• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2023

Conturile internaționale ale Republicii Moldova în anul 2022 (date trimestriale provizorii)          Conturile internaționale în anul 2022 (date trimestriale provizorii) – materialul analitic integral

          Panelul cu principalii indicatori ai conturilor internaționale

Buletin statistic nr. 1, 2023

Anexe


Conform datelor preliminare, în anul 2022, deficitul contului curent al balanței de plăți s-a majorat cu 33,9 la sută, comparativ cu anul 2021 și a constituit 2 275,20 mil. USD (din care în trimestrul IV 2022 –618,07 mil. USD) sau 15,8 la sută raportat la PIB. Soldul contului curent a fost influențat, în principal, de majorarea deficitului comerțului exterior cu bunuri și de scăderea excedentului veniturilor primare. Excedentul balanței serviciilor s-a majorat substanțial, însă insuficient pentru a acoperi pe deplin creșterea deficitului balanței bunurilor și reducerea excedentului veniturilor primare.

Deficitul comerțului exterior cu bunuri înregistrat în balanța de plăți în anul 2022 a constituit 4 983,63 mil. USD (din care 1 466,57 mil. USD reprezintă deficitul înregistrat în trimestrul IV 2022) și s-a majorat cu 18,9 la sută comparativ cu anul precedent, pe seama creșterii mai accentuate a valorii importurilor (+1 933,23 mil. USD) decât a exporturilor (+1 139,81 mil. USD). Creșterea importurilor a fost condiționată de produsele minerale, importul cărora s-a majorat de 2,4 ori față de anul 2021, pe seama creșterii prețurilor în măsură mai mare decât a volumelor fizice importate. Exporturile de produsele minerale au înregistrat cea mai mare creștere - cu 586,53 mil. USD (de 22,9 ori) în mare parte pe seama reexportului de uleiuri din petrol și din minerale bituminoase în Ucraina. Produsele agroalimentare au fost, în continuare, principala categorie de bunuri exportate din Republica Moldova, exportul acestora s-a majorat cu 35,6 la sută (+498,99 mil. USD), în principal pe seama exportului de uleiuri de floarea-soarelui, care a sporit de 3,1 ori (+249,34 mil. USD), porumb – de 2,7 ori (+212,60 mil. USD) și semințe de floarea-soarelui – cu 70,9 la sută (+139,56 mil. USD). De menționat scăderea de 3,6 ori (-149,62 mil. USD) a exportului de grâu și meslin.

Excedentul comerțului exterior cu servicii, în anul 2022, s-a majorat cu 91,4 la sută, până la 904,07 mil. USD (dintre care 283,58 mil. USD în trimestrul IV 2022). Evoluția exporturilor de servicii a fost determinată de majorarea cu 76,7 la sută a serviciilor de călătorii, până la 740,17 mil. USD, în special a celor personale, care s-au majorat de 2,1 ori, până la 590,55 mil. USD, inclusiv cheltuielile și consumul refugiaților. Exportul serviciilor de transport s-a majorat cu 53,7 la sută și a totalizat 501,27 mil. USD, iar a celor de informatică – cu 32,6 la sută până la 468,67 mil. USD. Majorarea importurilor a fost determinată, în mare parte, de evoluția serviciilor de transport, care au crescut cu 33,2 la sută constituind 555,22 mil. USD și a celor de călătorii (+ 17,3 la sută), în sumă de 422,82 mil. USD.

În anul 2022, excedentul veniturilor primare s-a diminuat de 4,1 ori, sau până la 65,51 mil. USD (în trimestrul IV a fost de 27,22 mil. USD). Remunerarea salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți a scăzut cu 6,1 la sută, până la 834,02 mil. USD. Veniturile din investiții directe ce revin nerezidenților, au crescut cu 39,3 la sută, în principal, datorită majorării cu 87,4 la sută a profiturilor reinvestite, până la 468,35 mil. USD.

Veniturile secundare au înregistrat un excedent de 1 738,85 mil. USD (din care 537,70 mil. USD în trimestrul IV 2022), diminuându-se cu 0,8 la sută comparativ cu anul precedent. Transferurile personale primite din exterior de rezidenți au scăzut cu 2,3 la sută și au constituit 1 203,33 mil. USD, în timp ce ieșirile acestora s-au majorat de 2,0 ori și au constituit 377,85 mil. USD.

Remiterile personale primite de rezidenții Republicii Moldova, în anul 2022, s-au diminuat cu 3,6 la sută comparativ cu anul precedent și au constituit 1 985,77 mil. USD (din care 507,97 mil. USD – în trimestrul IV 2022), ceea ce reprezintă 13,8 la sută raportat la PIB.

Contul de capital a consemnat intrări nete de 20,17 mil. USD, în timp ce în anul 2021, s-au înregistrat ieșiri nete de 51,02 mil. USD (în trimestrul IV 2022 - un excedent de 19,73 mil. USD).

Suma soldurilor contului curent și contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacțiilor curente și de capital ale rezidenților Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanțare externă, în anul 2022 a constituit 2 255,03 mil. USD, ceea ce reprezintă 15,6 la sută în raport cu PIB.

În anul 2022, contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 2 357,17 mil. USD (în trimestrul IV 2022 – 676,24 mil. USD), ca urmare a preponderenței tranzacțiilor de majorare a pasivelor rezidenților față de nerezidenți cu 1 683,37 mil. USD și celor de scădere a activelor financiare externe ale rezidenților cu 673,80 mil. USD.

Diminuarea netă a activelor externe, ce reprezintă intrări nete, pe parcursul anului 2022, a fost determinată de micșorarea cu 1 384,56 mil. USD a activelor sub formă de numerar și depozite și a creditelor comerciale și avansurilor – cu 24,22 mil. USD. Concomitent, activele de rezervă s-au majorat cu 637,34 mil. USD (în trimestrul IV 2022 - cu 114,48 mil. USD), investițiile directe – cu 55,38 mil. USD, împrumuturile – cu 40,39 mil. USD, investițiile de portofoliu – cu 1,87 mil. USD.

Pasivele externe s-au majorat, în special, datorită preponderenței intrărilor de mijloace financiare de la nerezidenți în rezultatul creșterii angajamentelor externe sub formă de împrumuturi – cu 780,35 mil. USD, în mare parte contractate de către administrația publică. Angajamentele externe sub formă de investiții directe s-au majorat cu 592,04 mil. USD, reinvestirea profiturilor constituind 468,35 mil. USD, participațiile la capital - 102,63 mil USD și instrumentelor de natura datoriei – 21,06 mil. USD. La creșterea pasivelor au contribuit și cele sub formă de credite comerciale și avansuri, care s-au majorat cu 245,81 mil. USD și numerar și depozite – cu 68,70 mil. USD.

Poziția investițională internațională a Republicii Moldova, la 31.12.2022, a totalizat -6 041,22 mil. USD (sau -41,9 la sută raportat la PIB), soldul net debitor aprofundându-se față de situația la sfârșitul anului 2021 cu 15,8 la sută.

Poziția activelor financiare externe a totalizat 6 472,65 mil. USD, majorându-se cu 0,4 la sută de la începutul anului, iar a pasivelor – 12 513,87 mil. USD, în creștere cu 7,3 la sută. Raportul dintre poziția activelor și pasivelor externe a constituit 51,7 la sută (-3,6 p.p. față de situația de la finele anului 2021).

Datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut cu 8,0 la sută pe parcursul anului 2022 și la 31.12.2022 a totalizat 9 457,80 mil. USD, ceea ce constituie 65,6 la sută raportat la PIB (+1,6 p.p. față de 31.12.2021).

Cea mai mare parte a soldului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (72,4 la sută), care a constituit 6 842,99 mil. USD la 31.12.2022, majorându-se cu 9,3 la sută de la începutul anului 2022. Datoria externă pe termen scurt s-a majorat cu 4,7 la sută pe parcursul anului 2022 și la 31.12.2022 a constituit 2 614,81 mil. USD.

Datoria externă publică a reprezentat 34,5 la sută din totalul datoriei externe, însumând 3 263,61 mil. USD (+19,5 la sută de la începutul anului). Datoria externă privată s-a cifrat la 6 194,19 mil. USD, majorându-se față de 31.12.2021 cu 2,8 la sută.

Mai multe detalii pot fi găsite în materialul analitic integral pentru conturile internaționale (sus), precum și în materialele analitice separate pentru balanța de plăți, poziția investițională internațională și datoria externă, publicate pe pagina web oficială a BNM:


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).