• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.06.2018

Conturile internaționale ale Republicii Moldova pentru trimestrul I 2018 (date provizorii)Conturile internaționale pentru trimestrul I 2018, date provizorii – materialul analitic desfășurat

Panelul cu principalii indicatori ai conturilor internaționale

 

Pe parcursul trimestrului I 2018 evoluția conturilor internaționale ale Republicii Moldova a fost determinată de influența următorilor factori:

 • A continuat tendința de creștere economică, PIB-ul Republicii Moldova majorându-se cu 3.7 la sută în termeni reali față de trimestrul I 2017. La această creștere au contribuit în special activitățile de comerț, industria prelucrătoare, informațiile şi comunicațiile;
 • Exporturile de bunuri și servicii, care s-au majorat cu 24.8 la sută față de același trimestru al anului precedent, au fost influențate pozitiv de cererea din partea principalelor țări-partenere (atât a celor din CSI, cât și a celor din UE), care au înregistrat creșteri economice. Exporturile de bunuri au crescut atât ca volum fizic (+15.1 la sută față de trimestrul I 2017), cât și ca urmare a creșterii prețurilor la bunurile exportate (+11.5 la sută);
 • În timp ce exporturile s-au majorat, importurile, susținute de aprecierea leului moldovenesc, au crescut într-un ritm mai accelerat; astfel, exportul net a diminuat creșterea economică cu 2.3 puncte procentuale. Majorarea importurilor de bunuri și servicii (+27.3 la sută față de trimestrul I 2017) a fost condiționată, în principal, de creșterea consumului final al gospodăriilor populației (cu 4.3 la sută în prețuri comparabile față de același trimestru al anului precedent), care s-a datorat creșterii salariilor și a remiterilor personale. De asemenea, la majorarea importurilor a contribuit și înviorarea activității investiționale (formarea brută de capital fix s-a majorat cu 4.2 la sută în termeni reali), ceea ce s-a manifestat prin creșterea importurilor de bunuri de capital și intermediare, precum și de servicii de afaceri. Volumul fizic al bunurilor importate a sporit cu 11.9 la sută față de trimestrul I 2017, iar prețurile acestora – cu 15.0 la sută (în special ca rezultat al creșterii prețurilor la produsele petroliere);
 • Prețurile bunurilor importate au crescut cu un ritm mai accelerat decât prețurile bunurilor exportate, ca urmare, raportul de schimb în comerțul exterior cu bunuri s-a înrăutățit;
 • Intrările nete de capital sub formă de ISD în Republica Moldova au crescut în continuare (+48.3 la sută față de trimestrul precedent, în valoare nominală) și au constituit 4.0 la sută relativ la PIB. Totodată, majorarea intrărilor nete de ISD a fost determinată nu atât de participațiile noi la capital, cât de reinvestirea profiturilor, precum și de acumularea de noi datorii față de investitorii străini direcți ca rezultat al creditării intragrup.

În trimestrul I 2018, deficitul contului curent a constituit 189.96 mil. USD, ce s-a aprofundat cu 51.2 la sută față de cel consemnat în primul trimestru al anului 2017. Raportat la PIB, acesta s-a deteriorat de la un deficit de 7.2 la sută relativ la PIB, înregistrat în trimestrul I 2017, până la un deficit de 8.5 la sută, ceea ce reflectă tendința de aprofundare a deficitului comercial. Deteriorarea contului curent a fost, de asemenea, influențată de dinamica negativă a balanței veniturilor secundare raportate la PIB, în special a intrărilor de transferuri personale (care s-au majorat în valoare absolută cu 17.0 la sută, dar au scăzut relativ la PIB). În cadrul veniturilor primare, remunerarea salariaților rezidenți s-a majorat cu 17.4 la sută față de trimestrul I 2017, în valoare absolută, însă s-a diminuat relativ la PIB-ul crescător. Cu toate acestea, scăderea remunerării salariaților (relativ la PIB) a fost atenuată de diminuarea concomitentă a plăților de venituri din investiții, astfel evoluția balanței veniturilor primare practic nu a afectat contul curent.

Contul de capital a înregistrat un sold negativ de 0.3 la sută relativ la PIB (-7.27 mil. USD), determinat de ieșirile de capital consemnate de sectorul privat, rămânând aproximativ la același nivel ca în trimestrul I 2017.

Ca rezultat al tranzacțiilor curente și de capital efectuate de rezidenții Republicii Moldova cu nerezidenții pe parcursul trimestrului I 2018, necesarul net de finanțare (suma soldurilor conturilor curent și de capital din balanța de plăți) s-a majorat până la 8.8 la sută în raport cu PIB (de la 7.6 la sută în trimestrul I 2017).

Contul financiar a înregistrat intrări nete de capital de 119.33 mil. USD sau 5.3 la sută raportat la PIB. Principala sursă de acoperire a necesarului net de finanțare în trimestrul I 2018 au fost intrările nete de capital sub formă de credite comerciale și avansuri (de remarcat faptul că acestea, în mare parte, nu reprezintă intrări efective de capital, ci plăți amânate). Activele sub formă de numerar și depozite ale populației au scăzut, în timp ce activele sub formă de numerar și depozite ale băncilor licențiate s-au majorat în aceeași măsură, ceea ce a nivelat contribuția totală a articolului “numerar și depozite” la intrările totale nete de capital. La acoperirea necesarului de finanțare au contribuit, de asemenea, intrările nete de capital sub formă de investiții directe, în timp ce articolul “împrumuturi” a înregistrat ieșiri nete de capital, determinate de diminuarea pasivelor. Majorarea activelor oficiale de rezervă de asemenea a determinat ieșiri nete de capital.

Remiterile personale (articol suplimentar la balanța de plăți, reflectă valoarea remunerării nete a salariaților, a transferurilor personale și a celor de capital între gospodăriile casnice) primite de rezidenții Republicii Moldova au constituit 17.5 la sută în raport cu PIB (în scădere față de trimestrul I 2017 relativ la PIB, dar în creștere ca valoare absolută cu 16.6 la sută). Majorarea remiterilor personale a fost determinată, preponderent, de creșterea fluxurilor din țările UE (+31.1 la sută față de trimestrul I 2017), dar și de sporirea remiterilor primite din alte țări.

Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 31.03.2018, a constituit -4,152.13 mil. USD, soldul negativ aprofundându-se față de sfârşitul anului 2017 cu 5.0 la sută, dar micșorându-se cu 0.5 p.p. relativ la PIB (de la 41.4 la sută raportat la PIB la 31.12.2017 până la 40.9 la sută la 31.03.2018). Activele externe au însumat 5,177.94 mil. USD, în creștere cu 3.8 la sută, iar pasivele – 9,330.07 mil. USD, în creştere cu 4.3 la sută. Stocul angajamentelor sub formă de investiții directe a totalizat 3,894.38 mil. USD (în creștere cu 5.2 la sută de la începutul anului), reprezentând 41.7 la sută din totalul pasivelor externe. Stocul pasivelor sub formă de împrumuturi (cu excepția celor intragrup) a rămas practic neschimbat și a constituit 3,421.26 mil. USD, ceea ce reprezintă 36.7 din totalul angajamentelor externe.

Pe parcursul trimestrului I 2018, stocul activelor oficiale de rezervă s-a majorat cu 2.6 la sută comparativ cu stocul de la începutul anului, constituind 2,875.18 mil. USD la 31.03.2018. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență: acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 6.1 luni de import efectiv); acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 147.5 la sută); acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 89.5 la sută); acoperirea a 100-150% din suma: 30% din datoria pe termen scurt + 15% din alte angajamente de portofoliu + 5% din M2 + 5% din exporturi de bunuri și servicii (au acoperit 310.9 la sută).

Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat față de începutul anului cu 3.3 la sută în valoare nominală, dar a scăzut cu 1.9 p.p. relativ la PIB. La 31.03.2018 ea a înregistrat 7,204.68 mil. USD, ceea ce constituie 71.0 la sută raportat la PIB.

Datoria publică şi public garantată a reprezentat 27.6 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1,991.42 mil. USD (-0.4 la sută de la începutul anului). Datoria privată negarantată s-a cifrat la 5,213.26 mil. USD, în creştere cu 4.8 la sută față de 31.12.2017.

Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (72.9 la sută). Totuși, în trimestrul I 2018 a continuat creșterea accentuată a datoriei externe pe termen scurt (+11.5 la sută față de începutul anului), care rezultă preponderent din  majorarea angajamentelor externe sub formă de credite comerciale și avansuri.

Mai multe detalii privind evoluţia conturilor internaţionale pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Seriile statistice în Baza de date interactivă::

Balanța de plăți

Poziția investițională internațională

Datoria externă

Seriile statistice sunt disponibile începând cu:

 • anul 2009 pentru balanţa de plăţi (MBP6) și pentru datoria externă (MBP6);
 • anul 2012 pentru poziţia investiţională internaţională (MBP6).
Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).