• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2015

Conturile internaționale ale Republicii Moldova pentru anul 2014 (date provizorii)Pe parcursul anului 2014, economia Republicii Moldovei a înregistrat o creștere mai lentă comparativ cu anul precedent, indicele volumului fizic al PIB constituind 104.6 la sută faţă de 109.4 la sută în 2013. Instabilitatea legată de criza regională a avut un impact negativ asupra sectorului extern, fiind mai evident în a doua jumătate a anului 2014. La sfârşitul anului, faţă de începutul lui, deprecierea leului moldovenesc faţă de dolarul SUA, precum şi față de euro, în termeni nominali a constituit respectiv 19.6 şi 5.7 la sută. Relaţiile cu ţările UE s-au extins în anul de raportare, favorizând majorarea şi diversificarea fluxurilor comerciale de bunuri şi servicii, precum şi fluxurilor de investiţii directe. Conform datelor vamale privind statistica comerţului extern, exportul autohton în ţările UE a crescut cu 9.6 la sută faţă de anul precedent (în special în Italia, Germania, Romania, Letonia). De asemenea, a fost înregistrată o creştere a investiţiilor directe străine în capitalul social al altor sectoare provenită din ţările europene, în special din Austria, Italia, Cipru, Olanda. 

 Tabelul 1. Indicatorii macroeconomici principali ai Republicii Moldova

 

UM

Tr. I

2014

Tr. II

2014

Tr. III

2014

Tr. IV

2014

2014

Produsul intern brut în preţuri curente

mil. lei

21,469

26,226

34,027

29,779

111,501

PIB, indicii volumului fizic

%

103.6

104.2

105.9

104.2

104.6

Rata de schimb medie

MDL/USD

13.3875

13.6771

14.0539

15.0185

14.0388

Necesarul net de finanţare(soldul contului curent și de capital) / PIB

%

-9.6

-2.8

-4.0

-10.3

-6.4

Compensările rezidenţilor din muncă şi transferurile personale / PIB

%

26.6

29.5

25.0

24.0

26.1

Balanţa bunurilor şi serviciilor / PIB

%

39.3

37.9

32.4

42.1

37.5

Export de bunuri şi servicii / Import de bunuri şi servicii

%

52.5

50.4

47.3

47.6

49.3

Propensiunea medie spre export (export de bunuri şi servicii / PIB)

%

43.4

38.5

29.1

38.2

36.5

Propensiunea medie spre import (import de bunuri şi servicii / PIB)

%

82.7

76.5

61.4

80.3

73.9

Intensitatea de investiţii directe (raportul la PIB al valorii de investiţii directe: active şi angajamente)

%

8.5

0.7

4.3

6.7

4.9

Toți indicatorii care caracterizează sectorul extern în anul 2014, prezentați în tabelul 1, sunt calculați în baza indicatorilor balanţei de plăţi compilate conform metodologiei noi elaborate de Fondul Monetar Internaţional (MBP6).

Ca rezultat al tranzacțiilor curente și de capital efectuate de agenţii economici rezidenți ai Republicii Moldova cu străinătatea pe parcursul anului 2014, necesarul net de finanţare (suma soldului contului curent şi a celui de capital) a constituit 507.25 mil. USD, raportat la PIB cifrându-se la 6.4 la sută. Deficitul comerţului cu bunuri şi servicii a alcătuit 2,975.54 mil. USD, ceea ce reprezintă 37.5 la sută din PIB anual, situaţia agravându-se în trimestrul IV al anului. Propensiunea medie spre export de bunuri şi servicii în anul 2014 a constituit 36.5 la sută, în trimestrul IV înregistrând minimul anual de 38.3 la sută, iar cea spre import – 73.9 la sută anual. Compensările rezidenţilor din muncă și transferurile personale primite din străinătate pe parcursul anului, au fost estimate la 2,074.57 mil. USD (26.1 la sută raport cu valoarea PIB), în scădere la sfârşitul anului. Majorarea angajamentelor faţă de investitori direcţi străini în urma tranzacţiilor efective, în anul 2014, a constituit 353.10 mil. USD, iar majorarea activelor străine cu caracter de investiţii directe a fost de 34.24 mil. USD. Indicele anual de intensitate a investiţiilor directe s-a cifrat la 4.9 la sută. Pe parcursul anului 2014 rezidenții au atras împrumuturi externe în valoare netă de 25.39 mil. USD, în special în sectorul administraţiei publice (102.8 mil USD creștere netă), precum şi agenţii economici din alte sectoare, preponderent în trimestrul IV, când valorificările nete de împrumuturi pe termen lung au constituit 75.19 mil. USD. Micşorarea activelor oficiale de rezervă în urma tranzacţiilor efective, determinată majoritar de vânzările de valută pe piaţa internă în scopul susţinerii leului moldovenesc, a înregistrat pe parcursul anului 538.45 mil. USD, din care în trimestrul IV – 446.23 mil.USD.

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova la sfârşitul anului 2014 a rămas net debitoare şi a constituit 5,624.29 mil. USD, majorându-se de la sfârşitul anului precedent cu 5.6 la sută: activele externe însumând 3,659.99 mil. USD, în scădere de la începutul anului cu 9.7 la sută, iar angajamentele – 9,284.28 mil. USD, în descreştere cu 1.0 la sută (tabelul 2), ceea ce a determinat înrăutăţirea cu 3.8 puncte procentuale a raportului dintre stocul activelor şi angajamentelor externe de la 43.2 la sută la sfârşitul anului 2013 până la 39.4 la sută la 31.12.2014. Stocul angajamentelor faţă de investitorii străini direcţi la 31.12.2014 a fost de 3,646.88 mil. USD, sau 39.3 la sută din totalul angajamentelor. Raportat la PIB acesta a constituit 45.9 la sută, în creștere lentă faţă de situația de la finele anului 2013 (45.4 la sută). Stocul activelor oficiale de rezervă la 31.12.2014 a constituit 2,156.63 mil. USD, ceea ce acoperă 4.4 luni de import de bunuri şi servicii şi 90.6 la sută din datoria externă pe termen scurt.

Tabelul 2. Indicatorii principali aferenţi poziţiei investiţionale internaţionale

 

UM

31.12.2013

31.03.2014

30.06.2014

30.09.2014

31.12.2014

Poziţia investiţională internaţională netă

mil. USD

-5,326.64

-5,446.75

-5,402.66

-5,416.84

-5,624.29

Stocul activelor externe / stocul angajamentelor faţă de nerezidenţi

%

43.2

43.0

43.8

43.9

39.4

Stocul investiţiilor directe, angajamente

mil. USD

3,614.53

3,608.36

3,614.68

3,647.84

3,646.88

Cota  investiţiilor străine în stocul angajamentelor

%

38.5

37.8

37.6

37.8

39.3

Cota  împrumuturilor în stocul angajamentelor  

%

34.5

33.9

33.4

31.5

32.7

Stocul activelor oficiale de rezervă

mil. USD

2,820.63

2,727.01

2,740.94

2,653.12

2,156.63

Stocul activelor oficiale de rezervă / Import mediu lunar (pe 12 luni) de bunuri şi servicii

lună

5.6

5.5

5.5

5.4

4.4

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 31 decembrie 2014 a înregistrat 6,494.88 mil. USD, micşorându-se faţă de sfârşitul anului precedent cu 2.7 la sută. Raportul datoriei externe brute la PIB a alcătuit 81.8 la sută, cu 1.8 p.p. mai puţin decât în anul 2013. Datoria publică şi public garantată reprezintă 26.7 la sută din totalul datoriei, însumând 1,731.05 mil. USD, micşorându-se pe parcursul anului cu 2.5 la sută. Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,763.83 mil. USD, în descreştere cu 2.7 la sută, din care cea pe termen scurt, mai vulnerabilă la riscuri externe, reprezintă 36.6 la sută (tabelul 3).

Tabelul 3. Indicatorii principali aferenţi datoriei externe

 

UM

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Datoria externă brută

mil.USD

4,711.10

5,358.91

6,019.82

6,673.37

6,494.88

Datoria externă brută / PIB

%

81.0

76.4

82.6

83.6

81.8

Datoria externă publică şi public garantată

mil.USD

1,348.68

1,521.35

1,762.56

1,774.91

1,731.05

Datoria externă privată negarantată

mil.USD

3,362.42

3,837.56

4,257.26

4,898.46

4,763.83

Cota datoriei externe pe termen lung în datoria externă brută

%

67.8

65.9

67.7

65.1

63.4

Datoria externă pe termen scurt

mil.USD

1,518.20

1,827.90

1,947.31

2,326.56

2,379.08

Detaliile privind evoluţia conturilor internaţionale (balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională şi datoria externă) pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Balanța de plăți pentru anul 2014 (date provizorii) 

Poziția investițională internațională la sfârșitul anului 2014 (date provizorii) 

Datoria externă brută la sfârșitul anului 2014 (date provizorii) 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională şi anul 2000 pentru datoria externă:

Balanța de plăți

Poziţia investiţională internaţională

Datoria externă a RM

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).