţei
Articolul 23. Publicarea şi intrarea în vigoare a hotărârii de retragere a licenţei

Capitolul 3
REGIMUL SUCURSALELOR BĂNCILOR DIN ALTE STATE

Articolul 24. Condiţii de desfăşurare a activităţii sucursalelor băncilor din alt stat
Articolul 25. Denumirea sucursalei
Articolul 26. Cerinţele de licenţiere a sucursalei
Articolul 27. Capitalul de dotare a sucursalei
Articolul 28. Conducerea sucursalei
Articolul 29. Evaluarea calităţii băncii care solicită înfiinţarea sucursalei
Articolul 30. Retragerea licenţei sucursalei
Articolul 31. Publicarea informaţiei de către sucursală

Capitolul 4
REGIMUL UNOR MODIFICĂRI ÎN SITUAŢIA BĂNCILOR

Articolul 32. Deschiderea de sucursale şi reprezentanţe
Articolul 33. Deschiderea de sucursale pe teritoriul altor state
Articolul 34. Fuziunea sau dezmembrarea
Articolul 35. Modificări în situaţiile băncilor

Titlul III
CERINŢE PRUDENŢIALE

Capitolul 1
ORGANIZARE ŞI CONDUCERE

Articolul 36. Organizarea băncilor
Articolul 37. Statutul şi reglementările interne
Articolul 38. Cadrul de administrare a activităţii
Articolul 39. Politica de remunerare
Articolul 40. Organul de conducere
Articolul 41. Consiliul băncii
Articolul 42. Organul executiv al băncii
Articolul 43. Aplicarea principiilor de guvernanţă
Articolul 44. Comitetele specializate ale consiliului

Capitolul 2
ACŢIONARIATUL BĂNCII

Articolul 45. Obligaţia privind obţinerea unei aprobări prealabile şi restricţii
Articolul 46. Exceptarea de la obligaţia de solicitare în prealabil a aprobării
Articolul 47. Procesul de solicitare a aprobării prealabile
Articolul 48. Evaluarea achizitorului potenţial/dobînditorului
Articolul 49. Colaborarea cu alte autorităţi competente în cadrul evaluării achizitorului potenţial
Articolul 50. Notificarea înstrăinării sau reducerii deţinerii calificate
Articolul 51. Informări subsecvente
Articolul 52. Nerespectarea cerinţelor privind calitatea acţionariatului
Articolul 53. Înstrăinarea deţinerii într-o bancă a persoanei rezidente în jurisdicţiile ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă
Articolul 54. Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală a acţionarilor

Capitolul 3
DEŢINERI CALIFICATE ALE BĂNCILOR

Articolul 55. Valoarea unei deţineri calificate a unei bănci
Articolul 56. Interdicţia dobîndirii controlului în entităţi din afara sectorului financiar
Articolul 57. Exceptări
Articolul 58. Aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei

Capitolul 4
CERINŢE PENTRU ACOPERIREA RISCURILOR ŞI RAPORTAREA

Articolul 59. Nivelul de aplicare a cerinţelor prudenţiale
Articolul 60. Fondurile proprii şi nivelul minim al acestora pentru acoperirea riscurilor
Articolul 61. Metodologiile de determinare a cerinţelor de fonduri proprii
Articolul 62. Aprobările prealabile aferente fondurilor proprii
Articolul 63. Amortizoarele de capital
Articolul 64. Cerinţe de fonduri proprii pentru acoperirea riscului de credit
Articolul 65. Abordarea standardizată a riscului de credit
Articolul 66. Abordarea bazată pe modele interne de rating a riscului de credit
Articolul 67. Tratamentul tehnicilor de diminuare a riscului de credit
Articolul 68. Tratamentul expunerilor aferente poziţiilor din securitizare
Articolul 69. Cazuri de utilizare a diverselor abordări ale riscului de credit
Articolul 70. Cerinţe de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operaţional
Articolul 71. Cerinţe de fonduri proprii pentru acoperirea riscurilor de piaţă
Articolul 72. Abordările bazate pe modele interne şi alte aprobări acordate de Banca Naţională a Moldovei pentru riscul de piaţă
Articolul 73. Cerinţe de fonduri proprii pentru acoperirea altor riscuri
Articolul 74. Cerinţele privind expunerile mari
Articolul 75. Expuneri la riscul de credit transferat
Articolul 76. Cerinţe privind lichiditatea
Articolul 77. Calcularea indicatorului efectului de levier
Articolul 78. Procesul de evaluare a adecvării capitalului la riscuri
Articolul 79. Procesul de evaluare a adecvării lichidităţii
Articolul 80. Tranzacţii cu persoanele afiliate băncii
Articolul 81. Interzicerea unor operaţiuni cu persoane afiliate băncii
Articolul 82. Externalizarea
Articolul 83. Alte cerinţe prudenţiale
Articolul 84. Cerinţe de raportare

Capitolul 5
EVIDENŢA CONTABILĂ, SITUAŢII FINANCIARE ŞI AUDIT

Articolul 85. Evidenţa contabilă în bănci
Articolul 86. Prezentarea situaţiilor financiare
Articolul 87. Efectuarea auditului în alte scopuri
Articolul 88. Aprobarea societăţii de audit
Articolul 89. Obligaţiile societăţii de audit de informare şi comunicare cu Banca Naţională a Moldovei
Articolul 90. Retragerea aprobării societăţii de audit

Capitolul 6
CERINŢE DE PUBLICARE PENTRU BĂNCI

Articolul 91. Sfera de aplicare a cerinţelor de publicare
Articolul 92. Frecvenţa de publicare
Articolul 93. Mijloace de publicare
Articolul 94. Cerinţe specifice de publicare

Titlul IV
POLITICI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII
BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI.
SECRETUL BANCAR ŞI CONFLICTELE DE INTERESE

Articolul 95. Politici de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului
Articolul 96. Obligativitatea păstrării confidenţialităţii
Articolul 97. Condiţiile furnizării informaţiei ce constituie secret bancar
Articolul 98. Declararea interesului material

Titlul V
SUPRAVEGHEREA PRUDENŢIALĂ ŞI CERINŢELE DE PUBLICARE
PENTRU BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Capitolul 1
SUPRAVEGHEREA PRUDENŢIALĂ

Articolul 99. Supravegherea prudenţială a băncilor persoane juridice din Republica Moldova
Articolul 100. Procesul de verificare şi evaluare
Articolul 101. Criterii tehnice pe care Banca Naţională a Moldovei le are în vedere în procesul de verificare şi evaluare
Articolul 102. Analiza utilizării abordărilor interne
Articolul 103. Aplicarea procesului de supraveghere unor bănci cu profil de risc similar
Articolul 104. Monitorizarea abordărilor interne pentru calcularea valorilor expunerilor
Articolul 105. Monitorizarea profilurilor de risc de lichiditate
Articolul 106. Programul de supraveghere prudenţială
Articolul 107. Colaborarea privind supravegherea
Articolul 108. Supravegherea sucursalelor din Republica Moldova ale băncilor din alte state

Capitolul 2
SUPRAVEGHEREA PE BAZĂ CONSOLIDATĂ

Secțiunea 1
Principii pentru efectuarea supravegherii pe bază consolidată

Articolul 109. Autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a băncilor
Articolul 110. Coordonarea activităţilor de supraveghere
Articolul 111. Acordurile de colaborare în domeniul supravegherii pe bază consolidată
Articolul 112. Colegiile de supraveghetori
Articolul 113. Obligaţii de cooperare
Articolul 114. Colaborarea dintre autorităţi competente din Republica Moldova
Articolul 115. Verificarea informaţiilor referitoare la entităţile din alte state
Articolul 116. Aplicarea cerinţelor prudenţiale pe bază consolidată

Secțiunea 2
Societăţi financiare holding, societăţi financiare
holding mixte şi societăţi holding cu activitate mixtă

Articolul 117. Includerea societăţilor holding în supravegherea pe bază consolidată
Articolul 118. Supravegherea societăţilor financiare holding mixte
Articolul 119. Calificarea directorilor
Articolul 120. Solicitări de informaţii şi inspecţii
Articolul 121. Tranzacţii intragrup cu societăţi holding cu activitate mixtă
Articolul 122. Măsuri de facilitare a supravegherii pe bază consolidată a societăţilor holding
Articolul 123. Cooperarea cu autorităţile de supraveghere a asigurătorilor şi prestatorilor de servicii investiţionale
Articolul 124. Măsuri şi sancţiuni aplicabile societăţilor holding
Articolul 125. Evaluarea echivalenţei supravegherii pe bază consolidată din alte state

Capitolul 3
SCHIMBUL DE INFORMAŢII CU ALTE AUTORITĂŢI COMPETENTE
ŞI ASIGURAREA CONFIDENŢIALITĂŢII ÎN PROCESUL DE EXERCITARE
A ATRIBUŢIILOR DE SUPRAVEGHERE

Articolul 126. Secretul profesional al Băncii Naţionale a Moldovei
Articolul 127. Utilizarea informaţiilor confidenţiale
Articolul 128. Acorduri de cooperare
Articolul 129. Schimbul de informaţii între autorităţi competente
Articolul 130. Schimbul de informaţii cu alte autorităţi
Articolul 131. Transmiterea de informaţii relevante sub aspect monetar, al protecţiei depozitelor, al riscului sistemic sau al supravegherii plăţilor
Articolul 132. Transmiterea informaţiilor către alte entităţi
Articolul 133. Divulgarea informaţiilor obţinute prin verificări şi inspecţii
Articolul 134. Divulgarea informaţiilor privind serviciile de clearing şi decontare
Articolul 135. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Capitolul 4
CERINŢE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Articolul 136. Cerinţe generale privind publicarea
Articolul 137. Cerinţe de publicare specifice

Capitolul 5
MĂSURI DE SUPRAVEGHERE, SANCŢIUNI
ŞI ALTE MĂSURI SANCŢIONATOARE

Articolul 138. Competenţe de supraveghere şi de sancţionare
Articolul 139. Măsuri de supraveghere
Articolul 140. Faptele sancţionabile
Articolul 141. Sancţiunile şi măsurile sancţionatoare aplicabile
Articolul 142. Aplicarea sancţiunilor şi a altor măsuri sancţionatoare
Articolul 143. Constatarea faptelor şi emiterea deciziilor
Articolul 144. Contestarea actelor Băncii Naţionale a Moldovei
Articolul 145. Suspendarea executării actelor Băncii Naţionale a Moldovei
Articolul 146. Publicarea sancţiunilor
Articolul 147. Raportarea încălcărilor

Titlul VI
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 148. Dispoziţii tranzitorii
Articolul 149. Dispoziţii finale

 

Parlamentul adoptă prezenta lege.

Titlul I
DISPOZIŢII GENERALE

Capitolul I
OBIECT, DEFINIŢII, DOMENIU DE APLICARE
ŞI ALTE PREVEDERI GENERALE

Articolul 1. Obiectul

Prezenta lege reglementează:
a) condiţiile de acces la activitatea băncilor şi de desfăşurare a acesteia pe teritoriul Republicii Moldova;
b) cerinţele prudenţiale stabilite pentru bănci în conformitate cu prezenta lege şi cu actele normative emise în aplicarea acesteia;
c) competenţele, instrumentele şi procedurile de supraveghere prudenţială a băncilor de către Banca Naţională a Moldovei;
d) supravegherea prudenţială a băncilor de către Banca Naţională a Moldovei într-o manieră care să corespundă cu regulile stabilite de prezenta lege şi de actele normative emise în aplicarea acesteia;
e) cerinţele de publicare pentru Banca Naţională a Moldovei în domeniul reglementării şi supravegherii prudenţiale a băncilor.

Articolul 2. Domeniul de aplicare şi alte prevederi generale

(1) Prezenta lege se aplică:
a) băncilor persoane juridice din Republica Moldova, inclusiv sucursalelor din străinătate ale acestora;
b) sucursalelor băncilor din alte state, în ceea ce priveşte activitatea acestora desfăşurată în Republica Moldova.
(2) În scopul realizării supravegherii prudenţiale a băncilor, dispoziţiile prezentei legi se aplică şi altor categorii de persoane după cum urmează:
a) capitolul 2 titlul V se aplică societăţilor financiare holding, societăţilor financiare holding mixte şi societăţilor holding cu activitate mixtă – persoane juridice din Republica Moldova;
b) capitolul 5 titlul III se aplică societăţilor de audit ale băncilor şi societăţilor de audit ale societăţilor financiare holding, societăţilor financiare holding mixte şi societăţilor holding cu activitate mixtă – persoane juridice din Republica Moldova.
(3) În procesele de licenţiere, notificare şi aprobare prevăzute de prezenta lege, prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nu se aplică.

Articolul 3. Definiții

În sensul prezentei legi, se aplică următoarele definiţii:
achizitor potenţial – orice persoană fizică sau juridică ori grup de astfel de persoane care acţionează concertat, care intenţionează să dobîndească, prin orice modalitate, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, acţiuni în capitalul unei bănci în legătură cu o achiziţie propusă;
achiziţie propusă – decizia luată de un achizitor potenţial cu scopul de a dobîndi, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, prin orice modalitate, o deţinere calificată într-o bancă ori de a îşi majora deţinerea calificată, astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a deţinerii în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50%, ori astfel încît banca să devină o filială a sa;
afiliată a unei alte persoane se consideră:
a) membrii organului de conducere, iar în cazul băncii, şi unele categorii de persoane care deţin funcţii-cheie astfel cum este prevăzut în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;
b) persoanele juridice şi/sau fizice care, direct sau indirect, individual sau concertat, deţin sau controlează 1% şi mai mult din capitalul băncii, inclusiv beneficiarii lor efectivi. Dacă soţul (soţia) unei astfel de persoane sau o rudă de gradul întîi deţine ori controlează o deţinere în capitalul social al băncii, indiferent de mărimea acesteia, atunci se consideră că respectiva deţinere este deţinută şi controlată de această persoană;
c) orice persoană care controlează persoana sau se află sub controlul persoanei, sau împreună cu persoana se află sub controlul unei alte persoane;
d) orice entitate asociată persoanei sau orice entitate parte în asocieri în participaţie, orice entitate asociată sau orice entitate parte în asocieri în participaţie a unui membru al grupului de persoane care acţionează concertat cu persoana sau entităţile şi persoana – părţi în asocieri în participaţie ale unei alte persoane;
e) persoanele afiliate persoanelor specificate la lit.a)–d);
f) persoana afiliată persoanei fizice – soţii, rudele şi afinii de gradul întîi şi doi ale persoanei fizice, soţii rudelor şi afinelor menţionaţi, precum şi persoana juridică asupra căreia persoana fizică şi/sau persoanele afiliate acesteia deţin controlul sau deţin parte în asocieri în participaţie sau exercită influenţă semnificativă sau sînt membri ai organului de conducere;
g) persoana prin intermediul căreia se efectuează o tranzacţie cu banca în interesul persoanei prevăzute la lit.a)–f) şi care este considerată a fi influenţată de persoana prevăzută la lit.a)–f) în cadrul tranzacţiei respective din cauza existenţei unor relaţii de muncă, civile sau de alt gen dintre aceste persoane, determinate conform reglementărilor Băncii Naţionale a Moldovei;
h) alte persoane determinate de Banca Naţională a Moldovei prin actele sale normative;
asigurător/reasigurător – societate care desfăşoară activitate de asigurare/reasigurare astfel cum este definit în Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări;
asociere în participaţie – angajament contractual sau alt angajament similar prin care două sau mai multe persoane desfăşoară o activitate economică supusă controlului comun;
autoritate competentă – autoritate publică sau organism recunoscut oficial în dreptul intern, care este împuternicit, în temeiul legislaţiei, să supravegheze băncile, după caz, societăţile de investiţii, ca parte a sistemului de supraveghere existent într-un stat;
bancă – persoană juridică a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public şi în acordarea de credite în cont propriu;
beneficiar efectiv – persoană fizică care deţine sau controlează în ultimă instanţă, direct sau indirect, achizitorul potenţial ori deţinătorul direct sau indirect al unei deţineri în capitalul social al băncii sau din drepturile de vot;
client – orice persoană care beneficiază sau a beneficiat de serviciile unei bănci ori persoana cu care banca a negociat o tranzacţie, chiar dacă tranzacţia respectivă nu s-a finalizat;
control – relaţia dintre o întreprindere-mamă şi o filială a acesteia, conform definiţiilor din prezentul articol, sau o relaţie similară între o persoană şi o întreprindere, de jure sau de facto;
credit – orice angajament de a acorda bani ca împrumut, cu condiţia rambursării lor, a plăţii dobînzii şi a altor plăţi aferente; orice prelungire a termenului de rambursare a datoriei; orice garanţie emisă, precum şi orice angajament de a achiziţiona o creanţă sau alte drepturi de a efectua o plată;
depozit – sumă de bani depusă, care satisface cumulativ următoarele cerinţe:
a) urmează să fie rambursată fie la vedere, fie la termen, cu sau fără dobîndă ori cu orice alt beneficiu, fie în condiţiile convenite în comun de către deponent (persoana care depune banii) sau de împuternicitul acestuia şi de banca ce acceptă banii;
b) nu se raportă la datorii subordonate, la dreptul de proprietate ori la servicii, inclusiv la serviciile de asigurare;
c) este atestată de orice evidenţă scrisă ori de orice chitanţă, certificat, notă sau de un alt document al băncii care acceptă banii;
deţinător/dobînditor indirect – persoana, inclusiv beneficiarul efectiv, care deţine/dobîndeşte o deţinere în capitalul social al băncii prin intermediul unei alte persoane asupra căreia aceasta exercită controlul;
deţinere calificată – deţinere directă sau indirectă într-o întreprindere, care reprezintă cel puţin 1% din capitalul social sau din drepturile de vot ori care face posibilă exercitarea unei influenţe asupra administrării întreprinderii la luarea deciziilor în adunarea generală sau în organul de conducere, reprezentînd mai puţin de 1% din capitalul social ori din drepturile de vot;
entitate asociată – entitate în care persoana dispune de capacitatea de a participa la luarea deciziilor privind politicile financiare şi de gestionare a activităţii entităţii în care această persoană deţine, direct sau indirect, 20% sau mai mult din drepturile de vot, fără a exercita un control sau un control comun asupra politicilor respective;
entitate din sectorul financiar – oricare dintre următoarele:
a) o bancă;
b) o societate de investiţii;
c) o societate financiară nonbancară;
d) o întreprindere prestatoare de servicii auxiliare inclusă în situaţia financiară consolidată a unei bănci sau societăţi de investiţii;
e) un asigurător;
f) un reasigurător;
g) o societate holding cu activitate mixtă;
h) o societate holding de asigurare şi o societate holding de asigurare cu activitate mixtă;
i) o întreprindere dintr-un alt stat cu activitate principală comparabilă cu a oricărei dintre entităţile menţionate în cadrul definiţiei respective;
entitate reglementată – bancă, asigurător sau societate de investiţii;
externalizare – utilizarea de către o bancă a unui furnizor de bunuri şi servicii, care poate fi şi o entitate afiliată în cadrul unui grup ori o entitate în afara grupului, în vederea desfăşurării de către acesta, pe bază contractuală şi în mod continuu, a unor activităţi/operaţiuni efectuate în mod obişnuit de către banca în cauză;
filială – persoană juridică aflată în relaţie cu o întreprindere-mamă, în una dintre situaţiile prevăzute la noţiunea “întreprindere-mamă”. Filialele unei filiale se consideră filiale ale întreprinderii care este întreprinderea-mamă iniţială;
întreprindere prestatoare de servicii auxiliare – întreprindere a cărei activitate principală este deţinerea sau administrarea de bunuri, administrarea de servicii de prelucrare a datelor sau o activitate similară care este auxiliară activităţii principale a uneia sau a mai multe bănci şi/sau societăţi de investiţii;
întreprindere-mamă – persoană care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) are majoritatea drepturilor de vot într-o altă persoană (filială);
b) are dreptul de a numi sau de a înlocui majoritatea membrilor organului de conducere al altei persoane (filiale) şi este în acelaşi timp acţionar/asociat sau membru al acelei persoane (filiale);
c) are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra unei persoane (filiale), fiind sau nefiind acţionar/asociat ori membru al acesteia, în virtutea unui contract încheiat cu acea persoană (filială) sau a unor prevederi din actul de constituire al persoanei (filialei), în cazul în care legislaţia aplicabilă persoanei (filialei) îi permite acesteia să fie supusă unor astfel de contracte sau prevederi;
d) este acţionar/asociat sau membru al unei persoane (filiale) şi majoritatea membrilor organului de conducere al acelei persoane (filiale), aflaţi în funcţie în perioada de gestiune în curs, în perioada de gestiune anterioară şi pînă la data la care sînt întocmite situaţiile financiare anuale consolidate, au fost numiţi ca urmare a exercitării drepturilor lor de vot; această prevedere nu se aplică în situaţia în care o altă persoană are faţă de filială drepturile prevăzute la lit.a), b) sau c);
e) este acţionar/asociat sau membru al unei persoane (filiale) şi controlează singură, în baza unui acord încheiat cu alţi acţionari/asociaţi sau membri ai acelei persoane (filiale), majoritatea drepturilor de vot în acea filială;
f) exercită efectiv influenţă dominantă asupra altei persoane (filiale) conform criteriilor prevăzute în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;
legături strînse – situaţie în care două sau mai multe persoane fizice ori juridice sînt legate între ele în oricare dintre următoarele modalităţi:
a) printr-o deţinere directă sau prin intermediul controlului, a cel puţin 20% din capitalul unei întreprinderi sau din drepturile de vot;
b) prin control;
c) printr-o legătură permanentă între ambele sau toate aceste persoane şi aceeaşi persoană terţă printr-o relaţie de control;
organ de conducere – organele unei bănci care sînt numite în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi sînt împuternicite să stabilească strategia, obiectivele şi orientarea generală ale băncii şi care supraveghează şi monitorizează procesul decizional de conducere şi persoanele fizice care conduc în mod efectiv activitatea băncii;
persoană – persoană fizică sau juridică, grupare de persoane fizice şi/sau juridice, înregistrate ca atare sau nu;
persoane care acţionează concertat – persoanele aflate în situaţia în care fiecare dintre ele decide să-şi exercite drepturile legate de o deţinere dobîndită sau pe care urmează să o dobîndească în conformitate cu un acord implicit sau explicit încheiat între acestea. Pînă la proba contrară, următoarele persoane se prezumă că acţionează concertat:
a) persoanele care au achiziţionat acţiuni ale băncii în circumstanţe care denotă achiziţia coordonată sau intenţia comună a acestor persoane de a achiziţiona acţiunile băncii;
b) persoanele implicate:
- persoanele care controlează sau sînt controlate de către altă persoană sau care se găsesc sub un control comun;
- persoanele care sînt parte directă sau indirectă la acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, care sînt obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control;
- persoanele fizice din cadrul persoanei juridice, care au atribuţii de conducere sau control;
- persoanele care pot numi majoritatea membrilor organelor de conducere în cadrul unei persoane;
- orice persoană care, conform legislaţiei civile, este legată de persoana fizică, menţionată mai sus, printr-un raport de rudenie de gradul întîi şi doi, soţii persoanei şi rudelor persoanei, afinii persoanei şi soţii afinelor, precum şi societăţile aflate sub controlul acestora;
c) întreprinderea-mamă împreună cu filialele sale, precum şi oricare dintre filialele aceleiaşi întreprinderi-mamă între ele;
d) o persoană şi membrii organului de conducere al acesteia şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele;
e) o persoană cu fondurile ei de pensii şi cu persoana care administrează aceste fonduri;
f) persoanele care, în derularea unor operaţiuni economice, utilizează resurse financiare avînd aceeaşi sursă sau provenind de la entităţi diferite care sînt persoane implicate;
g) persoanele care, în derularea unor operaţiuni economice, direcţionează beneficiile astfel obţinute către acelaşi destinatar sau către destinatari care sînt persoane implicate;
h) persoanele juridice ale căror structuri de proprietate sau al căror organ de conducere are preponderent aceeaşi componenţă;
i) persoanele care au adoptat sau adoptă o politică investiţională similară, prin achiziţia de instrumente financiare emise de acelaşi emitent sau de persoane implicate cu acelaşi emitent şi/sau prin înstrăinarea de instrumente financiare emise de acelaşi emitent sau de persoane implicate cu acelaşi emitent;
j) persoanele al căror exerciţiu identic al drepturilor conferite de valorile mobiliare emise de bancă denotă o politică comună de durată cu referire la această bancă;
k) persoanele care, pentru derularea unor operaţiuni economice, de reprezentare a intereselor sau de exercitare a drepturilor de vot conferite de instrumentele financiare deţinute, au desemnat sau desemnează ca mandatar (mandatari) aceeaşi persoană (persoane) care este (sînt) persoană(e) implicată(e);
l) persoanele care s-au asociat în orice formă juridică recunoscută de lege, iar scopul sau obiectivul asocierii sînt operaţiunile aflate în legătură cu banca;
m) persoanele care au deţinut sau deţin în acelaşi timp deţineri la una sau la mai multe persoane juridice, exercitînd controlul asupra acestora şi desfăşurînd o politică comună;
n) persoanele care au derulat sau derulează operaţiuni economice împreună;
o) alte persoane determinate de Banca Naţională a Moldovei, conform criteriilor stabilite în actele normative;
persoane care deţin funcţii-cheie – membri ai personalului ale căror funcţii le conferă o influenţă semnificativă asupra orientării băncii, însă care nu sînt membri ai organului de conducere. Printre persoanele care deţin funcţii-cheie se pot număra conducătorii unor linii de activitate importante, ai sucursalelor, ai funcţiilor ¬de suport şi de control. Categoriile de persoane fizice care deţin funcţii-cheie sînt determinate prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;
public – orice persoană fizică sau persoană juridică care nu are cunoştinţele şi experienţa necesare pentru evaluarea riscului de nerambursare a plasamentelor efectuate. Nu intră în această categorie: statul, autorităţile administraţiei publice centrale, regionale şi locale, agenţiile guvernamentale, băncile, societăţile financiare nonbancare, alte societăţi similare şi orice altă persoană considerată investitor calificat în înţelesul legislaţiei privind piaţa de capital;
risc sistemic – riscul de perturbare a sistemului financiar, care poate avea consecinţe negative foarte grave pentru sistemul financiar şi economia reală;
situaţie consolidată – situaţia care rezultă din aplicarea cerinţelor capitolului 2 titlul V din prezenta lege în cazul unei bănci sau societăţi de investiţii, ca şi cum acestea formează, împreună cu una sau mai multe entităţi, o singură bancă sau o singură societate de investiţii;
societate de administrare fiduciară a investiţiilor – societate de administrare fiduciară a investiţiilor astfel cum este definită în Legea nr.171/ 2012 privind piaţa de capital;
societate de importanţă sistemică – bancă-mamă/societate de investiţii-mamă, societate financiară holding-mamă, societate financiară holding mixtă-mamă sau bancă/societate de investiţii al cărei faliment sau a cărei funcţionare defectuoasă ar putea declanşa un risc sistemic;
societate de investiţii – societate de investiţii astfel cum este definită la art.6 din Legea nr.171/2012 privind piaţa de capital;
societate financiară holding – societate financiară nonbancară ale cărei filiale sînt, în exclusivitate sau în principal, bănci, societăţi de investiţii sau societăţi financiare nonbancare, cel puţin una dintre aceste filiale fiind o bancă sau o societate de investiţii, şi care nu este o societate financiară holding mixtă;
societate financiară holding mixtă – întreprindere-mamă diferită de o entitate reglementată, care, împreună cu filialele sale, dintre care cel puţin una este o entitate reglementată cu sediul pe teritoriul Republicii Moldova, şi cu alte entităţi, constituie un conglomerat financiar;
societate financiară nonbancară – întreprindere, alta decît o bancă sau societate de investiţii, a cărei activitate principală constă în dobîndirea de deţineri sau în desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi menţionate la art.14 alin.(1) lit.b)–p), inclusiv o societate financiară holding, o societate financiară holding mixtă şi o societate de administrare fiduciară a investiţiilor, dar cu excluderea societăţilor holding de asigurare şi a societăţilor holding de asigurare cu activitate mixtă;
societate holding cu activitate mixtă – întreprindere-mamă, alta decît o societate financiară holding, o bancă, o societate de investiţii sau o societate financiară holding mixtă, ale cărei filiale includ cel puţin o bancă sau o societate de investiţii;
stat de origine – statul în care o bancă este înfiinţată şi a fost licenţiată;
stat gazdă – statul în care o bancă are o sucursală;
sucursală – subdiviziune separată a băncii, care este o parte dependentă din punct de vedere juridic de banca respectivă şi care desfăşoară direct toate sau unele dintre tranzacţiile specifice activităţii băncilor;
supraveghetor consolidant – autoritate competentă responsabilă cu realizarea supravegherii pe bază consolidată (pe baza situaţiei consolidate) a băncii-mamă sau a societăţii de investiţii-mamă şi a băncilor sau societăţilor de investiţii controlate de societăţi financiare holding-mamă sau de societăţi financiare holding mixte-mamă, unde aceste societăţi sînt de cel mai înalt rang în cadrul unui grup.

 

Capitolul 2
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢII COMPETENTE

Articolul 4. Autoritatea competentă pentru bănci în Republica Moldova

(1) Banca Naţională a Moldovei este autoritatea competentă pentru bănci. În acest sens, Banca Naţională a Moldovei exercită atribuţiile de licenţiere, reglementare şi supraveghere prudenţială potrivit prevederilor prezentei legi şi Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.
(2) Competenţele de redresare şi rezoluţie ale Băncii Naţionale a Moldovei se exercită potrivit Legii nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor.
(3) Banca Naţională a Moldovei se asigură că, în cadrul realizării atribuţiilor sale, funcţia de supraveghere în temeiul prezentei legi şi orice alte funcţii ale acesteia prevăzute în Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei sînt separate şi independente de funcţia de rezoluţie exercitată potrivit Legii nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor.

Articolul 5. Atribuţiile de supraveghere ale autorităţii competente

(1) Banca Naţională a Moldovei realizează supravegherea prudenţială a băncilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova prin instrumentele, măsurile şi procedurile prevăzute de prezenta lege şi de actele normative emise în aplicarea acesteia.
(2) Banca Naţională a Moldovei supraveghează activităţile băncilor, precum şi, în cazul în care este autoritate competentă responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, activităţile societăţilor financiare holding şi societăţilor financiare holding mixte, pentru prevederile aplicabile acestora, în scopul evaluării conformării la cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta lege şi de actele normative emise în aplicarea acesteia.
(3) În exercitarea competenţelor sale prevăzute de lege, Banca Naţională a Moldovei colectează şi procesează orice date şi informaţii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformării băncilor, precum şi, în cazul în care este autoritate competentă responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, a societăţilor financiare holding şi a societăţilor financiare holding mixte, la cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta lege şi de actele normative emise în aplicarea acesteia şi pentru investigarea posibilelor încălcări ale acestor cerinţe.
(4) În îndeplinirea funcţiei de supraveghere prudenţială şi de aplicare a sancţiunilor prevăzute de prezenta lege, Banca Naţională a Moldovei dispune de competenţele necesare şi acţionează în mod independent. În acest sens, Banca Naţională a Moldovei trebuie să dispună de cunoştinţele de specialitate, de resursele şi de capacitatea operaţională necesare.
(5) Pentru a facilita o supraveghere prudenţială eficientă a băncilor licenţiate, Banca Naţională a Moldovei încheie acorduri scrise de coordonare şi cooperare cu alte autorităţi competente din Republica Moldova.

 

Capitolul 3
INTERDICŢII

Articolul 6. Interdicţia de a desfăşura activitatea de atragere de depozite

(1) Se interzice oricărei persoane care nu este bancă să se angajeze într-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public.
(2) Interdicţia prevăzută la alin.(1) nu se aplică în cazul atragerii de depozite sau de alte fonduri rambursabile de către Guvern ori de către autorităţile administraţiei publice locale ale Republicii Moldova, de către organismele publice internaţionale la care Republica Moldova este parte sau în cazurile expres prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, cu condiţia ca aceste activităţi să fie supuse unor reglementări şi supravegheri aplicabile acestor cazuri în scopul protejării drepturilor deponenţilor şi investitorilor.
(3) Nicio bancă din alt stat nu poate desfăşura în Republica Moldova activităţi permise băncilor prevăzute la art.14 alin.(1) lit.a), decît prin sucursale pentru care Banca Naţională a Moldovei a acordat licenţă în condiţiile prezentei legi.
(4) Banca din alt stat poate deschide reprezentanţe pe teritoriul Republicii Moldova numai după notificarea Băncii Naţionale a Moldovei, în conformitate cu actele normative adoptate de aceasta. Reprezentanţele băncilor din alt stat îşi vor limita activitatea la acte de informare, de legătură sau de reprezentare şi nu vor efectua niciuna dintre activităţile permise băncilor.

Articolul 7. Denumirea băncii

(1) Se interzice oricărei persoane, alta decît o bancă licenţiată sau sucursală licenţiată a unei bănci din alt stat, să utilizeze denumirea de “bancă” sau derivate ale acestei denumiri în legătură cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu excepţia cazului în care această utilizare este stabilită sau recunoscută prin lege ori printr-un acord internaţional sau cînd din contextul în care este utilizată denumirea respectivă rezultă neîndoielnic că nu este vorba despre desfăşurarea unei activităţi specifice unei bănci.
(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin.(1), entităţile sau sucursalele din grupul din care face parte o bancă pot utiliza în denumirea acestora iniţialele, sigla, emblema, denumirea ori alte elemente de identificare utilizate la nivel de grup.

 

Titlul II
CERINŢE PRIVIND ACCESUL LA ACTIVITATEA BĂNCILOR

Capitolul 1
CERINŢE MINIME DE ACCES LA ACTIVITATE

Articolul 8. Licenţa şi competenţa de acordare a licenţei

(1) În vederea desfăşurării activităţii în Republica Moldova, fiecare bancă trebuie să dispună de o licenţă eliberată de Banca Naţională a Moldovei, în condiţiile prezentei legi.
(2) Banca Naţională a Moldovei este învestită cu dreptul exclusiv de a elibera licenţe băncilor.
(3) Cerinţele minime de acces la activitatea băncilor şi condiţiile în care Banca Naţională a Moldovei poate acorda licenţă sînt prevăzute în dispoziţiile prezentului capitol.
(4) Banca Naţională a Moldovei acordă licenţă unei bănci numai dacă este pe deplin convinsă că banca respectivă poate asigura desfăşurarea unei activităţi în condiţii de siguranţă şi de respectare a cerinţelor unei administrări prudente şi sănătoase, care să asigure protejarea intereselor deponenţilor şi ale altor creditori şi buna funcţionare a sistemului bancar, sens în care trebuie să fie respectate dispoziţiile prezentei legi şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia. 

Articolul 9. Capitalul iniţial

(1) Banca Naţională a Moldovei refuză acordarea licenţei unei bănci dacă aceasta nu dispune de un nivel al capitalului iniţial cel puţin egal cu nivelul minim stabilit prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei. Acest nivel nu poate fi mai mic de 100 de milioane de lei.
(2) La constituirea unei bănci, capitalul iniţial este reprezentat de capitalul social minus cheltuielile organizatorice necesare pentru constituirea băncii.
(3) Capitalul social al unei bănci trebuie vărsat integral în mijloace băneşti, la momentul subscrierii, sau cu valori mobiliare de stat în cazul capitalului iniţial al băncii-punte, inclusiv în cazul majorării acestuia. Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acţiunilor.
(4) Acţiunile pot fi achitate, integral sau parţial, cu valori mobiliare de stat emise în acest scop de Guvern, în persoana Ministerului Finanţelor, în situaţii de criză financiară sistemică, definite astfel de organul naţional instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice, precum şi în cazurile prevăzute la art.111 şi 217 din Legea nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor.

Articolul 10. Sediul

Sediul băncii persoană juridică din Republica Moldova trebuie să fie situat pe teritoriul Republicii Moldova şi indicat în statutul băncii. Sediul reprezintă locaţia în care se situează organul său de conducere.

Articolul 11. Conducerea activităţii

(1) Banca Naţională a Moldovei acordă licenţă unei bănci numai dacă cel puţin trei persoane fizice conduc activitatea curentă a băncii solicitante.
(2) Persoanele fizice cărora le sînt încredinţate responsabilităţi, în calitate de membri ai organului de conducere al băncii pentru care se solicită licenţierea, trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art.43 din prezenta lege.

Articolul 12. Acționari

(1) Banca Naţională a Moldovei acordă licenţă unei bănci solicitante doar dacă banca respectivă a prezentat informaţia cu privire la identitatea acţionarilor, direcţi şi indirecţi, inclusiv beneficiari efectivi, persoane fizice sau juridice, care vor avea deţineri calificate, precum şi cu privire la cuantumul deţinerilor acestora, iar în cazul în care nu există deţineri calificate, banca solicitantă prezintă o informaţie cu privire la identitatea celor mai mari 20 de acţionari, direcţi şi indirecţi, inclusiv beneficiari efectivi, persoane fizice sau juridice.
(2) Banca Naţională a Moldovei poate acorda licenţă numai dacă este pe deplin convinsă că, din perspectiva necesităţii asigurării unui management prudent şi sănătos al băncii, calitatea persoanelor prevăzute la alin.(1) este în corespundere cu prevederile art.48 alin.(1).
(3) În aplicarea prevederilor alin.(1), modalitatea de determinare a drepturilor de vot se stabileşte conform prevederilor art.45 alin.(7).
(4) În cazul în care există legături strînse între bancă şi oricare alte persoane fizice sau juridice, Banca Naţională a Moldovei acordă licenţă numai în cazul în care legăturile respective nu împiedică exercitarea funcţiei sale de supraveghere.
(5) Banca Naţională a Moldovei refuză unei bănci acordarea licenţei în cazul în care actele cu putere de lege sau actele autorităţilor publice din alt stat, care reglementează activitatea uneia sau mai multor persoane fizice sau juridice cu care banca respectivă are legături strînse, sau dificultăţile prezentate de punerea în aplicare a respectivelor acte împiedică exercitarea funcţiei de supraveghere a Băncii Naţionale a Moldovei.
(6) Banca Naţională a Moldovei solicită băncilor să-i furnizeze informaţiile necesare pentru a monitoriza în mod continuu respectarea condiţiilor menţionate la alin.(4) şi (5) şi a prevederilor art.51 alin.(5).

Articolul 13. Programul de activitate şi structura organizatorică

Orice cerere de licenţiere a unei bănci trebuie să fie însoţită de un program de activitate, care să cuprindă cel puţin tipurile de activităţi propuse a fi desfăşurate şi structura organizatorică a băncii şi din care să rezulte capacitatea acesteia de a-şi realiza obiectivele propuse în condiţii compatibile cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase, prin adecvarea cadrului de conducere, a procedurilor, mecanismelor interne, capitalului şi lichidităţii la tipul, volumul şi complexitatea activităţilor pe care şi le propune să le desfăşoare în următorii 3 ani.

Articolul 14. Activităţile permise băncilor

(1) Băncile pot desfăşura, în limita licenţei acordate, următoarele activităţi:
a) atragerea de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) acordarea de credite, printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanţarea tranzacţiilor comerciale (inclusiv forfetare);
c) leasing financiar;
d) prestarea serviciilor de plată în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
e) emiterea şi administrarea cecurilor de călătorie, cambiilor şi altor instrumente de plată în măsura în care o astfel de activitate nu se încadrează la lit.d);
f) emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente;
g) tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu oricare dintre următoarele: instrumente ale pieţei monetare (cecuri, efecte de comerţ, certificate de depozit etc.); valută străină; contracte futures şi contracte cu opţiuni pe instrumente financiare; instrumente avînd la bază cursul de schimb şi rata dobînzii; valori mobiliare şi alte instrumente financiare;
h) participarea la emisiunile de valori mobiliare şi alte instrumente financiare şi prestarea de servicii legate de aceste emisiuni;
i) consultanţa acordată persoanelor juridice cu privire la structura capitalului social, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, precum şi consultanţă şi servicii referitoare la fuziuni şi achiziţii de persoane juridice;
j) brokeraj monetar (intermediere pe pieţele interbancare);
k) administrarea de portofolii şi consultanţa legată de aceasta;
l) custodia şi administrarea de instrumente financiare;
m) servicii de informaţii privind creditele;
n) servicii de păstrare în casete de siguranţă;
o) emiterea de monedă electronică în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
p) orice alte activităţi sau servicii, permise de Banca Naţională a Moldovei, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activităţi.
(2) Sfera activităţilor prevăzute la alin.(1) lit.g)–k) acoperă toate serviciile de investiţii financiare prevăzute la art.33 din Legea nr.171/2012 privind piaţa de capital în cazul în care acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la art.4 din legea menţionată.
(3) Dispoziţiile alin.(1) se interpretează şi se aplică astfel încît activităţile enumerate la alin.(1) să acopere orice operaţiuni, tranzacţii, produse şi servicii care se înscriu în sfera acestor activităţi sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activităţi.
(4) Activităţile care, potrivit unor legi speciale, sînt supuse unor licenţieri, autorizări, aprobări sau avize specifice pot fi desfăşurate de bancă numai după obţinerea actelor respective. În cazul în care activităţile prevăzute la alin.(1) sînt reglementate de legi speciale, băncile, la prestarea acestor activităţi, vor respecta cerinţele acestor legi privind regulile de desfăşurare..

Articolul 15. Restricţii în desfăşurarea anumitor activităţi

(1) Băncile nu pot desfăşura alte activităţi în afara celor permise potrivit prezentei legi. Băncile nu se pot angaja în desfăşurarea activităţilor nominalizate în art.14 alin.(1) dacă acestea nu sînt prevăzute în licenţă.
(2) Băncile nu se pot angaja în operaţiuni cum ar fi:
a) gajarea propriilor acţiuni de tezaur pe contul datoriilor băncii;
b) acordarea de credite garantate cu acţiuni, alte titluri de capital sau cu obligaţiuni emise de bancă şi/sau de o altă persoană afiliată, inclusiv de o entitate care aparţine grupului din care face parte banca. 

 

Capitolul 2
LICENŢIEREA BĂNCILOR

Articolul 16. Solicitarea eliberării licenţei

(1) Banca Naţională a Moldovei acordă aprobarea prealabilă de constituire a băncii sau respinge cererea în termen de 5 luni de la data primirii cererii de licenţiere însoţite de documentele şi informaţiile prevăzute la art.16 alin.(3).
(2) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii de licenţiere, Banca Naţională a Moldovei comunică titularului, dacă este cazul, lista documentelor şi informaţiilor care nu au fost prezentate conform alin.(1) în vederea depunerii acestora.
(3) Banca Naţională a Moldovei poate solicita în scris, pe parcursul termenului prevăzut la alin.(1), dar nu mai tîrziu de 3 luni de la primirea cererii de licenţiere, orice documente sau informaţii suplimentare dacă cele prezentate nu sînt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentaţia şi/sau informaţia prezintă alte deficienţe.
(4) Solicitantul cererii are la dispoziţie un termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării solicitării formulate potrivit alin.(3) pentru prezentarea documentelor şi/sau a informaţiilor cerute, respectiv pentru remedierea deficienţelor constatate, perioadă pe parcursul căreia termenul de 5 luni prevăzut la alin.(1) se suspendă. Solicitantul poate furniza din proprie iniţiativă orice alte informaţii şi/sau documente considerate relevante.
(5) Orice documente sau informaţii prevăzute la alin.(3) şi (4) trebuie să fie prezentate cel tîrziu cu 30 de zile calendaristice anterior datei expirării termenului în care Banca Naţională a Moldovei trebuie să se pronunţe asupra cererii de licenţiere.
(6) Înregistrarea de stat a băncii se efectuează de către Agenţia Servicii Publice numai după prezentarea hotărîrii cu privire la acordarea aprobării prealabile de constituire a băncii respective, eliberată de către Banca Naţională a Moldovei în condiţiile prezentului articol.
(7) Dacă Banca Naţională a Moldovei emite hotărîrea cu privire la acordarea aprobării prealabile de constituire, pentru obţinerea licenţei, solicitantul trebuie să prezinte acesteia informaţiile şi documentele prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, emise în aplicarea prevederilor art.8 alin.(4), în termen de 5 luni de la data comunicării hotărîrii respective.
(8) Dacă solicitantul nu prezintă informaţiile şi documentele respective în termenul prevăzut la alin.(7), hotărîrea cu privire la acordarea aprobării prealabile de constituire a băncii îşi pierde valabilitatea.
(9) Banca Naţională a Moldovei decide cu privire la acordarea licenţei băncii în termen de cel mult 2 luni de la data primirii informaţiilor şi documentelor conform alin.(7).
(10) Banca Naţională a Moldovei poate solicita în scris orice informaţii şi documente suplimentare necesare evaluării şi/sau, după caz, remedierea altor deficienţe constatate, în termen de o lună de la data primirii documentaţiei prevăzute la alin.(7), iar solicitantul are la dispoziţie un termen de o lună de la data comunicării solicitării pentru prezentarea acestora. Solicitantul poate furniza din proprie iniţiativă orice alte documente şi informaţii considerate relevante, dar acestea trebuie să fie prezentate cel tîrziu cu 30 de zile calendaristice anterior datei expirării termenului prevăzut la alin.(9).
(11) Informaţiile şi documentele prezentate cu depăşirea termenelor prevăzute pentru depunerea acestora nu sînt luate în considerare la evaluarea cererii de licenţiere şi se restituie solicitantului.
(12) În oricare dintre etapele procesului de licenţiere prevăzute la alin.(1)–(11), Banca Naţională a Moldovei comunică în scris solicitantului hotărîrea sa, indicînd şi motivele care au stat la baza acesteia în cazul respingerii cererii de licenţiere.
(13) Banca este în drept să desfăşoare activităţile prevăzute în licenţă de la data eliberării acesteia.

Articolul 17. Procesul de licenţiere

(1) Banca Naţională a Moldovei acordă aprobarea prealabilă de constituire a băncii sau respinge cererea în termen de 5 luni de la data primirii cererii de licenţiere însoţite de documentele şi informaţiile prevăzute la art.16 alin.(3).
(2) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii de licenţiere, Banca Naţională a Moldovei comunică titularului, dacă este cazul, lista documentelor şi informaţiilor care nu au fost prezentate conform alin.(1) în vederea depunerii acestora.
(3) Banca Naţională a Moldovei poate solicita în scris, pe parcursul termenului prevăzut la alin.(1), dar nu mai tîrziu de 3 luni de la primirea cererii de licenţiere, orice documente sau informaţii suplimentare dacă cele prezentate nu sînt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentaţia şi/sau informaţia prezintă alte deficienţe.
(4) Solicitantul cererii are la dispoziţie un termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării solicitării formulate potrivit alin.(3) pentru prezentarea documentelor şi/sau a informaţiilor cerute, respectiv pentru remedierea deficienţelor constatate, perioadă pe parcursul căreia termenul de 5 luni prevăzut la alin.(1) se suspendă. Solicitantul poate furniza din proprie iniţiativă orice alte informaţii şi/sau documente considerate relevante.
(5) Orice documente sau informaţii prevăzute la alin.(3) şi (4) trebuie să fie prezentate cel tîrziu cu 30 de zile calendaristice anterior datei expirării termenului în care Banca Naţională a Moldovei trebuie să se pronunţe asupra cererii de licenţiere.
(6) Înregistrarea de stat a băncii se efectuează de către Agenţia Servicii Publice numai după prezentarea hotărîrii cu privire la acordarea aprobării prealabile de constituire a băncii respective, eliberată de către Banca Naţională a Moldovei în condiţiile prezentului articol.
(7) Dacă Banca Naţională a Moldovei emite hotărîrea cu privire la acordarea aprobării prealabile de constituire, pentru obţinerea licenţei, solicitantul trebuie să prezinte acesteia informaţiile şi documentele prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, emise în aplicarea prevederilor art.8 alin.(4), în termen de 5 luni de la data comunicării hotărîrii respective.
(8) Dacă solicitantul nu prezintă informaţiile şi documentele respective în termenul prevăzut la alin.(7), hotărîrea cu privire la acordarea aprobării prealabile de constituire a băncii îşi pierde valabilitatea.
(9) Banca Naţională a Moldovei decide cu privire la acordarea licenţei băncii în termen de cel mult 2 luni de la data primirii informaţiilor şi documentelor conform alin.(7).
(10) Banca Naţională a Moldovei poate solicita în scris orice informaţii şi documente suplimentare necesare evaluării şi/sau, după caz, remedierea altor deficienţe constatate, în termen de o lună de la data primirii documentaţiei prevăzute la alin.(7), iar solicitantul are la dispoziţie un termen de o lună de la data comunicării solicitării pentru prezentarea acestora. Solicitantul poate furniza din proprie iniţiativă orice alte documente şi informaţii considerate relevante, dar acestea trebuie să fie prezentate cel tîrziu cu 30 de zile calendaristice anterior datei expirării termenului prevăzut la alin.(9).
(11) Informaţiile şi documentele prezentate cu depăşirea termenelor prevăzute pentru depunerea acestora nu sînt luate în considerare la evaluarea cererii de licenţiere şi se restituie solicitantului.
(12) În oricare dintre etapele procesului de licenţiere prevăzute la alin.(1)–(11), Banca Naţională a Moldovei comunică în scris solicitantului hotărîrea sa, indicînd şi motivele care au stat la baza acesteia în cazul respingerii cererii de licenţiere.
(13) Banca este în drept să desfăşoare activităţile prevăzute în licenţă de la data eliberării acesteia.

Articolul 18. Consultarea prealabilă cu alte autorităţi în cadrul procesului de licenţiere

(1) Înainte de a licenţia o bancă, Banca Naţională a Moldovei se consultă cu autorităţile competente ale altui stat dacă:
a) banca este o filială a unei bănci licenţiate în alt stat;
b) banca este o filială a întreprinderii-mamă a unei bănci licenţiate în alt stat;
c) banca este controlată de aceleaşi persoane care controlează o bancă licenţiată în alt stat.
(2) Înainte de a licenţia o bancă, Banca Naţională a Moldovei se consultă cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare, cu autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea societăţilor de investiţii sau asigurătorilor dintr-un alt stat dacă:
a) banca este o filială a unui asigurător sau a unei societăţi de investiţii licenţiate în Republica Moldova, respectiv în alt stat;
b) banca este o filială a întreprinderii-mamă a unui asigurător sau a unei societăţi de investiţii licenţiate în Republica Moldova, respectiv în alt stat;
c) banca este controlată de aceeaşi persoană care controlează un asigurător sau o societate de investiţii licenţiată în Republica Moldova, respectiv în alt stat.
(3) Autorităţile prevăzute la alin.(1) şi (2) trebuie să fie consultate în mod special în contextul evaluării calităţii acţionarilor băncii şi al reputaţiei şi experienţei persoanelor implicate în conducerea unei entităţi licenţiate de aceste autorităţi, inclusiv din cadrul aceluiaşi grup, cărora urmează să li se încredinţeze responsabilităţi în conducerea băncii. În acest sens se asigură schimbul de informaţii care sînt relevante pentru acordarea licenţei, dar şi pentru evaluarea pe bază continuă a îndeplinirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii.
(4) În scopul evaluării calităţii persoanelor implicate sau avînd legătură cu cererea de licenţiere prezentată, Centrul Naţional Anticorupţie acordă suportul necesar în acest sens Băncii Naţionale a Moldovei, la solicitarea acesteia, în conformitate cu legislaţia cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
(5) Dacă după licenţierea unei bănci Banca Naţională a Moldovei are calitatea de autoritate competentă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată, aceasta furnizează autorităţilor competente implicate, menţionate la alin.(1) şi (2), toate informaţiile referitoare la grupurile bancare, respectiv informaţiile privind entităţile între care există legături strînse, precum şi cele referitoare la cadrul formal de administrare a activităţii, în particular în ceea ce priveşte structura juridică, de guvernanţă şi organizatorică la nivel de grup, în cazul încheierii unor acorduri de cooperare şi coordonare potrivit art.111.
(6) Schimbul de informaţii potrivit alin.(1)–(5) poate fi realizat cu sau fără încheierea unor acorduri de colaborare, însă în oricare din aceste situaţii trebuie să se asigure respectarea prevederilor privind secretul profesional din capitolul 3 titlul V.

Articolul 19. Motivele de respingere a cererii de acordare a licenţei

(1) Banca Naţională a Moldovei respinge o cerere de licenţiere dacă:
a) documentaţia prezentată nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare ori este incompletă şi/sau informaţiile furnizate sînt insuficiente pentru evaluarea respectării condiţiilor prevăzute pentru acordarea licenţei;
b) banca nu dispune de fonduri proprii separate sau capitalul iniţial se situează sub nivelul minim stabilit de Banca Naţională a Moldovei;
c) din evaluarea programului de activitate prezentat rezultă că banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în condiţiile respectării cerinţelor cuprinse în prezenta lege şi în actele normative emise în aplicarea acesteia;
d) Banca Naţională a Moldovei nu este satisfăcută de calitatea membrilor organului de conducere al băncii, întrucît reputaţia sau experienţa profesională a acestora nu este adecvată naturii, volumului şi complexităţii activităţii băncii sau nu corespunde necesităţii asigurării unui management prudent şi sănătos, conform art.43;
e) Banca Naţională a Moldovei nu este satisfăcută de calitatea acţionarilor direcţi sau indirecţi, inclusiv a beneficiarului efectiv al băncii, întrucît aceştia nu corespund cerinţelor prevăzute de prezenta lege şi actele normative emise în aplicarea acesteia;
f) legăturile strînse dintre bancă şi alte persoane fizice sau juridice ori dispoziţiile legale, măsurile de natură administrativă din jurisdicţia unui alt stat ce guvernează una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu care banca are legături strînse sau dificultăţi în aplicarea acestor dispoziţii sau măsuri sînt de natură să împiedice exercitarea eficientă a supravegherii prudenţiale;
g) înainte de obţinerea licenţei, fondatorii au făcut comunicări publice cu privire la funcţionarea băncii;
h) nu sînt respectate alte condiţii prevăzute de prezenta lege.
(2) Banca Naţională a Moldovei nu examinează cererea de eliberare a licenţei în contextul necesităţilor economice ale pieţei.

Articolul 20. Termenul licenţei. Copii autorizate de pe licenţă. Taxe

(1) Licenţa se eliberează pe un termen nedeterminat şi nu poate fi transferată unei alte persoane.
(2) Pentru fiecare sucursală în care îşi va desfăşura activitatea pe baza licenţei, băncii i se eliberează copii autorizate de pe aceasta.
(3) Taxa pentru eliberarea licenţei se stabileşte la valoarea de 50000 de lei.
(4) Taxa pentru eliberarea copiei autorizate de pe licenţă, pentru reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe aceasta, precum şi cea pentru eliberarea duplicatului licenţei se stabilesc la valoarea de 500 de lei.
(5) Sumele taxelor indicate la alin.(3) şi (4) se varsă la bugetul de stat şi sînt nerambursabile în cazul în care banca sau sucursala băncii nu îşi începe activitatea sau încetează să îşi desfăşoare activitatea.

Articolul 21. Registrul băncilor

(1) Banca Naţională a Moldovei ţine registrul băncilor persoane juridice din Republica Moldova şi al sucursalelor băncilor din alte state, în care se înscrie seria, numărul şi data acordării licenţei, denumirea, adresele sediului acestora şi ale sucursalelor şi reprezentanţelor băncii, informaţia privind reperfectarea licenţei, eliberarea copiilor şi duplicatelor de pe aceasta. Banca Naţională a Moldovei publică pe pagina web oficială şi actualizează în mod regulat o listă cu denumirile tuturor băncilor care au primit licenţă, inclusiv ale sucursalelor băncilor din alte state.
(2) Băncile persoane juridice din Republica Moldova sau sucursalele băncilor din alte state ale căror licenţe au fost retrase sînt radiate din registru prin înserarea unei note speciale care include data şi numărul deciziei privind retragerea licenţei. Radierea nu reprezintă excluderea fizică a datelor despre bancă din registru.

Articolul 22. Retragerea licenţei

(1) Banca Naţională a Moldovei poate retrage licenţa acordată unei bănci în următoarele situaţii:
a) banca nu şi-a început activitatea pentru care a fost autorizată în termen de 1 an de la data acordării licenţei, renunţă în mod expres la aceasta sau a încetat să mai desfăşoare activitate de mai mult de 6 luni;
b) licenţa a fost obţinută pe baza unor informaţii false sau prin orice alt mijloc ilegal;
c) banca nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării licenţei;
d) banca nu mai îndeplineşte cerinţele prudenţiale privind fondurile proprii pentru acoperirea riscurilor, expunerile mari sau lichiditatea impuse, potrivit prezentei legi şi actelor normative emise în aplicarea acesteia, sau există elemente care conduc la concluzia că, în termen de 12 luni, banca nu îşi va mai putea îndeplini obligaţiile faţă de creditorii săi şi, în special, nu mai poate garanta siguranţa activelor care i-au fost încredinţate de către deponenţii săi;
e) banca comite una dintre faptele sancţionabile prevăzute la art.140;
f) banca îşi încetează existenţa în urma reorganizării acesteia;
g) banca este lichidată conform hotărîrii luate de acţionarii săi;
h) activităţile desfăşurate de bancă în primii 3 ani de funcţionare se deosebesc considerabil de cele preconizate în programul de activitate prezentat la etapa de eliberare a licenţei, iar, în opinia Băncii Naţionale a Moldovei, o astfel de deviere nu este justificată de noile circumstanţe economice;
i) deţinătorii direcţi şi indirecţi de acţiuni ale băncii, inclusiv beneficiarul efectiv, nu respectă condiţiile prevăzute de lege pentru asigurarea unei administrări prudente şi sănătoase a băncii ori nu permit efectuarea unei supravegheri eficiente;
j) nu au fost înlăturate circumstanţele ce au servit drept temei pentru desemnarea administratorului temporar al băncii potrivit Legii nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor ori, în opinia Băncii Naţionale a Moldovei, acestea nu pot fi înlăturate în perioada aplicării acestor măsuri.
(2) Banca Naţională a Moldovei retrage licenţa şi iniţiază procesul de lichidare silită a băncii în cazul în care se constată că banca se află în una dintre situaţiile de insolvabilitate prevăzute la lit.a)–c) din prezentul alineat şi nu sînt întrunite condiţiile de declanşare a procedurii de rezoluţie, prevăzute în art.58 din Legea nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor. În sensul prezentului alineat, situaţiile de insolvabilitate sînt următoarele:
a) banca nu este capabilă să execute cererile creditorilor privind plata obligaţiilor pecuniare scadente (incapacitate de plată);
b) activele băncii nu mai acoperă obligaţiile acesteia (supraîndatorarea);
c) valoarea absolută a fondurilor proprii ale băncii este mai mică de 1/4 faţă de valoarea minimă a fondurilor proprii stabilită în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;
d) indicatorii de adecvare a fondurilor proprii ale băncii calculaţi conform art.60 alin.(5) sînt sub nivelul de 1/4 din indicatorii de adecvare a fondurilor proprii stabiliţi de Banca Naţională a Moldovei.
(3) În cazul în care retragerea licenţei este solicitată de bancă sau de acţionarii ei în baza hotărîrii luate, retragerea licenţei şi lichidarea băncii se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
(4) În cazul în care o bancă se află în incapacitate de plată sau este supraîndatorată, sau există pericolul să intre în incapacitate de plată, conducătorul organului executiv al băncii este obligat să înştiinţeze imediat Banca Naţională a Moldovei.
(5) Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei de retragere a licenţei va cuprinde motivele de retragere a licenţei. Despre retragerea licenţei se comunică în scris băncii respective, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi Serviciului Fiscal de Stat.

Articolul 23. Publicarea şi intrarea în vigoare a hotărîrii de retragere a licenţei

(1) Hotărîrea de retragere a licenţei se publică, în cel mult 7 zile de la adoptare, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Un anunţ privind retragerea licenţei se publică, în termenul indicat, în ziarele de circulaţie generală, precum şi în ziarele din localităţile în care banca are sediu şi sucursale, inclusiv subdiviziuni structurale ale acesteia.
(2) Hotărîrea de retragere a licenţei intră în vigoare la data şi ora exactă a adoptării hotărîrii, prevăzute în aceasta.
(3) De la data intrării în vigoare a hotărîrii de retragere a licenţei, banca este obligată să nu se angajeze în activităţi permise băncilor, conform art.14. Banca respectivă nu poate desfăşura alte activităţi decît cele strict legate de lichidare.
(4) Banca Naţională a Moldovei supraveghează procesul de lichidare a băncii pînă la încheierea acestuia şi radierea băncii din Registrul de stat al persoanelor juridice. Banca respectivă, la cererea Băncii Naţionale a Moldovei, asigură accesul angajaţilor împuterniciţi la încăperile şi registrele băncii, prezintă documente, informaţii şi rapoarte în legătură cu lichidarea băncii respective.

 

Capitolul 3
REGIMUL SUCURSALELOR BĂNCILOR DIN ALTE STATE

Articolul 24. Condiţii de desfăşurare a activităţii sucursalelor băncilor din alt stat

(1) Băncile avînd sediul în alt stat şi care sînt licenţiate în alt stat pot desfăşura activităţi pe teritoriul Republicii Moldova numai dacă sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) activitatea se desfăşoară prin înfiinţarea unei sucursale;
b) sucursala este licenţiată de către Banca Naţională a Moldovei;
c) autoritatea competentă din statul de origine nu se opune înfiinţării sucursalei în Republica Moldova, fapt confirmat printr-un act emis de autoritatea respectivă;
d) cadrul legislativ existent în statul de origine şi/sau modul de aplicare a acestuia nu împiedică exercitarea de către Banca Naţională a Moldovei a funcţiilor sale de supraveghere;
e) sînt respectate dispoziţiile prezentei legi şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia.
(2) În scopul exercitării supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a Moldovei, toate sucursalele înfiinţate pe teritoriul Republicii Moldova de către o bancă din alt stat sînt considerate o singură sucursală.
(3) Activităţile care pot fi desfăşurate prin intermediul sucursalei din Republica Moldova sînt prevăzute în licenţa acordată de Banca Naţională a Moldovei şi nu pot excede obiectul de activitate a băncii licenţiate de autoritatea competentă din statul de origine.
(4) Activitatea sucursalei din Republica Moldova este supusă supravegherii prudenţiale a Băncii Naţionale a Moldovei, în condiţiile prezentei legi, ca şi băncile persoane juridice din Republica Moldova licenţiate de Banca Naţională a Moldovei, inclusiv în ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor şi altor măsuri sancţionatoare.
(5) Prin derogare de la art.19 alin.(2) din Legea nr.81/2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător şi art.21 alin.(5) din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, sucursalele băncilor din alte state nu sînt persoane juridice şi înregistrarea acestora se efectuează conform procedurii stabilite la art.12 din Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.
(6) Prevederile art.35 din prezenta lege se aplică în mod corespunzător modificărilor în situaţia sucursalelor băncilor din alte state.
(7) Sucursala băncii din alt stat înfiinţată pe teritoriul Republicii Moldova participă la formarea mijloacelor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar conform Legii nr.575/2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.
(8) Cerinţele prudenţiale cuprinse în prezenta lege se aplică în mod corespunzător, în condiţiile prevăzute în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, şi sucursalelor băncilor din alte state, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.
(9) Banca Naţională a Moldovei poate excepta de la aplicarea unor cerinţe prudenţiale sucursalele băncilor din alte state dacă, în urma evaluării efectuate, se constată că în statul de origine există un cadru de reglementare prudenţial echivalent celui stabilit prin prezenta lege şi prin reglementările emise în aplicarea acesteia şi că autoritatea competentă din acest stat exercită o supraveghere adecvată a băncii, inclusiv în ceea ce priveşte activitatea sucursalei din Republica Moldova.
(10) Regimul prevăzut la alin.(9) poate fi aplicat numai în condiţii de reciprocitate, în baza unui acord de cooperare semnat între Banca Naţională a Moldovei şi autoritatea competentă din statul de origine, şi fără ca prin acest regim să se instituie un tratament mai favorabil decît cel prevăzut pentru băncile care desfăşoară activitate în Republica Moldova.
(11) Sucursala băncii străine trebuie să aibă un regulament în care se specifică cel puţin denumirea, adresa, cuantumul capitalului de dotare, funcţiile conducătorilor, obiectul activităţii, care poate fi modificat doar cu aprobarea Băncii Naţionale a Moldovei prezentată în scris.

Articolul 25. Denumirea sucursalei

Sucursala înfiinţată pe teritoriul Republicii Moldova poate utiliza denumirea băncii folosită în statul de origine. Dacă există pericolul unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Naţională a Moldovei solicită ca această denumire să fie însoţită de o menţiune explicativă. 

Articolul 26. Cerinţele de licenţiere a sucursalei

(1) Cerinţele de licenţiere şi cele privind desfăşurarea activităţii cuprinse în capitolele 1 şi 2 din titlul II se aplică în mod corespunzător sucursalelor băncilor din alt stat, cu respectarea prevederilor din prezentul capitol.
(2) Banca Naţională a Moldovei acordă licenţă sucursalei din Republica Moldova a unei bănci dintr-un alt stat numai dacă este pe deplin convinsă că banca respectivă poate asigura desfăşurarea activităţii pe teritoriul Republicii Moldovei în condiţii de siguranţă şi cu respectarea cerinţelor unei administrări prudente şi sănătoase şi că sînt asigurate condiţii adecvate pentru realizarea supravegherii.
(3) Prevederile art.18 alin.(4) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte solicitarea de informaţii referitoare la persoanele şi entităţile implicate sau avînd legătură cu cererea de licenţiere a sucursalei băncii din alt stat.

Articolul 27. Capitalul de dotare a sucursalei

(1) Sucursala unei bănci din alt stat trebuie să dispună de un capital de dotare pentru obţinerea licenţei şi desfăşurarea activităţii pe teritoriul Republicii Moldova.
(2) Capitalul de dotare al sucursalei se asigură prin punerea la dispoziţia acesteia, în formă bănească, a capitalului de dotare de către banca respectivă din alt stat, la nivelul prevăzut de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, care nu poate fi mai mic de 100 de milioane de lei.

Articolul 28. Conducerea sucursalei

(1) Banca din alt stat trebuie să desemneze cel puţin trei persoane care să asigure conducerea activităţii sucursalei din Republica Moldova şi care sînt împuternicite să angajeze şi să reprezinte, în mod legal, în Republica Moldova, banca străină respectivă. Aceste persoane trebuie să dispună de reputaţie şi experienţă adecvate pentru exercitarea responsabilităţilor încredinţate. Dispoziţiile cuprinse în capitolul 1 din titlul III referitoare la persoanele care asigură conducerea băncilor se aplică în mod corespunzător.
(2) Persoanele care asigură conducerea sucursalei unei bănci din alt stat sînt responsabile de îndeplinirea, la nivelul sucursalei, a cerinţelor prudenţiale prevăzute de prezenta lege şi actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(3) Conducerea sucursalei şi documentele necesare pentru realizarea supravegherii trebuie să se afle pe teritoriul Republicii Moldova, la adresa sediului înregistrat al sucursalei. 

Articolul 29. Evaluarea calităţii băncii care solicită înfiinţarea sucursalei

(1) La evaluarea calităţii băncii din alt stat, care solicită înfiinţarea sucursalei, se au în vedere cel puţin următoarele:
a) nivelul fondurilor proprii, al cerinţelor de capital şi lichiditatea băncii;
b) rezultatele evaluării efectuate de autoritatea competentă din statul de origine cu privire la acţionarii direcţi şi/sau indirecţi, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora, care deţin cel puţin 10% din capitalul social al băncii.
(2) Dacă între banca din alt stat, care solicită înfiinţarea sucursalei, şi alte persoane fizice sau juridice există legături strînse, Banca Naţională a Moldovei acordă licenţa numai dacă aceste legături nu împiedică exercitarea eficientă a funcţiilor sale de supraveghere.
(3) Modificările considerate de Banca Naţională a Moldovei ca fiind semnificative la nivelul acţionariatului băncii respective din alt stat, care solicită înfiinţarea sucursalei, sau ale persoanelor aflate în legături strînse cu aceasta, inclusiv cele care decurg dintr-un proces de fuziune sau de dezmembrare în care este implicată banca din alt stat, trebuie să fie comunicate Băncii Naţionale a Moldovei de către sucursala acesteia, deoarece modificările respective pot conduce la retragerea licenţei sucursalei, dacă nu mai sînt îndeplinite condiţiile care au stat la baza licenţierii acesteia.
(4) Banca din jurisdicţiile care nu implementează standardele internaţionale de transparenţă nu poate înfiinţa sucursale pe teritoriul Republicii Moldova. Lista jurisdicţiilor ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă este stabilită prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.

Articolul 30. Retragerea licenţei sucursalei

(1) Banca Naţională a Moldovei poate retrage licenţa acordată unei sucursale a unei bănci dintr-un alt stat dacă aceasta se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art.22 alin.(1).
(2) Licenţa sucursalei unei bănci dintr-un alt stat se retrage în următoarele situaţii:
a) banca în cauză hotărăşte dizolvarea şi lichidarea sucursalei respective;
b) entitatea rezultată ca urmare a unui proces de reorganizare în urma căreia banca dintr-un alt stat îşi încetează existenţa, hotărăşte dizolvarea şi lichidarea sucursalei respective;
c) în urma unor procese de reorganizare la nivelul respectivei bănci sau al grupului din care face parte, activitatea sucursalei din Republica Moldova este preluată de o altă bancă sau de o sucursală din Republica Moldova a unei bănci dintr-un alt stat;
d) licenţa acordată băncii respective din alt stat este retrasă de autoritatea competentă din statul de origine sau îşi încetează valabilitatea în orice mod;
e) s-a pronunţat o hotărîre de lichidare a băncii respective din alt stat;
f) sucursala se află în una dintre situaţiile prevăzute la art.22 alin.(2).
(3) În cazurile prevăzute la alin.(2) lit.a)–c), banca respectivă din alt stat trebuie să notifice, în termen de 2 zile lucrătoare, Banca Naţională a Moldovei privind decizia sa de reorganizare şi/sau lichidare a sucursalei din Republica Moldova şi să transmită acesteia cel puţin un plan de lichidare a activelor şi de stingere a datoriilor, care să asigure plata integrală a creanţelor deponenţilor şi ale altor creditori, sau, după caz, un plan de preluare a activităţii sucursalei.
(4) Hotărîrea de reorganizare şi lichidare a sucursalei potrivit alin.(2) lit.a)–c) nu produce efecte decît după confirmarea de către Banca Naţională a Moldovei a retragerii licenţei, despre care se comunică băncii în cauză din alt stat.
(5) În cazul retragerii licenţei eliberate unei sucursale a băncii din alt stat, Banca Naţională a Moldovei adoptă măsurile necesare pentru a împiedica banca în cauză să iniţieze noi tranzacţii pe teritoriul Republicii Moldova şi pentru a proteja interesele deponenţilor.
(6) Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei de retragere a licenţei sucursalei unei bănci dintr-un alt stat va cuprinde motivele de retragere a licenţei. Despre retragerea licenţei se comunică în scris sucursalei respective a băncii din alt stat, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Serviciului Fiscal de Stat şi autorităţii competente din statul respectiv al băncii în cauză.
(7) În caz de retragere a licenţei, dispoziţiile art.23 se aplică în mod corespunzător.

Articolul 31. Publicarea informaţiei de către sucursală

(1) Sucursalele băncilor din alte state trebuie să publice în limba română următoarele documente ale băncii străine: situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de conducere şi, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de conducere, raportul de audit al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, întocmite şi auditate conform legislaţiei din statul de origine al băncii.
(2) Sucursalele băncilor din alte state trebuie să publice situaţiile financiare anuale referitoare la propria activitate în conformitate cu actele normative emise în aplicarea prezentei legi.
(3) Dispoziţiile art.91–94 referitoare la cerinţele de publicare pentru bănci se aplică în mod corespunzător sucursalelor băncilor din alte state. 

 

Capitolul 4
REGIMUL UNOR MODIFICĂRI ÎN SITUAŢIA BĂNCILOR

Articolul 32. Deschiderea de sucursale şi reprezentanţe

(1) Băncile persoane juridice din Republica Moldova deschid sucursale şi reprezentanţe pe teritoriul Republicii Moldova cu notificarea ulterioară a Băncii Naţionale a Moldovei în termen de 2 zile lucrătoare şi în condiţiile stabilite de actele normative emise de aceasta.
(2) Sucursala băncii desfăşoară în numele ei toate sau unele dintre activităţile prevăzute de licenţa eliberată băncii şi acţionează în limitele împuternicirilor acordate de aceasta. Reprezentanţa băncii nu are dreptul să desfăşoare activităţi prevăzute de licenţa eliberată băncii şi alte activităţi, cu excepţia celor de informare, reprezentare şi apărare a intereselor băncii.
(3) Denumirea sucursalei, reprezentanţei trebuie să includă indicarea faptului că este sucursala, respectiv, reprezentanţa băncii care а deschis-o.
(4) Înregistrarea sucursalei, reprezentanţei la organul înregistrării de stat se efectuează la prezentarea deciziei respective a organului de conducere al băncii cu privire la deschiderea sucursalei sau reprezentanţei.
(5) Sucursalele băncii pot avea subdiviziuni structurale (agenţii, birouri de schimb valutar) situate în afara sediului lor, care nu au bilanţ separat (în continuare – oficii secundare). Denumirea oficiului secundar va conţine indicarea tipului acestuia şi apartenenţei la sucursala concretă în cadrul căreia a fost deschis. Oficiul secundar se indică în regulamentul sucursalei.
(6) Agenţia poate desfăşura activităţi (inclusiv cele ale biroului de schimb valutar) determinate de bancă în conformitate cu lista activităţilor prevăzute de licenţa deţinută, stabilite în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei. Biroul de schimb valutar îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.
(7) În cazul luării unei hotărîri privind închiderea sucursalei (oficiului secundar), banca (sucursala), în termen de 10 zile, este obligată să notifice clienţii deserviţi de sucursala respectivă (oficiul secundar respectiv) şi să ia măsuri privind executarea obligaţiilor faţă de aceştia.
(8) Despre închiderea sucursalei, a reprezentanţei, despre deschiderea şi închiderea oficiului secundar, banca notifică Banca Naţională a Moldovei în termen de 2 zile lucrătoare şi în condiţiile stabilite în actele normative emise de către aceasta. 

Articolul 33. Deschiderea de sucursale pe teritoriul altor state

(1) Băncile persoane juridice din Republica Moldova pot desfăşura activităţile prevăzute în licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei pe teritoriul unui alt stat, prin înfiinţarea unei sucursale, dacă din documentaţia şi informaţiile prezentate rezultă îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) banca dispune de un management adecvat şi de o situaţie financiară corespunzătoare în raport cu activitatea propusă pentru a fi desfăşurată prin intermediul sucursalei;
b) cadrul legislativ existent în statul gazdă şi/sau modul de aplicare a acestuia nu împiedică exercitarea de către Banca Naţională a Moldovei a funcţiilor sale de supraveghere;
c) banca înregistrează o evoluţie corespunzătoare a indicatorilor de prudenţă bancară şi nu se află în situaţia de a nu îndeplini alte cerinţe stabilite de prezenta lege sau de reglementările emise în aplicarea acesteia.
(2) Pentru scopurile prezentei legi, toate sucursalele înfiinţate de o bancă licenţiată de Banca Naţională a Moldovei pe teritoriul unui alt stat sînt considerate o singură sucursală.
(3) Înfiinţarea unei sucursale într-un alt stat este supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a Moldovei conform reglementărilor emise de aceasta.
(4) Orice modificare a elementelor reglementate conform alin.(3), care sînt avute în vedere la aprobarea înfiinţării sucursalei, este supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a Moldovei.
(5) Fără a aduce atingere dispoziţiilor prezentei legi, activitatea desfăşurată pe teritoriul altui stat printr-o sucursală înfiinţată de banca persoană juridică din Republica Moldova este supusă dispoziţiilor legale în vigoare în statul gazdă.
(6) Banca Naţională a Moldovei informează autoritatea competentă din statul gazdă cu privire la retragerea licenţei unei bănci persoană juridică din Republica Moldova care desfăşoară activitate printr-o sucursală pe teritoriul acelui stat, inclusiv cu privire la consecinţele retragerii licenţei.

Articolul 34. Fuziunea sau dezmembrarea

(1) Fuziunea sau dezmembrarea băncilor se efectuează potrivit dispoziţiilor legale în domeniu şi cu respectarea actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(2) Fuziunea sau dezmembrarea băncilor este supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a Moldovei conform actelor normative emise de aceasta.
(3) Fuziunea sau dezmembrarea se înregistrează de către Agenţia Servicii Publice numai după obţinerea de către banca respectivă a aprobării prealabile din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
(4) La evaluarea unei operaţiuni de fuziune sau de dezmembrare se au în vedere, fără a fi limitative, următoarele:
a) îndeplinirea cerinţelor pentru licenţierea unei bănci, inclusiv cu privire la mărimea capitalului social al băncii rezultate dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau dezmembrare, care nu poate fi mai mic de 100 de milioane de lei;
b) adecvarea capitalului la nivelul băncii rezultate;
c) transparenţa structurii băncii rezultate, astfel încît aceasta să permită desfăşurarea unei supravegheri eficiente;
d) calitatea persoanelor care asigură conducerea băncii rezultate.
(5) Banca care se înfiinţează ca rezultat al fuziunii sau al dezmembrării, precum şi băncile care continuă să existe în urma unei asemenea operaţiuni trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de actele normative emise în aplicarea acesteia.
(6) Banca care se înfiinţează ca rezultat al fuziunii sau al dezmembrării trebuie să obţină licenţă din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
(7) Dispoziţiile alin.(1), (2) şi (4) se aplică în mod corespunzător oricărei operaţiuni în care este implicată o bancă, care are drept rezultat un transfer al unei părţi ce reprezintă cel puţin 25% din activele băncii, indiferent de modalitatea în care se realizează o astfel de operaţiune şi dacă aceasta este hotărîtă de organul de conducere al băncii implicate în operaţiune.

Articolul 35. Modificări în situaţiile băncilor

(1) Fără a aduce atingere cerinţelor art.32–34 şi altor prevederi din prezenta lege, următoarele modificări operate la nivelul băncilor ulterior licenţierii acestora sînt supuse aprobării prealabile de către Banca Naţională a Moldovei, după caz, notificării Băncii Naţionale a Moldovei, conform actelor normative emise de către aceasta:
a) modificări în statutul băncii;
b) completarea şi/sau modificarea obiectului de activitate în contextul activităţilor permise băncii conform art.14 alin.(1);
c) dobîndirea de deţineri într-o bancă conform art.45;
d) numirea persoanelor noi în organele de conducere conform art.43;
e) numirea persoanelor care deţin funcţii-cheie conform art.43;
f) schimbarea societăţii de audit care va presta serviciile de audit conform art.88.
(2) Prevederile art.18 se aplică şi în privinţa solicitării de informaţii referitoare la persoanele sau entităţile implicate ori avînd legătură cu modificările care se vor opera în situaţia băncii ulterior licenţierii.
(3) Înregistrarea la organul înregistrării de stat a modificărilor corespunzătoare, conform alin.(1), se efectuează, după caz, cu prezentarea aprobării prealabile respective. 

 

Titlul III
CERINŢE PRUDENŢIALE

Capitolul 1
ORGANIZARE ŞI CONDUCERE

Articolul 36. Organizarea băncilor

(1) Băncile se constituie şi funcţionează în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă societăţilor pe acţiuni şi cu respectarea prezentei legi şi actelor normative emise în aplicarea acesteia.
(2) În sensul alin.(1), următoarele prevederi din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni nu sînt aplicabile în cazul băncilor:
a) art.7 alin.(1) lit.a) şi lit.d) şi alin.(2) cu referire la adunarea generală a acţionarilor;
b) art.10 alin.(5) şi (6) cu referire la societatea dominantă şi dependentă;
c) art.50 alin.(3) lit.a1) şi lit.d) şi alin.(4) cu referire la atribuţiile adunării generale a acţionarilor;
d) art.65 alin.(2) lit.d), alin.(3) şi (7) cu referire la atribuţiile consiliului;
e) art.66 alin.(7) în ceea ce priveşte numărul de mandate de membru al consiliului;
f) art.69 alin.(2) lit.b) şi alin.(5) cu referire la organul executiv;
g) art.70 alin.(6)–(8) cu referire la organizaţia gestionară;
h) art.71 şi 72 şi orice alte prevederi care, direct sau indirect, se referă la comisia de cenzori;
i) art.73 alin.(6) cu referire la acordarea de împrumuturi persoanelor sale cu funcţii de răspundere.
(3) Băncile dispun de independenţă juridică, operaţională, financiară şi administrativă faţă de orice persoană, inclusiv faţă de Banca Naţională a Moldovei, Guvern şi de alte autorităţi ale administraţiei publice, dacă legislaţia nu prevede altfel. Nicio persoană nu poate îngrădi independenţa băncilor, nu poate influenţa organele de conducere în exercitarea funcţiilor, nu poate interveni în activitatea vreunei bănci, cu excepţia executării unor obligaţii sau împuterniciri specifice prevăzute de legislaţie.
(4) Băncile trebuie să îşi organizeze întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase, cu cerinţele prezentei legi şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia.
(5) Băncile evaluează şi califică, pe baza criteriilor stabilite în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, dacă sînt semnificative din perspectiva dimensiunii, organizării interne şi a naturii, extinderii şi complexităţii activităţilor desfăşurate.

Articolul 37. Statutul şi reglementările interne

(1) Cadrul de administrare a activităţii unei bănci, procesele de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum şi politicile şi practicile de remunerare a membrilor organului de conducere se stabilesc prin statut şi reglementări interne, în conformitate cu legislaţia aplicabilă societăţilor pe acţiuni, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei emise în aplicarea acesteia.
(2) Statutul băncii trebuie să specifice denumirea, adresa, obiectul activităţii, atribuţiile organului de conducere, cuantumul capitalului social, tipul, numărul, valoarea nominală a acţiunilor şi drepturile de vot legate de ele, obligativitatea deţinătorilor direcţi, indirecţi şi a beneficiarilor efectivi de a prezenta informaţia solicitată de către bancă pentru asigurarea conformării acesteia prevederilor prezentei legi.
(3) Statutul şi reglementările interne ale băncii se transmit Băncii Naţionale a Moldovei în condiţiile prevăzute în actele normative emise de către aceasta.

Articolul 38. Cadrul de administrare a activităţii

(1) Fiecare bancă trebuie să dispună de un cadru de administrare a activităţii riguros conceput, care să includă o structură organizatorică clară, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente şi coerente, procese eficace de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă (simulări de criză), un proces de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, un proces de evaluare a adecvării lichidităţii, mecanisme adecvate de control intern, inclusiv proceduri administrative şi contabile riguroase, politici şi practici de remunerare care să promoveze şi să fie în concordanţă cu o administrare sănătoasă şi eficace a riscurilor.
(2) Cadrul de administrare a activităţii, procesele şi mecanismele prevăzute la alin.(1) trebuie să fie cuprinzătoare şi adaptate la natura, amploarea şi complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri şi activităţilor desfăşurate de bancă. Mecanismele de control intern trebuie să asigure cel puţin organizarea funcţiilor de administrare a riscurilor, de asigurare a conformităţii şi de audit intern.
(3) Principiile, criteriile tehnice şi alte elemente aferente cerinţelor specificate la alin.(1) şi (2) care trebuie avute în vedere de către bănci se stabilesc prin actele normative emise în aplicarea prezentei legi.
(4) În sensul alin.(1)–(3) sînt avute în vedere riscuri precum: riscul de credit şi al contrapărţii, riscul rezidual, riscul de concentrare, riscul de securitizare, riscul de piaţă, riscul de rată a dobînzii din activităţi în afara portofoliului de tranzacţionare, riscul operaţional, care include şi riscul denaturării securităţii şi integrităţii sistemelor informaţionale, riscul de lichiditate şi riscul efectului de levier excesiv, precum şi, după caz, subcategorii ale acestor riscuri.
(5) Banca este obligată să raporteze anual cu privire la condiţiile în care se desfăşoară cadrul de administrare a activităţii băncii, în conformitate cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(6) Prezentul articol se aplică cu respectarea dispoziţiilor art.59 pe bază individuală şi consolidată.

Articolul 39. Politica de remunerare

(1) Banca este obligată să stabilească şi să aplice politici de remunerare pentru membrii organului executiv şi pentru persoanele care deţin funcţii-cheie în cadrul băncii, precum şi pentru orice alt angajat ce primeşte o remuneraţie totală care îl plasează în aceeaşi categorie de remuneraţie cu cea a membrilor organului executiv şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie, respectînd, într-un mod şi într-o măsură adecvată în raport cu mărimea şi organizarea internă a băncii, cu natura, amploarea şi complexitatea acesteia, următoarele principii:
a) politica de remunerare trebuie să promoveze şi trebuie să fie compatibilă cu o gestiune viabilă şi eficace a riscurilor şi nu va încuraja asumarea unor riscuri care depăşesc nivelul acceptat de bancă;
b) politica de remunerare trebuie să fie compatibilă cu modelul de afaceri al băncii pe termen lung şi să cuprindă măsuri pentru evitarea conflictelor de interese;
c) implementarea politicii de remunerare face obiectul, cel puţin anual, al unei evaluări interne independente, la nivel centralizat, privind conformitatea cu politicile şi procedurile de remunerare adoptate de consiliul băncii;
d) angajaţii structurilor cu funcţii de control trebuie să fie independenţi faţă de unităţile operaţionale ale băncii pe care le verifică, să dispună de autoritatea corespunzătoare şi să fie remuneraţi în funcţie de realizarea obiectivelor funcţiilor pe care le deţin, indiferent de performanţele unităţilor operaţionale pe care le verifică;
e) remunerarea persoanelor responsabile de coordonarea funcţiilor de administrare a riscurilor şi de conformitate trebuie să fie supravegheată direct de către comitetul de remunerare sau, atunci cînd acesta nu există, de către consiliul băncii;
f) politica de remunerare trebuie să facă o distincţie clară între criteriile de stabilire a remuneraţiei fixe de bază şi a remuneraţiei variabile. Remuneraţia fixă de bază trebuie să reflecte experienţa profesională relevantă şi responsabilitatea angajatului, după cum este prevăzut de fişa postului, ca parte a contractului de muncă. Remuneraţia variabilă trebuie să reflecte performanţele sustenabile şi adaptate la risc ale angajatului, precum şi performanţele care depăşesc ceea ce este necesar pentru a realiza atribuţiile sale prevăzute în fişa postului, ca parte a contractului de muncă;
g) componentele fixă şi variabilă ale remuneraţiei totale sînt echilibrate în mod corespunzător şi componenta fixă reprezintă o proporţie suficient de mare din remuneraţia totală, astfel încît să permită aplicarea unei politici complet flexibile privind componentele remuneraţiei variabile, incluzînd posibilitatea de a nu plăti nicio componentă a acesteia;
h) banca trebuie să stabilească raporturi adecvate între componentele fixă şi variabilă ale remuneraţiei totale, pentru care se aplică principiul potrivit căruia componenta variabilă nu trebuie să depăşească 100% din componenta fixă a remuneraţiei totale pentru fiecare angajat.
(2) În cazul remuneraţiei variabile, pe lîngă principiile prevăzute la alin.(1) şi în aceleaşi condiţii, se aplică următoarele principii:
a) în cazul în care remuneraţia este corelată cu performanţa, suma remuneraţiei totale se bazează pe o combinaţie a evaluării performanţei individuale şi a unităţii operaţionale în cauză, precum şi a rezultatelor generale ale băncii, iar la evaluarea performanţei individuale vor fi luate în considerare elementele prevăzute în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;
b) evaluarea performanţei este realizată într-un cadru multianual, pentru a se asigura că procesul de evaluare se bazează pe performanţa pe termen lung şi că plata efectivă a componentelor remuneraţiei bazate pe performanţă se întinde pe o perioadă care ţine cont de ciclul de afaceri al băncii şi de riscurile specifice activităţii acesteia;
c) remuneraţia variabilă nu va limita capacitatea băncii de a¬şi întări baza de capital;
d) banca poate acorda remuneraţie variabilă garantată, care poate lua cîteva forme, precum: plăţi de bun-venit, plăţi de început pentru personalul nou-angajat şi doar pentru primul an de angajare a acestuia. În aceste cazuri, remuneraţia variabilă garantată nu este compatibilă cu administrarea sănătoasă a riscurilor sau cu principiul remunerării în funcţie de performanţă şi nu trebuie să facă parte din planurile prospective de remunerare;
e) remuneraţia variabilă garantată are caracter excepţional şi apare doar atunci cînd banca dispune de o bază sănătoasă şi solidă de capital;
f) plăţile legate de încetarea anticipată a unui contract de muncă reflectă performanţa obţinută în timp şi sînt proiectate într-o modalitate care să nu recompenseze nereuşita sau conduita neprofesională;
g) pachetele de remuneraţie care sînt legate de compensarea sau preluarea drepturilor cuvenite în temeiul contractelor de muncă încheiate pentru perioadele de angajare precedente trebuie să fie aliniate la interesele pe termen lung ale băncii;
h) măsurarea performanţei utilizate pentru a calcula componentele remuneraţiei variabile include o ajustare pentru toate tipurile de riscuri curente şi viitoare şi ia în considerare costul capitalului şi lichiditatea necesară;
i) alocarea componentelor remuneraţiei variabile în cadrul băncii trebuie să ia în considerare şi toate tipurile de riscuri curente şi viitoare;
j) remuneraţia variabilă trebuie să fie formată dintr-un raport corespunzător între instrumente financiare şi mijloace băneşti, raportul respectiv şi caracteristicile acestor instrumente fiind stabilite de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;
k) membrilor personalului le este plătită remuneraţia variabilă sau aceştia intră în drepturile aferente remuneraţiei variabile doar dacă remuneraţia în cauză poate fi susţinută în conformitate cu situaţia financiară a băncii în ansamblu şi dacă poate fi justificată în conformitate cu performanţa băncii, a structurii în care se desfăşoară activitatea şi a angajatului în cauză;
l) personalul se obligă să nu utilizeze strategii personale de acoperire împotriva riscurilor sau poliţe de asigurare legate de remuneraţie şi de răspundere pentru a contracara efectele de aliniere la risc prevăzute în contractele lor de muncă;
m) remuneraţia variabilă nu este plătită prin mijloace sau metode care facilitează nerespectarea cerinţelor prevăzute de prezenta lege şi de actele normative emise în aplicarea acesteia.
(3) Banca Naţională a Moldovei stabileşte, prin actele normative emise în aplicarea prezentei legi, cerinţele privind politica de remunerare a unei bănci, ţinînd cont de principiile prevăzute la alin.(1) şi (2), precum şi de principiile de remunerare aplicabile băncilor care beneficiază de sprijin financiar public extraordinar, în sensul Legii nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor.
(4) Banca Naţională a Moldovei colectează informaţii cu privire la numărul persoanelor în fiecare bancă care sînt remunerate cu cel puţin 1 milion de lei într-o perioadă de gestiune, inclusiv informaţii cu privire la responsabilităţile şi domeniul de activitate în care sînt implicate aceste persoane şi la principalele elemente ale remuneraţiei, incluzînd salarii, bonusuri, compensaţii pe termen lung şi contribuţii la pensii, fără a se limita la acestea.
(5) Banca Naţională a Moldovei colectează informaţiile cantitative agregate cu privire la remunerare, publicate potrivit criteriilor de transparenţă şi de publicare prevăzute în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, şi le utilizează pentru a determina tendinţele şi practicile în materie de remunerare la nivelul sistemului bancar din Republica Moldova.
(6) Banca Naţională a Moldovei poate impune restricţii cu privire la tipul şi caracteristicile instrumentelor de remunerare variabile sau poate interzice utilizarea unor astfel de instrumente în modul stabilit în actele normative emise în aplicarea prezentei legi. Restricţiile şi interzicerile respective se pot aplica atît părţii componente a remuneraţiei variabile care este reportată, cît şi părţii componente a acesteia care nu este reportată.
(7) Banca trebuie să includă în contractele individuale de muncă încheiate cu persoanele ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al acesteia clauze care să asigure respectarea cerinţelor în materie de remunerare, astfel cum acestea sînt prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.

Articolul 40. Organul de conducere

(1) În sensul prezentei legi, organul de conducere al unei bănci este reprezentat de consiliul şi executivul acesteia.
(2) Consiliul băncii este format dintr-un număr impar de membri persoane fizice, dar nu mai puţin de trei. Membrii consiliului sînt aleşi de adunarea generală a acţionarilor băncii pentru un termen de pînă la 4 ani. Membrii consiliului pot fi realeşi pentru un nou termen. Majoritatea membrilor consiliului trebuie să fie persoane care nu sînt afiliate băncii, cu excepţia afilierii determinate de calitatea de membru al consiliului acesteia.
(3) Organul executiv este format din cel puţin 3 membri persoane fizice, numiţi de către consiliul băncii pe un termen stabilit de statutul băncii. Membrii organului executiv pot fi realeşi pentru un nou termen.
(4) Atribuţiile consiliului şi organului executiv se stabilesc în statutul băncii şi reglementările interne ale acesteia, cu respectarea prevederilor prezentei legi şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei emise în aplicarea acesteia, şi nu pot fi delegate altor persoane.
(5) Membrii consiliului şi ai organului executiv sînt responsabili de conformarea băncii cu legislaţia în vigoare şi de îndeplinirea tuturor cerinţelor prevăzute de prezenta lege şi de actele normative emise în aplicarea acesteia, conform atribuţiilor încredinţate potrivit alin.(4).

Articolul 41. Consiliul băncii

(1) Consiliul băncii îndeplineşte rolul de supraveghere şi monitorizare a procesului decizional de conducere şi este responsabil de activitatea băncii per ansamblu şi de soliditatea financiară a acesteia.
(2) Consiliul băncii trebuie să definească şi să supravegheze implementarea unui cadru de administrare a activităţii care să asigure administrarea efectivă şi prudentă a băncii, inclusiv separarea responsabilităţilor în cadrul organizaţiei şi prevenirea conflictelor de interese. Membrii consiliului contribuie la o guvernanţă corporativă sănătoasă în cadrul băncii, inclusiv prin comportamentul personal, şi, în realizarea atribuţiilor lor, trebuie să ţină cont de interesele legale ale băncii şi ale deponenţilor şi acţionarilor acesteia. Consiliul trebuie să asigure colaborarea eficientă a băncii cu Banca Naţională a Moldovei.
(3) Consiliul băncii are următoarele atribuţii principale:
a) este responsabil pe deplin în ceea ce priveşte banca, aprobă şi supraveghează implementarea obiectivelor strategice, a strategiei privind administrarea riscurilor şi a cadrului de administrare a activităţii băncii, inclusiv a codului de guvernanţă corporativă, şi dacă standardele de performanţă sînt menţinute în conformitate cu interesele financiare pe termen lung şi cu respectarea cerinţei de capital a acesteia;
b) selectează, numeşte şi revocă membrii organului executiv şi stabileşte atribuţiile acestora;
c) exercită supravegherea efectivă şi eficientă a organului executiv;
d) raportează, cel puţin o dată pe an, adunării generale a acţionarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfăşurată;
e) analizează în mod critic, dezbate şi discută, într¬o manieră constructivă, propunerile, explicaţiile şi informaţiile furnizate de către membrii organului executiv, putînd să se opună deciziilor acestora;
f) monitorizează şi evaluează periodic eficacitatea cadrului de administrare a activităţii, inclusiv principiile de guvernanţă ale băncii, şi adoptă măsurile adecvate pentru remedierea eventualelor deficienţe;
g) aprobă situaţiile financiare anuale şi asigură integritatea sistemelor contabile şi de raportare financiară, inclusiv controalele financiare şi operaţionale şi conformarea cu legislaţia şi standardele relevante;
h) decide cu privire la stabilirea unor comitete specializate prevăzute la art.44, funcţionarea şi atribuţiile cărora sînt prevăzute de prezenta lege şi actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;
i) adoptă şi revizuieşte, cel puţin o dată pe an, principiile generale ale politicii de remunerare şi este responsabil cu supravegherea implementării acesteia;
j) supraveghează procesul de publicare a informaţiilor şi de comunicare;
k) fără a aduce atingere prevederilor art.36 alin.(2), îndeplineşte atribuţiile prevăzute de art.50 alin.(4) şi art.65 din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii care decurg din prezenta lege sau din actele normative emise în aplicarea acesteia.
(4) În afara condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, referitoare la membrii consiliului, nu poate fi aleasă membru al consiliului băncii, sau dacă a fost aleasă – decade din drepturi, persoana:
a) care este sau care va deveni membru al consiliului în două sau mai multe bănci din Republica Moldova, cu excepţia cazurilor în care acestea fac parte din cadrul aceluiaşi grup;
b) căreia i s-a retras aprobarea Băncii Naţionale a Moldovei, acordată conform art.43.
(5) Membrii consiliului trebuie să respecte cerinţele aferente independenţei acestora stabilite prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei emise în aplicarea prezentei legi.
(6) Prin derogare de la prevederile art.66 alin.(12) lit.a) şi c) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, împuternicirile consiliului încetează din ziua aprobării de către Banca Naţională a Moldovei a noilor membri aleşi de adunarea generală a acţionarilor.
(7) Pentru confirmarea de către Banca Naţională a Moldovei a persoanelor alese sau numite în calitate de membru al consiliului, banca trebuie să înainteze cererea cu setul de documente, conform actelor normative în vigoare, în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la alegerea sau numirea acestora, cu posibilitatea prelungirii de către Banca Naţională a Moldovei a termenului dat cu 30 de zile în cazul existenţei condiţiilor obiective, care nu depind de persoana aleasă sau numită în calitate de membru al consiliului. În caz contrar, componenţa consiliului se consideră a fi redusă cu persoanele ale căror documente nu au fost prezentate la Banca Naţională a Moldovei în termenul indicat.

Articolul 42. Organul executiv al băncii

(1) Organul executiv exercită funcţia de conducere curentă a băncii sub supravegherea directă a consiliului şi gestionează eficient şi prudent activitatea băncii într-un mod corespunzător cu strategia şi cadrul de administrare a activităţii băncii, aprobate de consiliu.
(2) Organul executiv al băncii are următoarele atribuţii principale:
a) implementează obiectivele strategice, strategia privind administrarea riscurilor şi cadrul de administrare a activităţii băncii, inclusiv codul de guvernanţă corporativă, aprobate de consiliul băncii;
b) asigură o structură organizatorică adecvată şi transparentă pentru bancă, inclusiv separarea responsabilităţilor în cadrul acesteia;
c) realizează monitorizarea adecvată a personalului din subordine;
d) asigură repartizarea sarcinilor şi responsabilităţilor ce revin personalului băncii şi stabileşte o structură de gestionare care promovează în cadrul băncii o activitate responsabilă şi transparentă;
e) fără a aduce atingere prevederilor art.36 alin.(2), îndeplineşte atribuţiile prevăzute de art.69 şi 70 din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii ce decurg din prezenta lege sau din actele normative emise în aplicarea acesteia.
(3) Organul executiv este obligat să informeze regulat consiliul, cel puţin, despre:
a) situaţiile care pot influenţa strategia şi/sau cadrul de administrare a activităţii băncii;
b) performanţa financiară a băncii;
c) încălcarea unor limite aferente riscurilor sau regulilor de conformare;
d) deficienţele sistemului de control intern.
(4) În exercitarea atribuţiilor conferite, membrii organului executiv pot acţiona împreună sau separat, astfel cum este prevăzut în reglementările interne ale băncii.

Articolul 43. Aplicarea principiilor de guvernanţă

(1) Fiecare dintre membrii organului de conducere şi persoanele care deţin funcţii-cheie trebuie să dispună, în orice moment, de o bună reputaţie, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii băncii şi responsabilităţilor încredinţate şi trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase.
(2) Componenţa organului de conducere al băncii trebuie să reflecte în ansamblu o gamă suficient de largă de experienţe profesionale relevante.
(3) Banca trebuie să se asigure că persoanele înaintate în funcţia de membru al organului de conducere şi în funcţiile-cheie îndeplinesc permanent cerinţele prevăzute de prezenta lege şi de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(4) Banca Naţională a Moldovei colectează informaţiile publicate în conformitate cu actele normative emise de aceasta referitoare la diversitatea calităţilor şi competenţelor în procesul de selecţie a membrilor organului de conducere al băncii şi le utilizează pentru a compara practicile în materie de diversitate a selecţiei acestora la nivelul sistemului bancar din Republica Moldova.
(5) Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin.(1) trebuie să fie aprobată de Banca Naţională a Moldovei înainte de începerea exercitării responsabilităţilor sau, după numirea în funcţie, Banca Naţională a Moldovei să fie notificată potrivit actelor normative emise în aplicarea prezentei legi. Banca Naţională a Moldovei va urmări în permanenţă respectarea de către persoanele prevăzute la alin.(1) a condiţiilor de aprobare.
(6) În cazul notificării prevăzute la alin.(5), Banca Naţională a Moldovei se poate opune ulterior numirii în funcţie, solicitînd băncii luarea măsurilor necesare în vederea conformării cu prezenta lege şi cu actele normative emise în aplicarea acesteia.
(7) Membrii organului de conducere trebuie să dispună, la nivel colectiv, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate pentru a fi în măsură să înţeleagă activităţile desfăşurate de bancă, inclusiv principalele riscuri ale acestora, şi să se pronunţe în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competenţelor lor.
(8) Fiecare membru al consiliului unei bănci trebuie să îşi exercite responsabilităţile cu onestitate, integritate şi obiectivitate pentru a putea evalua şi pune în discuţie în mod eficient deciziile luate de către organul executiv, atunci cînd este necesar, şi pentru a controla şi monitoriza în mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii.
(9) Banca Naţională a Moldovei are autoritatea de a analiza în ce măsură sînt respectate condiţiile minime prevăzute în prezenta lege şi în actele normative emise în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstanţele şi informaţiile legate de activitatea, reputaţia, integritatea morală şi de experienţa persoanelor prevăzute la alin.(1) şi de a decide dacă, atît la nivel individual, cît şi la nivel colectiv, cerinţele prevăzute sînt îndeplinite.
(10) Membrii organului de conducere trebuie să aloce timp suficient pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
(11) În aplicarea alin.(10), numărul funcţiilor pe care o persoană le poate deţine în alte bănci şi/sau alte entităţi în acelaşi timp se stabileşte în funcţie de circumstanţele individuale, precum şi de natura, extinderea şi complexitatea activităţii băncii.
(12) În cazul băncilor care sînt considerate semnificative din perspectiva dimensiunii, a organizării interne şi a naturii, extinderii şi complexităţii activităţilor desfăşurate, persoanele prevăzute la alin.(10), atunci cînd cumulează mai multe funcţii, nu se pot afla în mai mult de una dintre următoarele situaţii:
a) exercită o funcţie de membru al organului executiv sau altă funcţie de conducere similară concomitent cu două funcţii de membru al consiliului sau alte două funcţii neexecutive similare;
b) exercită concomitent patru funcţii de membru al consiliului sau alte patru funcţii neexecutive similare.
(13) În scopul aplicării alin.(11), se consideră ca fiind o singură funcţie:
a) toate funcţiile de membru al organului executiv sau de membru al consiliului ori similare acestora, deţinute în cadrul aceluiaşi grup;
b) toate funcţiile de membru al organului executiv sau de membru al consiliului ori similare acestora, deţinute în cadrul:
- sistemelor de protecţie contractuală sau instituţională care constau într-un acord de stabilire contractuală sau legală a responsabilităţilor care protejează băncile şi le asigură, în special, lichiditatea şi cerinţa de capital pentru a evita falimentul, în cazul în care este necesar băncilor;
- entităţilor financiare sau nefinanciare în care banca are o deţinere calificată.
(14) Funcţiile deţinute în organizaţii sau entităţi care nu urmăresc, în mod predominant, obiective comerciale nu trebuie avute în vedere în sensul alin.(11).
(15) Banca Naţională a Moldovei poate aproba deţinerea unei funcţii suplimentare de membru al consiliului sau a unei funcţii neexecutive similare de către membrii organului de conducere al unei bănci, luînd în considerare complexitatea atribuţiilor conferite de toate funcţiile deţinute de aceste persoane.
(16) În sensul alin.(1), (2), (7), (8) şi (10), criteriile, lista de informaţii şi documentele pentru realizarea evaluării se detaliază prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(17) Banca trebuie să includă în contractele individuale de muncă încheiate cu membrii organului de conducere şi persoanele care deţin funcţii-cheie clauze care să asigure posibilitatea respectării de către bancă a cerinţelor prevăzute la art.139 şi 141, inclusiv fără plata salariului suplimentar şi altor plăţi de stimulare şi compensare în astfel de cazuri..

Articolul 44. Comitetele specializate ale consiliului

(1) Fiecare bancă trebuie să înfiinţeze şi să dispună de un comitet de audit şi un comitet de administrare a riscurilor stabilite de consiliul băncii.
(2) Atunci cînd băncile sînt semnificative din punctul de vedere al mărimii, organizării interne şi naturii, extinderii şi complexităţii activităţilor acestora, consiliul băncii trebuie să stabilească cel puţin următoarele comitete:
a) comitet de numire;
b) comitet de remunerare.
(3) Comitetele menţionate la alin.(1) şi (2) trebuie să fie formate exclusiv din membri ai consiliului băncii, unde majoritatea acestora trebuie să fie independenţi conform art.41 alin.(5). Comitetele specializate ale consiliului prevăzute la prezentul articol raportează direct consiliului băncii.
(4) Prin derogare de la prevederile art.26 alin.(1) lit.b) şi art.52 din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, comitetul de numire trebuie să identifice şi să recomande candidaturile spre aprobare de către consiliul băncii, în cazul posturilor vacante din cadrul organului de conducere, sau, în cazul posturilor vacante în consiliu, pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acţionarilor. În cazul aprobării/alegerii persoanei în cadrul organului de conducere al băncii de către consiliul băncii şi, după caz, la adunarea generală a acţionarilor, vor fi concomitent stabilite domeniile de care va fi responsabilă persoana respectivă aprobată/aleasă.
(5) Atribuţiile, funcţiile şi responsabilităţile comitetelor de la alin.(1) şi (2), precum şi cerinţele faţă de membrii acestora sînt stabilite în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(6) Banca Naţională a Moldovei poate permite unei bănci care nu este considerată semnificativă să reunească comitetul de administrare a riscurilor şi comitetul de audit. Membrii comitetului astfel reunit trebuie să dispună de cunoştinţele, competenţele şi experienţa necesare atît pentru comitetul de administrare a riscurilor, cît şi pentru comitetul de audit.

 

Capitolul 2
ACŢIONARIATUL BĂNCII

Articolul 45. Obligaţia privind obţinerea unei aprobări prealabile şi restricţii

(1) Orice persoană este obligată, pînă la achiziţionarea/dobîndirea acţiunilor unei bănci, să obţină de la Banca Naţională a Moldovei aprobarea prealabilă, în condiţiile prevăzute la art.47–49, în următoarele situaţii:
a) o persoană, în calitate de achizitor potenţial, intenţionează să achiziţioneze, prin orice modalitate, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, o deţinere calificată într-o bancă ori să îşi majoreze, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, deţinerea calificată astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a deţinerii să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca să devină o filială a sa;
b) o persoană, în calitate de dobînditor, intenţionează să dobîndească, individual sau concertat, prin orice modalitate, o deţinere într-o bancă asupra căreia au devenit incidente prevederile alin.(2) din prezentul articol sau ale alin.(2) din art.52;
c) o persoană intenţionează să primească ca aport la capitalul său social acţiuni ale băncii;
d) o persoană intenţionează, prin orice modalitate, să dobîndească sau să subscrie acţiuni ale băncii, emise în conformitate cu prevederile art.52 alin.(3).
(2) Exerciţiul dreptului de vot, al dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidaţi pentru membrii organului de conducere, al dreptului de a primi dividende este suspendat de drept din data achiziţiei/dobîndirii realizate cu încălcarea prevederilor alin.(1). Banca Naţională a Moldovei informează achizitorul potenţial/dobînditorul şi banca, în termen de 5 zile de la data la care a aflat despre achiziţia/dobîndirea realizată cu încălcarea prevederilor alin.(1), despre incidenţa prevederilor vizînd suspendarea exerciţiului drepturilor prevăzute la prezentul alineat.
(3) Acţiunile al căror exerciţiu al dreptului de vot este suspendat conform alin.(2) nu se iau în considerare la adoptarea hotărîrilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor, nu se iau în calcul la stabilirea rezultatelor votării, respectiv nu se cuprind în voturile reprezentate la adunare.
(4) Persoanele care au încălcat prevederile alin.(1) vor înstrăina, în termen de 3 luni de la data achiziţiei/dobîndirii, acţiunile aferente deţinerii astfel achiziţionate/dobîndite. Dacă după expirarea termenului acţiunile nu au fost înstrăinate, devin incidente prevederile art.52 alin.(3).
(5) În aplicarea prevederilor alin.(1), se prezumă, pînă la proba contrară, că mai multe persoane acţionează concertat în calitate de achizitori potenţiali conform constatărilor Băncii Naţionale a Moldovei.
(6) Persoanele împuternicite conform legii să înregistreze transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncii vor face înregistrările respective numai cu condiţia prezentării aprobării prealabile a Băncii Naţionale a Moldovei, în cazurile prevăzute de prezenta lege. Procedura de înregistrare a transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncii se stabileşte prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, în prealabil coordonate cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
(7) În aplicarea prevederilor prezentului capitol, modalitatea de determinare a drepturilor de vot se stabileşte prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, în prealabil coordonate cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
(8) Persoanele rezidente în jurisdicţiile ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă nu pot achiziţiona/dobîndi direct sau indirect deţineri într-o bancă. Lista jurisdicţiilor ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă este stabilită conform art.29 alin (4).
[Art.45 completat prin Legea nr.273 din 15.12.2017, în vigoare 29.12.2017].

Articolul 46. Exceptarea de la obligaţia de solicitare în prealabil a aprobării

(1) Prevederile art.45 alin.(1) lit.a) şi b) nu se aplică în circumstanţe obiective, stabilite prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei. În acest caz, exerciţiul dreptului de vot, al dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidaţi pentru membrii organului de conducere, al dreptului de a primi dividende este suspendat de drept de la data achiziţiei pînă la data eliberării de către Banca Naţională a Moldovei a aprobării prealabile în condiţiile prezentei legi, dispoziţiile art.52 alin.(3) aplicîndu-se în mod corespunzător. Banca Naţională a Moldovei informează acţionarul achizitor, în termen de 5 zile de la data la care a aflat despre achiziţia realizată în condiţiile prezentului alineat, despre incidenţa prevederilor ce vizează suspendarea exerciţiului drepturilor menţionate.
(2) În cazul prevăzut la alin.(1), acţionarii achizitori informează Banca Naţională a Moldovei despre achiziţia realizată în termen de 15 zile de la data achiziţiei şi solicită aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei în termen de 60 de zile de la data achiziţiei.
(3) La solicitarea şi eliberarea aprobării prealabile se aplică prevederile art.47–49.
(4) Dacă acţionarii nu solicită aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei în termenul prevăzut la alin.(2) sau dacă, în urma evaluării efectuate, Banca Naţională a Moldovei refuză eliberarea aprobării prealabile, acţionarii vor înstrăina, în termen de 3 luni de la data achiziţiei sau, după caz, de la data la care a fost emis acest refuz, acţiunile aferente deţinerii calificate astfel achiziţionate. Dacă după expirarea termenului acţiunile nu au fost vîndute, devin incidente prevederile art.52 alin.(3).

Articolul 47. Procesul de solicitare a aprobării prealabile

(1) Achizitorul potenţial/dobînditorul va solicita aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei pentru dobîndirea sau majorarea deţinerii, după caz, deţinerii calificate într-o bancă în una dintre situaţiile prevăzute la art.45 alin.(1), cu indicarea mărimii deţinerii, care constituie obiectul dobîndirii, şi furnizarea documentelor şi a informaţiilor relevante prevăzute la art.48 alin.(5).
(2) Pentru solicitarea aprobării prealabile prevăzute la art.45 alin.(1), achizitorul potenţial/dobînditorul prezintă documentele şi informaţiile relevante, conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, care se examinează în termenele prevăzute la alin.(4)–(10).
(3) Banca Naţională a Moldovei confirmă în scris achizitorului potenţial/ dobînditorului primirea solicitării, în temeiul alin.(1), sau a informaţiilor suplimentare, în temeiul alin.(5), imediat şi, în orice caz, în termen de 2 zile lucrătoare de la primire.
(4) Banca Naţională a Moldovei realizează evaluarea prevăzută la art.48 alin.(1) în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data confirmării scrise a primirii solicitării şi a tuturor documentelor care trebuie transmise acesteia, conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei la care se face referire la art.48 alin.(5). Dacă solicitarea nu este însoţită de toate documentele necesare, termenul de evaluare începe să curgă de la data confirmării de către Banca Naţională a Moldovei a primirii tuturor documentelor respective. În momentul transmiterii confirmării de primire, Banca Naţională a Moldovei comunică achizitorului potenţial/dobînditorului data de expirare a termenului de evaluare. Banca Naţională a Moldovei poate refuza eliberarea aprobării prealabile pînă la începerea evaluării dacă dispune de documente, informaţii ce atestă necorespunderea achizitorului potenţial/dobînditorului cel puţin unuia din criteriile stabilite la art.48.
(5) În perioada termenului de evaluare prevăzut la alin.(4), dar nu mai tîrziu de cea de a 50-a zi lucrătoare a termenului respectiv, Banca Naţională a Moldovei poate, dacă este necesar, să solicite informaţii suplimentare necesare pentru finalizarea evaluării. O astfel de solicitare se face în scris, precizîndu-se informaţiile suplimentare necesare.
(6) Achizitorul potenţial/dobînditorul va transmite informaţiile suplimentare solicitate de Banca Naţională a Moldovei în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data comunicării de către Banca Naţională a Moldovei a solicitării. În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se aplică prevederile art.48 alin.(3). Pe perioada respectivă, termenul de evaluare prevăzut la alin.(4) din prezentul articol se suspendă. Orice solicitări suplimentare formulate de Banca Naţională a Moldovei de completare sau de clarificare a informaţiilor primite nu pot conduce la suspendarea termenului de evaluare. Banca Naţională a Moldovei poate decide prelungirea perioadei de suspendare a termenului, prevăzută pînă la 30 de zile lucrătoare, dacă achizitorul potenţial/dobînditorul este situat sau reglementat într-un alt stat sau este o persoană care nu face obiectul supravegherii de către Banca Naţională a Moldovei sau de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
(7) Dacă Banca Naţională a Moldovei emite hotărîrea cu privire la refuzul sau acceptarea eliberării aprobării prealabile, va comunica în scris achizitorului potenţial/dobînditorului hotărîrea sa în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia, fără a depăşi termenul prevăzut pentru realizarea evaluării, iar în cazul refuzului, va indica motivele acestuia.
(8) La cererea achizitorului potenţial/dobînditorului, Banca Naţională a Moldovei poate pune la dispoziţia publicului o motivare corespunzătoare a deciziei. Aceasta nu împiedică Banca Naţională a Moldovei să publice motivele refuzului, chiar dacă achizitorul potenţial/dobînditorul nu a formulat o cerere în acest sens.
(9) În cazul eliberării aprobării prealabile, Banca Naţională a Moldovei poate stabili un termen maxim, care nu poate fi mai mic de 3 luni, pentru finalizarea achiziţiei propuse/dobîndirii şi poate prelungi acest termen dacă este necesar.

Articolul 48.Evaluarea achizitorului potenţial/dobînditorului

(1) La examinarea solicitării şi a informaţiilor prevăzute la art.47 alin.(1) şi (2), în vederea asigurării administrării prudente şi sănătoase a băncii vizate de achiziţie şi luînd în considerare posibila influenţă a achizitorului potenţial asupra băncii respective, Banca Naţională a Moldovei evaluează adecvarea achizitorului potenţial, precum şi soliditatea financiară în raport cu achiziţia propusă prin examinarea cumulativă a următoarelor criterii:
a) reputaţia achizitorului potenţial;
b) reputaţia, cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa oricărui membru al organului de conducere care va conduce activitatea băncii ca rezultat al achiziţiei propuse;
c) soliditatea financiară a achizitorului potenţial, în special în raport cu tipul de activitate desfăşurată de bancă în prezent şi cu cea preconizată a fi desfăşurată de bancă, vizată de achiziţia propusă;
d) capacitatea băncii de a respecta şi de a continua să respecte cerinţele prudenţiale prevăzute în prezenta lege şi în actele normative emise în aplicarea acesteia, după caz, pe cele prevăzute de alte acte legislative aplicabile, în special, în materia supravegherii suplimentare a băncilor, a asigurătorilor şi/sau reasigurătorilor şi a societăţilor de investiţii care fac parte dintr-un conglomerat financiar ori privind emiterea de monedă electronică, inclusiv condiţia ca grupul financiar din care va face parte să aibă o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului eficient de informaţii între autorităţile competente şi determinarea repartizării competenţelor dintre aceste autorităţi;
e) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce priveşte achiziţia propusă, este sau a fost săvîrşită o infracţiune ori o tentativă a infracţiunii de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în sensul prevederilor legislaţiei în domeniu, sau că, prin achiziţia propusă, un asemenea risc ar putea creşte.
(2) La examinarea solicitării şi a informaţiilor prevăzute pentru dobînditorul unei deţineri inferioare celei calificate în situaţiile prevăzute la art.45 alin.(1) lit.b)–d) în vederea asigurării unei transparenţe în cadrul acestor tranzacţii, Banca Naţională a Moldovei evaluează adecvarea dobînditorului prin examinarea cumulativă a criteriilor prevăzute la alin.(1) lit.a) şi e), cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin.(3)–(7) din prezentul articol.
(3) Banca Naţională a Moldovei va elibera aprobarea prealabilă doar dacă:
a) este pe deplin convinsă că calitatea achizitorului potenţial, inclusiv soliditatea financiară a acestuia în raport cu achiziţia propusă, este potrivită şi adecvată prin examinarea cumulativă a criteriilor prevăzute la alin.(1);
b) nu suspectează că beneficiarul efectiv al achiziţiei propuse este o altă persoană decît cea declarată acesteia în cadrul solicitării;
c) nu există o stratificare excesivă a acţionariatului (de la achizitorul potenţial pînă la beneficiarul efectiv sînt mai mult de 3 niveluri);
d) informaţiile şi documentele furnizate de achizitorul potenţial sînt complete şi/sau nu conţin date eronate.
(4) Banca Naţională a Moldovei nu poate impune nicio condiţie prealabilă privind nivelul deţinerii care trebuie să fie achiziţionată şi nici nu poate evalua achiziţia propusă din punctul de vedere al necesităţilor economice ale pieţei.
(5) Criteriile şi condiţiile prevăzute la alin.(1), (2) şi (3), elementele care se au în vedere la evaluarea îndeplinirii acestora, lista de informaţii şi documente pentru realizarea evaluării se detaliază prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei. Informaţiile şi documentele solicitate sînt proporţionale şi adaptate naturii achizitorului potenţial/dobînditorului şi achiziţiei propuse/dobîndirii. Banca Naţională a Moldovei nu solicită informaţii care nu prezintă relevanţă din perspectiva unei evaluări prudenţiale.
(6) Banca Naţională a Moldovei poate decide să realizeze evaluarea prevăzută la prezentul articol numai cu referire la persoana care urmează să deţină direct o deţinere în capitalul social al unei bănci şi la beneficiarul efectiv al acesteia.
(7) Fără a aduce atingere prevederilor art.47 alin.(3)–(6), în cazul în care aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei este solicitată în legătură cu două sau mai multe achiziţii propuse ale unor deţineri calificate sau de majorare a unor astfel de deţineri în aceeaşi bancă, aceasta asigură tratament nediscriminatoriu tuturor achizitorilor potenţiali. 

Articolul 49. Colaborarea cu alte autorităţi competente în cadrul evaluării achizitorului potenţial

(1) În realizarea evaluării prevăzute la art.48 alin.(1), Banca Naţională a Moldovei colaborează, prin consultare reciprocă, în toate privinţele cu alte autorităţi competente naţionale sau din alte state implicate în cazurile în care achizitorul potenţial este:
a) o bancă, un asigurător care desfăşoară activitatea de asigurare de viaţă, un asigurător care desfăşoară activitatea de asigurări generale, reasigurător, o societate de investiţii, licenţiate într-un alt stat sau într-un alt sector decît cel vizat de achiziţia propusă/dobîndirea;
b) o societate-mamă a unei entităţi din categoria celor prevăzute la lit.a) care sînt licenţiate într-un alt stat sau în alt sector al sistemului financiar;
c) o persoană fizică sau juridică care controlează o entitate din categoria celor prevăzute la lit.a) care sînt licenţiate într-un alt stat sau într-un alt sector decît cel vizat de achiziţia propusă.
(2) În sensul prevederilor alin.(1), Banca Naţională a Moldovei asigură, fără întîrziere, schimbul de informaţii care sînt esenţiale şi relevante pentru realizarea evaluării cu autorităţile de supraveghere implicate. În calitate de autoritate competentă a băncii vizate de achiziţia propusă/dobîndirea, Banca Naţională a Moldovei ia în considerare toate informaţiile esenţiale furnizate de autorităţile de supraveghere în cauză şi poate solicita acestora toate informaţiile pe care le consideră relevante pentru realizarea evaluării. Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la achiziţia propusă/dobîndirea trebuie să indice orice opinie sau rezervă exprimată de autoritatea competentă a achizitorului potenţial/dobînditorului.
(3) Banca Naţională a Moldovei poate lua orice măsuri pentru a verifica informaţiile/documentele furnizate de achizitorul potenţial/dobînditorul în cadrul solicitării cu autorităţile competente naţionale şi din alte state implicate. Autorităţile competente naţionale vor furniza informaţiile solicitate de Banca Naţională a Moldovei.
(4) Informaţiile solicitate în cadrul colaborării trebuie să fie proporţionale şi adaptate la natura achizitorului potenţial/dobînditorului şi a achiziţiei propuse/dobîndirii şi să prezinte relevanţă din perspectiva unei evaluări prudenţiale.
(5) Schimbul de informaţii potrivit prezentului articol poate fi realizat cu sau fără încheierea unor acorduri de colaborare, însă în oricare din aceste situaţii trebuie să se asigure respectarea prevederilor privind secretul profesional din capitolul 3 titlul V.

Articolul 50. Notificarea înstrăinării sau reducerii deţinerii calificate

Orice persoană fizică sau juridică care a decis să înstrăineze, direct ori indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, o deţinere calificată într-o bancă sau să îşi reducă deţinerea calificată astfel încît proporţia drepturilor sale de vot ori a deţinerii în capitalul social să se situeze sub nivelurile de 1%, 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% sau astfel încît banca în cauză să înceteze să mai fie o filială a persoanei respective trebuie să notifice în prealabil, în scris, Banca Naţională a Moldovei şi banca în legătură cu această decizie, conform actelor normative emise în acest sens. Pentru calculul drepturilor de vot se au în vedere actele normative emise de Banca Naţională a Moldovei în temeiul art.45 alin.(7).

Articolul 51. Informări subsecvente

(1) Banca trebuie să identifice şi să informeze Banca Naţională a Moldovei, de îndată ce ia cunoştinţă, despre orice achiziţie sau înstrăinare, directă sau indirectă, inclusiv de către beneficiarul efectiv, a deţinerilor în capitalul ei care depăşeşte nivelurile de 1%, 5%, 10%, 20%, 33% şi 50% sau ca urmare a căreia banca devine filială, respectiv se situează sub nivelurile menţionate, şi/sau despre orice dobîndire în situaţiile prevăzute la art.45 alin.(1) lit.b)–d), precum şi despre orice fapte sau circumstanţe care generează suspiciunea că asemenea achiziţie/dobîndire sau înstrăinare a avut loc fără respectarea prezentei legi şi a actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(2) Banca informează Banca Naţională a Moldovei, la solicitarea acesteia, despre identitatea deţinătorilor direcţi şi indirecţi de deţineri calificate, inclusiv a beneficiarului efectiv, şi despre nivelul acestor deţineri, conform informaţiilor de care dispune, în modul şi în condiţiile prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(3) Orice deţinător, direct sau indirect, inclusiv beneficiarul efectiv, al unei deţineri în capitalul unei bănci prezintă Băncii Naţionale a Moldovei, la cererea acesteia, informaţia aferentă activităţii sale, inclusiv situaţiile financiare anuale, declaraţiile de venituri, precum şi altă informaţie necesară efectuării investigaţiilor sau verificării corespunderii criteriilor de la art.48 alin.(1) şi (2), în modul şi în condiţiile prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei. Orice deţinător, direct sau indirect, al unei deţineri în capitalul social al unei bănci prezintă acestei bănci, la solicitarea acesteia, informaţia cu privire la identitatea sa şi a persoanelor sale afiliate, precum şi informaţia cu privire la persoanele cu care acest deţinător acţionează concertat faţă de banca dată.
(4) Orice deţinător, direct sau indirect, inclusiv beneficiar efectiv, este obligat să notifice Banca Naţională a Moldovei şi banca despre efectuarea achiziţiei/dobîndirii pentru care a obţinut aprobarea prealabilă în temeiul art.45 alin.(1), în termen de 10 zile de la data efectuării acesteia.
(5) Banca Naţională a Moldovei trebuie să fie informată despre orice acord, indiferent de forma în care a fost încheiat, care are drept obiect sau efect: exercitarea concertată a dreptului de vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor băncii sau în cadrul adunărilor generale ale persoanelor care exercită controlul asupra băncii; activitatea concertată în cadrul administrării băncii sau a persoanelor care exercită controlul asupra acesteia; ori exercitarea dreptului de a desemna majoritatea membrilor organului de conducere al băncii sau al persoanelor care exercită controlul asupra acesteia. Această obligaţie revine participanţilor la acord şi organului de conducere al băncii sau al persoanelor la care acest acord se referă, urmînd a fi executată în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea acordului sau, dacă acordul nu este încheiat în formă scrisă, din data la care devin cunoscute circumstanţele care relevă existenţa acestuia.
(6) Banca Naţională a Moldovei asigură urmărirea respectării în mod permanent a cerinţelor prevăzute la art.48 şi poate solicita, în acest sens, de la bancă şi/sau de la orice deţinător, direct şi/sau indirect, inclusiv beneficiarul efectiv de deţinere într-o bancă, orice informaţii pe care le consideră necesare, de asemenea poate aplica băncii, conducătorilor acesteia şi deţinătorului, direct şi indirect, inclusiv beneficiarului efectiv, al unei deţineri în capitalul social al unei bănci sancţiuni şi/sau măsuri sancţionatoare corespunzătoare potrivit prezentei legi.
(7) Informaţiile prezentate conform acestui articol pot fi verificate de Banca Naţională a Moldovei în condiţiile art.49.

Articolul 52. Nerespectarea cerinţelor privind calitatea acţionariatului

(1) În cazul în care deţinătorul, direct sau indirect, al unei deţineri calificate, inclusiv beneficiarul efectiv, nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute de prezenta lege şi actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei emise în aplicarea acesteia privind calitatea acţionariatului unei bănci sau exercită asupra acesteia o influenţă de natură să pericliteze administrarea prudentă şi sănătoasă a băncii, precum şi în cazul în care deţinătorul, direct sau indirect, inclusiv beneficiarul efectiv al acestuia, nu a furnizat Băncii Naţionale a Moldovei informaţii care relevă cu certitudine identitatea beneficiarului efectiv sau în cazul în care Banca Naţională a Moldovei constată acţiunea concertată a acţionarilor cu deţineri calificate fără aprobarea prealabilă a acesteia, Banca Naţională a Moldovei poate dispune următoarele măsuri şi sancţiuni, inclusiv în mod cumulativ:
a) dispune suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acţiunilor deţinute, a dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidaţi pentru membrii organului de conducere, a dreptului de a primi dividende sau doar a unora dintre aceste drepturi;
b) dispune înstrăinarea de către persoana al cărei drept de vot a fost suspendat a acţiunilor deţinute, în condiţiile alin.(2) şi (3) din prezentul articol;
c) retrage aprobarea prealabilă acordată în temeiul art.45;
d) aplică alte măsuri şi/sau sancţiuni conform prevederilor art.139 şi 141 din prezenta lege şi/sau ale art.42, 46, 58–59 din Legea nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor.
(2) În termen de 3 luni de la data retragerii aprobării prealabile, deţinătorii de deţineri calificate vizaţi trebuie să înstrăineze acţiunile. În cazul în care, în cadrul termenului menţionat, Băncii Naţionale a Moldovei îi este înaintată o solicitare conform art.47 de către un nou achizitor potenţial/dobînditor cu referire la deţinerea pentru care a fost suspendat dreptul de vot conform alin (1), pe perioada de evaluare prevăzută la art.48, termenul de 3 luni de înstrăinare a acţiunilor se suspendă pe perioada examinării solicitării.
(3) Dacă, după expirarea termenului prevăzut la alin.(2) sau (6), acţiunile nu au fost înstrăinate, devin incidente prevederile art.111 din Legea nr.171/2012 privind piaţa de capital. Nulitatea sau altă cauză de nevalabilitate a deciziei organului executiv al băncii privind anularea acţiunilor care nu au fost înstrăinate în termenul prevăzut la alin.(2) şi privind emiterea de noi acţiuni în acelaşi număr şi de aceeaşi clasă sau a deciziei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare de înregistrare a emiterii de noi acţiuni prevăzute la art.111 din Legea nr.171/2012 privind piaţa de capital nu atrage invaliditatea şi nu afectează în alt mod emiterea de acţiuni astfel efectuată. Dreptul persoanelor vătămate de a cere emitentului deciziei repararea prejudiciului cauzat de decizia organului executiv al băncii şi de decizia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare rămîne neafectat.
(4) Persoanele faţă de care s-au dispus măsurile prevăzute la art.45 alin.(2) şi la alin.(1) din prezentul articol nu mai pot deţine, direct sau indirect, noi acţiuni ale băncilor respective, precum şi în alte bănci.
(5) Fostului deţinător de deţinere în capitalul social al băncii, ale cărui acţiuni au fost anulate potrivit dispoziţiilor alin.(3) din prezentul articol şi a cărui creanţă rezultantă din această anulare nu a fost onorată, precum şi persoanelor afiliate acestuia, în procesul de rezoluţie bancară şi în procesul de lichidare silită a băncii li se va aplica tratamentul aplicabil acţionarilor băncii şi persoanelor afiliate acestora.
(6) Banca Naţională a Moldovei poate dispune prelungirea termenului de 3 luni prevăzut la art.45 alin.(4), art.46 alin.(4) şi la alin.(2) din prezentul articol cu perioade a cîte cel mult 3 luni, de cel mult 3 ori consecutiv, în cazul în care prelungirea este necesară în vederea neadmiterii periclitării stabilităţii financiare sau în cazul în care există un interes public în a dispune prelungirea, sau atunci cînd a fost identificat, fără efectuarea unei evaluări prealabile de către Banca Naţională a Moldovei, un achizitor potenţial al acţiunilor expuse spre vînzare, al cărui caracter potrivit şi adecvat nu comportă suspiciuni întemeiate la momentul adoptării deciziei de prelungire.
(7) Banca Naţională a Moldovei informează banca şi deţinătorii de deţineri calificate vizaţi cu privire la prelungirea termenului conform alin.(6) pînă la expirarea termenului precedent stabilit pentru vînzarea acţiunilor.
[Art.52 completat prin Legea nr.274 din 15.12.2017, în vigoare 29.12.2017]
[Art.52 modificat prin Legea nr.273 din 15.12.2017, în vigoare 29.12.2017]

Articolul 53. Înstrăinarea deţinerii într-o bancă a persoanei rezidente în jurisdicţiile ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă

(1) Persoana rezidentă în jurisdicţia ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă, care posedă, direct sau indirect, o deţinere într-o bancă va înstrăina această deţinere în decurs de 3 luni de la data la care această jurisdicţie a fost calificată, conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, ca jurisdicţie ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă.
(2) În cazul prevăzut la alin.(1) din prezentul articol devin incidente prevederile art.45 alin.(2)–(4).

Articolul 54. Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală a acţionarilor

(1) Cu cel puţin 7 zile înainte de ţinerea adunării generale a acţionarilor, banca sau persoanele care convoacă adunarea generală a acţionarilor prezintă Băncii Naţionale a Moldovei lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală a acţionarilor.
(2) Cu cel puţin 3 zile înainte de la data desfăşurării adunării generale a acţionarilor, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare şi custozii acţiunilor sînt obligaţi să informeze banca şi persoanele care convoacă adunarea generală a acţionarilor despre orice transfer al dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncii care are loc după data întocmirii listei acţionarilor.
(3) Datele obţinute conform alin.(2) se prezintă Băncii Naţionale a Moldovei de către bancă sau persoanele care convoacă adunarea generală a acţionarilor cu cel puţin 2 zile înainte de data desfăşurării acesteia.
(4) Banca Naţională a Moldovei examinează documentele prezentate conform alin.(1) şi (3) şi transmite Comisiei de înregistrare a participanţilor la adunarea generală a acţionarilor băncii, precum şi băncii sau persoanelor care convoacă adunarea generală a acţionarilor, opinia scrisă referitoare la lista acţionarilor.
(5) Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală a acţionarilor nu este valabilă în absenţa opiniei scrise a Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la aceasta.
(6) Prin derogare de la prevederile art.54 alin.(5) lit.c) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, lista acţionarilor băncii cu drept de participare la adunarea generală a acţionarilor nu poate fi modificată în interiorul termenului de 3 zile pînă la data desfăşurării adunării generale a acţionarilor băncii.

 

Capitolul 3
DEŢINERI CALIFICATE ALE BĂNCILOR

Articolul 55. Valoarea unei deţineri calificate a unei bănci

(1) Orice deţinere calificată al cărei cuantum depăşeşte 10% din capitalul eligibil al băncii, astfel cum este definit în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, într-o întreprindere care nu este una dintre cele enumerate în continuare face obiectul dispoziţiilor prevăzute la alin.(3):
a) o entitate din sectorul financiar;
b) o întreprindere care nu este o entitate din sectorul financiar şi care desfăşoară activităţi considerate de Banca Naţională a Moldovei a fi oricare dintre următoarele:
- activităţi care sînt o prelungire directă a serviciilor bancare;
- activităţi auxiliare serviciilor bancare;
- activităţi de leasing, factoring, administrare a fondurilor de investiţii, administrare a serviciilor de prelucrare a datelor sau orice altă activitate similară.
(2) Cuantumul total al deţinerilor calificate ale unei bănci în alte întreprinderi decît cele menţionate la alin.(1) lit.a) şi b) care depăşeşte 20% din capitalul său eligibil face obiectul dispoziţiilor prevăzute la alin.(3).
(3) Se interzice băncilor să aibă deţineri calificate menţionate la alin.(1) şi (2) al căror cuantum depăşeşte procentele din capitalul eligibil prevăzute la alineatele menţionate.
(4) În sensul prezentului articol se au în vedere numai acele deţineri calificate în capitalul entităţii din afara sectorului financiar, care reprezintă cel puţin 10% din capital sau din drepturile de vot ori care fac posibilă exercitarea unei influenţe semnificative asupra administrării entităţii respective.

Articolul 56. Interdicţia dobîndirii controlului în entităţi din afara sectorului financiar

Banca nu poate dobîndi deţineri calificate într-o altă entitate decît cele prevăzute la art.55 alin.(1) lit.a) şi b), dacă în acest fel banca poate exercita controlul asupra entităţii respective.

Articolul 57. Exceptări

(1) Deţinerile în întreprinderi care nu sînt menţionate la art.55 alin.(1) lit.a) şi b) nu se includ la calcularea limitelor de capital eligibil menţionate la respectivul articol dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiţii:
a) deţinerile sînt deţinute temporar în timpul unei operaţiuni de asistenţă financiară destinată restructurării şi salvării întreprinderii respective astfel cum este prevăzut în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la fondurile proprii;
b) deţinerile reprezintă o poziţie aferentă angajamentelor de preluare fermă, menţinută timp de 5 zile lucrătoare sau mai puţin;
c) deţinerile sînt deţinute de bancă în nume propriu, dar pe contul altor persoane.
(2) Nu se iau în calculul limitelor prevăzute la art.55 alin.(1) şi (2), deţinerile în activele financiare, altele decît deţinerile la întreprinderi afiliate şi valorile mobiliare destinate unei utilizări îndelungate în desfăşurarea normală a activităţii întreprinderii.
(3) În sensul prezentului articol, deţinerile prevăzute la alin.(1) şi (2) pot fi achiziţionate doar cu aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei în conformitate cu actele normative emise în aplicarea prezentei legi.

Articolul 58. Aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei

(1) În sensul prezentului capitol, este supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a Moldovei dobîndirea de către bancă a oricărei deţineri calificate într-o entitate dintr-un alt stat dacă, în urma dobîndirii respective, entitatea ar intra în sfera de consolidare prudenţială a băncii conform cerinţelor stabilite de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(2) Criteriile care stau la baza evaluării intenţiei de dobîndire a deţinerilor calificate prevăzute la alin.(1) au în vedere următoarele:
a) dobîndirea deţinerii calificate să nu supună banca la riscuri nejustificate sau să nu împiedice realizarea unei supravegheri eficiente pe bază consolidată;
b) banca să dispună de suficiente resurse financiare şi de natură organizatorică pentru dobîndirea şi administrarea deţinerii calificate.
(3) Deţinerile calificate, altele decît cele supuse aprobării prealabile conform alin.(1), se notifică Băncii Naţionale a Moldovei în termen de 5 zile de la data dobîndirii lor de către bancă.

 

Capitolul 4
CERINŢE PENTRU ACOPERIREA RISCURILOR ŞI RAPORTAREA

Articolul 59. Nivelul de aplicare a cerinţelor prudenţiale

(1) Băncile trebuie să respecte cerinţele prevăzute de prezenta lege şi actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei pe bază individuală şi, după caz, pe bază consolidată. Aplicarea de către o bancă a acestor cerinţe, pe bază individuală şi, după caz, pe bază consolidată, se stabileşte conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(2) Banca Naţională a Moldovei solicită întreprinderilor-mamă şi filialelor, care sînt bănci şi fac obiectul prezentei legi, să îndeplinească obligaţiile aferente cadrului de administrare a activităţii şi politica de remunerare pe bază consolidată pentru a se asigura că procesele, mecanismele şi cadrul de administrare a activităţii acestora, prevăzute la art.38 şi 39 şi în actele normative emise în aplicarea prezentei legi, sînt consecvente şi bine integrate la nivel de grup, precum şi că se pot obţine orice date sau informaţii relevante pentru supraveghere.
(3) În sensul alin.(2), Banca Naţională a Moldovei se asigură că întreprinderile-mamă şi filialele lor care sînt bănci pun în aplicare aceste procese, mecanisme şi cadrul de administrare a activităţii în cadrul filialelor lor care nu fac obiectul prezentei legi. Respectivele procese, mecanisme şi cadrul de administrare a activităţii sînt consecvente şi bine integrate şi filialele respective sînt, de asemenea, în măsură să prezinte orice date şi informaţii relevante în scopul supravegherii.
(4) Obligaţiile care decurg din art.38 şi 39 privind filialele care nu fac ele însele obiectul prezentei legi şi sînt situate într-un alt stat nu se aplică în cazul în care banca-mamă persoană juridică din Republica Moldova poate demonstra Băncii Naţionale a Moldovei că cerinţele alin.(3) nu sînt aplicabile în condiţiile legislaţiei statului în care este stabilită filiala.

Articolul 60. Fondurile proprii şi nivelul minim al acestora pentru acoperirea riscurilor

(1) În scopul asigurării stabilităţii şi siguranţei activităţii desfăşurate şi/sau îndeplinirii obligaţiilor asumate, fiecare bancă trebuie să menţină un nivel adecvat al fondurilor sale proprii potrivit alin.(4), dar nu mai mic de nivelul stabilit de Banca Naţională a Moldovei conform art.9 alin.(1). Fondurile proprii ale unei bănci nu pot scădea sub nivelul capitalului iniţial stabilit de Banca Naţională a Moldovei prin actele normative emise în aplicarea prezentei legi pentru emiterea licenţei.
(2) Cerinţele şi categoriile de fonduri proprii, elementele care intră în calculul fondurilor proprii, condiţiile şi limitele în care acestea pot fi luate în considerare şi situaţiile în care pot fi depăşite aceste limite, filtrele prudenţiale, deducerile din elementele de fonduri proprii, reducerile din nivelurile de fonduri proprii şi orice alte cerinţe de determinare a acestora sînt stabilite prin actele normative emise în aplicarea prezentei legi, atît pe bază individuală, cît şi pe bază consolidată, în situaţii obişnuite şi, după caz, în cele de urgenţă.
(3) Orice referire la noţiunea de fonduri proprii cuprinsă în prezenta lege, în actele normative sau în alte acte emise în aplicarea legii se consideră a fi făcută la conceptul de fonduri proprii stabilit prin actele normative emise în acest sens.
(4) Fără a aduce atingere dispoziţiilor capitolului 1 titlul II şi atribuţiilor Băncii Naţionale a Moldovei prevăzute la art.5, băncile trebuie să dispună, în măsura şi condiţiile prevăzute prin actele normative emise în aplicarea prezentei legi, de un nivel al fondurilor proprii, care să se situeze în permanenţă cel puţin la nivelul cerinţelor de fonduri proprii stabilite pentru acoperirea, după caz, a riscului de credit, a riscului de diminuare a valorii creanţei, riscului de credit al contrapărţii, riscului de poziţie, riscului de decontare/livrare, riscului valutar, riscului de marfă, riscului de ajustare a evaluării creditului şi riscului operaţional.
(5) Băncile trebuie să se conformeze în permanenţă cu nivelurile minime ale indicatorilor de adecvare a fondurilor proprii calculaţi ca raport între categoriile de fonduri proprii şi valoarea totală a expunerii la risc, astfel cum sînt acestea stabilite în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(6) Metodologiile de determinare a valorii expunerii la fiecare risc, precum şi a valorii totale a expunerii la risc, se stabilesc în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(7) Prevederile alin.(1)–(6) nu împiedică băncile să deţină fonduri proprii şi elemente ale acestora care depăşesc cerinţele prevăzute de prezenta lege şi actele normative emise în aplicarea acesteia sau să aplice măsuri mai stricte decît cele prevăzute de prezenta lege şi de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.

Articolul 61. Metodologiile de determinare a cerinţelor de fonduri proprii

Prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei emise în aplicarea prezentei legi se stabilesc metodologiile de determinare a cerinţelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscurilor prevăzute la art.60 din prezenta lege, criteriile în funcţie de care acestea se aplică şi segmentele de activitate vizate de respectivele metodologii.

Articolul 62. Aprobările prealabile aferente fondurilor proprii

Banca Naţională a Moldovei acordă aprobări prealabile băncilor pentru, cel puţin, recunoaşterea, diminuarea valorii, reducerea, distribuirea şi derogarea de la deducerea unor elemente de fonduri proprii în modul prevăzut de actele normative emise în aplicarea prezentei legi.

Articolul 63. Amortizoarele de capital

(1) Băncile trebuie să dispună de fonduri proprii care să acopere amortizoarele de capital impuse de Banca Naţională a Moldovei. Cerinţele de menţinere a amortizoarelor de capital trebuie să fie îndeplinite de către băncile cu elemente ale fondurilor proprii stabilite de Banca Naţională a Moldovei. Amortizoarele de capital trebuie să fie menţinute suplimentar la cerinţele minime de fonduri proprii prevăzute de Banca Naţională a Moldovei conform art.60 şi 139.
(2) În sensul alin.(1), băncile trebuie să dispună de fonduri proprii pentru amortizorul de conservare a capitalului, amortizorul anticiclic de capital specific băncii, amortizorul aferent societăţii de importanţă sistemică şi amortizorul de risc sistemic, în măsura şi în condiţiile prevăzute de actele normative emise de Banca Naţională a Moldovei în aplicarea prezentei legi.
(3) Băncile nu pot să utilizeze fondurile proprii menţinute pentru a îndeplini cerinţele prevăzute la alin.(1) şi (2) în scopul conformării cu oricare alte cerinţe prevăzute în prezenta lege sau impuse de Banca Naţională a Moldovei în temeiul prezentei legi.
(4) În situaţia în care banca nu deţine un nivel suficient al fondurilor proprii care să permită conformarea cu cerinţele de acoperire a amortizoarelor de capital menţionate la alin.(2), aceasta este supusă unor măsuri de conservare a capitalului. Banca Naţională a Moldovei stabileşte prin actele sale normative măsurile de conservare a capitalului, care includ, fără a se limita la acestea, impunerea restricţiilor şi, prin urmare, necesitatea obţinerii aprobării prealabile din partea Băncii Naţionale a Moldovei privind distribuirile şi obligaţia de a prezenta spre aprobare un plan de conservare a capitalului.
(5) Dacă Banca Naţională a Moldovei nu aprobă planul de conservare a capitalului, aceasta impune cel puţin una dintre următoarele măsuri:
a) solicită băncii majorarea fondurilor proprii pînă la anumite niveluri, urmînd un calendar precis;
b) îşi exercită competenţele prevăzute la art.139 alin.(1) şi (2) pentru a impune restricţii privind distribuirile mai stricte decît cele prevăzute conform alin.(4).
(6) În situaţia în care banca deţine un nivel suficient al fondurilor proprii care să permită conformarea cu cerinţele de acoperire a amortizoarelor de capital menţionate la alin.(2), acesteia i se interzice să efectueze distribuirile determinate de Banca Naţională a Moldovei conform alin.(4), în condiţiile în care respectivele distribuiri ar conduce la diminuarea fondurilor proprii pînă la un nivel la care cerinţele de acoperire a amortizoarelor nu mai sînt îndeplinite.
(7) În aplicarea prezentului articol, Banca Naţională a Moldovei întreprinde următoarele, fără a se limita la acestea: stabileşte modalitatea de calcul al amortizoarelor de capital, identifică băncile care sînt societăţi de importanţă sistemică şi băncile cărora li se aplică amortizorul de risc sistemic, stabileşte ratele aplicabile la calcularea amortizoarelor de capital, poate recunoaşte ratele amortizoarelor de capital stabilite de autorităţile din alte state şi, după caz, aplică măsuri de conservare a capitalului.

Articolul 64. Cerinţe de fonduri proprii pentru acoperirea riscului de credit

(1) Metodologiile de determinare a valorii expunerii la riscul de credit şi la riscul de diminuare a valorii creanţei, precum şi a cerinţelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului de credit, se stabilesc în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(2) La calculul valorii expunerii la riscul de credit, băncile utilizează abordarea standardizată sau, cu aprobarea Băncii Naţionale a Moldovei, abordarea bazată pe modele interne de rating.
(3) Banca Naţională a Moldovei stabileşte, prin actele sale normative, lista statelor în care dispoziţiile de supraveghere şi reglementare prudenţială sînt considerate echivalente în scopul tratării expunerilor în conformitate cu actele normative emise în aplicarea prezentei legi.

 

Articolul 65. Abordarea standardizată a riscului de credit

(1) Metodologia şi condiţiile de determinare a valorii expunerii la riscul de credit, precum şi cazurile şi condiţiile în care Banca Naţională a Moldovei acordă aprobare prealabilă în cadrul abordării standard se stabilesc prin actele normative emise în aplicarea prezentei legi.
(2) În cazul abordării standard, valoarea expunerii la riscul de credit, inclusiv pentru expunerile aferente poziţiilor din securitizare, se poate determina prin raportarea la evaluările realizate de societăţi de evaluare externă a creditului sau de către agenţii de creditare a exportului, recunoscute ca eligibile de către Banca Naţională a Moldovei, în modalitatea stabilită prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(3) Lista societăţilor de evaluare externă a creditului recunoscute ca eligibile este stabilită prin actele normative ale Băncii Naţională a Moldovei..

Articolul 66. Abordarea bazată pe modele interne de rating a riscului de credit

(1) Metodologia şi condiţiile de determinare a valorii expunerii la riscul de credit şi la riscul de diminuare a valorii expunerii prin utilizarea abordării bazate pe modele interne de rating, precum şi condiţiile minime în care poate fi aprobată utilizarea acestor abordări se stabilesc prin acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei emise în aplicarea prezentei legi.
(2) Băncile pot obţine aprobările prealabile în vederea utilizării abordării bazate pe modele interne de rating numai dacă demonstrează Băncii Naţionale a Moldovei că sistemele implementate, de administrare şi de rating pentru riscul de credit sînt conforme standardelor şi cerinţelor minime de evaluare a conformităţii, stabilite prin actele normative emise în aplicarea prezentei legi.
(3) Dacă o bancă nu mai îndeplineşte condiţiile în care a obţinut aprobarea pentru utilizarea abordării bazate pe modele interne de rating, aceasta trebuie să prezinte Băncii Naţionale a Moldovei un plan adecvat de înlăturare a deficienţelor sau să probeze că efectele generate de neîndeplinirea condiţiilor nu sînt semnificative.
(4) Toate aspectele semnificative ale procesului de rating şi de estimare se aprobă de către organul de conducere al băncii sau de către un comitet desemnat în acest scop, format din membri ai consiliului, şi de către organul executiv. Aceste părţi implicate trebuie să demonstreze o înţelegere la nivel general a sistemelor de rating ale băncii şi o înţelegere în detaliu a rapoartelor de administrare asociate..

Articolul 67. Tratamentul tehnicilor de diminuare a riscului de credit

Atât în cazul utilizării abordării standardizate, cît şi în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating a riscului de credit, Banca Naţională a Moldovei stabileşte prin actele sale normative cel puţin:
a) formele eligibile ale tehnicilor de diminuare a riscului de credit şi cerinţele privind acestea;
b) principiile de recunoaştere şi metodele de calcul aferente efectului aplicării tehnicilor de diminuare a riscului de credit;
c) cazurile şi condiţiile în care Banca Naţională a Moldovei acordă aprobări prealabile pentru aplicarea acestora.

Articolul 68. Tratamentul expunerilor aferente poziţiilor din securitizare

În cazul utilizării abordării standard, precum şi în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating pentru riscul de credit, cu privire la expunerile aferente poziţiilor din securitizare, Banca Naţională a Moldovei stabileşte prin actele sale normative:
a) metodologia de calcul al valorii expunerii la risc pentru expunerile aferente poziţiilor din securitizare, cazurile şi condiţiile în care Banca Naţională a Moldovei acordă aprobări prealabile pentru aplicarea acestora;
b) condiţiile de recunoaştere a transferului semnificativ al riscului;
c) condiţiile în care băncile pot utiliza evaluările externe ale creditului realizate de societăţi de evaluare externă a creditului.

Articolul 69. Cazuri de utilizare a diverselor abordări ale riscului de credit

Banca poate reveni la utilizarea unei abordări mai puţin sofisticate sau poate utiliza o combinaţie de abordări pentru riscul de credit doar cu aprobarea Băncii Naţionale a Moldovei şi în condiţiile prevăzute în actele normative emise în aplicarea prezentei legi.

Capitolul X
DISPOZIŢII DIVERSE

Articolul 70. Cerinţe de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operaţional

(1) Metodologiile de determinare a cerinţelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operaţional şi a valorii expunerii la riscul operaţional se stabilesc în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(2) În vederea determinării cerinţelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operaţional, băncile pot utiliza următoarele abordări:
a) abordarea de bază; sau
b) abordarea standard cu notificarea Băncii Naţionale a Moldovei; sau
c) abordarea standard alternativă cu aprobarea Băncii Naţionale a Moldovei; sau
d) abordări avansate de evaluare cu aprobarea Băncii Naţionale a Moldovei.
(3) Condiţiile în care băncile pot utiliza abordările prevăzute la alin.(2) sau o combinaţie a acestora, ori pot reveni la utilizarea unor abordări mai puţin sofisticate sînt prevăzute în actele normative emise în aplicarea prezentei legi.

Articolul 71. Cerinţe de fonduri proprii pentru acoperirea riscurilor de piaţă

(1) Metodologiile de determinare a cerinţelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului de piaţă şi a valorii expunerii la riscul de piaţă, precum şi cazurile şi condiţiile în care Banca Naţională a Moldovei acordă aprobare prealabilă în contextul determinării cerinţelor de fonduri proprii pentru riscul de piaţă se stabilesc în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(2) În sensul alin.(1) se au în vedere riscul de poziţie, riscul valutar, riscul de decontare şi riscul de marfă.
(3) Instrumentele specifice şi subcategoriile riscului de poziţie sînt reglementate în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(4) În vederea determinării cerinţei de fonduri proprii pentru acoperirea riscului de piaţă, băncile pot utiliza:
a) metodele reglementate în actele normative emise în aplicarea prezentei legi pentru riscul de poziţie, riscul valutar, riscul de decontare şi riscul de marfă;
b) modelele interne pentru riscul de poziţie, riscul valutar şi riscul de marfă, cu aprobarea Băncii Naţionale a Moldovei.
(5) Condiţiile în care băncile pot utiliza metodologiile prevăzute la alin.(4) se stabilesc prin actele normative emise în aplicare prezentei legi.

Articolul 72. Abordările bazate pe modele interne şi alte aprobări acordate de Banca Naţională a Moldovei pentru riscul de piaţă

(1) Banca Naţională a Moldovei poate permite unei bănci să îşi calculeze cerinţele de capital pentru acoperirea riscului de piaţă, şi anume a riscului de poziţie, riscului valutar şi/sau a riscului de marfă, utilizînd propriile modele interne sau o combinaţie a acestora cu metodele prevăzute în actele normative emise în aplicarea prezentei legi, şi stabileşte condiţiile în care pot fi utilizate astfel de modele.
(2) Fiecare bancă trebuie să solicite şi să obţină aprobarea Băncii Naţionale a Moldovei pentru utilizarea propriilor modele interne pentru riscurile de la alin.(1), în condiţiile stabilite prin actele normative emise în aplicarea prezentei legi.

Articolul 73. Cerinţe de fonduri proprii pentru acoperirea altor riscuri

(1) Metodologiile de determinare a cerinţelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului de credit al contrapărţii şi riscului de ajustare a evaluării creditului şi condiţiile pe care băncile trebuie să le respecte pentru utilizarea metodologiilor respective, precum şi aprobările prealabile acordate de Banca Naţională a Moldovei pentru utilizarea metodelor de calcul al valorii expunerilor pentru riscul de credit al contrapărţii sînt prevăzute în actele normative emise în aplicarea prezentei legi.
(2) Banca poate reveni la utilizarea unei abordări mai puţin sofisticate sau poate utiliza o combinaţie de abordări pentru riscurile de la alin.(1) doar cu aprobarea Băncii Naţionale a Moldovei şi în condiţiile prevăzute în actele normative emise în aplicarea prezentei legi.

Articolul 74. Cerinţele privind expunerile mari

(1) Fără a aduce atingere prevederilor alin.(2), băncile sînt obligate să respecte limitele privind expunerile mari, stabilite prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(2) Banca Naţională a Moldovei stabileşte prin acte normative modalitatea de calcul al expunerilor mari, metodologia de determinare a valorii expunerilor, condiţiile de conformare cu limitele privind expunerile mari şi condiţiile de raportare a informaţiilor privind expunerile mari.
(3) Fiecare bancă trebuie să dispună de proceduri administrative şi contabile riguroase şi de mecanisme adecvate de control intern pentru identificarea, administrarea, monitorizarea, raportarea şi înregistrarea tuturor expunerilor mari şi modificărilor ulterioare ale acestora, conform dispoziţiilor prezentei legi şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.

Articolul 75. Expuneri la riscul de credit transferat

(1) Băncile sînt obligate să respecte în permanenţă cerinţele privind expunerile la riscul de credit transferat stabilite în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(2) Banca Naţională a Moldovei reglementează regimul expunerilor la riscul de credit transferat, stabilind cerinţe pentru bănci în funcţie de calitatea acestora într-un astfel de transfer.

Articolul 76. Cerinţe privind lichiditatea

(1) Băncile sînt obligate să respecte cerinţele privind lichiditatea, astfel cum sînt acestea stabilite prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(2) Băncile trebuie să se conformeze cu cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate, astfel încît să fie asigurat faptul că băncile menţin niveluri ale rezervelor de lichiditate care sînt adecvate pentru a le permite să facă faţă eventualelor dezechilibre dintre intrările şi ieşirile de lichidităţi în situaţii de criză gravă într-un interval de 30 de zile.
(3) Băncile trebuie să se conformeze cu cerinţa privind finanţarea stabilă, respectiv să asigure respectarea adecvată a obligaţiilor pe termen lung printr-o diversitate de instrumente de finanţare stabilă atît în condiţii normale, cît şi în condiţii de criză.
(4) Metodologiile de determinare a cerinţelor de lichiditate, precum şi cazurile şi condiţiile în care Banca Naţională a Moldovei acordă aprobări prealabile, derogări, aprobări, autorizări şi condiţii mai stricte se stabilesc prin actele normative emise în aplicarea prezentei legi.

Articolul 77. Calcularea indicatorului efectului de levier

(1) Băncile calculează indicatorul privind efectul de levier şi sînt obligate să respecte cerinţele aferente acestui indicator, astfel cum sînt acestea stabilite în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(2) Modalitatea de calcul pentru indicatorul efectului de levier, metodologia de determinare pentru elementele acestuia, precum şi cazurile şi condiţiile în care Banca Naţională a Moldovei acordă aprobări pentru excluderea de la aplicare a unor expuneri se stabilesc prin actele normative emise în aplicarea prezentei legi.

Articolul 78. Procesul de evaluare a adecvării capitalului la riscuri

(1) Fiecare bancă trebuie să dispună de strategii şi procese interne formalizate, solide, eficace şi complete de evaluare şi menţinere în permanenţă a nivelului, structurii şi distribuţiei capitalului intern, care, din perspectiva băncii, sînt considerate adecvate pentru acoperirea tuturor riscurilor la care aceasta este sau poate fi expusă, într-un mod corespunzător naturii şi nivelului acestor riscuri. În acest sens, banca trebuie să aibă în vedere, pe lîngă riscurile prevăzute la art.60 alin.(4) din prezenta lege, orice alte riscuri aferente activităţii desfăşurate, precum şi cele generate de factori externi acesteia.
(2) Procesele şi strategiile prevăzute la alin.(1) trebuie să fie supuse unor revizuiri interne regulate de către bancă, astfel încît să se asigure că ele rămîn în permanenţă cuprinzătoare şi proporţionale în raport cu natura, extinderea şi complexitatea activităţilor desfăşurate de respectiva bancă.
(3) Băncile sînt responsabile pentru procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la propriul profil de risc.

Articolul 79. Procesul de evaluare a adecvării lichidităţii

(1) Băncile trebuie să menţină niveluri adecvate ale rezervelor de lichiditate.
(2) În sensul alin.(1), băncile trebuie să dispună de strategii, politici, procese şi sisteme robuste pentru identificarea, măsurarea, administrarea şi monitorizarea riscului de lichiditate de-a lungul unei serii corespunzătoare de orizonturi de timp, inclusiv pe parcursul zilei.
(3) Strategiile, politicile, procesele şi sistemele prevăzute la alin.(2) trebuie să fie proporţionale cu complexitatea, profilul de risc, obiectul de activitate al băncilor şi toleranţa la risc stabilite de organul de conducere.
(4) Băncile trebuie să dispună de profiluri de risc de lichiditate care respectă şi nu depăşesc nivelul stabilit pentru un sistem robust şi care funcţionează adecvat.
(5) În scopul alin.(4), băncile vor lua în considerare natura, dimensiunea şi complexitatea activităţilor acestora.

Articolul 80. Tranzacţii cu persoanele afiliate băncii

(1) Banca nu poate acorda credite sau efectua tranzacţii cu persoanele afiliate băncii definite la art.3 dacă astfel de credite se acordă sau astfel de tranzacţii se efectuează în condiţii mai avantajoase decît cele prevăzute pentru persoanele care nu sînt afiliate băncii.
(2) Banca este obligată să prezinte Băncii Naţionale a Moldovei, în modul stabilit în actele normative ale acesteia, informaţii cu privire la persoanele afiliate băncii, creditele acordate de bancă acestora şi tranzacţiile încheiate de bancă cu acestea.
(3) Tranzacţiile băncii cu persoanele afiliate se supun unor condiţii, limite şi restricţii stabilite de Banca Naţională a Moldovei, care pot să includă cerinţe de formare a unor rezerve adiţionale pentru acoperirea eventualelor pierderi la credite şi alte active aferente tranzacţiilor cu persoanele afiliate.
(4) Banca nu poate acorda credite niciunui salariat al său, decît în limitele şi condiţiile stabilite de Banca Naţională a Moldovei prin actele sale normative.
(5) Orice tranzacţie cu o persoană afiliată băncii trebuie să fie aprobată, înaintea încheierii acesteia, cu votul cel puţin al majorităţii membrilor consiliului băncii, cu excepţia cazurilor prevăzute în reglementările Băncii Naţionale a Moldovei.
(6) În cadrul procesului de supraveghere, Banca Naţională a Moldovei poate prezuma persoanele afiliate băncii dacă aceste persoane întrunesc una sau mai multe dintre caracteristicile prevăzute în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, precum şi ţinînd cont de natura relaţiilor, tranzacţiilor şi existenţa altor relaţii cu banca. Banca Naţională a Moldovei notifică banca cu privire la o asemenea decizie cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare.
(7) Pînă la proba contrară, care urmează a fi prezentată Băncii Naţionale a Moldovei în termen de 15 zile lucrătoare de la data recepţionării notificării prevăzute la alin.(6), persoanele identificate de Banca Naţională a Moldovei conform alin.(6) se prezumă că sînt persoane afiliate băncii din data tranzacţiei.
(8) În sensul prezentului articol, cel puţin următoarele condiţii sînt considerate a fi mai avantajoase decît cele prevăzute pentru persoanele care nu sînt afiliate băncii:
a) acceptarea unui gaj cu o valoare de piaţă mai mică decît un gaj similar solicitat de la alţi clienţi ai băncii;
b) procurarea unui bun imobil de o calitate scăzută sau la un preţ mai ridicat decît preţul bunurilor imobile similare pe piaţă;
c) efectuarea unor investiţii în valorile mobiliare ale persoanei afiliate pe care banca nu le-ar fi efectuat în cazul altor persoane;
d) achitarea bunurilor sau serviciilor procurate de la o persoană afiliată la un preţ mai ridicat decît preţul pentru bunuri şi servicii similare pe piaţă sau în circumstanţe în care aceleaşi bunuri sau servicii nu ar fi fost procurate de la o altă persoană;
e) vînzarea către o persoană afiliată băncii a unui activ la un preţ mai scăzut decît cel care ar fi încasat în cazul vînzării activului către o altă persoană;
f) stabilirea unei rate a dobînzii/comisionului mai mic pentru serviciul prestat decît dacă acelaşi serviciu era prestat unei alte persoane în condiţii generale;
g) stabilirea unei rate a dobînzii mai mari pentru depozitul acceptat decît dacă acelaşi depozit era acceptat de la o altă persoană în condiţii generale.

Articolul 81. Interzicerea unor operaţiuni cu persoane afiliate băncii

(1) Băncile nu pot condiţiona acordarea de credite sau furnizarea altor produse/servicii clienţilor de vînzarea ori cumpărarea instrumentelor financiare emise de bancă ori de o afiliată a sa, inclusiv de o entitate aparţinînd grupului din care face parte banca, sau de acceptarea de către client a altor produse/servicii oferite de bancă ori de o afiliată a sa, inclusiv de o entitate aparţinînd grupului din care face parte banca, care nu are legătură cu operaţiunea de creditare sau cu produsul/serviciul solicitat.
(2) Băncile nu pot:
a) acorda unei persoane credite sau facilita finanţări din partea unor terţi către această persoană pentru a o ajuta să-şi achite obligaţiile către afiliata băncii;
b) intermedia subscrierea şi/sau plasamentul instrumentelor financiare ale unei persoane şi nu pot acorda totodată credite acestei persoane ca ea să-şi plătească datoria, dobînda sau dividendele la astfel de instrumente financiare.
(3) Nicio bancă nu poate acorda credite sau facilita primirea de credite pentru cumpărarea unor instrumente financiare, intermedierea subscrierii şi/sau plasamentului cărora este realizată de către o afiliată a sa.

Articolul 82. Externalizarea

(1) Banca are dreptul de a externaliza activităţile de importanţă materială după obţinerea aprobării prealabile a Băncii Naţionale a Moldovei conform cerinţelor stabilite de actele normative emise de aceasta.
(2) Externalizarea serviciilor sau operaţiunilor privind activitatea de atragere de depozite ori de acordare de credite poate avea loc doar către o bancă/sucursală a băncii străine din Republica Moldova sau către o altă persoană juridică care deţine licenţa valabilă pentru activitatea respectivă.
(3) În sensul prezentului articol, activităţi de importanţă materială reprezintă:
a) activităţi care prezintă o asemenea importanţă încît orice dificultate sau eşec în desfăşurarea acestora ar putea avea un efect negativ semnificativ în ceea ce priveşte abilitatea băncii de a-¬şi îndeplini obligaţiile prevăzute de cadrul de reglementare şi/ori de a-şi continua activitatea;
b) orice alte activităţi care necesită o licenţă sau o autorizaţie din partea autorităţilor competente;
c) orice activităţi care au un impact semnificativ din perspectiva administrării riscurilor.
(4) Subcontractarea activităţilor de importanţă materială externalizate (externalizare în lanţ) nu se permite.
(5) Băncii îi revine responsabilitatea finală pentru administrarea corespunzătoare a riscurilor asociate activităţilor/operaţiunilor externalizate.
(6) În cazul externalizării, banca va respecta următoarele condiţii minime:
a) va dispune de politici şi proceduri interne adecvate privind evaluarea, gestionarea, controlul activităţilor/operaţiunilor externalizate, iar cadrul de administrare a activităţii va fi adaptat la specificul acestor activităţi/operaţiuni;
b) externalizarea nu va avea ca efect:
- delegarea către furnizor a responsabilităţii organului de conducere al băncii;
- reducerea capacităţii băncii de a-şi executa obligaţiile sau lezarea în alt mod a intereselor legitime ale clienţilor, reducerea capacităţii de a-şi îndeplini sarcinile prevăzute în statutul, regulamentele sau strategiile de dezvoltare pe termen lung şi mediu ale băncii;
- limitarea, împiedicarea sau imposibilitatea exercitării atribuţiilor de supraveghere ale Băncii Naţionale a Moldovei, precum şi a atribuţiilor organelor de control abilitate;
c) va lua măsuri pentru a asigura continuitatea desfăşurării activităţilor de importanţă materială în cazul unor situaţii excepţionale, precum şi pentru respectarea prezentei legi în relaţiile cu furnizorul;
d) va raporta Băncii Naţionale a Moldovei, fără întîrziere, orice incident sau schimbare de risc, inclusiv schimbarea furnizorului, ce ar putea afecta semnificativ capacitatea de administrare eficientă a băncii, stabilitatea, performanţele şi continuitatea activităţii acesteia;
e) va respecta orice alte cerinţe aferente externalizării, stabilite de Banca Naţională a Moldovei în actele sale normative.
(7) Băncile efectuează, anual sau la cererea Băncii Naţionale a Moldovei, auditul extern al activităţilor/operaţiunilor externalizate, prin intermediul unei societăţi de audit agreată de Banca Naţională a Moldovei, conform cerinţelor stabilite în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(8) În cazul externalizării activităţilor de importanţă materială, Banca Naţională a Moldovei poate impune anumite condiţii, ţinînd seama de factori cum ar fi: mărimea băncii, natura şi complexitatea activităţii care se intenţionează a fi externalizată, caracteristicile şi poziţia de piaţă ale furnizorului extern, durata contractului, conflictele de interese ce ar putea fi generate de externalizare.
(9) Banca Naţională a Moldovei are dreptul să prescrie rezilierea contractului de externalizare dacă constată că:
a) banca nu efectuează controlul continuu asupra activităţilor/operaţiunilor externalizate sau gestionarea riscurilor asociate acestora ori o face neregulat şi inadecvat;
b) activitatea furnizorului activităţilor/operaţiunilor externalizate are deficienţe semnificative care ameninţă sau pot ameninţa capacitatea băncii de a-şi îndeplini obligaţiile.

Articolul 83. Alte cerinţe prudenţiale

Banca Naţională a Moldovei poate stabili prin acte normative şi alte cerinţe de natură prudenţială, precum şi nivelul de aplicare al acestora la bănci. Aceste cerinţe pot viza cel puţin următoarele:
a) suma maximă permisă a investiţiilor în imobil sau categoriile specifice ale acestora;
b) ajustările prudenţiale de valoare a activelor şi a angajamentelor condiţionale;
c) poziţiile neasigurate în valută străină, ce depăşesc o anumită limită;
d) activele transmise în posesie/achiziţionate în schimbul rambursării datoriei;
e) suma maximă agregată a expunerilor faţă de persoanele care nu sînt persoane afiliate băncii şi care, direct sau indirect, deţin sau controlează o deţinere în capitalul social al băncii inferioară unei deţineri calificate, inclusiv persoanele afiliate acestora.

Articolul 84. Cerinţe de raportare

(1) Băncile trebuie să întocmească şi să prezinte Băncii Naţionale a Moldovei rapoarte, date şi informaţii cu privire la cadrul de administrare a activităţii, fondurile proprii, amortizoarele de capital, cerinţele de acoperire a riscurilor, expunerile mari, lichiditatea, indicatorul efectului de levier şi alte rapoarte în scopuri prudenţiale în condiţiile stabilite în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, pe bază individuală şi, respectiv, pe bază consolidată.
(2) Organul de conducere al băncii este responsabil pentru corectitudinea şi veridicitatea rapoartelor prezentate la Banca Naţională a Moldovei.

 

Capitolul 5
EVIDENŢA CONTABILĂ, SITUAŢII FINANCIARE ŞI AUDIT

Articolul 85. Evidenţa contabilă în bănci

(1) Băncile trebuie să organizeze şi să conducă contabilitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniul contabilităţii şi standardelor internaţionale de raportare financiară, de asemenea să întocmească situaţii financiare anuale individuale şi, după caz, consolidate, care să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare, fluxurilor de numerar şi a celorlalte aspecte legate de activitatea desfăşurată.
(2) Situaţiile financiare anuale ale băncilor şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să fie auditate de către o societate de audit în conformitate cu legislaţia din domeniul auditului.
(3) Organele de conducere ale băncii sînt responsabile pentru respectarea dispoziţiilor alin.(1) şi (2).
(4) Planul de conturi, inclusiv nomenclatorul grupelor de conturi şi normele metodologice privind aplicarea acestora, utilizat de bănci se elaborează şi se aprobă de Banca Naţională a Moldovei.

Articolul 86. Prezentarea situaţiilor financiare

Fără a aduce atingere dispoziţiilor legislaţiei din domeniul contabilităţii, băncile sînt obligate să prezinte Băncii Naţionale a Moldovei situaţiile lor financiare, precum şi alte date şi informaţii cerute la termenele şi în forma stabilite prin acte normative şi instrucţiuni emise de către Banca Naţională a Moldovei, în calitate de autoritate competentă.

Articolul 87. Efectuarea auditului în alte scopuri
Banca Naţională a Moldovei poate stabili, prin acte normative, efectuarea de activităţi de audit la bănci în alte scopuri decît cel prevăzut la art.85 alin.(2) şi de standardele aplicabile în aceste cazuri.

Articolul 88. Aprobarea societăţii de audit
Banca este obligată să încheie un contract cu societatea de audit, aprobată de Banca Naţională a Moldovei în condiţiile stabilite prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.

Articolul 89. Obligaţiile societăţii de audit de informare şi comunicare cu Banca Naţională a Moldovei

(1) Societatea de audit trebuie să informeze Banca Naţională a Moldovei de îndată ce, în exercitarea atribuţiilor sale, a luat cunoştinţă despre orice fapt sau decizie în legătură cu banca auditată, care:
a) reprezintă o încălcare a prezentei legi ori altor acte normative emise în aplicarea acesteia, prin care sînt stabilite condiţiile de licenţiere a băncilor sau cerinţele privind desfăşurarea activităţii acestora;
b) este de natură să afecteze capacitatea băncii de a funcţiona în continuare;
c) poate conduce la un refuz din partea societăţii de audit de a-şi exprima opinia asupra situaţiilor financiare sau la exprimarea de către aceasta a unei opinii cu rezerve.
(2) La solicitarea Băncii Naţionale a Moldovei, societatea de audit are obligaţia să furnizeze orice detalii, clarificări, explicaţii legate de activitatea de audit desfăşurată în bancă.
(3) Obligaţiile prevăzute la alin.(1) şi (2) revin societăţii de audit şi în situaţia în care exercită sarcini specifice într-o entitate care are legături strînse ce decurg dintr-o relaţie de control cu banca auditată.
(4) Îndeplinirea cu bună-credinţă de către societatea de audit a obligaţiei de a informa Banca Naţională a Moldovei conform alin.(1)–(3) nu constituie o încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional, care revine acesteia potrivit legii sau clauzelor contractuale, şi nu poate atrage răspunderea de orice natură a acesteia. O astfel de informare se face simultan şi organului de conducere al băncii, cu excepţia cazului în care există motive rezonabile de a nu proceda astfel.
(5) Banca Naţională a Moldovei are acces la orice documente întocmite de societatea de audit pe parcursul acţiunii de audit la banca auditată.
(6) Banca Naţională a Moldovei poate emite acte normative cu privire la relaţia societăţii de audit şi Banca Naţională a Moldovei.

Articolul 90. Retragerea aprobării societăţii de audit

Banca Naţională a Moldovei poate retrage aprobarea acordată unei societăţi de audit în temeiul art.88 în situaţia în care aceasta nu îşi îndeplineşte în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de prezenta lege sau nu respectă cerinţele de conduită etică şi profesională specifice.

 

Capitolul 6
CERINŢE DE PUBLICARE PENTRU BĂNCI

Articolul 91. Sfera de aplicare a cerinţelor de publicare

(1) În scopul asigurării disciplinei şi transparenţei pieţei, băncile trebuie să facă publice informaţii referitoare cel puţin la cadrul de administrare a activităţii, fondurile proprii, cerinţele de capital, lichiditate, expunerile la risc, amortizoarele de capital, alţi indicatori-cheie, politicile interne, inclusiv politica de remunerare, în măsura şi condiţiile prevăzute în actele normative emise în aplicarea prezentei legi.
(2) Aprobarea acordată de Banca Naţională a Moldovei în temeiul art.70 alin.(2) face obiectul publicării de către bănci a informaţiilor prevăzute în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, aferente riscului operaţional.
(3) Băncile trebuie să publice separat pe fiecare stat în care a înfiinţat o sucursală informaţiile agregate prevăzute în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei. Informaţiile respective sînt supuse auditului în conformitate cu art.85 şi sînt publicate ca anexă la propriile situaţii financiare anuale individuale şi consolidate ale băncii respective.
(4) Băncile trebuie să adopte politici formale pentru asigurarea respectării cerinţelor de publicare stabilite şi pentru evaluarea adecvării datelor şi informaţiilor publicate.
(5) Băncile trebuie să furnizeze, la cererea persoanelor care solicită un credit, o explicaţie în scris cu privire la încadrarea lor într-un anumit rating.
(6) Băncile, prin intermediul paginilor web, trebuie să explice modul în care pun în aplicare cerinţele prevăzute la art.39 alin.(1) şi art.40–44.
(7) Prevederile prezentului capitol nu aduc atingere normelor legale prevăzute în alte legi aferente publicării informaţiei.

Articolul 92. Frecvenţa de publicare

(1) Băncile trebuie să facă publice datele şi informaţiile prevăzute la art.91, cel puţin anual, imediat ce acestea sînt disponibile şi nu mai tîrziu de data la care sînt publicate situaţiile financiare anuale.
(2) Băncile evaluează necesitatea publicării datelor şi informaţiilor prevăzute la art.91 cu o frecvenţă mai mare prin luarea în considerare a criteriilor relevante ale activităţii desfăşurate, prevăzute în actele normative emise în aplicarea prezentei legi.

Articolul 93. Mijloace de publicare

(1) Băncile pot stabili mijloacele de informare în masă, locaţia şi mijloacele de verificare adecvate pentru a respecta efectiv cerinţele de publicare prevăzute în prezenta lege. În măsura în care este posibil, băncile trebuie să asigure utilizarea aceloraşi mijloace sau a aceleiaşi locaţii pentru publicarea tuturor datelor şi informaţiilor.
(2) Prezentările echivalente de date şi informaţii către piaţă, realizate de bancă în baza cerinţelor privind publicarea situaţiilor financiare, a informaţiilor privind activitatea băncii pe o piaţă reglementată sau a altor asemenea cerinţe, pot fi considerate că asigură respectarea cerinţelor de publicare potrivit prezentei legi. Dacă datele şi informaţiile nu sînt incluse în situaţiile financiare, băncile trebuie să indice unde pot fi găsite.

Articolul 94. Cerinţe specifice de publicare

(1) Banca Naţională a Moldovei poate impune unei bănci:
a) publicarea informaţiilor menţionate la art.91 alin.(1) cu o frecvenţă mai ridicată decît cea anuală şi stabilirea termenelor de publicare;
b) utilizarea unor modalităţi şi forme de publicare specifice, altele decît situaţiile financiare.
(2) Banca Naţională a Moldovei poate impune întreprinderilor-mamă să publice anual, fie integral, fie prin trimiteri la informaţii echivalente, o descriere a structurii juridice, precum şi de guvernanţă, şi organizatorice a grupului de bănci şi/sau societăţi de investiţii, incluzînd informaţii privind entităţile între care există legături strînse, precum şi în ceea ce priveşte cadrul de administrare a activităţii.

 

Titlul IV
POLITICI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII
BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI.
SECRETUL BANCAR ŞI CONFLICTELE DE INTERESE

Articolul 95. Politici de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului

(1) Banca trebuie să dispună de politici şi proceduri interne în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi trebuie să aplice cerinţele legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
(2) Banca nu poate ascunde, converti sau transfera bani sau alte valori, ştiind că acestea provin din activităţi criminale, pentru mascarea originii lor ilegale, şi nici asista persoana angajată în astfel de activităţi pentru evitarea consecinţelor legale ale faptelor ei.

Articolul 96. Obligativitatea păstrării confidenţialităţii

(1) Banca este obligată să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea sa, precum şi asupra oricăror fapte, date sau informaţii, aflate la dispoziţia sa, referitoare la persoana, bunurile, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale clienţilor băncii ori informaţiile referitoare la conturile clienţilor (solduri, rulaje, operaţiuni derulate), tranzacţiile încheiate de clienţi, precum şi a altor informaţii despre clienţi care i-au devenit cunoscute.
(2) În sensul prezentului capitol, informaţiile prevăzute la alin.(1) constituie secret bancar.
(3) Membrii organului de conducere şi funcţionarii băncii, persoanele care acţionează în numele băncii şi alte persoane care, în virtutea executării obligaţiilor de serviciu, au obţinut acces la informaţia prevăzută la alin.(1) au obligaţia de a păstra secretul bancar, de a nu folosi informaţia indicată în alte scopuri decît cele de serviciu. Această obligaţie continuă să existe şi după încetarea activităţii persoanelor menţionate mai sus sau în perioada suspendării activităţii lor.
(4) Se interzice furnizarea de către bancă a informaţiei referitoare la clienţii altei bănci, chiar dacă numele/denumirea acestora sînt indicate în documentele şi contractele clientului sau figurează în cadrul operaţiunilor acestuia.
(5) Banca îşi organizează activitatea astfel încît membrii organului de conducere, funcţionarii şi persoanele care acţionează în numele ei să nu fie puşi în situaţia cînd obligaţiile lor faţă de un client intră în conflict cu obligaţiile faţă de un alt client sau cînd interesele lor proprii intră în conflict cu obligaţiile faţă de un client.

Articolul 97. Condiţiile furnizării informaţiei ce constituie secret bancar

(1) Obligaţia de păstrare a secretului bancar nu poate fi opusă unei autorităţi competente în exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere pe bază individuală şi/sau consolidată.
(2) Furnizarea informaţiei care constituie secret bancar, inclusiv către autorităţile publice abilitate prin legi speciale să solicite informaţii de la persoanele fizice şi juridice, se efectuează în strictă conformitate cu prezentul articol.
(3) Informaţia care constituie secret bancar urmează a fi furnizată de bancă, în măsura în care furnizarea acestei informaţii este justificată de scopul pentru care este solicitată, în următoarele cazuri:
a) la solicitarea clientului băncii sau a reprezentantului acestuia;
b) în cazul decesului clientului băncii, la solicitarea moştenitorului acestuia, cu anexarea certificatului de moştenitor, precum şi la solicitarea notarului care a deschis procedura succesorală, cu anexarea copiei certificatului de deces al clientului băncii;
c) la solicitarea organului de urmărire penală, cu autorizaţia judecătorului de instrucţie, privind cauza penală concretă;
d) la solicitarea instanţei de judecată, în scopul soluţionării unei cauze aflate pe rol;
e) la solicitarea scrisă a altor autorităţi publice ori din oficiu, dacă prin lege specială aceste autorităţi publice au dreptul, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor specifice, să solicite şi/sau să primească astfel de informaţii de la bancă;
f) la solicitarea Ministerului Finanţelor, în conformitate cu Legea nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, a informaţiei privind împrumuturile acordate întreprinderilor de stat/municipale, societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public şi unităţilor administrativ-teritoriale, necesară pentru monitorizarea sectorului public;
g) la solicitarea executorului judecătoresc, în temeiul şi în limitele prevăzute de documentul executoriu;
h) cînd banca justifică un interes legitim.
(4) Solicitarea de furnizare a informaţiei ce constituie secret bancar, înaintată de autorităţile menţionate la alin.(3), trebuie să conţină temeiul legal al solicitării, datele de identitate ale persoanei la care se referă informaţia confidenţială solicitată, categoria informaţiei solicitate şi scopul pentru care se solicită aceasta. Solicitarea înaintată trebuie să fie semnată de persoana cu funcţie de răspundere împuternicită şi să aibă aplicată ştampila autorităţii date. Solicitarea informaţiei, înaintată de organul fiscal al Republicii Moldova, poate să nu conţină datele de identitate ale persoanei (persoanelor) la care se referă informaţia solicitată în cazurile şi/sau în condiţiile Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA).
(5) Nu constituie încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului bancar:
a) furnizarea către Banca Naţională a Moldovei a informaţiei necesare exercitării atribuţiilor ei;
b) furnizarea informaţiei şi a datelor întocmite astfel încît identitatea şi informaţiile privind activitatea fiecărui client al băncii nu pot fi identificate;
c) furnizarea obligatorie organelor fiscale a informaţiei privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor bancare, în cazurile şi cu referinţă la categoriile de contribuabili prevăzute de lege;
d) furnizarea informaţiei societăţii de audit a băncii, în limitele necesare exercitării de către aceasta a activităţii de audit;
e) furnizarea informaţiei Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în limitele necesare exercitării atribuţiilor acestuia;
f) furnizarea informaţiei birourilor istoriilor de credit referitoare la creditele acordate, în conformitate cu legea specială;
g) furnizarea informaţiei Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie despre orice activitate sau tranzacţie suspectă, în conformitate cu legislaţia cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
h) furnizarea informaţiei entităţilor ce aparţin grupului din care face parte banca, necesară pentru organizarea supravegherii pe bază consolidată şi pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
i) furnizarea lunară către Ministerul Finanţelor a informaţiei privind încasările, plăţile şi soldurile de mijloace băneşti în conturile deschise în bănci de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional;
j) furnizarea de informaţii la solicitarea Ministerului Finanţelor în scopul exercitării atribuţiilor pentru conturile deschise în bănci de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional;
k) furnizarea informaţiei în conformitate cu prevederile şi în limitele Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA).
(6) Persoanele şi organele abilitate să solicite şi să primească informaţiile ce constituie secret bancar sînt obligate să păstreze confidenţialitatea acestora şi le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit legii, şi sînt obligate să nu le furnizeze sau să le divulge persoanelor terţe, cu excepţia cazurilor de executare a obligaţiilor prevăzute de lege.

Articolul 98. Declararea interesului material

(1) Orice membru al organului de conducere sau persoană care deţine o funcţie-cheie în banca care este parte într-un contract efectiv sau într-un contract propus băncii privind interese materiale sau care este conducător al unei persoane parte într-un contract material efectiv sau propus băncii sau care are un interes material faţă de această persoană trebuie să dezvăluie în scris băncii interesul său material în momentul în care ia cunoştinţă sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă de existenţa unui astfel de contract.
(2) Orice membru al organului de conducere sau persoană care deţine o funcţie-cheie este obligată să prezinte consiliului băncii, cel puţin o dată pe an, o notă scrisă, în care să dezvăluie suficient conflictul de interese. Se consideră dezvăluire suficientă a conflictului de interese indicarea numelui şi adresei asociaţilor persoanelor respective, detaliilor esenţiale despre activităţile lor, intereselor de familie care confirmă că aceştia au interese materiale în contractele încheiate cu orice persoană numită în notă.
(3) Orice membru al organului de conducere sau persoană ce deţine o funcţie-cheie care are interes material într-un contract trebuie să părăsească orice şedinţă la care este pus în discuţie acest contract. Totodată, prezenţa persoanelor respective la şedinţă se ia în calcul la stabilirea cvorumului, iar la votare se consideră că acestea s-au abţinut. În caz de paritate a voturilor, cel al preşedintelui şedinţei se consideră hotărîtor.
(4) În aplicarea prevederilor alin.(1) şi (2), interesul material şi conflictul de interese se determină în conformitate cu prevederile art.85 şi 86 din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni.
(5) Dacă persoanele menţionate la alin.(1) nu şi-au dezvăluit conflictul de interese:
a) judecătoria poate, la cererea băncii, a unuia sau mai multor acţionari ai acesteia sau a Băncii Naţionale a Moldovei, să suspende contractul pe un termen stabilit de prima;
b) Banca Naţională a Moldovei poate dispune băncii măsurile de supraveghere prevăzute de art.139 şi/sau aplica sancţiunile prevăzute la art.141.
(6) Independent de obligaţiile enumerate la art.96 alin.(5), membrul organului de conducere sau persoana care deţine funcţie-cheie în cadrul băncii are obligaţia faţă de banca în care îşi desfăşoară activitatea şi faţă de clienţii băncii de a pune interesele băncii şi ale clienţilor mai presus de interesul pecuniar propriu.

 

Titlul V
SUPRAVEGHEREA PRUDENŢIALĂ ŞI CERINŢELE DE PUBLICARE
PENTRU BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Capitolul 1
SUPRAVEGHEREA PRUDENŢIALĂ

Articolul 99. Supravegherea prudenţială a băncilor persoane juridice din Republica Moldova

(1) În scopul protejării intereselor deponenţilor şi al asigurării stabilităţii şi viabilităţii întregului sistem bancar, Banca Naţională a Moldovei asigură supravegherea prudenţială a băncilor persoane juridice din Republica Moldova, inclusiv a sucursalelor acestora înfiinţate în alte state, urmărind respectarea cerinţelor prevăzute de lege şi de actele normative aplicabile, atît pe bază individuală, cît şi pe bază consolidată, după caz, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor specifice activităţii bancare.
(2) În sensul alin.(1), dispoziţiile prezentului capitol şi cele cuprinse în capitolul 5 titlul V referitoare la competenţa Băncii Naţionale a Moldovei de a dispune băncii măsuri de supraveghere se aplică, în mod corespunzător, potrivit nivelului de aplicare a cerinţelor prudenţiale prevăzut la art.59.
(3) Băncile trebuie să furnizeze Băncii Naţionale a Moldovei orice informaţie necesară pentru evaluarea conformării lor la cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta lege şi de actele normative emise în aplicarea acesteia. Mecanismele de control intern şi procedurile contabile şi administrative ale băncilor trebuie să permită verificarea, în orice moment, a conformării la cerinţele prudenţiale.
(4) Băncile înregistrează toate tranzacţiile şi formalizează toate sistemele şi procesele, prevăzute de prezenta lege şi de actele normative emise în aplicarea acesteia, astfel încît Banca Naţională a Moldovei să poată realiza verificarea, în orice moment, a conformării cu respectivele cerinţe prudenţiale.
(5) Banca Naţională a Moldovei urmăreşte realizarea unei comunicări eficiente cu fiecare bancă, care să asigure o cunoaştere aprofundată a activităţii, organizării şi procesului intern al băncii de evaluare a adecvării capitalului la profilul său de risc.
(6) Banca Naţională a Moldovei poate face recomandări băncii în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare de către aceasta pentru îmbunătăţirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate, pentru asigurarea unei organizări adecvate a activităţii desfăşurate ori pentru restabilirea sau susţinerea situaţiei sale financiare, inclusiv în cazul constatării deteriorării indicatorilor financiari şi de prudenţă ai acesteia. Banca trebuie să comunice Băncii Naţionale a Moldovei măsurile întreprinse, în termenele stabilite de aceasta. Independent de formularea unor recomandări, Banca Naţională a Moldovei poate dispune măsuri şi/sau aplicarea de sancţiuni şi măsuri sancţionatoare, potrivit prezentei legi.

Articolul 100. Procesul de verificare şi evaluare

(1) Banca Naţională a Moldovei asigură verificarea cadrului de administrare a activităţii, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de fiecare bancă, pentru respectarea dispoziţiilor prezentei legi şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia, şi realizează propria evaluare a următoarelor riscuri:
a) riscurile la care banca este sau poate fi expusă;
b) riscurile la care banca expune sistemul financiar, luînd în considerare riscul sistemic identificat şi cuantificat de către Banca Naţională a Moldovei;
c) riscurile identificate prin simulări de criză, cu luarea în considerare a naturii, extinderii şi complexităţii activităţilor băncilor.
(2) Verificările şi evaluările menţionate la alin.(1) au în vedere urmărirea îndeplinirii de către bănci a tuturor cerinţelor cuprinse în prezenta lege şi în actele normative emise în aplicarea acesteia.
(3) Pe baza verificării şi evaluării menţionate la alin.(1), Banca Naţională a Moldovei determină dacă băncile sînt semnificative din perspectiva dimensiunii, organizării interne şi a naturii, extinderii şi complexităţii activităţilor desfăşurate şi determină în ce măsură cadrul de administrare a activităţii, strategiile, procesele şi mecanismele implementate de o bancă, fondurile proprii deţinute şi lichiditatea acesteia asigură o administrare prudentă şi o acoperire adecvată a riscurilor în raport cu profilul de risc al băncii.
(4) Banca Naţională a Moldovei stabileşte frecvenţa şi gradul de detaliere a verificărilor şi evaluărilor menţionate la alin.(1), cu luarea în considerare a principiului proporţionalităţii, respectiv avînd în vedere mărimea, importanţa sistemică, natura, extinderea şi complexitatea activităţilor desfăşurate de fiecare bancă. Actualizarea verificărilor şi evaluărilor se realizează cel puţin o dată pe an pentru băncile în privinţa cărora s-a stabilit un program de supraveghere prudenţială potrivit prevederilor art.106.
(5) Banca Naţională a Moldovei realizează, după caz, cel puţin o dată pe an, simulări de criză prudenţiale în privinţa băncilor pe care le supraveghează, în vederea efectuării verificării şi evaluării prevăzute la alin.(1)–(4).

Articolul 101. Criterii tehnice pe care Banca Naţională a Moldovei le are în vedere în procesul de verificare şi evaluare

(1) Pe lîngă riscurile de credit, de piaţă şi operaţionale, verificarea şi evaluarea efectuate de Banca Naţională a Moldovei potrivit art.100 includ cel puţin:
a) rezultatele simulării de criză efectuate de către bănci, conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, pentru evaluarea adecvării capitalului, aplicînd o abordare bazată pe modele interne de rating;
b) expunerea la riscul de concentrare şi gestionarea acestuia de către bănci, inclusiv în contextul expunerilor mari;
c) soliditatea, caracterul adecvat şi metoda de aplicare a politicilor şi procedurilor puse în aplicare de bancă pentru gestionarea riscului rezidual asociat cu utilizarea tehnicilor recunoscute de diminuare a riscului de credit;
d) expunerea la riscul de lichiditate, măsurarea şi gestionarea acestuia de către bancă, inclusiv elaborarea de analize ale scenariilor alternative, gestionarea factorilor de diminuare a riscului (în special nivelul, componenţa şi calitatea rezervelor de lichidităţi) şi planuri de urgenţă eficiente;
e) impactul efectelor de diversificare şi modul în care astfel de efecte sînt integrate în sistemul de măsurare a riscurilor;
f) rezultatele simulărilor de criză realizate de bancă utilizînd un model intern de calculare a cerinţelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului de piaţă;
g) distribuirea geografică a expunerilor băncii;
h) modelul de afaceri al băncii;
i) evaluarea riscului sistemic în conformitate cu criteriile prevăzute la art.100.
(2) Verificarea şi evaluarea efectuate de Banca Naţională a Moldovei includ cadrul de administrare a activităţii băncilor. La efectuarea verificării şi a evaluării respective, Banca Naţională a Moldovei are acces cel puţin la ordinile de zi şi documentele justificative ale organului de conducere şi ale comitetelor acestuia, precum şi la rezultatele evaluării interne sau externe a performanţelor organului de conducere.
(3) În aplicarea alin.(1), elementele avute în vedere în procesul de verificare şi evaluare se stabilesc prin acte normative emise de Banca Naţională a Moldovei.

Articolul 102. Analiza utilizării abordărilor interne

(1) Banca Naţională a Moldovei verifică în mod regulat, cel puţin o dată la 3 ani, respectarea de către bănci a cerinţelor referitoare la abordările interne care necesită o aprobare înainte de a fi utilizate pentru calculul cerinţelor de fonduri proprii, stabilite prin actele normative emise în aplicarea prezentei legi. Acestea au în vedere în special modificările în activitatea unei bănci şi punerea în aplicare a acestor abordări în cazul produselor noi.
(2) În cazul în care Banca Naţională a Moldovei identifică deficienţe semnificative cu privire la acoperirea riscurilor de către abordarea internă a unei bănci, aceasta se asigură că respectivele deficienţe sînt corectate sau ia măsurile adecvate pentru atenuarea consecinţelor acestora, inclusiv prin impunerea unor cerinţe mai ridicate sau prin impunerea de majorări de fonduri proprii, sau prin luarea altor măsuri adecvate şi eficace.
(3) Banca Naţională a Moldovei verifică şi evaluează în special măsura în care, pentru scopurile respectivelor abordări, banca utilizează tehnici şi practici corect elaborate şi actualizate.
(4) În cazul în care, pentru un model intern destinat riscului de piaţă, numeroase depăşiri reglementate de Banca Naţională a Moldovei în acest context indică faptul că modelul nu este sau nu mai este suficient de precis, Banca Naţională a Moldovei revocă aprobarea de utilizare a modelului intern sau impune măsuri adecvate pentru a se asigura că modelul este îmbunătăţit cu promptitudine.
(5) Dacă o bancă a primit aprobarea de a aplica o abordare internă care necesită aprobarea din partea Băncii Naţionale a Moldovei înainte de utilizarea unei astfel de abordări pentru calculul cerinţelor de fonduri proprii, potrivit prevederilor actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, însă nu mai îndeplineşte cerinţele referitoare la aplicarea respectivei abordări, Banca Naţională a Moldovei solicită băncii în cauză fie să demonstreze, într-un mod pe care îl consideră satisfăcător, că efectul neconformării este nesemnificativ atunci cînd abordarea se aplică potrivit actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, fie să prezinte un plan de restabilire în timp util a conformării la cerinţele menţionate anterior şi să stabilească un termen-limită pentru punerea în aplicare a acestuia.
(6) Pentru scopurile alin.(5), Banca Naţională a Moldovei solicită îmbunătăţirea planului de restabilire în cazul în care este puţin probabil ca acesta să aibă drept rezultat o conformare deplină sau în cazul în care termenul este inadecvat. În situaţia în care este puţin probabil ca banca să poată restabili conformitatea într-un termen adecvat şi, după caz, nu a demonstrat în mod satisfăcător că efectul neconformării este nesemnificativ, Banca Naţională a Moldovei revocă aprobarea de a utiliza abordarea sau impune limitarea acesteia la domeniile conforme sau la acele domenii pentru care conformarea poate fi realizată într-un termen adecvat.

Articolul 103. Aplicarea procesului de supraveghere unor bănci cu profil de risc similar

(1) Dacă, potrivit prevederilor art.100, Banca Naţională a Moldovei stabileşte că băncile cu profil de risc similar, cum ar fi modelele de afaceri asemănătoare sau localizări geografice similare ale expunerilor, sînt sau ar putea fi expuse unor riscuri similare ori ar putea expune sistemul financiar unor riscuri similare, aceasta poate realiza procesul de verificare şi evaluare menţionat la art.100 în acelaşi mod sau într-un mod asemănător.
(2) Tipurile de bănci menţionate la alin.(1) sînt stabilite de către Banca Naţională a Moldovei, în special în conformitate cu cerinţa prevăzută la art.101 alin.(1) lit.i).

Articolul 104. Monitorizarea abordărilor interne pentru calcularea valorilor expunerilor

(1) Băncile care au obţinut aprobarea Băncii Naţionale a Moldovei pentru a utiliza abordări interne pentru calcularea valorii expunerilor ponderate la risc sau a cerinţelor de fonduri proprii, cu excepţia riscului operaţional, transmit Băncii Naţionale a Moldovei rezultatele calculelor efectuate prin aplicarea abordărilor interne pentru propriile expuneri sau poziţii incluse în portofoliile de referinţă. Băncile transmit Băncii Naţionale a Moldovei rezultatele calculelor lor, împreună cu o explicaţie a metodologiilor utilizate pentru a produce aceste rezultate, cu o periodicitate adecvată, cel puţin o dată pe an.
(2) Banca Naţională a Moldovei monitorizează, pe baza informaţiilor transmise de bănci în conformitate cu alin.(1), diferitele valori ale expunerilor ponderate la risc sau diferitele cerinţe de fonduri proprii, după caz, cu excepţia celor aferente riscului operaţional, pentru expunerile sau tranzacţiile din portofoliul de referinţă, care se bazează pe abordările interne ale băncilor respective. Cel puţin o dată pe an, Banca Naţională a Moldovei realizează o evaluare a calităţii abordărilor respective, acordînd o atenţie deosebită:
a) abordărilor care evidenţiază diferenţe semnificative în ceea ce priveşte cerinţele de fonduri proprii pentru aceeaşi expunere;
b) abordărilor în cazul cărora diversitatea este deosebit de mare sau mică, precum şi în cazul cărora subestimarea cerinţelor de fonduri proprii este semnificativă şi sistematică.
(3) În situaţia în care anumite bănci prezintă discrepanţe semnificative faţă de majoritatea băncilor similare sau în cazul în care există puţine elemente comune în abordările utilizate, ceea ce conduce la rezultate foarte variate, Banca Naţională a Moldovei investighează motivele acestui fapt şi, dacă se poate stabili în mod clar că abordarea unei bănci duce la o subestimare a cerinţelor de fonduri proprii care nu poate fi atribuită diferenţelor în materie de riscuri ale expunerilor sau poziţiilor aferente, adoptă măsurile corective necesare.
(4) În scopul asigurării unui caracter adecvat al măsurilor corective prevăzute la alin.(3), deciziile Băncii Naţionale a Moldovei privind adoptarea unor astfel de măsuri trebuie să respecte principiul conform căruia măsurile trebuie să susţină obiectivele unei abordări interne şi, prin urmare, nu trebuie să conducă la standardizare sau metode preferate, să creeze stimulente incorecte ori să cauzeze un comportament lipsit de iniţiativă.

Articolul 105. Monitorizarea profilurilor de risc de lichiditate

(1) Banca Naţională a Moldovei monitorizează evoluţiile înregistrate în legătură cu profilurile de risc de lichiditate, cum ar fi cele privind caracteristicile şi volumul aferente unui produs, administrarea riscului, politicile de finanţare şi concentrările finanţării în modul prevăzut de art.79.
(2) Banca Naţională a Moldovei adoptă măsuri necesare în cazul în care evoluţiile menţionate la alin.(1) pot conduce la instabilitatea băncii la nivel individual sau la instabilitate sistemică.

Articolul 106. Programul de supraveghere prudenţială

(1) Urmărirea respectării de către bănci a cerinţelor de natură prudenţială şi a altor cerinţe, prevăzute de prezenta lege şi de actele normative aplicabile, se realizează de către Banca Naţională a Moldovei pe baza raportărilor transmise de bănci şi prin controale pe teren desfăşurate la sediul băncilor şi al sucursalelor acestora din ţară şi din străinătate.
(2) Banca Naţională a Moldovei, cel puţin o dată pe an, adoptă un program de supraveghere prudenţială pentru băncile pe care le supraveghează. Programul ia în considerare procesul de verificare şi evaluare prevăzut la art.100. Acesta cuprinde următoarele:
a) o indicare a modului în care Banca Naţională a Moldovei intenţionează să îşi îndeplinească atribuţiile şi să aloce resursele;
b) o identificare a băncilor care urmează să facă obiectul supravegherii sporite şi măsurile adoptate privind o astfel de supraveghere, în conformitate cu alin.(4);
c) un plan pentru controalele pe teren vizînd sediile utilizate de o bancă, inclusiv de sucursalele sale şi de filialele stabilite în alt stat, în baza acordurilor de colaborare încheiate de Banca Naţională a Moldovei cu autoritatea competentă a respectivului stat.
(3) Programul de supraveghere prudenţială include următoarele bănci:
a) băncile în cazul cărora rezultatele simulărilor de criză sau rezultatul procesului de supraveghere şi evaluare indică riscuri semnificative pentru soliditatea financiară a acestora sau indică încălcarea dispoziţiilor prezentei legi sau actelor normative emise în aplicarea acesteia;
b) băncile care prezintă un risc sistemic pentru sistemul financiar;
c) orice altă bancă pentru care Banca Naţională a Moldovei consideră necesar acest lucru.
(4) Atunci cînd se consideră necesar, în conformitate cu art.100, Banca Naţională a Moldovei ia, în special, următoarele măsuri:
a) o creştere a numărului sau a frecvenţei controalelor pe teren vizînd banca;
b) o prezenţă permanentă a reprezentanţilor Băncii Naţionale a Moldovei în cadrul băncii;
c) raportări suplimentare sau mai frecvente din partea băncii;
d) analize suplimentare sau mai frecvente ale planurilor operaţionale, strategice sau de afaceri ale băncii;
e) controale tematice de monitorizare a riscurilor specifice cu probabilitate mai mare de materializare.
(5) Verificările şi evaluările în cadrul controalelor pe teren şi/sau din oficiu se efectuează de către personalul Băncii Naţionale a Moldovei, împuternicit în acest sens, sau de către societăţile de audit, sau de experţi numiţi de Banca Naţională a Moldovei.
(6) Băncile sînt obligate să permită personalului Băncii Naţionale a Moldovei şi altor persoane împuternicite de aceasta să efectueze verificarea şi evaluarea, să le examineze evidenţele, conturile şi operaţiunile şi să furnizeze toate documentele şi informaţiile legate de desfăşurarea activităţii băncii după cum sînt solicitate de către acestea.

Articolul 107. Colaborarea privind supravegherea

(1) Pentru supravegherea prudenţială a băncilor persoane juridice din Republica Moldova care desfăşoară activitate în alte state printr-o sucursală, Banca Naţională a Moldovei colaborează cu autorităţile competente din statele gazdă.
(2) Pentru supravegherea prudenţială a băncilor dintr-un alt stat care desfăşoară activitate în Republica Moldova printr-o sucursală, Banca Naţională a Moldovei colaborează cu autorităţile competente din statul de origine şi din alte state în care banca desfăşoară activitate.
(3) Colaborarea prevăzută la alin.(1) şi (2) se realizează în baza acordurilor de colaborare încheiate de Banca Naţională a Moldovei cu autorităţile competente din statul de origine. În baza acestor acorduri poate fi realizat, cu respectarea prevederilor privind secretul profesional din capitolul 3 titlul V, schimbul de informaţii referitoare la conducerea şi la acţionariatul băncii, informaţii de natură să faciliteze supravegherea acesteia şi evaluarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza licenţierii, precum şi schimbul tuturor informaţiilor de natură să faciliteze verificarea pe o bază continuă a activităţii băncii, în special în ceea ce priveşte lichiditatea, solvabilitatea, schema de garantare a depozitelor, limitarea expunerilor mari, alţi factori care pot influenţa riscul sistemic pe care îl prezintă banca, procedurile administrative şi contabile şi mecanismele de control intern.
(4) Pentru verificarea şi/sau inspectarea activităţii sucursalelor înfiinţate în alte state de către bănci persoane juridice din Republica Moldova, Banca Naţională a Moldovei poate efectua verificări şi/sau inspecţii la sediul acestora conform uneia dintre procedurile prevăzute la art.115.

Articolul 108. Supravegherea sucursalelor din Republica Moldova ale băncilor din alte state

(1) Prevederile prezentului capitol privind procesul de supraveghere prudenţială se aplică în modul corespunzător pentru realizarea de către Banca Naţională a Moldovei a supravegherii sucursalelor din Republica Moldova ale băncilor din alte state.
(2) Pentru supravegherea activităţii sucursalelor din Republica Moldova ale băncilor din alte state, Banca Naţională a Moldovei cooperează cu autorităţile competente din aceste state. În acest sens, Banca Naţională a Moldovei are dreptul să încheie acorduri de cooperare cu autoritatea competentă din statul de origine al băncii. Prin aceste acorduri se stabilesc cel puţin condiţiile în care se realizează schimbul de informaţii, cu respectarea dispoziţiilor privind secretul profesional de la capitolul 3 titlul V.
(3) Autorităţile competente din statul de origine al unei bănci care are o sucursală pe teritoriul Republicii Moldova pot desfăşura, ele însele sau prin intermediul unor persoane împuternicite în acest scop, verificări ale informaţiilor prevăzute la art.106 alin.(5) la sediul sucursalei şi inspecţii ale unor astfel de sucursale, cu acordul Băncii Naţionale a Moldovei.

 

Capitolul 2
SUPRAVEGHEREA PE BAZĂ CONSOLIDATĂ

Secţiunea 1
Principii pentru efectuarea supravegherii pe bază consolidată

Articolul 109. Autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a băncilor

(1) Supravegherea pe bază consolidată a unei bănci persoană juridică din Republica Moldova este exercitată de Banca Naţională a Moldovei în următoarele situaţii:
a) banca licenţiată de Banca Naţională a Moldovei este banca-mamă la nivelul Republicii Moldova, care, în sensul prezentului capitol, are ca filială o bancă/societate de investiţii sau o societate financiară nonbancară sau atunci cînd o astfel de bancă/societate de investiţii sau societate financiară nonbancară este o entitate asociată băncii-mamă şi care nu este la rîndul său o filială a unei alte bănci/societăţi de investiţii licenţiate în Republica Moldova sau a unei societăţi financiare holding sau societăţi financiare holding mixte înfiinţate în Republica Moldova;
b) banca licenţiată de Banca Naţională a Moldovei are ca întreprindere-mamă înfiinţată în Republica Moldova sau în alte state o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă, fără ca întreprinderea-mamă să mai aibă filiale în Republica Moldova; sau în cazul în care are astfel de filiale-bănci în Republica Moldova al căror total al activului bilanţier este inferior activului bilanţier al băncii respective.
(2) În cazul în care o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă are ca filiale în Republica Moldova cel puţin o bancă şi o societate de investiţii, supravegherea pe bază consolidată se exercită de Banca Naţională a Moldovei, cerinţele prudenţiale pe bază consolidată fiind aplicabile băncii.

Articolul 110. Coordonarea activităţilor de supraveghere

Pe lîngă obligaţiile care îi revin Băncii Naţionale a Moldovei în conformitate cu prezenta lege, aceasta, în calitate de supraveghetor consolidant, îndeplineşte următoarele atribuţii în mod direct şi/sau prin încheierea acordurilor de colaborare:
a) coordonează colectarea şi difuzarea de informaţii relevante sau esenţiale în situaţiile obişnuite şi în cele de urgenţă;
b) planifică şi coordonează activităţile de supraveghere în situaţiile obişnuite, inclusiv în ceea ce priveşte activităţile menţionate la prezentul capitol, în cooperare cu autorităţile competente implicate;
c) planifică şi coordonează activităţile de supraveghere, în cooperare cu alte autorităţi competente implicate, în vederea pregătirii pentru situaţii de urgenţă şi în situaţiile de urgenţă, inclusiv evoluţiile negative din cadrul băncilor şi/sau societăţilor de investiţii sau de pe pieţele financiare, utilizînd, acolo unde este posibil, căile de comunicare existente pentru a facilita gestionarea crizelor.

Articolul 111. Acordurile de colaborare în domeniul supravegherii pe bază consolidată

(1) Pentru a facilita şi a institui o supraveghere eficace pe bază consolidată, Banca Naţională a Moldovei poate încheia acorduri scrise de colaborare cu autorităţile competente din alte state, cu respectarea prevederilor privind secretul profesional din capitolul 3 titlul V.
(2) În cadrul acestor acorduri se vor repartiza competenţele de supraveghere pe bază consolidată între autorităţile competente implicate, se pot încredinţa atribuţii suplimentare supraveghetorului consolidant şi se vor specifica proceduri pentru procesul decizional şi pentru cooperarea cu alte autorităţi competente în situaţii obişnuite şi în cele de urgenţă.
(3) Prin derogare de la art.109 alin.(1), prin acordurile de colaborare, competenţele de supraveghere pe bază consolidată pot fi delegate altei autorităţi competente implicate, avînd în vedere băncile şi societăţile de investiţii şi importanţa relativă a activităţilor lor în cadrul grupului din alte state.
(4) Acordurile menţionate la alin.(1)–(3) vor include prevederi cu privire la mijloacele de exercitare a supravegherii pe bază consolidată a băncilor cu sediul în Republica Moldova ale căror întreprinderi-mamă au sediul într-un alt stat, precum şi a băncilor cu sediul în alt stat ale căror întreprinderi-mamă, fie bănci, fie societăţi financiare holding sau societăţi financiare holding mixte, au sediul în Republica Moldova.
(5) Acordurile menţionate la alin.(4) urmăresc, în special, să garanteze că autorităţile competente parte la acord pot obţine informaţiile necesare pentru a supraveghea, pe baza situaţiilor lor financiare consolidate, băncile, societăţile financiare holding şi societăţile financiare holding mixte, care au ca filiale bănci şi/sau societăţi de investiţii sau societăţi financiare nonbancare situate în statele participante la acord, sau care deţin deţineri în astfel de entităţi.
(6) În cadrul acordurilor de colaborare în domeniul supravegherii pe bază consolidată, Banca Naţională a Moldovei va depune toate eforturile pentru a ajunge la o decizie comună cu autoritatea competentă implicată:
a) cu privire la aplicarea art.79 şi 100 din prezenta lege pentru stabilirea caracterului adecvat al nivelului consolidat al fondurilor proprii deţinute la nivelul grupului în ceea ce priveşte situaţia financiară şi profilul său de risc şi al nivelului necesar de fonduri proprii pentru aplicarea art.139 alin.(3) lit.a) în cazul fiecărei entităţi din cadrul grupului pe bază consolidată;
b) cu privire la măsurile menite să răspundă oricăror probleme şi constatări semnificative legate de supravegherea lichidităţii, inclusiv în ceea ce priveşte caracterul adecvat al organizării şi al tratării riscului de lichiditate, astfel cum se prevede la art.38, şi cu privire la necesitatea unor cerinţe privind lichidităţile specifice băncii în conformitate cu art.139 alin.(6)–(7).

Articolul 112. Colegiile de supraveghetori

(1) Banca Naţională a Moldovei, în calitate de supraveghetor consolidant, poate institui colegii de supraveghetori pentru a facilita realizarea sarcinilor menţionate la art.110 şi 111 şi, sub rezerva cerinţelor de confidenţialitate prevăzute la alin.(2) din prezentul articol, pentru a asigura, atunci cînd este cazul, o coordonare şi o colaborare adecvate cu autorităţile competente relevante din alte state.
(2) Colegiile de supraveghetori asigură, pentru Banca Naţională a Moldovei şi pentru celelalte autorităţi competente implicate, un cadru pentru exercitarea următoarelor atribuţii:
a) schimbul de informaţii între autorităţile competente implicate;
b) convenirea asupra încredinţării voluntare de atribuţii şi a delegării voluntare de responsabilităţi, dacă este cazul;
c) stabilirea de programe de supraveghere prudenţială, conform art.106, pe baza unei evaluări a riscurilor legate de grup, în conformitate cu art.100;
d) creşterea eficienţei supravegherii prin eliminarea suprapunerii inutile a cerinţelor de supraveghere, inclusiv în ceea ce priveşte solicitările de informaţii conform art.113 alin.(4) şi în situaţii de urgenţă;
e) aplicarea uniformă a cerinţelor prudenţiale pe bază consolidată pentru toate entităţile din cadrul unui grup, fără a aduce atingere drepturilor prevăzute prin legislaţia respectivă din statele implicate;
f) aplicarea art.110 lit.c), cu luarea în considerare a rezultatelor lucrărilor altor forumuri ce ar putea fi stabilite în acest domeniu.
(3) În cadrul colegiilor de supraveghetori, Banca Naţională a Moldovei colaborează în mod strîns cu celelalte autorităţi competente participante. Cerinţele referitoare la păstrarea secretului profesional nu împiedică Banca Naţională a Moldovei să schimbe informaţii cu celelalte autorităţi competente în cadrul colegiilor de supraveghetori.
(4) Înfiinţarea şi funcţionarea colegiilor de supraveghetori nu aduc atingere drepturilor şi atribuţiilor Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul supravegherii prudenţiale, prevăzute de prezenta lege şi actele normative emise în aplicarea acesteia.
(5) Colegiile de supraveghetori se înfiinţează şi funcţionează în baza acordurilor scrise prevăzute la art.111 alin.(1)–(2), stabilite în urma consultării autorităţilor competente implicate de către Banca Naţională a Moldovei în calitate de supraveghetor consolidant.
(6) Banca Naţională a Moldovei poate participa la colegii de supraveghetori în cazul în care este autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea unei bănci persoană juridică din Republica Moldova – filială a băncii sau a unei societăţi de investiţii-mamă din alt stat, a unei societăţi financiare holding-mamă din alt stat ori a unei societăţi financiare holding mixte-mamă din alt stat, sau în cazul în care banca din alt stat a înfiinţat pe teritoriul Republicii Moldova sucursale.
(7) În cazul în care Banca Naţională a Moldovei este supraveghetor consolidant, aceasta poate să invite să participe la colegii de supraveghetori, în mod corespunzător, autoritatea care supraveghează o bancă/societate de investiţii persoane juridice din Republica Moldova şi din alt stat – filiale ale băncii-mamă din Republica Moldova, ale unei societăţi financiare holding-mamă din Republica Moldova ori ale unei societăţi financiare holding mixte-mamă din Republica Moldova, precum şi autorităţile competente din alte state unde sînt înfiinţate sucursale ale băncii din Republica Moldova, la solicitarea acestora.
(8) Banca Naţională a Moldovei, în calitate de supraveghetor consolidant, va conduce reuniunile colegiului de supraveghetori şi va decide care autorităţi competente participă la reuniunea sau activitatea colegiului. Banca Naţională a Moldovei informează în prealabil şi pe deplin pe toţi membrii colegiului în legătură cu organizarea unei astfel de reuniuni, cu principalele aspecte care urmează să fie discutate, precum şi în legătură cu activităţile desfăşurate.
(9) Decizia Băncii Naţionale a Moldovei luată potrivit prevederilor alin.(8) trebuie să aibă în vedere importanţa activităţii de supraveghere care urmează să fie planificată sau coordonată pentru aceste autorităţi.
(10) Banca Naţională a Moldovei, în calitate de supraveghetor consolidant, informează complet şi în prealabil pe toţi membrii colegiului în legătură cu organizarea reuniunilor, aspectele principale ce trebuie discutate şi activităţile ce urmează a fi analizate. De asemenea, Banca Naţională a Moldovei informează complet şi la timp pe toţi membrii colegiului în legătură cu măsurile şi acţiunile întreprinse în cadrul respectivelor reuniuni.

Articolul 113. Obligaţii de cooperare

(1) Banca Naţională a Moldovei cooperează în mod strîns cu celelalte autorităţi competente. În acest sens, pentru exercitarea atribuţiilor de supraveghere pe bază individuală şi/sau consolidată ale respectivelor autorităţi şi ale Băncii Naţionale a Moldovei sînt furnizate, la cerere, toate informaţiile relevante potrivit acordurilor de cooperare dintre autorităţile competente.
(2) Informaţiile prevăzute la alin.(1) sînt considerate esenţiale dacă pot influenţa în mod semnificativ evaluarea stabilităţii financiare a unei bănci/societăţi de investiţii sau a unei societăţi financiare nonbancare dintr-un alt stat.
(3) Informaţiile esenţiale la care se referă alin.(2) includ, în special, următoarele elemente:
a) identificarea structurii juridice, de guvernanţă şi organizatorice a grupului, inclusiv a tuturor entităţilor între care există legături strînse, respectiv a entităţilor reglementate şi nereglementate şi a filialelor nereglementate din cadrul grupului, precum şi a întreprinderilor-mamă, cu aplicarea prevederilor art.12 alin.(6), art.38 şi art.59 alin.(2)–(4), precum şi a autorităţilor competente ale entităţilor reglementate din grup;
b) procedurile pentru colectarea informaţiilor de la băncile/societăţile de investiţii din grup şi pentru verificarea acestor informaţii;
c) evoluţiile nefavorabile în cadrul băncilor sau în cadrul altor entităţi din grup, care ar putea afecta în mod semnificativ băncile/societăţile de investiţii din cadrul grupului;
d) principalele sancţiuni şi măsurile excepţionale luate de autorităţile competente, inclusiv cele care constau în impunerea unei cerinţe suplimentare de fonduri proprii, precum şi în impunerea oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerinţelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operaţional.
(4) Banca Naţională a Moldovei, în calitate de autoritate competentă responsabilă cu supravegherea unei bănci persoană juridică din Republica Moldova, controlată de o bancă la nivelul altui stat sau o societate de investiţii-mamă la nivelul Republicii Moldova sau al altui stat, contactează, ori de cîte ori este posibil, supraveghetorul consolidant dacă îi sînt necesare informaţii referitoare la implementarea abordărilor şi metodologiilor prevăzute în prezenta lege şi în actele normative emise în aplicarea acestora, informaţii pe care respectiva autoritate le-ar putea deţine deja.
(5) Banca Naţională a Moldovei se consultă cu celelalte autorităţi responsabile cu supravegherea pe bază individuală şi/sau consolidată a băncilor înaintea luării unei decizii care este importantă pentru exercitarea atribuţiilor de supraveghere ale autorităţilor competente respective. Consultarea are în vedere următoarele elemente:
a) modificări în structura acţionariatului, în structura organizatorică, de administrare şi conducere a băncilor dintr-un grup, care necesită aprobare sau autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei;
b) principalele sancţiuni şi măsurile excepţionale ce urmează a fi luate de Banca Naţională a Moldovei, inclusiv cele care constau în impunerea, potrivit art.139, a unei cerinţe suplimentare de fonduri proprii, precum şi în impunerea oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerinţelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operaţional.
(6) În aplicarea prevederilor alin.(5) lit.b), supraveghetorul consolidant trebuie să fie consultat în toate cazurile.
(7) Banca Naţională a Moldovei poate decide să nu consulte celelalte autorităţi în cazuri de urgenţă sau dacă o astfel de consultare poate periclita eficienţa deciziilor. În acest caz, Banca Naţională a Moldovei informează fără întîrziere asupra deciziilor luate celelalte autorităţi competente.

Articolul 114. Colaborarea dintre autorităţi competente din Republica Moldova
(1) Pentru a pune bazele şi pentru a facilita o supraveghere eficientă la nivelul naţional al băncilor şi societăţilor de investiţii, Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare încheie acorduri scrise de coordonare şi cooperare, care pot prevedea atribuţii suplimentare în sarcina Băncii Naţionale a Moldovei sau Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, în calitate de supraveghetor consolidant, şi pot include proceduri privind procesul decizional.
(2) Pentru exercitarea atribuţiilor lor de supraveghere pe bază individuală şi/sau consolidată în sensul prevederilor prezentei legi şi ale actelor normative emise în aplicarea acestora, Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare îşi furnizează, la cerere, toate informaţiile relevante şi, din oficiu, toate informaţiile esenţiale. Prevederile art.113 se aplică în mod corespunzător.

Articolul 115. Verificarea informaţiilor referitoare la entităţile din alte state

(1) Dacă, în aplicarea prevederilor prezentei legi şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia, Banca Naţională a Moldovei doreşte, în anumite cazuri, să verifice informaţiile privitoare la o bancă, o societate de investiţii, o societate financiară holding, o societate financiară holding mixtă, o societate financiară nonbancară, o societate prestatoare de servicii auxiliare, o societate holding cu activitate mixtă, o filială de tipul celor prevăzute la art.124 sau o filială de tipul celor prevăzute la art.117 alin.(3), situate într-un alt stat, aceasta solicită autorităţilor competente din statul respectiv efectuarea verificării.
(2) Verificarea prevăzută la alin.(1) poate fi efectuată fie de către autoritatea competentă din respectivul stat, fie, cu acordul acesteia, de către Banca Naţională a Moldovei. Banca Naţională a Moldovei poate efectua verificarea în mod direct sau prin intermediul unui auditor financiar sau expert împuternicit în acest scop.
(3) Cînd verificarea nu este efectuată de Banca Naţională a Moldovei însăşi, aceasta poate participa la verificarea efectuată de autoritatea competentă din statul respectiv.
(4) În cazul în care Banca Naţională a Moldovei primeşte o solicitare referitoare la verificarea, pentru aspecte determinate, a informaţiilor privind entităţile prevăzute la alin.(1), situate în Republica Moldova, aceasta, în limitele competenţelor ce îi revin, fie efectuează verificarea în mod direct, fie permite autorităţii competente solicitante sau unui auditor financiar sau expert împuternicit să efectueze verificarea. Autoritatea competentă solicitantă poate, dacă nu efectuează verificarea ea însăşi, să participe la verificarea efectuată de Banca Naţională a Moldovei.

Articolul 116. Aplicarea cerinţelor prudenţiale pe bază consolidată

Banca Naţională a Moldovei stabileşte prin acte normative perimetrul de consolidare, inclusiv situaţiile în care anumite entităţi din grup nu vor fi incluse în acest perimetru, cerinţele prudenţiale prevăzute la titlul III, care trebuie respectate pe bază consolidată, excepţiile şi derogările de la aplicarea acestor cerinţe, metodele de consolidare, informaţiile care trebuie furnizate în scopul realizării supravegherii pe baza consolidată.

 

Secţiunea a 2-a
Societăţi financiare holding, societăţi financiare
holding mixte şi societăţi holding cu activitate mixtă

Articolul 117. Includerea societăţilor holding în supravegherea pe bază consolidată

(1) Societăţile financiare holding şi societăţile financiare holding mixte sînt incluse în supravegherea pe bază consolidată.
(2) În cazul în care o bancă-filială persoană juridică din Republica Moldova nu este inclusă în aria de cuprindere a supravegherii pe bază consolidată exercitată de o autoritate competentă dintr-un alt stat, Banca Naţională a Moldovei poate solicita întreprinderii-mamă informaţii care pot facilita supravegherea respectivei bănci.
(3) În cazul în care o bancă sau o societate de investiţii filială dintr-un alt stat nu este inclusă în supravegherea pe bază consolidată a unei bănci persoană juridică din Republica Moldova, banca-mamă la nivelul Republicii Moldova, societatea financiară holding-mamă la nivelul Republicii Moldova sau societatea financiară holding mixtă-mamă la nivelul Republicii Moldova, după caz, trebuie să furnizeze informaţii care pot facilita supravegherea băncii sau a societăţii de investiţii filială, la solicitarea autorităţilor competente din acel stat.
(4) Banca Naţională a Moldovei, în calitate de autoritate competentă responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, poate solicita filialelor unei bănci, ale unei societăţi financiare holding sau ale unei societăţi financiare holding mixte, care nu sînt incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale, informaţii de natura celor prevăzute la art.120. În acest caz se aplică procedurile pentru transmiterea şi verificarea informaţiilor prevăzute la art.120.

Articolul 118. Supravegherea societăţilor financiare holding mixte

(1) În cazul în care unei societăţi financiare holding mixte persoană juridică din Republica Moldova îi sînt aplicabile atît prevederile prezentei legi, cît şi prevederile similare din legislaţia cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/reasigurătorilor şi a societăţilor de investiţii care aparţin unui conglomerat financiar, Banca Naţională a Moldovei, dacă este supraveghetor consolidant, poate să aplice acestei societăţi financiare holding mixte doar prevederile legislaţiei cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/reasigurătorilor şi a societăţilor de investiţii care aparţin unui conglomerat financiar, după consultarea celorlalte autorităţi competente responsabile cu supravegherea filialelor societăţii financiare holding mixte.
(2) În cazul în care unei societăţi financiare holding mixte persoană juridică din Republica Moldova îi sînt aplicabile atît prevederile prezentei legi, cît şi prevederile similare din Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări, în special prevederile referitoare la supravegherea respectării cerinţelor prudenţiale, Banca Naţională a Moldovei, dacă este supraveghetor consolidant, poate, de comun acord cu autoritatea de supraveghere a grupului din sectorul de asigurări, să aplice societăţii financiare holding mixte doar prevederile din prezenta lege referitoare la sectorul financiar semnificativ, identificat potrivit prevederilor legislaţiei cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/reasigurătorilor şi a societăţilor de investiţii care aparţin unui conglomerat financiar.

Articolul 119. Calificarea directorilor

(1) Administrarea şi/sau conducerea activităţii unei societăţi financiare holding sau a unei societăţi financiare holding mixte, persoane juridice din Republica Moldova, trebuie să fie asigurată de cel puţin 3 persoane. Membrii organului de conducere al unei societăţi financiare holding sau al unei societăţi financiare holding mixte trebuie să dispună de o reputaţie suficient de bună şi de cunoştinţele, competenţele şi experienţa necesară, astfel cum este prevăzut la art.43 pentru a exercita aceste atribuţii, cu luare în considerare a rolului specific al unei societăţi financiare holding sau al unei societăţi financiare holding mixte.
(2) Societăţile financiare holding şi societăţile financiare holding mixte, prevăzute la alin.(1), trebuie să notifice Banca Naţională a Moldovei, în calitate de autoritate competentă responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, cu privire la numirea în funcţie a persoanelor prevăzute la alin.(1), în condiţiile stabilite prin actele normative emise în aplicarea prezentei legi.
(3) Banca Naţională a Moldovei urmăreşte în permanenţă îndeplinirea cerinţelor de la alin.(1) şi (2), dispunînd măsurile sau sancţiunile care se impun în caz de nerespectare a acestora, prevăzute la art.124.

Articolul 120. Solicitări de informaţii şi inspecţii

(1) Dacă întreprinderea-mamă a uneia sau a mai multor bănci persoane juridice din Republica Moldova este societate holding cu activitate mixtă, Banca Naţională a Moldovei solicită societăţii holding cu activitate mixtă şi filialelor acesteia, inclusiv în situaţia în care sînt situate pe teritoriul unui alt stat, direct sau prin intermediul băncilor-filiale, orice informaţii care ar putea fi relevante pentru scopul supravegherii băncilor persoane juridice din Republica Moldova – filiale ale societăţii holding cu activitate mixtă.
(2) O societate holding cu activitate mixtă persoană juridică din Republica Moldova şi filialele acesteia persoane juridice din Republica Moldova trebuie să furnizeze informaţii de natura celor prevăzute la alin.(1), atît la solicitarea Băncii Naţionale a Moldovei, în calitate de autoritate responsabilă cu licenţierea şi supravegherea unei bănci persoană juridică din Republica Moldova – filială a societăţii holding cu activitate mixtă, cît şi la solicitarea autorităţii responsabilă cu licenţierea şi supravegherea unei bănci dintr-un alt stat – filială a societăţii holding cu activitate mixtă.
(3) Banca Naţională a Moldovei poate efectua inspecţii, pentru a verifica informaţiile furnizate de societăţile holding cu activitate mixtă şi filialele acestora, prin intermediul personalului Băncii Naţionale a Moldovei, împuternicit în acest sens, sau prin intermediul societăţilor de audit sau experţilor numiţi de Banca Naţională a Moldovei.
(4) Dacă societatea holding cu activitate mixtă sau una dintre filialele acesteia este un asigurător, poate fi utilizată şi procedura prevăzută la art.123. Dacă societatea holding cu activitate mixtă sau una dintre filialele acesteia îşi are sediul într-un alt stat, verificarea informaţiilor se efectuează potrivit procedurii prevăzute la art.115.

Articolul 121. Tranzacţii intragrup cu societăţi holding cu activitate mixtă

Fără a aduce atingere prevederilor aferente expunerilor mari din prezenta lege şi din actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, dacă întreprinderea-mamă a uneia sau mai multor bănci persoane juridice din Republica Moldova este o societate holding cu activitate mixtă, Banca Naţională a Moldovei exercită o supraveghere generală a tranzacţiilor dintre respectivele bănci, pe de o parte, şi societatea holding cu activitate mixtă şi filialele acesteia, pe de altă parte, în condiţiile stabilite prin actele normative emise în aplicarea prezentei legi.

Articolul 122. Măsuri de facilitare a supravegherii pe bază consolidată a societăţilor holding

(1) Entităţile incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale, societăţile holding cu activitate mixtă şi filialele acestora sau filialele prevăzute la art.117 alin.(4) trebuie să-şi comunice reciproc orice informaţii care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe bază individuală şi/sau pe bază consolidată.
(2) În cazul în care întreprinderea-mamă şi oricare dintre filialele acesteia, bancă sau societate de investiţii, sînt situate în state diferite, iar cel puţin una este o bancă persoană juridică din Republica Moldova, Banca Naţională a Moldovei comunică, în condiţii de reciprocitate, autorităţilor competente din celelalte state toate informaţiile relevante care pot permite sau facilita exercitarea supravegherii pe bază consolidată.
(3) În cazul în care întreprinderea-mamă are sediul pe teritoriul unui alt stat, iar Banca Naţională a Moldovei exercită supravegherea pe bază consolidată, aceasta poate cere autorităţii competente din respectivul stat să solicite întreprinderii-mamă orice informaţii care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe bază consolidată şi să le transmită Băncii Naţionale a Moldovei.
(4) Colectarea şi deţinerea de informaţii potrivit dispoziţiilor alin.(3) nu implică în niciun fel obligaţia pentru Banca Naţională a Moldovei de a exercita un rol de supraveghere pe bază individuală a societăţilor financiare holding, a societăţilor financiare holding mixte, a societăţilor financiare nonbancare sau a societăţilor prestatoare de servicii auxiliare.
(5) Banca Naţională a Moldovei comunică autorităţilor competente din celelalte state, în condiţii de reciprocitate, informaţiile prevăzute la art.120 alin.(1).
(6) Colectarea şi deţinerea de informaţii potrivit alin.(5) nu implică în niciun fel obligaţia Băncii Naţionale a Moldovei de a exercita un rol de supraveghere pe bază individuală a societăţilor holding cu activitate mixtă, a filialelor acestora care nu sînt bănci sau a filialelor prevăzute la art.117 alin.(4).

Articolul 123. Cooperarea cu autorităţile de supraveghere a asigurătorilor şi prestatorilor de servicii investiţionale

(1) În cazul în care o bancă, o societate financiară holding, o societate financiară holding mixtă sau o societate holding cu activitate mixtă controlează una sau mai multe filiale, care sînt asigurători sau alte entităţi care furnizează servicii de investiţii financiare, care sînt supuse licenţierii, Banca Naţională a Moldovei cooperează cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare, precum şi cu autorităţile din alte state responsabile cu supravegherea asigurătorilor sau a altor entităţi care furnizează servicii de investiţii financiare. Fără a aduce atingere responsabilităţilor Băncii Naţionale a Moldovei, aceasta furnizează celorlalte autorităţi menţionate orice informaţie care ar facilita îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi care ar permite supravegherea activităţii şi a situaţiei financiare generale a entităţilor pe care le supraveghează.
(2) Informaţiile primite de Banca Naţională a Moldovei în cadrul supravegherii pe bază consolidată, precum şi orice schimb de informaţii la care aceasta participă, potrivit prezentei legi, sînt supuse obligaţiei de păstrare a secretului profesional conform dispoziţiilor capitolului 3 titlul V.
(3) Banca Naţională a Moldovei, în calitate de autoritate competentă responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, întocmeşte liste cuprinzînd societăţile financiare holding-mamă la nivelul Republicii Moldova şi societăţile financiare holding mixte-mamă la nivelul Republicii Moldova şi le publică pe pagina sa web oficială.

Articolul 124. Măsuri şi sancţiuni aplicabile societăţilor holding

(1) În cazul în care o societate financiară holding, o societate financiară holding mixtă, o societate holding cu activitate mixtă sau membrii organului de conducere al acestora nu se conformează dispoziţiilor art.138 – 147 şi ale actelor normative sau măsurilor adoptate în aplicarea prezentei legi, Banca Naţională a Moldovei, în calitate de autoritate competentă responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, poate dispune, în ceea ce priveşte respectiva societate, următoarele măsuri, prevăzute la lit.a)–c), sau sancţiuni, prevăzute la lit.d)–g):
a) încheierea unui acord cu membrii conducerii care să cuprindă un program de măsuri de redresare;
b) solicitarea de informaţii de la societatea de audit;
c) dispunerea înlocuirii societăţii de audit de către societate;
d) avertisment scris;
e) dispunerea înlocuirii de către societatea financiară holding, societatea financiară holding mixtă sau de către societatea holding cu activitate mixtă, după caz, a membrilor organului de conducere al societăţii;
f) amendă aplicată societăţii, egală cu suma prevăzută la art.141 alin.(1) lit.c);
g) amendă aplicată membrilor organului de conducere al societăţii, egală cu suma prevăzută la art.141 alin.(1) lit.e).
(2) Prevederile art.142 şi 146 se aplică în mod corespunzător.

Articolul 125. Evaluarea echivalenţei supravegherii pe bază consolidată din alte state

(1) În cazul în care o bancă a cărei întreprindere-mamă este o bancă sau o societate de investiţii sau o societate financiară holding ori o societate financiară holding mixtă care îşi are sediul într-un alt stat nu face obiectul unei supravegheri pe bază consolidată în temeiul art.113, Banca Naţională a Moldovei evaluează dacă banca respectivă face obiectul unei supravegheri pe bază consolidată din partea unei autorităţi de supraveghere dintr-un alt stat, echivalentă supravegherii reglementate de principiile prevăzute în prezenta lege şi cerinţele din actele normative emise în aplicarea prezentei legi.
(2) Evaluarea este efectuată la solicitarea întreprinderii-mamă sau a oricărei entităţi reglementate şi licenţiate într-un alt stat, de către Banca Naţională a Moldovei, dacă, potrivit dispoziţiilor art.113, aceasta ar fi autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată. Banca Naţională a Moldovei se consultă cu celelalte autorităţi competente implicate.
(3) Pentru efectuarea evaluării potrivit prevederilor alin.(1), Banca Naţională a Moldovei are în vedere principiile de supraveghere pe bază consolidată exercitate de autoritatea competentă din alt stat asupra băncilor şi principiile de supraveghere prevăzute de prezenta lege.
(4) În absenţa unei supravegheri echivalente potrivit alin.(2)–(3), prevederile referitoare la supravegherea pe bază consolidată cuprinse în prezenta lege şi în actele normative emise în aplicarea acesteia se aplică, prin analogie, băncii prevăzute la alin.(1) sau Banca Naţională a Moldovei poate să aplice alte tehnici de supraveghere adecvate pentru atingerea obiectivelor supravegherii pe bază consolidată a băncii.
(5) Banca Naţională a Moldovei, în situaţia în care ar fi autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, decide aplicarea tehnicilor de supraveghere alternative prevăzute la alin.(4), după consultarea cu celelalte autorităţi competente implicate.
(6) În situaţia prevăzută la alin.(5), Banca Naţională a Moldovei poate solicita constituirea unei societăţi financiare holding sau a unei societăţi financiare holding mixte cu sediul pe teritoriul Republicii Moldova şi aplică prevederile referitoare la supravegherea pe bază consolidată situaţiei consolidate a societăţii financiare holding sau a societăţii financiare holding mixte respective.
(7) Tehnicile de supraveghere trebuie să permită atingerea obiectivelor supravegherii pe bază consolidată potrivit prezentei legi şi potrivit actelor normative emise în aplicarea acesteia.

 

Capitolul 3
SCHIMBUL DE INFORMAŢII CU ALTE AUTORITĂŢI COMPETENTE ŞI
ASIGURAREA CONFIDENŢIALITĂŢII ÎN PROCESUL DE EXERCITARE
A ATRIBUŢIILOR DE SUPRAVEGHERE

Articolul 126. Secretul profesional al Băncii Naţionale a Moldovei

(1) Membrii organelor de conducere şi salariaţii Băncii Naţionale a Moldovei, precum şi salariaţii societăţilor de audit sau experţii numiţi de Banca Naţională a Moldovei pentru efectuarea de verificări la sediul băncilor, potrivit prevederilor art.106 alin.(5), sînt obligaţi să păstreze secretul profesional asupra oricărei informaţii confidenţiale de care iau cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor în aplicarea prezentei legi. Membrii organelor de conducere şi salariaţii Băncii Naţionale a Moldovei sînt obligaţi să păstreze secretul profesional şi după încetarea activităţii în cadrul băncii.
(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) nu pot divulga informaţii confidenţiale niciunei persoane sau autorităţi, cu excepţia furnizării acestor informaţii în formă sumară sau agregată, astfel încît banca să nu poată fi identificată.
(3) Dacă o bancă a fost sau este supusă lichidării silite, informaţiile confidenţiale care nu se referă la terţii implicaţi în acţiuni legate de lichidarea băncii pot fi divulgate în cadrul procedurilor civile.
(4) Publicarea de către Banca Naţională a Moldovei a rezultatelor simulărilor de criză în conformitate cu art.100 alin.(5) nu constituie încălcare a obligaţiei menţionate la alin.(1).
(5) Dispoziţiile alin.(1)–(3) nu aduc în niciun fel atingere prevederilor legislaţiei potrivit cărora se poate impune divulgarea de informaţii confidenţiale în anumite situaţii.
(6) În sensul prezentului capitol, informaţiile confidenţiale înseamnă orice informaţii ce reprezintă secret bancar, comercial, fiscal şi alt secret ocrotit de lege, precum şi informaţiile create de către Banca Naţională a Moldovei în scopul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor ei, a căror divulgare ar putea dăuna interesului sau prestigiului persoanei la care se referă.
(7) Prevederile art.8 alin.(2) lit.b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei nu sînt aplicabile în cazul în care la şedinţa Consiliului de supraveghere sau a Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei se discută chestiuni legate de supravegherea prudenţială a băncilor.

Articolul 127. Utilizarea informaţiilor confidenţiale

(1) Prin derogare de la art.36 din Legea nr.548/1995, Banca Naţională a Moldovei poate utiliza informaţiile primite potrivit art.126 doar în exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere a băncilor şi numai în următoarele situaţii:
a) examinarea îndeplinirii condiţiilor de licenţiere a băncilor, precum şi facilitarea supravegherii, pe bază individuală şi/sau consolidată, a condiţiilor de desfăşurare a activităţii băncilor, în special cu privire la lichiditate, solvabilitate, expunerile mari, procedurile administrative şi contabile şi la mecanismele de control intern;
b) aplicarea de sancţiuni;
c) contestarea actelor emise de Banca Naţională a Moldovei;
d) în cadrul unor proceduri judiciare iniţiate împotriva unei decizii a Băncii Naţionale a Moldovei sau a prevederilor altor legi aplicabile băncilor.
(2) Prevederile art.36 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei nu se aplică în cazul schimbului de informaţii şi al obligaţiei de păstrare a secretului profesional în exercitarea competenţelor de supraveghere prudenţială, potrivit prezentei legi, de către Banca Naţională a Moldovei.

Articolul 128. Acorduri de cooperare

(1) Banca Naţională a Moldovei poate încheia acorduri de cooperare referitoare la schimbul de informaţii cu autorităţile competente din alte state sau cu alte autorităţi ori organisme din alte state prevăzute la art.129 şi art.130, în condiţiile în care informaţiile furnizate sînt supuse unor cerinţe de păstrare a secretului profesional cel puţin echivalente celor prevăzute la art.126. Schimbul de informaţii trebuie să fie circumscris scopului îndeplinirii atribuţiilor de supraveghere ale autorităţilor sau organismelor menţionate.
(2) În cazul în care informaţiile primite de Banca Naţională a Moldovei provin dintr-un alt stat, acestea se divulgă doar cu acordul expres al autorităţilor care le-au transmis, iar în unele cazuri, doar în scopurile pentru care autorităţile în cauză şi-au dat acordul.

Articolul 129. Schimbul de informaţii între autorităţi competente

(1) În exercitarea atribuţiilor de supraveghere, prevederile art.126 şi 127 nu împiedică schimbul de informaţii dintre Banca Naţională a Moldovei şi autorităţile competente din Republica Moldova ori din alte state sau dintre Banca Naţională a Moldovei şi următoarele entităţi din Republica Moldova sau din alte state:
a) autorităţile responsabile cu supravegherea altor entităţi din sectorul financiar şi autorităţile responsabile cu supravegherea pieţelor financiare;
b) autorităţile sau organismele responsabile cu menţinerea stabilităţii sistemului financiar, prin utilizarea reglementărilor/instrumentelor macroprudenţiale;
c) organismele sau autorităţile împuternicite să aplice măsuri de salvgardare care au ca scop protejarea stabilităţii sistemului financiar;
d) sistemele de protecţie contractuală sau instituţională care constau într-un acord de stabilire contractuală sau legală a responsabilităţilor care protejează băncile şi le asigură, în special, lichiditatea şi solvabilitatea pentru a evita falimentul, în cazul în care este necesar băncilor;
e) organismele implicate în falimentul şi în lichidarea băncii, precum şi în alte proceduri similare;
f) societăţile de audit ale băncilor, societăţilor de investiţii, asigurătorilor, precum şi ale altor societăţi financiare nonbancare.
(2) În sensul alin.(1) lit.c), măsuri de salvgardare reprezintă măsurile destinate menţinerii sau restabilirii situaţiei financiare a unei bănci şi care ar putea afecta drepturile preexistente ale unor terţi, inclusiv măsurile care implică posibilitatea unei suspendări a plăţilor, a măsurilor de executare sau a unei reduceri a creanţelor; aceste măsuri includ aplicarea instrumentelor de rezoluţie şi exercitarea competenţelor de rezoluţie.
(3) Prevederile art.126 şi 127 nu împiedică furnizarea către organismele care administrează scheme de garantare a depozitelor sau scheme de compensare a investitorilor a informaţiilor necesare exercitării funcţiilor acestora.
(4) Informaţiile primite de autorităţile, organismele şi societăţile de audit din Republica Moldova potrivit prevederilor alin.(1) sînt supuse cerinţelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art.126.
(5) Banca Naţională a Moldovei schimbă informaţii cu autorităţile, organismele şi societăţile de audit din alte state, potrivit prevederilor alin.(1), numai dacă informaţiile primite de respectivele autorităţi, organisme sau de societăţi de audit sînt supuse unor cerinţe de păstrare a secretului profesional cel puţin echivalente celor prevăzute la art.126.

Articolul 130. Schimbul de informaţii cu alte autorităţi

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art.126–128, Banca Naţională a Moldovei poate schimba informaţii cu autorităţi din Republica Moldova sau din alte state, responsabile cu monitorizarea:
a) organismelor implicate în falimentul şi lichidarea băncilor, precum şi în alte proceduri similare;
b) sistemelor de protecţie contractuală sau instituţională, astfel cum sînt prevăzute la art.129 alin.(1) lit.d);
c) societăţilor de audit ale băncilor, societăţilor de investiţii, asigurătorilor, precum şi ale altor societăţi financiare nonbancare.
(2) Schimbul de informaţii prevăzut la alin.(1) se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:
a) informaţiile trebuie să fie destinate îndeplinirii atribuţiilor de monitorizare prevăzute la alin.(1);
b) informaţiile primite de către autorităţile prevăzute la alin.(1), din Republica Moldova sau din alte state, sînt supuse unor cerinţe de păstrare a secretului profesional, prevăzute de legislaţia naţională, cel puţin echivalente celor prevăzute la art.126;
c) în cazul în care informaţiile provin dintr-un alt stat, acestea nu sînt divulgate fără acordul expres al autorităţii competente care le-a furnizat, iar în unele cazuri, doar în scopurile pentru care autoritatea în cauză şi-a dat acordul.
(3) Fără a aduce atingere prevederilor art.126–128, cu scopul de a consolida stabilitatea şi integritatea sistemului financiar, Banca Naţională a Moldovei poate schimba informaţii cu autorităţi sau organisme din Republica Moldova sau din alte state responsabile, în temeiul legii, de depistarea şi investigarea încălcărilor legislaţiei privind societăţile pe acţiuni şi/sau privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
(4) Schimbul de informaţii prevăzut la alin.(3) se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:
a) informaţiile respective sînt schimbate în scopul îndeplinirii sarcinilor de depistare şi investigare a încălcărilor aduse dreptului societăţilor comerciale;
b) informaţiile primite de autorităţile sau organismele, prevăzute la alin.(3), din Republica Moldova sau din alte state sînt supuse unor cerinţe de păstrare a secretului profesional, prevăzute de legislaţia naţională, cel puţin echivalente celor prevăzute la art.126;
c) în cazul în care informaţiile provin dintr-un alt stat, acestea nu sînt divulgate fără acordul expres al autorităţii competente care le-a furnizat, iar în unele cazuri, doar în scopurile pentru care autoritatea în cauză şi-a dat acordul.
(5) Autorităţile sau organismele din Republica Moldova avînd competenţele prevăzute la alin.(3) pot schimba informaţii cu autorităţile competente din alte state, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin.(4), inclusiv în situaţia în care aceste autorităţi sau organisme desfăşoară activitatea de detectare şi investigare cu ajutorul unor persoane anume desemnate în acest scop, care nu sînt funcţionari publici.
(6) Autorităţile sau organismele din Republica Moldova, prevăzute la alin.(3) comunică autorităţilor competente care le furnizează informaţii, numele şi responsabilităţile precis determinate ale persoanelor cărora li se transmit respectivele informaţii.

Articolul 131. Transmiterea de informaţii relevante sub aspect monetar, al protecţiei depozitelor, al riscului sistemic sau al supravegherii plăţilor

(1) Prevederile prezentului capitolul nu împiedică Banca Naţională a Moldovei, în calitate de autoritate competentă, să transmită autorităţilor şi organismelor de mai jos informaţiile destinate îndeplinirii atribuţiilor acestora:
a) băncilor centrale ale altor state şi altor organisme cu funcţii similare, în calitate de autorităţi monetare, dacă aceste informaţii sînt relevante pentru exercitarea atribuţiilor statutare care le revin, inclusiv coordonarea politicii monetare şi furnizarea de lichidităţi, supravegherea sistemelor de plăţi, a sistemelor de clearing şi decontare şi menţinerea stabilităţii sistemului financiar;
b) sistemelor de protecţie contractuală sau instituţională, astfel cum sînt prevăzute la art.129 alin.(1) lit.d);
c) altor autorităţi publice responsabile de supravegherea sistemelor de plăţi, dacă este cazul;
d) autorităţilor responsabile de stabilitatea financiară şi riscul sistemic.
(2) Prevederile prezentului capitol nu împiedică autorităţile sau organismele menţionate la alin.(1) să comunice Băncii Naţionale a Moldovei informaţiile în măsura în care îi sînt necesare în situaţiile prevăzute la art.127.
(3) Informaţiile primite de Banca Naţională a Moldovei în conformitate cu alin.(2) sînt supuse cerinţelor prevăzute la art.126 referitoare la secretul profesional.
(4) Informaţiile furnizate de Banca Naţională a Moldovei în conformitate cu alin.(1) trebuie să fie supuse unor cerinţe de păstrare a secretului profesional, prevăzute de legislaţia naţională, cel puţin echivalente celor de la art.126.

Articolul 132. Transmiterea informaţiilor către alte entităţi

(1) Banca Naţională a Moldovei poate furniza anumite informaţii referitoare la supravegherea prudenţială a băncilor comisiilor de anchetă ale Parlamentului, Curţii de Conturi şi altor instituţii din Republica Moldova cu competenţe de anchetă în următoarele condiţii:
a) aceste instituţii au un mandat legal special de investigare sau examinare a activităţii Băncii Naţionale a Moldovei de supraveghere şi reglementare prudenţială a băncilor;
b) informaţiile sînt necesare strict pentru îndeplinirea mandatului prevăzut la lit.a);
c) persoanele care au acces la informaţii sînt supuse unor cerinţe de păstrare a secretului profesional, prevăzute de legislaţia naţională, cel puţin echivalente celor de la art.126;
d) dacă informaţiile provin de la autorităţi competente şi instituţii dintr-un alt stat, acestea nu se divulgă fără acordul expres al autorităţilor şi instituţiilor respective care le-au transmis, decît în scopurile pentru care respectivele autorităţi şi instituţii şi-au dat acordul.
(2) În măsura în care furnizarea de informaţii potrivit alin.(1) implică prelucrarea de date cu caracter personal, trebuie respectate prevederile Legii nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Articolul 133. Divulgarea informaţiilor obţinute prin verificări şi inspecţii

În situaţiile prevăzute la art.132, informaţiile primite de Banca Naţională a Moldovei potrivit art.130 şi cele obţinute ca urmare a verificărilor din cadrul controalelor pe teren sau al inspecţiilor efectuate în condiţiile art.108 nu se divulgă de către aceasta fără acordul expres al autorităţii competente de la care au fost primite informaţiile, respectiv al autorităţii competente din alt stat în care a fost efectuată o astfel de verificare în cadrul controalelor pe teren sau al inspecţiilor.

Articolul 134. Divulgarea informaţiilor privind serviciile de clearing şi decontare

(1) Prevederile prezentului capitol nu împiedică Banca Naţională a Moldovei să furnizeze informaţiile la care se referă prevederile art.126–128 sistemelor de clearing şi decontare sau altor structuri similare constituite, în conformitate cu prevederile legii, în vederea asigurării serviciilor de clearing şi decontare pentru orice piaţă din Republica Moldova, în cazul în care consideră că este necesar să comunice aceste informaţii în scopul asigurării funcţionării corespunzătoare a respectivelor structuri, avînd în vedere riscurile ca participanţii pe piaţă să nu-şi îndeplinească obligaţiile de plată.
(2) Informaţiile primite potrivit prevederilor alin.(1) sînt supuse unor cerinţe referitoare la secretul profesional prevăzute de legislaţia naţională, cel puţin echivalente celor prevăzute la art.126.
(3) În situaţiile prevăzute la alin.(1), informaţiile primite de la alte autorităţi competente conform prezentului capitol nu se divulgă de Banca Naţională a Moldovei fără acordul expres al autorităţii competente care a furnizat informaţiile respective.

Articolul 135. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul prezentei legi se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

 

Capitolul 4
CERINŢE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Articolul 136. Cerinţe generale privind publicarea

(1) Banca Naţională a Moldovei publică următoarele informaţii:
a) textele legilor şi ale actelor normative adoptate în domeniul supravegherii prudenţiale a băncilor, precum şi ale recomandărilor emise în aplicarea acestora;
b) criteriile generale şi metodologiile utilizate pentru analizarea cadrului de administrare a activităţii, strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de către bănci în vederea respectării dispoziţiilor prezentei legi şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia şi pentru evaluarea riscurilor la care băncile sînt sau pot fi expuse;
c) fără a aduce atingere prevederilor privind secretul profesional, date statistice agregate privind aspectele principale ale aplicării cadrului legal şi de reglementare în domeniul prudenţial, inclusiv numărul şi natura măsurilor de supraveghere conform art.139 alin.(1) lit.a) dispuse faţă de băncile care nu îndeplinesc cerinţele prezentei legi şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia, precum şi ale sancţiunilor şi măsurilor sancţionatoare aplicate conform prevederilor art.141;
d) lista persoanelor care exercită funcţii de conducere în bănci şi în sucursalele băncilor străine.
(2) Informaţiile menţionate la alin.(1) se publică şi sînt accesibile pe pagina web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei şi se actualizează periodic.

Articolul 137. Cerinţe de publicare specifice

Banca Naţională a Moldovei publică următoarele informaţii în ceea ce priveşte tratamentul expunerilor la riscul de credit transferat prevăzut de actele normative emise în aplicarea prezentei legi:
a) criteriile generale şi metodologiile adoptate pentru a verifica respectarea cerinţelor stabilite prin actele normative respective;
b) fără a aduce atingere prevederilor privind secretul profesional, o descriere succintă a rezultatului verificărilor prudenţiale şi o descriere a măsurilor aplicate în cazurile de nerespectare de către bănci a cerinţelor prevăzute la lit.a).

 

Capitolul 5
MĂSURI DE SUPRAVEGHERE, SANCŢIUNI
ŞI ALTE MĂSURI SANCŢIONATOARE

Articolul 138. Competenţe de supraveghere şi de sancţionare

(1) În exercitarea funcţiilor sale, Banca Naţională a Moldovei deţine competenţa să dispună, faţă de o bancă, faţă de acţionarii acesteia, faţă de membrii organului de conducere al băncii, faţă de persoanele care deţin funcţii-cheie în cadrul băncii, care încalcă dispoziţiile prezentei legi, ale actelor normative sau ale altor acte emise în aplicarea acesteia, referitoare la supraveghere sau la condiţiile de desfăşurare a activităţii, măsuri potrivit prevederilor art.139 şi/sau să aplice sancţiuni şi măsuri sancţionatoare potrivit prevederilor art.141.
(2) Banca Naţională a Moldovei îşi exercită competenţele de supraveghere şi de aplicare a măsurilor, sancţiunilor şi măsurilor sancţionatoare, potrivit prevederilor prezentei legi, în oricare dintre următoarele modalităţi:
a) în mod direct;
b) în colaborare cu alte autorităţi;
c) prin sesizarea autorităţilor judiciare competente.
(3) Banca Naţională a Moldovei are competenţa de a colecta toate informaţiile necesare şi de a efectua toate cercetările necesare în exercitarea funcţiilor sale.
(4) Fără a aduce atingere prevederilor prezentei legi şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia, competenţa prevăzută la alin.(3) include:
a) competenţa de a solicita furnizarea tuturor informaţiilor necesare de la orice persoană fizică sau juridică prevăzută la alin.(5), pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv a informaţiilor care trebuie furnizate, în scopuri de supraveghere şi în scopuri statistice, la intervale regulate şi în formatele specificate;
b) competenţa de a efectua toate cercetările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Băncii Naţionale a Moldovei în legătură cu orice persoană fizică sau juridică prevăzută la alin.(5);
c) competenţa de a efectua toate inspecţiile necesare la sediile persoanelor juridice menţionate la alin.(5) şi la sediul oricărei alte societăţi incluse în supravegherea consolidată pentru care Banca Naţională a Moldovei este supraveghetor consolidant, cu condiţia acordului prealabil al autorităţilor competente implicate.
(5) În sensul prevederilor alin.(4), sînt supuse obligaţiei de a furniza informaţii:
a) băncile cu sediul în Republica Moldova şi sucursalele băncilor străine;
b) societăţile financiare holding cu sediul în Republica Moldova;
c) societăţile financiare holding mixte cu sediul în Republica Moldova;
d) societăţile financiare holding cu activitate mixtă cu sediul în Republica Moldova;
e) persoanele fizice care sînt persoane afiliate societăţilor menţionate la lit.a)–d);
f) persoanele terţe către care societăţile menţionate la lit.a)–d) au externalizat anumite funcţii operaţionale sau activităţi.
(6) Competenţa prevăzută la alin.(4) lit.b) include dreptul:
a) de a solicita prezentarea de documente;
b) de a examina evidenţele şi registrele persoanelor menţionate la alin.(5) şi de a ridica fotocopii sau extrase ale acestor evidenţe şi registre;
c) de a obţine explicaţii scrise sau verbale de la orice persoană prevăzută la alin.(5) sau de la reprezentanţii ori personalul acesteia;
d) de a intervieva orice altă persoană, cu consimţămîntul acesteia, în scopul colectării de informaţii referitoare la obiectul unei cercetări;
e) de a avea acces la sistemele informaţionale şi de a solicita prezentarea de informaţii din bazele de date aferente.

Articolul 139. Măsuri de supraveghere

(1) Banca Naţională a Moldovei dispune unei bănci să întreprindă, într-un stadiu incipient, măsurile necesare pentru a remedia deficienţele în cazul în care aceasta se află în următoarele situaţii:
a) banca nu respectă cerinţele prevăzute în prezenta lege sau în actele normative emise în aplicarea acesteia;
b) Banca Naţională a Moldovei dispune de indicii că în următoarele 12 luni este probabil ca banca să nu se conformeze prevederilor prezentei legi sau ale actelor normative emise în aplicarea acesteia;
c) continuitatea activităţii şi/sau securitatea informaţiei poate fi afectată de riscurile identificate de către Banca Naţională a Moldovei.
(2) În aplicarea prevederilor alin.(1), competenţele Băncii Naţionale a Moldovei le includ pe cele menţionate la alin.(3)–(6) şi alin.(8).
(3) Pentru scopurile prevederilor alin.(1) şi (2) din prezentul articol şi ale art.100, art.102 alin.(6) şi art.103 şi pentru asigurarea aplicării cerinţelor prudenţiale prevăzute în actele normative emise în aplicarea prezentei legi, Banca Naţională a Moldovei poate să dispună băncii, fără a se limita la acestea, următoarele măsuri de supraveghere:
a) să oblige banca să dispună de fonduri proprii la un nivel mai mare decît cel al cerinţelor de fonduri proprii prevăzute la art.60 şi în actele normative emise în aplicarea acesteia, pentru acoperirea riscului de credit, riscului de piaţă, riscului operaţional şi riscului de decontare, precum şi pentru acoperirea acelor elemente ale riscurilor respective ce rămîn neacoperite;
b) să solicite băncii îmbunătăţirea cadrului de administrare a activităţii, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate în vederea respectării prezentei legi şi a actelor normative emise în aplicarea acesteia;
c) să solicite băncii să aplice o politică specifică de formare a provizioanelor sau un tratament specific al activelor din perspectiva cerinţelor de fonduri proprii;
d) să restricţioneze sau să limiteze activitatea, operaţiunile ori reţeaua teritorială, inclusiv prin retragerea aprobării acordate pentru înfiinţarea sucursalelor din străinătate, sau să solicite încetarea activităţilor care implică riscuri excesive la adresa solidităţii băncii;
e) să solicite băncii reducerea riscurilor aferente activităţilor, produselor şi/sau sistemelor acesteia;
f) să dispună băncii limitarea componentei variabile a remuneraţiei la un procentaj din veniturile totale nete dacă nivelul acesteia nu este în concordanţă cu menţinerea unei baze de capital sănătoase;
g) să dispună băncii să utilizeze profiturile nete pentru întărirea fondurilor proprii;
h) să dispună băncii ajustarea de valoare prudenţială a activelor şi a angajamentelor condiţionale;
i) să dispună băncii limitarea deţinerilor calificate în societăţi financiare nonbancare sau în societăţi nefinanciare;
j) să dispună băncii prezentarea unui plan de restabilire a conformităţii cu cerinţele de supraveghere prevăzute de prezenta lege, precum şi de actele normative emise în aplicarea acesteia, care să detalieze măsurile şi acţiunile ce vor fi întreprinse în acest sens şi care să stabilească termenul de implementare a respectivelor măsuri şi acţiuni, precum şi îmbunătăţirile ulterioare aduse planului de restabilire în ceea ce priveşte sfera de aplicare şi termenul de implementare;
k) să limiteze sau să interzică distribuirea de către bancă a profitului către acţionari şi/ori plata de dobîndă către deţinătorii de instrumente de fonduri proprii de nivelul 1 suplimentar, dacă interdicţia nu reprezintă un caz de nerambursare pentru bancă;
l) să impună băncii cerinţe de raportare suplimentare sau cu o frecvenţă mai mare, inclusiv de raportare a poziţiilor de capital sau de lichiditate;
m) să impună băncii cerinţe de lichiditate specifice, inclusiv restricţii în ceea ce priveşte neconcordanţele dintre scadenţele activelor şi datoriilor băncii;
n) să dispună băncii deducerea din fondurile proprii a sumelor ce depăşesc limitele stabilite de Banca Naţională a Moldovei cu privire la expunerile faţă de persoanele afiliate ale băncii;
o) să dispună băncii publicarea de informaţii suplimentare;
p) să dispună băncii reducerea riscurilor aferente securităţii informaţiei.
(4) Măsura de supraveghere prevăzută la alin.(3) lit.a) este dispusă de Banca Naţională a Moldovei cu privire la o bancă cel puţin în următoarele situaţii:
a) banca nu îndeplineşte cerinţele privind capitalul intern şi cadrul de administrare a activităţii prevăzute în prezenta lege şi/sau actele normative emise în aplicarea acesteia;
b) riscurile sau elemente de risc nu sînt acoperite de cerinţele de fonduri proprii, inclusiv aferente amortizoarelor de capital prevăzute în prezenta lege şi sau în actele normative emise în aplicarea acesteia;
c) aplicarea exclusivă a altor măsuri nu este susceptibilă să conducă la o îmbunătăţire satisfăcătoare şi în timp util a cadrului de administrare, a strategiilor, a proceselor şi a mecanismelor implementate de către bancă;
d) verificarea realizată potrivit art.100, care ia în considerare examinarea ajustărilor de valoare efectuate şi a provizioanelor constituite pentru poziţiile/portofoliile din cadrul portofoliului de tranzacţionare, precum şi cea realizată potrivit prevederilor art.102 alin.(6) arată că nerespectarea cerinţelor pentru aplicarea abordării respective va conduce cel mai probabil la cerinţe de fonduri proprii inadecvate;
e) există probabilitatea ca riscurile la care banca se expune să fie subestimate în pofida respectării cerinţelor prevăzute de prezenta lege şi/sau de actele normative emise în aplicarea acesteia;
f) banca raportează Băncii Naţionale a Moldovei, potrivit actelor normative emise în aplicarea prezentei legi, că necesarul de fonduri proprii rezultat din simulările de criză depăşeşte în mod semnificativ cerinţa de fonduri proprii pentru portofoliul de tranzacţionare pe bază de corelaţie.
(5) În scopul determinării nivelului adecvat al fondurilor proprii pe baza verificării şi evaluării efectuate conform prezentei legi, precum şi conform actelor normative emise în aplicarea acesteia, Banca Naţională a Moldovei determină dacă este necesară impunerea unei cerinţe suplimentare de fonduri proprii, peste cerinţa de fonduri proprii pentru acoperirea riscurilor la care banca este sau ar putea fi expusă, luînd în considerare următoarele elemente:
a) aspectele cantitative şi calitative ale procesului intern de evaluare a capitalului intern al băncii;
b) cadrul de administrare a activităţii, procesele şi mecanismele băncii privind cadrul respectiv;
c) rezultatele verificărilor şi evaluărilor efectuate conform art.100 sau 102;
d) evaluarea riscului sistemic.
(6) În scopul determinării nivelului corespunzător al cerinţelor de lichiditate pe baza verificării şi evaluării realizate conform prezentei legi şi actelor normative emise în aplicarea acesteia, Banca Naţională a Moldovei evaluează dacă impunerea vreunei cerinţe specifice de lichiditate este necesară pentru a acoperi riscurile de lichiditate la care banca este sau ar putea fi expusă, luînd în considerare următoarele:
a) modelul de afaceri al acesteia;
b) cadrul de administrare a activităţii, procesele şi mecanismele acesteia şi, în special, cele aferente riscului de lichiditate;
c) rezultatul verificării şi evaluării realizate potrivit art.100;
d) riscul de lichiditate sistemic care ameninţă stabilitatea pieţei financiare a Republicii Moldova.
(7) În mod special, fără a aduce atingere art.140 şi 141, Banca Naţională a Moldovei analizează necesitatea aplicării unor sancţiuni sau a altor măsuri sancţionatoare, inclusiv a unor cerinţe prudenţiale, al căror nivel este corelat în general cu diferenţa dintre poziţia lichidităţii curente a unei bănci şi oricare cerinţe de lichiditate şi finanţare stabilă definite la nivelul Republicii Moldova.
(8) Banca Naţională a Moldovei urmăreşte să prevină reducerea nivelului capitalului sau a fondurilor proprii ale unei bănci sub nivelul minim necesar pentru acoperirea riscurilor specifice activităţii desfăşurate de aceasta şi solicită adoptarea de către bancă a unor măsuri urgente de redresare dacă acest nivel nu este menţinut sau restabilit.
(9) Adoptarea măsurilor prevăzute la alin.(3) este supusă dispoziţiilor privind schimbul de informaţii şi secretul profesional, potrivit prezentei legi.
(10) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere prerogativelor Băncii Naţionale a Moldovei de a aplica sancţiunile şi/sau măsurile sancţionatorii prevăzute la art.141 ori de a dispune instituirea măsurilor de intervenţie timpurie ori de rezoluţie conform Legii nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor.

Articolul 140. Faptele sancţionabile

(1) Banca Naţională a Moldovei are competenţa aplicării sancţiunilor şi măsurilor sancţionatorii prevăzute la art.141 în toate cazurile în care constată că o bancă şi/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art.43 se fac vinovate de următoarele fapte:
a) banca a obţinut licenţa pe baza unor informaţii false sau prin orice alt mijloc ilegal;
b) banca nu informează Banca Naţională a Moldovei cu privire la orice achiziţii sau cesiuni de deţineri în capitalul respectivei bănci care depăşeşte nivelurile prevăzute la art.45, respectiv se situează sub nivelurile prevăzute la art.50, de care a luat cunoştinţă, încălcînd prevederile art.51 alin.(1);
c) banca listată pe o piaţă reglementată nu informează Banca Naţională a Moldovei, cel puţin anual, cu privire la identitatea persoanelor care au deţineri calificate şi cu privire la nivelul acestor deţineri, încălcînd prevederile art.54;
d) banca nu dispune de cadrul de administrare a activităţii, solicitat de Banca Naţională a Moldovei, încălcînd prevederile art.38;
e) banca nu respectă cerinţele prudenţiale prevăzute în titlul III;
f) banca nu raportează sau raportează informaţii incomplete sau inexacte către Banca Naţională a Moldovei referitoare la îndeplinirea cerinţelor de fonduri proprii prevăzute la art.60, încălcînd prevederile art.84;
g) banca nu raportează sau raportează informaţii incomplete ori inexacte către Banca Naţională a Moldovei cu privire la fiecare piaţă de bunuri imobile faţă de care este expusă aceasta, încălcînd prevederile actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;
h) banca nu raportează sau raportează informaţii incomplete ori inexacte către Banca Naţională a Moldovei cu privire la o expunere mare, încălcînd prevederile art.74;
i) banca nu raportează sau raportează informaţii incomplete ori inexacte către Banca Naţională a Moldovei cu privire la lichiditate, încălcînd prevederile art.76;
j) banca nu raportează sau raportează informaţii incomplete ori inexacte către Banca Naţională a Moldovei cu privire la indicatorul efectului de levier, încălcînd prevederile art.77;
k) banca nu deţine active lichide, încălcînd prevederile art.76 şi prevederile actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei emise în aplicarea prezentei legi, iar fapta are caracter repetat sau continuu;
l) banca îşi asumă o expunere care depăşeşte limitele prevăzute de art.74, încălcînd prevederile actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei emise în aplicarea legii;
m) banca este expusă riscului de credit al unei poziţii din securitizare, fără a îndeplini condiţiile prevăzute la art.65 şi 68 şi în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei emise în aplicarea prezentei legi;
n) banca nu comunică/publică informaţii sau furnizează/publică informaţii incomplete ori inexacte, încălcînd prevederile art.91 şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei emise în aplicarea prezentei legi;
o) banca efectuează plăţi către deţinătorii de instrumente incluse în fondurile proprii, încălcînd prevederile relevante în materie sau în cazurile în care art.60 şi 62 şi actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei interzic efectuarea unor astfel de plăţi;
p) banca a comis o încălcare gravă a prevederilor art.95 din prezenta lege şi/sau a prevederilor Legii nr.190/2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi/sau ale actelor normative emise în vederea executării acestei legi, inclusiv neîndeplinirea deciziei de sistare a tranzacţiei emise de organul învestit cu atribuţii de prevenire şi de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului;
q) banca permite uneia sau mai multor persoane care încalcă prevederile art.43 şi ale actelor normative emise în aplicarea prezentei legi să devină ori să rămînă membri ai organului de conducere;
r) banca realizează operaţiuni fictive şi fără acoperire reală în scopul prezentării incorecte a poziţiei financiare sau expunerii băncii;
s) banca permite periclitarea credibilităţii şi/sau viabilităţii sale prin administrarea necorespunzătoare a fondurilor atrase;
t) banca admite în mod deliberat compromiterea integrităţii datelor aferente sistemelor informaţionale;
u) banca admite orice încălcări ale prezentei legi şi/sau ale actelor normative emise în aplicarea acesteia în măsura în care aceste situaţii nu intră sub incidenţa prevederilor lit.a)–p) din prezentul articol;
v) banca nu respectă măsurile dispuse de Banca Naţională a Moldovei.
(2) Banca Naţională a Moldovei are competenţa de a aplica sancţiunile şi măsurile sancţionatoare prevăzute la art.141 şi în cazurile în care constată că orice persoană se face vinovată de următoarele fapte:
a) achiziţionarea, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, a unei deţineri calificate într-o bancă sau, după caz, majorarea, direct sau indirect, a unei deţineri calificate, astfel încît proporţia drepturilor de vot sau a deţinerii în capitalul social se situează sau depăşeşte nivelurile de 1%, 5%, 10%, 20%, 33% ori de 50% sau astfel încît banca devine o filială, cu nerespectarea cerinţei de solicitare a aprobării prealabile a Băncii Naţionale a Moldovei, potrivit art.45 alin.(1) lit.a), sau fără a ţine seama de refuzul formulat de Banca Naţională a Moldovei;
b) cedarea, direct sau indirect, a unei deţineri calificate într-o bancă ori reducerea acesteia, astfel încît proporţia drepturilor de vot sau a deţinerii la capitalul social se situează sub nivelurile de 1%, 5%, 10%, 20%, 33% ori de 50% sau astfel încît banca încetează să mai fie o filială, cu nerespectarea obligaţiei de obţinere a aprobării prealabile a Băncii Naţionale a Moldovei prevăzute la art.50.

Articolul 141. Sancţiunile şi măsurile sancţionatoare aplicabile

(1) Sancţiunile care pot fi aplicate potrivit prezentei legi sînt:
a) avertisment scris;
b) avertisment public prin care se indică persoana fizică, persoana juridică, inclusiv banca şi natura încălcării;
c) aplică şi percepe incontestabil amendă băncii pînă la 5% din fondurile proprii ale băncii, calculate la data ultimei raportări, şi/sau deţinătorilor direcţi şi indirecţi de deţineri în capitalul social al băncii pînă la 100% din mărimea deţinerii în capitalul social al băncii, calculată la valoarea nominală;
d) amendă aplicabilă persoanei juridice, de pînă la 10% din valoarea totală netă a cifrei de afaceri realizată în exerciţiul financiar precedent, care include venitul brut constînd din dobînzile de încasat şi alte venituri similare, venituri din acţiuni şi alte titluri cu randament variabil sau fix, precum şi comisioanele ori taxele de încasat; în cazul în care persoana juridică are calitatea de filială a unei întreprinderi-mamă, venitul brut relevant este cel rezultat din situaţiile financiare consolidate ale întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang, din exerciţiul financiar precedent;
e) amendă aplicabilă membrului organului de conducere sau persoanei care deţine funcţii-cheie, de la 1 la 100 de salarii medii ale persoanei fizice sancţionate, pentru ultimele 12 luni, care includ toate beneficiile (suplimente, prime şi alte adaosuri la salariul de funcţie);
f) amendă aplicabilă persoanei fizice, alta decît cea menţionată la lit.e), de la 5000 de lei pînă la 100 de milioane de lei;
g) retragerea aprobării acordate persoanelor prevăzute la art.43;
h) amendă egală cu pînă la valoarea dublă a beneficiului obţinut ca urmare a încălcării, dacă acesta poate fi determinat.
(2) Măsurile sancţionatoare care pot fi aplicate potrivit prezentei legi sînt:
a) ordin de încetare a conduitei ilicite a persoanei şi de abţinere de la repetarea acesteia;
b) interzicerea temporară a exercitării unor funcţii într-o bancă de către persoanele prevăzute la art.43 responsabile de săvîrşirea încălcării;
c) retragerea licenţei acordate băncii, potrivit prevederilor art.22;
d) suspendarea exercitării drepturilor de vot ale acţionarului sau acţionarilor responsabili.
(3) Măsurile sancţionatoare prevăzute la alin.(2) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de sancţiuni sau independent de acestea.
(4) Persoanele prevăzute la art.43 cărora le-a fost retrasă aprobarea Băncii Naţionale a Moldovei sau a unei alte autorităţi competente nu sînt în drept să exercite orice funcţii în cadrul sectorului financiar bancar şi nebancar din Republica Moldova în decurs de 10 ani din data retragerii aprobării.
(5) Sancţiunile prevăzute la alin.(1) lit.a), b), d), e) şi f) şi măsura sancţionatorie prevăzută la alin.(2) lit.a) se aplică persoanelor cărora le poate fi imputată fapta, întrucît aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective şi-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilităţile care decurg din îndatoririle funcţiei lor stabilite conform legislaţiei, actelor normative emise în aplicarea prezentei legi şi cadrului intern de administrare, ori, după caz, persoanelor în privinţa cărora Banca Naţională a Moldovei constată că acestea nu acţionează în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase şi/sau că nu mai corespund cerinţelor de reputaţie şi competenţă adecvată naturii, extinderii şi complexităţii activităţii băncii şi responsabilităţilor încredinţate.
(6) Amenda se varsă la bugetul de stat.

Articolul 142. Aplicarea sancţiunilor şi a altor măsuri sancţionatoare

(1) Sancţiunile şi măsurile sancţionatoare aplicate potrivit art.141 trebuie să fie eficace şi proporţionale cu faptele şi deficienţele constatate şi să fie de natură a avea un efect descurajant.
(2) La stabilirea tipului sancţiunii sau a măsurii sancţionatoare şi a cuantumului amenzii, Banca Naţională a Moldovei are în vedere toate circumstanţele relevante ale săvîrşirii faptei, inclusiv următoarele aspecte, după caz:
a) gravitatea şi durata faptei;
b) gradul de vinovăţie a persoanei fizice sau juridice responsabile;
c) capacitatea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare, astfel cum rezultă, de exemplu, din venitul anual al persoanei fizice responsabile sau din cifra de afaceri totală a persoanei juridice responsabile;
d) importanţa profiturilor realizate sau a pierderilor evitate de către persoana fizică sau juridică responsabilă, în beneficiul acesteia, în măsura în care acestea pot fi determinate;
e) prejudiciile cauzate terţilor, în măsura în care pot fi determinate;
f) gradul de cooperare a persoanei fizice sau juridice responsabile cu Banca Naţională a Moldovei;
g) încălcările săvîrşite anterior de persoana fizică sau juridică responsabilă;
h) orice posibile consecinţe sistemice ale faptei săvîrşite.
(3) Aplicarea sancţiunilor se prescrie în termen de 6 luni de la data constatării faptei, dar nu mai tîrziu de 3 ani de la data comiterii ei.
(4) La aplicarea sancţiunilor şi a măsurilor sancţionatoare potrivit prezentei legi, sînt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art.752 alin.(5) referitoare la încălcarea repetată, ale alin.(6) şi ale alin.(10)–(15) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei. Comunicarea actelor privind aplicarea sancţiunilor şi a măsurilor sancţionatoare se realizează în condiţiile prevăzute la art.11 alin.(31) din aceeaşi lege.
(5) Aplicarea sancţiunilor şi a măsurilor sancţionatoare potrivit prezentei legi nu înlătură răspunderea materială, civilă sau penală, după caz.

Articolul 143. Constatarea faptelor şi emiterea deciziilor

(1) Constatarea faptelor descrise în prezentul capitol, care constituie încălcări ale prezentei legi sau actelor normative emise în aplicarea acesteia, se face de către personalul Băncii Naţionale a Moldovei, împuternicit în acest sens, pe baza raportărilor efectuate de către bancă potrivit legislaţiei sau la solicitarea expresă a Băncii Naţionale a Moldovei ori în cursul verificărilor desfăşurate la sediile acesteia, conform prevederilor Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, dacă prezenta lege nu prevede altfel.
(2) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător şi sucursalelor din Republica Moldova ale băncilor din alte state.
(3) Actele cu privire la o bancă prin care sînt dispuse măsuri sau sînt aplicate sancţiuni şi măsuri sancţionatoare potrivit prezentului capitol se emit de către Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei. Sancţiunile şi măsurile sancţionatoare prevăzute la art.141 alin.(1) lit.a) şi b) şi alin.(2) lit.a) pot fi aplicate de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naţionale a Moldovei.
(4) În sensul prezentului capitol, sînt aplicabile prevederile art.751 alin.(2)–(4) şi ale alin.(7), (8), (10) şi (11) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.

Articolul 144. Contestarea actelor Băncii Naţionale a Moldovei

(1) Actele Băncii Naţionale a Moldovei prin care sînt dispuse măsuri sau sînt aplicate sancţiuni ori măsuri sancţionatoare potrivit prezentei legi pot fi atacate în instanţa de contencios administrativ competentă, cu respectarea prezentului articol şi a art.11 şi 111 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.
(2) Prin derogare de la prevederile legislaţiei cu privire la contenciosul administrativ, în cazul retragerii licenţei potrivit art.22 alin.(2), numai acţionarii băncii care deţin în total cel puţin 25 la sută din acţiunile cu drept de vot, deponenţii care deţin cel puţin 1/4 din suma depozitelor sau alţi creditori care deţin cel puţin 1/4 din valoarea totală a creanţelor, cu excepţia depozitelor, pot ataca în instanţa de judecată competentă decizia Băncii Naţionale a Moldovei, în decursul a 30 de zile de la data retragerii licenţei, indicînd motive argumentate care să probeze că banca nu se află în vreuna din situaţiile prevăzute la art.22 alin.(2) pentru care s-a decis retragerea licenţei.
(3) Banca Naţională a Moldovei este singura autoritate în măsură să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale privind aplicarea sancţiunilor, măsurilor sancţionatoare şi a altor măsuri.
(4) Măsurile şi sancţiunile aplicate de Banca Naţională a Moldovei pot fi atacate în instanţa de judecată competentă. În procesul de judecată intentat Băncii Naţionale a Moldovei în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi se vor respecta următoarele condiţii:
a) în cazul în care instanţa de judecată recunoaşte că acţiunile Băncii Naţionale a Moldovei faţă de bancă şi/sau persoane/acţionari sînt ilegale, Banca Naţională a Moldovei va repara prejudiciile materiale, menţinîndu-se toate efectele produse în baza actului anulat al Băncii Naţionale a Moldovei, care a fost emis în vederea punerii în aplicare a art.45, 46 şi 52, şi a oricărui act şi a oricărei operaţiuni subsecvente de punere în aplicare a acestui act anulat, inclusiv retragerea licenţei rămînînd în vigoare;
b) contestarea sau acţiunea în justiţie nu va influenţa asupra procesului de lichidare şi nu va suspenda executarea actelor impuse de Banca Naţională a Moldovei;
c) instanţa de judecată constată legalitatea acţiunilor întreprinse în scopul executării prezentei legi şi decide numai asupra faptului dacă au fost făcute cu sau fără intenţie;
d) angajaţii Băncii Naţionale a Moldovei, membrii Consiliului de supraveghere sau ai Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, administratorul special, lichidatorul şi persoanele angajate pentru acordarea asistenţei acestora nu răspund pentru prejudiciile, acţiunile sau omisiunile care au avut loc în exercitarea atribuţiilor lor, decît în cazul în care s-a demonstrat că acestea sînt intenţionate şi ilegale.

Articolul 145. Suspendarea executării actelor Băncii Naţionale a Moldovei

Suspendarea executării actelor Băncii Naţionale a Moldovei poate fi efectuată doar în conformitate cu prevederile art.111 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.

Articolul 146. Publicarea sancţiunilor

(1) Banca Naţională a Moldovei publică, fără întîrziere, pe pagina sa web oficială, sancţiunile aplicate potrivit prevederilor art.141, precum şi informaţii privind tipul şi natura încălcării săvîrşite şi identitatea persoanei fizice sau juridice sancţionate, după ce aceasta a fost informată cu privire la aplicarea sancţiunii. În cazul în care sancţiunea aplicată a fost contestată în condiţiile legii, Banca Naţională a Moldovei publică de asemenea, fără întîrziere, informaţii privind stadiul contestării şi rezultatul acesteia.
(2) Banca Naţională a Moldovei publică sancţiunile, fără a indica identitatea persoanelor fizice sau juridice sancţionate, în oricare dintre următoarele circumstanţe:
a) în situaţia în care sancţiunea este aplicată unei persoane fizice şi, în urma unei evaluări anterioare obligatorii, se dovedeşte că publicarea datelor cu caracter personal este disproporţionată în raport cu fapta sancţionată;
b) în situaţia în care publicarea ar pune în pericol stabilitatea pieţelor financiare sau o cercetare penală în curs de desfăşurare;
c) în situaţia în care publicarea ar cauza, în măsura în care se poate stabili acest lucru, un prejudiciu disproporţionat persoanelor fizice sancţionate.
(3) În cazul în care Banca Naţională a Moldovei preconizează că circumstanţele prevăzute la alin.(2) pot înceta într-un termen rezonabil, aceasta poate amîna publicarea sancţiunilor, fără a indica identitatea persoanelor fizice sau juridice sancţionate, pînă la încetarea circumstanţelor.
(4) Informaţiile publicate potrivit alin.(1) sau (2) sînt păstrate de Banca Naţională a Moldovei pe pagina sa web oficială o perioadă de cel puţin 5 ani. Datele cu caracter personal sînt păstrate pe pagina web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei doar cît timp este necesar, cu respectarea prevederilor Legii nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Articolul 147. Raportarea încălcărilor

(1) Banca Naţională a Moldovei stabileşte mecanisme eficiente şi credibile pentru încurajarea raportării încălcărilor, actuale sau potenţiale, ale prevederilor prezentei legi şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia.
(2) Mecanismele prevăzute la alin.(1) includ cel puţin:
a) proceduri specifice pentru primirea raportărilor privind încălcările, inclusiv cele potenţiale, şi luarea de măsuri ulterioare;
b) protecţia corespunzătoare pentru angajaţii băncilor care raportează încălcările din cadrul acestor bănci, cel puţin împotriva represaliilor, discriminării sau a oricărui alt tip de tratament inechitabil, aplicate ca urmare a raportării;
c) protecţia datelor cu caracter personal atît în privinţa persoanelor care raportează încălcarea, cît şi a celor pretins vinovate de respectiva încălcare, în conformitate cu prevederile Legii nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
d) prevederi clare în scopul garantării confidenţialităţii pentru persoana care raportează încălcările din cadrul băncii, cu excepţia cazului în care dezvăluirea are loc în contextul unor anchete suplimentare sau al unor proceduri judiciare ulterioare.
(3) Băncile trebuie să dispună de proceduri adecvate pentru raportarea internă de către angajaţi a încălcărilor prevederilor prezentei legi şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia, prin intermediul unui canal specific, independent şi autonom.

 

Titlul VI
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 148. Dispoziţii tranzitorii

(1) Licenţele pentru desfăşurarea activităţii băncilor, eliberate anterior în temeiul Legii instituţiilor financiare nr.550/1995, îşi păstrează valabilitatea pînă la obţinerea noilor licenţe, în condiţiile stabilite la alin.(2) lit.a) din prezentul articol.
(2) În termen de 5 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
a) băncile care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru desfăşurarea activităţilor financiare, eliberată în temeiul Legii instituţiilor financiare nr.550/1995, vor obţine noile licenţe şi copiile autorizate de pe licenţe pentru sucursale. Băncile vor prezenta Băncii Naţionale a Moldovei originalul licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor financiare. Banca Naţională a Moldovei va reperfecta licenţele noi la data prezentării originalului licenţelor deţinute, iar copiile autorizate de pe licenţă – în termen de 3 zile de la data prezentării copiilor autorizate de pe licenţă;
b) băncile vor identifica persoanele care deţin funcţii-cheie conform art.43 şi vor prezenta seturile de documente necesare pentru aprobare sau notificare;
c) băncile vor decide şi vor crea comitetele specializate ale consiliului băncii conform art.44;
d) băncile îşi vor aduce statutele în conformitate cu prevederile prezentei legi;
e) băncile îşi vor reperfecta regulamentele filialelor elaborate conform Legii instituţiilor financiare nr.550/1995 în actele corespunzătoare aferente sucursalelor conform prezentei legi;
f) Banca Naţională a Moldovei va elabora şi va aproba actele sale normative de aplicare a prezentei legi, cu specificarea termenelor şi condiţiilor de aplicare a acestora de către bănci şi sucursalele băncilor din alte state înfiinţate pe teritoriul Republicii Moldova.
(3) Pentru reperfectarea licenţelor în scop de desfăşurare a activităţilor permise băncilor şi a copiilor autorizate de pe licenţă conform alin.(2) lit.a) din prezentul articol, precum şi pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor în statutele băncilor şi în regulamentele sucursalelor, în legătură cu ajustarea acestora la prevederile prezentei legi, nu se percepe plată.
(4) Orice referire sau trimitere, în actele normative existente, la data intrării în vigoare a prezentei legi, la termenul de “instituţie financiară” se va considera ca referire şi/sau trimitere la termenul de “bancă” prevăzut la art.3 din prezenta lege.
(5) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile capitolelor I, II, III, III1, IV, V, VI, VII şi art.379 din Legea instituţiilor financiare nr.550/1995 se abrogă.

Articolul 149. Dispoziţii finale

(1) Prezenta lege transpune parţial prevederile următoarelor acte ale Uniunii Europene:
- Directiva 2013/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L176 din 27 iunie 2013;
- Regulamentul nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L176 din 27 iunie 2013, cu modificările ulterioare.
(2) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
(3) Actele normative emise de Banca Naţională a Moldovei în baza Legii instituţiilor financiare nr.550/1995, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în continuare, pînă la abrogarea lor expresă.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Andrian CANDU

Nr. 202
Chişinău, 6 octombrie 2017.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).