Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2022

Conturile internaționale ale Republicii Moldova în trimestrul I 2022 (date provizorii)          Conturile internaționale în trimestrul I 2022 (date provizorii) – materialul analitic integral

          Panelul cu principalii indicatori ai conturilor internaționale

Buletin statistic nr. 2, 2022

Anexe


Conform datelor preliminare, în trimestrul I 2022, deficitul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova, s-a majorat comparativ cu cel înregistrat în trimestrul I 2021, atât ca valoare absolută, cât și raportat la PIB. În valoare absolută, deficitul a constituit 532,37 mil. USD, fiind în creștere cu 54,2 la sută. Raportat la PIB, deficitul contului curent a fost de -17,1 la sută (față de -12,6 la sută în trimestrul I 2021). Această dinamică a fost determinată de reducerea considerabilă a excedentelor conturilor veniturilor primare și secundare, precum și de creșterea deficitului comerțului exterior cu bunuri, în timp ce balanța serviciilor s-a îmbunătățit.

Deficitul comerțului exterior cu bunuri înregistrat în balanța de plăți a constituit 974,25 mil. USD, majorându-se cu 7,8 la sută comparativ cu trimestrul I 2021, ca urmare a creșterii mai accentuate a importurilor de bunuri (+437,65 mil. USD) decât a exporturilor (+367,39 mil. USD).

Din punct de vedere geografic, creșterea exporturilor de bunuri a fost determinată de majorarea cu 88,9 la sută a exporturilor către țările UE-27, care au deținut o pondere de 64,5 la sută din total, iar din perspectiva structurii exportului pe categorii de bunuri, cea mai mare contribuție pozitivă a avut-o majorarea de 2,4 ori a exportului de produse agroalimentare, în special pe seama majorării exportului de porumb (+159,25 mil. USD), semințe de floarea-soarelui (+78,32 mil. USD) și ulei din semințe de floarea-soarelui (+75,07 mil. USD).

Din punct de vedere geografic, creșterea importului de bunuri (prețuri CIF) a fost determinată, în principal, de majorarea livrărilor din țările UE-27 (+28,9 la sută), deținând 52,6 la sută din totalul importurilor, iar din punctul de vedere al structurii pe categorii de bunuri, la creșterea importului a contribuit cel mai mult importul de produse minerale, care s-a majorat de 2,7 ori față de trimestrul I 2021, pe seama creșterii prețurilor produselor petroliere în măsură mai mare decât a volumelor fizice importate.

Excedentul comerțului exterior cu servicii a crescut cu 62,8 la sută față de trimestrul I 2021, și a totalizat 159,41 mil. USD. Evoluția a fost determinată de majorarea mai semnificativă a exporturilor de servicii (+33,3 la sută) decât a importurilor (+21,2 la sută). Majorarea exportului de servicii a fost favorizată de creșterea cu 73,6 la sută a serviciilor de călătorii, în special menționăm creșterea exportului serviciilor de călătorii personale de aproape 2,0 ori, până la valoarea de 117,02 mil. USD, inclusiv estimarea cheltuielilor și consumului refugiaților pe teritoriul Moldovei. În cazul importurilor majorarea a fost determinată de importul serviciilor de transport (+44,7 la sută).

Excedentul veniturilor primare, în trimestrul I 2022, a scăzut semnificativ comparativ cu perioada similară a anului precedent - de 8,5 ori sau până la 11,89 mil. USD. Această evoluție a fost determinată de micșorarea intrărilor de venituri primare cu 11,8 la sută, în timp ce ieșirile s-au majorat cu 46,3 la sută. Astfel, în cadrul intrărilor de venituri primare, diminuarea a fost cauzată în principal de scăderea cu 12,4 la sută a remunerării salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți, care a totalizat 202,03 mil. USD. În cadrul ieșirilor, majorarea a fost determinată de creșterea cu 73,9 la sută a veniturilor din investiții directe ce revin nerezidenților, în special, majorarea de 2,1 ori a profiturilor reinvestite, până la 125,32 mil. USD, față de 58,96 mil. USD în trimestrul I 2021.

Veniturile secundare au înregistrat o diminuare a excedentului cu 24,7 la sută, până la 270,58 mil. USD, pe seama majorării mai semnificative a ieșirilor (+2,7 ori), decât a intrărilor (+3,8 la sută). Transferurile personale primite din exterior de rezidenți au scăzut cu 8,8 la sută și au constituit 240,53 mil. USD, în timp ce ieșirile acestora s-au majorat de 3,2 ori, ca rezultat a instabilității din regiune, precum și a acordării de ajutoare refugiaților din Ucraina. Fluxul net pozitiv al asistenței tehnice, ajutorului umanitar și al granturilor primite în cadrul cooperării internaționale de toate sectoarele instituționale a crescut cu 48,8 la sută, comparativ cu perioada similară a anului 2021 și a totalizat 66,97 mil. USD.

Remiterile personale totale (suma remunerării nete a salariaților, a transferurilor personale și a celor de capital între gospodăriile casnice) primite de rezidenții Republicii Moldova în trimestru I 2022 s-au micșorat cu 9,4 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent și au constituit 428,35 mil. USD, ceea ce reprezintă 13,8 la sută raportat la PIB.

Contul de capital a consemnat un deficit de 7,01 mil. USD, care s-a micșorat cu 16,1 la sută față de trimestrul I 2021. Soldul contului de capital a fost determinat de creșterea cu 47,6 la sută a intrărilor de capital în sectorul privat, în timp ce asistența din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale a scăzut cu 34,0 la sută.

Suma soldurilor contului curent și contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacțiilor curente și de capital ale rezidenților Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanțare externă a constituit 539,38 mil. USD, ceea ce reprezintă 17,3 la sută în raport cu PIB.

În trimestrul I 2022, contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 601,53 mil. USD, ca urmare a majorării nete a pasivelor rezidenților față de nerezidenți cu 215,91 mil. USD, precum și a scăderii nete a activelor financiare externe ale rezidenților cu 385,62 mil. USD.

Diminuarea netă a activelor pe parcursul trimestrului I 2022 a fost determinată de micșorarea cu 444,96 mil. USD a activelor de rezervă ale BNM. Concomitent, s-au înregistrat creșteri la activele externe ale rezidenților sub formă de credite comerciale și avansuri - cu 27,69 mil. USD, investiții directe în străinătate - cu 16,91 mil. USD, numerar și depozite – cu 13,42 mil. USD, împrumuturi – cu 0,72 mil. USD și investiții de portofoliu – cu 0,60 mil. USD.

Pasivele nete s-au majorat în trimestrul I 2022 , în special grație intrărilor sub formă de investiții directe în sumă netă de 194,55 mil. USD. Acest flux a fost determinat în mare parte de reinvestirea profiturilor în sumă de 125,32 mil. USD, dar și de majorarea valorii nete a participațiilor la capital și a acțiunilor în proprietatea nerezidenților cu 38,23 mil. USD, precum și a datoriilor față de investitorii străini direcți - cu 31,00 mil. USD. La majorarea pasivelor au contribuit de asemenea și cele sub formă de credite comerciale și avansuri ale altor sectoare, care au crescut cu 32,10 mil. USD, numerar și depozite - s-au majorat cu 15,71 mil. USD, iar alte fluxuri financiare - cu 3,45 mil. USD.

În același timp, angajamentele externe nete sub formă de împrumuturi au scăzut cu 29,90 mil. USD (trageri - 70,97 mil. USD, rambursări – 100,87 mil USD).

Administrația publică a contractat împrumuturi externe noi în valoare de 24,93 mil. USD, iar rambursările efectuate au constituit 32,36 mil. USD. Banca Națională a Moldovei a rambursat 6,25 mil. USD din împrumuturile contractate anterior de la FMI. Băncile licențiate au efectuat trageri nete în sumă de 5,82 mil. USD, iar celelalte sectoare – rambursări nete de 22,04 mil. USD.

Poziția investițională internațională a Republicii Moldova, la 31.03.2022, a constituit -6 115,29 mil. USD (sau -43,6 la sută raportat la PIB), soldul net debitor aprofundându-se față de sfârșitul anului 2021 cu 8,0 la sută. Poziția activelor financiare externe a însumat 5 835,34 mil. USD, diminuându-se cu 6,9 la sută de la începutul anului, iar a pasivelor – 11 950,63 mil. USD, majorându-se cu 0,2 la sută. Raportul dintre poziția activelor și pasivelor externe a constituit 48,8 la sută (-3,7 p.p. față de situația de la finele anului 2021).

Din punctul de vedere al structurii pe categorii funcționale, diminuarea poziției activelor financiare externe pe parcursul trimestrului I 2022 a fost determinată de scăderea cu 12,0 la sută (-469,45 mil. USD) a poziției activelor de rezervă. Concomitent, pozițiile activelor sub formă de alte investiții s-au majorat cu 1,0 la sută, iar cele sub formă de investiții directe - cu 4,9 la sută.

Evoluția poziției pasivelor a fost determinată de creșterea cu 1,5 la sută a angajamentelor sub formă de investiții directe. Poziția investițiilor directe în capitalul propriu a totalizat 2 935,19 mil. USD (+1,7 la sută comparativ cu 31.12.2021), iar a instrumentelor de natura datoriei – 1 937,67 mil. USD (+1,1 la sută).

Componenta cu ponderea majoritară (59,0 la sută) în pasivele externe ale țării, alte investiții, s-a diminuat cu 0,7 la sută față de finele anului 2021, constituind 7 049,01 mil. USD. Alte investiții au constat în proporție de 58,8 la sută din împrumuturi, 32,2 la sută – credite comerciale și avansuri, 5,6 la sută - drepturi speciale de tragere, 2,2 la sută – numerar și depozite și 1,2 la sută – alte pasive.  

Datoria externă brută a Republicii Moldova, pe parcursul trimestrului I 2022, s-a diminuat neesențial (-0,3 la sută față de 31.12.2021) și a totalizat 8 986,79 mil. USD la 31.03.2022, ceea ce constituie 64,0 la sută raportat la PIB (-1,9 p.p. față de 31.12.2021, datorită PIB-ului în creștere).

Cea mai mare parte a soldului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (69,2 la sută), care a constituit 6 221,07 mil. USD la 31.03.2022, diminuându-se cu 0,8 la sută de la sfârșitul anului 2021. Datoria externă pe termen scurt a crescut cu 0,8 la sută pe parcursul trimestrului I 2022 și la 31.03.2022 a constituit 2 756,72 mil. USD.

Datoria externă publică a reprezentat 29,8 la sută din totalul datoriei externe, însumând 2 677,95 mil. USD (-1,9 la sută de la începutul anului). Datoria externă privată s-a cifrat la 6 308,84 mil. USD, majorându-se cu 0,4 la sută față de 31.12.2021.

Mai multe detalii pot fi găsite în materialul analitic integral pentru conturile internaționale (sus), precum și în materialele analitice separate pentru balanța de plăți, poziția investițională internațională și datoria externă, publicate pe pagina web oficială a BNM:


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).