• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.10.2018

Conturile internaționale ale Republicii Moldova pentru anul 2017, date finaleConturile internaționale pentru anul 2017 (date finale) – materialul analitic integral

Panelul cu principalii indicatori ai conturilor internaționale

 

În anul 2017, soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 562.07 mil. USD, ce s-a dublat comparativ cu deficitul înregistrat în anul 2016. Raportat la PIB, deficitul contului curent a constituit 5.9 la sută (față de 3.6 la sută în 2016). Sursa deficitului contului curent a fost tradițional comerțul exterior cu bunuri, celelalte componente înregistrând solduri excedentare în creștere.

Deficitul comerţului cu bunuri a constituit 2,569.06 mil. USD, aprofundându-se cu 23.0 la sută, deoarece importurile au crescut mai mult (+21.8 la sută) decât exporturile (+20.0 la sută), comparativ cu anul 2016.

În exporturile de bunuri au predominat tradițional produsele agroalimentare (în creștere cu 19.4 la sută comparativ cu 2016) cu o pondere de 59.7 la sută din total. În structura importurilor de bunuri au predominat, cu o pondere de 17.5 la sută, produsele minerale (în creștere cu 22.9 la sută față de anul 2016).

Majorarea soldului pozitiv al balanţei serviciilor cu 38.3 la sută până la 316.95 mil. USD s-a datorat creșterii, în raport cu anul 2016, a exporturilor cu 17.3 la sută, în timp ce importurile de servicii s-au majorat cu 11.5 la sută. În cadrul exporturilor, s-au majorat semnificativ exporturile de servicii de călătorii (cu 25.3 la sută), în special călătoriile personale (+25.0 la sută), servicii de transport – cu 17.0 la sută (în legătură cu creșterea volumului comerțului exterior cu bunuri), în particular transportul aerian (+28.2 la sută), de servicii de informatică (cu 52.5 la sută). De asemenea, s-au majorat considerabil exporturile de servicii de prelucrare a materiei prime (+15.8 la sută) (ceea ce poate fi atribuit, în mare parte, investițiilor directe noi efectuate în ramura de fabricare a cablajelor și accesoriilor pentru industria de automobile). Majorarea importurilor de servicii, de asemenea, a rezultat, preponderent, din creșterea importurilor de servicii de transport (+15.7 la sută) și de călătorii (+18.1 la sută).

Excedentul veniturilor primare a crescut în anul 2017 cu 22.3 la sută față de 2016, până la 556.57 mil. USD. Remunerarea salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți s-a majorat cu 17.6 la sută, până la nivelul de 839.38 mil. USD. Efectul acestei majorări însă a fost atenuat de creșterea concomitentă a ieșirilor de venituri primare (+12.4 la sută), în principal ca rezultat al sporirii de 2.3 ori a plăților de dividende ce revin investitorilor străini direcți.

Soldul pozitiv al veniturilor secundare a constituit 1,133.47 mil. USD, majorându-se cu 1.3 la sută comparativ cu 2016 grație creșterii transferurilor personale primite din exterior de rezidenții moldoveni (+7.1 la sută), care au totalizat 799.51 mil. USD. Concomitent însă volumul asistenței tehnice și al granturilor primite de toate sectoarele în cadrul cooperării internaționale curente s-a diminuat cu 11.2 la sută comparativ cu anul 2016 și a totalizat 192.65 mil. USD.

Remiterile personale primite de rezidenții Republicii Moldova în anul 2017 au constituit 1,556.89 mil. USD (+12.8 față de anul 2016), ceea ce reprezintă 16.3 la sută relativ la PIB (-1.0 p.p. față de 2016 din cauza PIB-ului în creștere). Majorarea remiterilor personale a fost determinată, preponderent, de creșterea fluxurilor din țările UE (+24.4 la sută față de anul 2016). Fluxurile din CSI au crescut cu 5.3 la sută, iar cele din alte țări – cu 10.9 la sută.

Contul de capital a consemnat un sold negativ de 21.35 mil. USD ce s-a deteriorat cu 17.7 la sută față de anul 2016. Soldul contului de capital a fost determinat de ieșirile nete de capital înregistrate de sectorul privat (35.40 mil. USD), în timp ce intrările de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale a constituit 14.05 mil. USD.

Suma soldurilor contului curent şi contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital ale rezidenţilor Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanţare externă a constituit 583.42 mil. USD (6.1 la sută în raport cu PIB).

Contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 507.61 mil. USD ca rezultat al majorării nete a pasivelor rezidenților faţă de nerezidenți cu 603.22 mil. USD ca urmare a tranzacţiilor efective, în timp ce activele financiare externe ale rezidenților s-au majorat pe parcursul anului cu 95.61 mil. USD.

Pasivele s-au majorat, în special, ca urmare a primirii de către rezidenți a creditelor comerciale și a avansurilor de la partenerii nerezidenți, în sumă netă de 306.78 mil. USD.

De asemenea, pasivele au crescut datorită majorării nete a angajamentelor sub formă de investiții directe cu 160.84 mil. USD. Valoarea participațiilor la capital (altele decât reinvestirea profiturilor) în posesia nerezidenților a crescut, pe parcursul anului 2017, ca urmare a tranzacţiilor efective, cu 33.62 mil. USD, reinvestirea profiturilor a fost evaluată la 32.70 mil. USD, iar acumulările nete de datorii față de investitorii străini direcți – la 94.52 mil. USD.

Au fost contractate și împrumuturi din exterior în sumă netă de 117.82 mil. USD (trageri – 432.85 mil. USD, rambursări – 315.03 mil. USD). Administrația publică, inclusiv cea locală, a contractat în anul 2017 împrumuturi externe noi în valoare de 200.97 mil. USD, creditori fiind: Guvernul României – 100.90 mil. USD, Fondul Monetar Internațional – 26.47 mil. USD, Asociația Internațională de Dezvoltare – 20.70 mil. USD, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 19.43 mil. USD, Banca Europeană de Investiții – 17.51 mil. USD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 9.53 mil. USD, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă – 3.33 mil. USD, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei – 2.90 mil. USD și Guvernul Poloniei – 0.21 mil. USD. Banca Națională a Moldovei a contractat împrumuturi noi în valoare de 17.27 mil. USD de la FMI. Băncile licențiate au contractat împrumuturi externe noi în sumă de 57.35 mil. USD, iar celelalte sectoare – de 157.26 mil. USD.

Majorarea activelor financiare a fost determinată de creșterea cu 531.20 mil. USD a activelor oficiale de rezervă ale BNM. Concomitent, s-au redus cu 515.43 mil. USD activele sub formă de numerar și depozite (din care activele băncilor licențiate au crescut cu 168.18 mil. USD, iar cele ale populației s-au redus cu 683.61 mil. USD).

De asemenea, la majorarea activelor financiare au contribuit creditele comerciale și avansurile acordate de către rezidenți partenerilor comerciali din străinătate în valoare netă de 69.89 mil. USD.

Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 31.12.2017, a constituit -3,249.85 mil. USD (34.0 la sută relativ la PIB), soldul negativ aprofundându-se față de sfârşitul anului 2016 cu 40.6 la sută. Activele financiare externe au însumat 5,717.88 mil. USD, în creștere cu 8.1 la sută, iar pasivele – 8,967.73 mil. USD, în creştere cu 18.0 la sută. Raportul dintre stocul activelor şi pasivelor externe a constituit 63.8 la sută.

Pe parcursul anului 2017, stocul activelor oficiale de rezervă s-a majorat cu 27.1 la sută comparativ cu stocul de la începutul anului, constituind 2,803.26 mil. USD la 31.12.2017. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență: acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 6.3 luni de import efectiv); acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 158.9 la sută); acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 90.4 la sută); acoperirea a 100-150% din suma: 30% din datoria pe termen scurt + 15% din alte angajamente + 5% din M2 + 5% din exporturi de bunuri și servicii (au acoperit 202.9 la sută).

Stocul angajamentelor sub formă de investiții directe a totalizat 3,731.79 mil. USD (în creștere cu 22.7 la sută de la începutul anului), reprezentând 41.6 la sută din totalul pasivelor externe. Stocul pasivelor sub formă de împrumuturi (cu excepția celor intragrup) s-a majorat cu 9.6 la sută față de 31.12.2016 și a constituit 3,389.68 mil. USD, ceea ce reprezintă 37.8 din totalul angajamentelor externe.

Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat pe parcursul anului 2017 cu 12.4 la sută în valoare nominală, dar a scăzut cu 5.0 p.p. relativ la PIB. La 31.12.2017 ea a înregistrat 6,964.29 mil. USD, ceea ce constituie 72.8 la sută raportat la PIB.

Datoria publică şi public garantată a reprezentat 28.7 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1,999.35 mil. USD (+12.4 la sută față de sfârșitul anului 2016). Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,964.94 mil. USD, în creştere cu 12.5 la sută față de 31.12.2016.

Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (74.7 la sută). Totuși, în anul 2017 a continuat creșterea accentuată a datoriei externe pe termen scurt (+28.0 la sută față de sfârșitul anului 2016), care rezultă preponderent din majorarea angajamentelor externe sub formă de credite comerciale și avansuri.

Mai multe detalii privind evoluţia conturilor internaţionale pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

 

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Balanța de plăți

Poziția investițională internațională

Datoria externă