Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2022

Conturile internaționale ale Republicii Moldova în anul 2021 (date trimestriale provizorii)          Conturile internaționale în anul 2021 (date trimestriale provizorii) – materialul analitic integral

          Panelul cu principalii indicatori ai conturilor internaționale

Buletin statistic nr. 1, 2022

Anexe


Conform datelor preliminare, deficitul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova, în anul 2021, s-a majorat substanțial comparativ cu cel înregistrat în anul 2020, atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB. Deficitul a constituit 1 590,13 mil. USD (din care în trimestrul IV 2021 -336,31 mil. USD), în creștere cu 78,2 la sută (în trimestrul IV 2021 creșterea fiind de 5,9 la sută). Raportat la PIB, contul curent a constituit -11,6 la sută (-3,9 p.p. față de anul 2020). Această dinamică a fost determinată de sporirea considerabilă a deficitului comerțului exterior cu bunuri (+35,4 la sută față de anul 2020) și de scăderea excedentului veniturilor primare, în timp ce balanțele veniturilor secundare și a serviciilor s-au îmbunătățit.

Deficitul comerțului cu bunuri înregistrat în balanța de plăți s-a majorat pe parcursul anului 2021 cu 35,4 la sută și a constituit 4 190,35 mil. USD (din care în trimestrul IV 2021 – 1 102,15 mil. USD. Această evoluție a fost cauzată de creșterea mai accentuată a importurilor de bunuri (+34,0 la sută, până la 6 752,60 mil. USD) decât a exporturilor (+31,8 la sută, până la 2 562,25 mil. USD).

La majorarea importurilor de bunuri până la 6 759,02 mil. USD, în anul 2021, au contribuit toate regiunile, în special, au crescut importurile din țările UE-27 cu 30,6 la sută (+813,09 mil. USD). Din punctul de vedere al structurii importurilor pe categorii de bunuri, majorarea a fost determinată de categoria “produse minerale”, al căror import a sporit cu 78,7 la sută comparativ cu anul 2020, pe seama majorării prețurilor produselor petroliere. 

De asemenea, în anul 2021, toate regiunile au contribuit și la majorarea exportului de bunuri până la  2 492,94 mil. USD, cea mai semnificativă creștere fiind către alte țări (+73,4 la sută ori +269,84 mil. USD). Din punctul de vedere al structurii exporturilor pe categorii de bunuri, majorarea a fost determinată de categoria “produse agroalimentare”, al căror export a crescut cu 32,0 la sută față de anul 2020, în special, pe seama majorării exporturilor de produse ale regnului vegetal (grâu și meslin, porumb, semințe de rapiță etc.).

Excedentul comerțului exterior cu servicii a crescut cu 19,7 la sută față de anul 2020 și a constituit 457,54 mil. USD (din care 107,03 mil. USD – în trimestrul IV 2021). Această dinamică a fost determinată de sporirea mai semnificativă a exporturilor de servicii, până la 1 634,55 mil. USD, față de importurile acestora, care au constituit 1 177,01 mil. USD. La majorarea exporturilor cea mai mare contribuție pozitivă a avut-o exportul serviciilor de călătorii (+8,0 p.p.), în timp ce la importul serviciilor cea mai semnificativă contribuție a fost a serviciilor de transport (+12,9 p.p.).

Scăderea excedentului veniturilor primare cu 3,5 la sută față de anul 2020, până la 376,85 mil. USD (din care 144,57 mil. USD în trimestrul IV 2021), a fost determinată de majorarea mai semnificativă a (+9,1 la sută, însumând 508,23 mil. USD) decât a intrărilor de venituri primare (+3,4 la sută până la 885,08 mil. USD). Remunerarea salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți a crescut cu 5,4 la sută, concomitent, s-au majorat  plățile din veniturile din investiții directe (+12,8 la sută).

Veniturile secundare au înregistrat o creștere a excedentului cu 23,6 la sută față de anul 2020, până la 1 765,83 mil. USD (din care 514,24 mil. USD – în trimestrul IV 2021). Transferurile personale primite din exterior de rezidenții moldoveni s-au majorat cu 15,5 la sută și au totalizat 1 220,83 mil. USD. Valoarea netă a asistenței tehnice, ajutorului umanitar și a granturilor primite în cadrul cooperării internaționale de toate sectoarele instituționale practic s-a dublat în anul 2021 și a constituit 349,02 mil. USD.

Contul de capital a consemnat un deficit de 50,96 mil. USD (din care 9,31 mil. USD – în trimestrul IV 2021), care s-a micșorat cu 22,4 la sută față de anul 2020, ceea ce a constituit -0,4 la sută relativ la PIB.

Suma soldurilor contului curent şi contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital ale rezidenţilor Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanţare externă a constituit 1 641,09 mil. USD, ceea ce reprezintă -12,0 la sută în raport cu PIB.

În anul 2021, contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 1 602,58 mil. USD (în trimestrul IV 2021 – 301,44 mil. USD), ca urmare a majorării nete a pasivelor rezidenților faţă de nerezidenți cu 1 147,14 mil. USD generate de tranzacţiile efective, precum și a scăderii nete a activelor financiare externe ale rezidenților cu 455,44 mil. USD.

Pasivele s-au majorat, în special, datorită angajamentelor sub formă de credite comerciale și avansuri, în valoare de 360,53 mil. USD, primite de la partenerii comerciali nerezidenți, a tragerilor nete de 301,20 mil. USD înregistrate la împrumuturile externe (trageri – 826,96 mil. USD, rambursări – 525,76 mil. USD). Administrația publică a contractat în anul 2021 împrumuturi externe noi în valoare de 378,82 mil. USD și a rambursat 141,18 mil. USD. Banca Națională a Moldovei a rambursat 45,57 mil. USD din împrumuturile contractate anterior de la FMI. Băncile licențiate au efectuat trageri nete în sumă de 45,07 mil. USD, iar celelalte sectoare – trageri nete de 64,06 mil. USD.

Angajamentele sub formă de investiții directe s-au majorat cu 244,76 mil. USD pe parcursul anului 2021, dinamică determinată de reinvestirea profiturilor în sumă de 123,05 mil. USD, de creșterea netă a participațiilor la capital și a acțiunilor în posesia nerezidenților cu 100,46 mil. USD, precum și de trageri nete de împrumuturi de la investitorii direcți din străinătate în sumă de 21,25 mil. USD.

Majorarea pasivelor, pe parcursul anului 2021, a fost favorizată și de alocarea de drepturi speciale de tragere, în valoare de 234,48 mil. USD (în trimestrul III 2021), de către Fondul Monetar Internațional în vederea combaterii crizei economice globale.

Diminuarea netă a activelor a fost determinată de scăderea cu 625,65 mil. USD a activelor sub formă de numerar și depozite (din care activele altor sectoare s-au redus cu 834,16 mil. USD, în timp ce activele băncilor licențiate s-au majorat cu 208,51 mil. USD). Concomitent, au crescut activele oficiale de rezervă ale BNM cu 205,78 mil. USD.

Partenerii comerciali nerezidenți au efectuat achitări nete în valoare de 49,77 mil. USD la creditele comerciale și avansurile acordate lor anterior de către rezidenții moldoveni. În același timp, au crescut activele externe ale rezidenților sub formă de împrumuturi – cu 15,80 mil. USD, iar activele externe ale rezidenților sub formă de investiții directe în străinătate - cu 5,88 mil. USD.

Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 31.12.2021, a constituit -5 660,97 mil. USD (sau 41,4 la sută relativ la PIB), soldul net debitor aprofundându-se față de sfârşitul anului 2020 cu 4,3 la sută. Soldul activelor financiare externe a însumat 6 266,44 mil. USD, în creștere cu 7,1 la sută de la începutul anului, iar a pasivelor - 11 927,41 mil. USD, majorându-se cu 5,7 la sută.

Creșterea poziției activelor  financiare s-a datorat altor schimbări (+1 018,95 mil. USD). Concomitent, fluxul negativ înregistrat în balanța de plăți (-455,44 mil. USD), fluctuația ratelor de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA (-147,44 mil. USD) și modificarea prețurilor instrumentelor financiare (-1,79 mil. USD) au influențat poziția activelor financiare în sensul scăderii.

Poziția activelor oficiale de rezervă, de asemenea, s-a majorat (+3,1 la sută) și a constituit 3 901,88 mil. USD la 31.12.2021, ceea ce corespunde tuturor criteriilor de suficiență: acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 5,9 luni de import efectiv); acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 142,2 la sută); acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 83,3 la sută); acoperirea a 100-150% din suma: 30% din datoria externă pe termen scurt + 15% din alte angajamente externe + 5% din M2 + 5% din exporturi de bunuri și servicii (au acoperit 199,2 la sută).

Majorarea soldului pasivelor a fost determinată de fluxul pozitiv înregistrat în balanța de plăți (+1 147,14 mil. USD). Fluctuația ratelor de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA (-414,56 mil. USD), modificarea prețurilor instrumentelor financiare (-67,58 mil. USD), precum și alte schimbări (-17,99 mil. USD) au dus la scăderea poziției pasivelor externe. Din punctul de vedere al structurii PII pe sectoare instituționale, BNM și societățile care acceptă depozite au înregistrat poziții nete creditoare, iar administrația publică și alte sectoare – poziții nete debitoare față de nerezidenți.

Evoluția poziției pasivelor a fost determinată de creșterea cu 9,2 la sută a angajamentelor sub formă de alte investiții și cu 1,1 la sută a celor sub formă de investiții directe. Poziția angajamentelor sub formă de alte investiții s-a majorat, în special, pe seama creșterii de 13,9 la sută, înregistrate la creditele comerciale și avansurile altor sectoare, precum și de  majorarea, de 2,3 ori a poziției drepturilor speciale de tragere, datorită fluxului din balanța de plăți (+234,48 mil. USD), care reprezintă alocările de DST de către FMI drept suport în combaterea crizei economice globale.

Poziția angajamentelor sub formă de investiții directe s-a majorat cu 1,1 la sută de la începutul anului 2021. Poziția investițiilor directe în capitalul propriu a totalizat 2 884,85 mil. USD (+2,6 la sută comparativ cu 31.12.2020), iar al instrumentelor de natura datoriei - 1 915,88 mil. USD (-1,0 la sută). În distribuția geografică a investițiilor directe sub formă de participații și acțiuni acumulate, investitorilor din ţările UE-27 (fără Marea Britanie) le-a revenit ponderea majoritară de 85,9 la sută, cei din CSI au deţinut o pondere de 0,8 la sută din totalul capitalului propriu acumulat, iar cei proveniți din alte ţări – de 13,3 la sută.

Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat pe parcursul anului 2021 cu 6,8 la sută și a totalizat 9 013,73 mil. USD la 31.12.2021, ceea ce constituie 65,9 la sută raportat la PIB (-7,3 p.p. față de 31.12.2020, datorită PIB-ului în creștere).

Cea mai mare parte a soldului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (69,6 la sută), care a constituit 6 269,54 mil. USD la finele anului 2021, fiind în creștere față de finele anului 2020 cu 4,3 la sută. Datoria externă pe termen scurt a crescut cu 13,1 la sută pe parcursul anului 2021 și a constituit 2 744,19 mil. USD la 31.12.2021.

Datoria externă publică a reprezentat 30,3 la sută din totalul datoriei externe și s-a majorat cu 12,4 la sută de la începutul anului, iar datoria externă privată a crescut cu 4,6 la sută față de 31.12.2020, având o pondere de 69,7 la sută din total.

Cea mai mare parte a datoriei externe - 63,4 la sută, la situația din 31.12.2021, îi revine datoriei sub formă de împrumuturi și alocări de DST, și titluri de angajamente, ceea ce constituie 5 711,02 mil USD (+4,3 la sută față de 31.12.2020). Conform situației din 31.12.2021, principalul creditor al statului este FMI cu 33,4 la sută, din totalul datoriei publice, urmat de Grupul Băncii Mondiale cu o pondere de 29,8 la sută și BEI cu 15,5 la sută.

Mai multe detalii pot fi găsite în materialul analitic integral pentru conturile internaționale (sus), precum și în materialele analitice separate pentru balanța de plăți, poziția investițională internațională și datoria externă, publicate pe pagina web oficială a BNM:

Balanța de plăți în anul 2021 (date trimestriale provizorii) 

Poziția investițională internațională la sfârșitul anului 2021 (date trimestriale provizorii) 

Datoria externă brută la sfârșitul anului 2021 (date trimestriale provizorii) 

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Balanța de plăți (MBP6)

Poziția investițională internațională (MBP6)

Datoria externă brută (MBP6)

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).