• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.10.2013

Evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul II, 2013 (date provizorii)Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat în trimestrul II 2013 un deficit în valoare de 199.13 mil. USD, de 2.3 ori mai mare comparativ cu perioada similară a anului precedent. Această majorare a fost determinată de creşterea cu 14.5 la sută a deficitului din comerţul cu bunuri şi servicii, precum şi de diminuarea cu 2.1 la sută a excedentului din venituri şi transferuri curente. Datele comerţului exterior cu bunuri arată o creştere mai însemnată a importurilor – 8.2 la sută, decât a exporturilor – 0.4 la sută. Astfel, deficitul comercial înregistrat în balanţa de plăţi (preţuri FOB) s-a majorat cu 14.5 la sută comparativ cu cel din trimestrul II 2012 şi a constituit 788.14  mil. USD. Conform statisticii vamale, deficitul balanţei comerciale s-a majorat atât cu ţările UE – cu 11.3 la sută, cât şi cu ţările CSI – cu 41.8 la sută. Respectiva majorare a avut loc pe seama creşterii importurilor şi scăderii exporturilor.

Din punctul de vedere al structurii bunurilor comercializate, exporturile au fost în continuare dominate de livrările de produse agroalimentare, cărora le-a revenit o pondere de 33.3 la sută din total. Însă, valoarea acestora s-a diminuat cu 17.8 la sută faţă de trimestrul II 2012, în special pe seama scăderii exporturilor de uleiuri de floarea-soarelui cu 96.2 la sută. Exporturile de băuturi alcoolice au înregistrat o majorare cu 15.0 la sută. În structura importurilor, cea mai mare pondere – 19.7 la sută – a revenit tradiţional produselor minerale. Din acestea, peste 90 la sută reprezintă importurile de produse energetice şi electricitate, ce s-au majorat cu 13.9 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent. Volumul fizic al gazului natural importat în trimestrul II 2013 s-a majorat cu 1.6 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent, iar preţul mediu de achiziţie al gazului natural în trimestrul II 2013 s-a diminuat de la 398.01 USD până la 386.25 USD pentru o mie de metri cubi.
Conform clasificării după Marile Categorii Economice, importurile de bunuri de consum s-au majorat cu 9.3 la sută, de bunuri intermediare – cu 8.9 la sută, de bunuri de capital – cu 4.2 la sută.

Balanţa serviciilor a înregistrat o creştere cu 15.4 la sută a soldului deficitar, ce a fost determinată de majorarea - cu 10.6 la sută - a importurilor de servicii de transport. Soldul excedentar al veniturilor s-a diminuat cu 0.8 la sută, însumând 186.13 mil. USD. Veniturile nete spre plată din investiţii au fost evaluate la 21.97 mil. USD, majorându-se cu 4.7 la sută comparativ cu anul precedent, din care plăţile de dividende au constituit 58.02 mil. USD. Compensarea pentru munca rezidenţilor prestată nerezidenţillor a fost evaluată la 276.56 mil. USD, în creştere cu 8.9 la sută comparativ cu trimestrul II 2012. Excedentul înregistrat la transferuri curente s-a diminuat cu 2.7 la sută şi a reprezentat 21.6 la sută în raport cu PIB. Transferurile personale au crescut în valoare netă cu 6.5 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent şi au constituit 48.6 la sută din totalul transferurilor curente nete.

Contul de capital şi financiar al balanţei de plăţi s-a soldat în trimestrul II 2013 cu un excedent în valoare de 122.50 mil. USD. Excedentul s-a majorat comparativ cu trimestrul precedent ca rezultat al creşterii intrărilor nete înregistrate la investiţii directe şi la alte investiţii. Valoarea netă a investiţiilor străine directe intrate în economia naţională a fost evaluată la 65.91  mil. USD, majorându-se cu 15.6 la sută comparativ cu trimestrul I 2013. Intrările au constituit 80.39 mil. USD, din care 34.95 mil. USD – în capital social, determinate de investiţiile în alte sectoare, iar 31.65 mil. USD reprezintă împrumuturile intragrup. Ieşirile de capital aferente investiţiilor străine directe au fost evaluate la 14.48 mil. USD, determinate preponderent de rambursările de împrumuturi contractate anterior de la creditorii afiliaţi de peste hotare. Stocul de investiţii străine directe acumulat către sfârşitul trimestrului II 2013 a fost evaluat la 3,445.17 mil. USD, constituit din: participaţii la capitalul social şi venit reinvestit în valoare de 2,644.16 mil. USD şi împrumuturi intragrup (alt capital) – 801.01 mil. USD.

Din totalul împrumuturilor externe valorificate – 181.26 mil. USD – cea mai mare parte au constituit-o împrumuturile pe termen lung – 156.43 mil. USD, iar cele pe termen scurt au însumat 24.83 mil. USD. Banca Naţională a Moldovei nu a efectuat trageri de împrumuturi externe şi a rambursat 6.56 mil. USD din împrumuturile contractate anterior. Guvernul (fără întreprinderile de stat) a valorificat noi împrumuturi în sumă totală de 25.31 mil. USD de la: Banca Europeană de Investiţii (10.10 mil. USD), Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (5.75 mil. USD), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (5.47 mil. USD), Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (3.84 mil. USD) şi alţi creditori. Rambursările efectuate de Guvern au constituit 9.00 mil. USD. Rambursările nete de împrumuturi externe efectuate de bănci şi agenţii economici din alte sectoare pe parcursul trimestrului II 2013 au constituit 14.71 mil. USD. Băncile licenţiate au împrumutat din exterior 104.83 mil. USD, rambursând 83.13 mil. USD. Agenţii economici din alte sectoare au valorificat împrumuturi din exterior în sumă de 51.12 mil. USD şi au rambursat 87.53 mil. USD, conform orarului.

Alte pasive (arierate şi alte angajamente externe neonorate) s-au diminuat pe parcursul trimestrului II 2013 cu 38.87 mil. USD, în urma achitării arieratelor generate de importul de resurse energetice.
Activele oficiale de rezervă ale statului la sfârşitul lunii iunie 2013 au constituit 2,466.60 mil. USD, diminuându-se cu 2.48 mil. USD pe parcursul trimestrului. Diminuarea a fost determinată de tranzacţiile efective în volum net de 13.84 mil. USD şi de reevaluarea activelor din portofoliu (-5.86 mil. USD). Totodată, rezervele au fost influenţate în sensul creşterii de aprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA (+17.22 mil. USD).

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova la sfârşitul trimestrului II 2013 a rămas net debitoare şi a constituit 5,450.73 mil. USD: activele externe au însumat 3,283.90.36 mil. USD, în creştere cu 0.6 la sută, iar pasivele – 8,734.63 mil. USD, în creştere cu 1.4 la sută.

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 30.06.2013 a înregistrat 6,016.54 mil. USD, majorându-se cu 0.5 la sută pe parcursul trimestrului. Datoria publică şi public garantată s-a majorat cu 1 la sută şi a însumat 1,725.31 mil. USD, ceea ce reprezintă 28.7 la sută din totalul datoriei externe. Datoria privată negarantată s-a majorat cu 0.3 la sută şi a totalizat 4,291.23 mil. USD.

Detaliile privind evoluţia balanţei de plăţi şi a datoriei externe pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională şi anul 2000 pentru datoria externă:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).