• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2014

Evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul I, 2014 (date provizorii)Relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova în primul trimestru al anului 2014 au evoluat în condiţiile deprecierii leului moldovenesc faţă de euro şi faţă de dolarul SUA, ale creşterii înregistrate în sectorul real al economiei interne (PIB a crescut faţă de trimestrul I, 2013 cu 3.6 la sută în termeni reali) şi ale majorării ratei inflaţiei în luna martie faţă de decembrie 2013 cu 1.6 la sută. Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit în valoare de 95.34 mil. USD, cu 17.4 la sută mai mic faţă de primul trimestru al anului precedent. Deficitul contului curent a constituit 5.9 la sută din PIB, comparativ cu 7.1 la sută în anul 2013. Excedentul veniturilor şi transferurilor curente a acoperit deficitul comerţului exterior cu bunuri şi servicii în proporţie de 84.6 la sută.
Deficitul comerţului cu bunuri şi servicii (618.46 mil. USD) a scăzut cu 2.0 la sută faţă de trimestrul I al anului 2013, atât exportul cât şi importul înregistrând diminuări similare (cu 2.1 la sută). Indicele acoperirii importurilor de bunuri şi servicii cu exporturi a constituit 56.5 la sută.

În trimestrul I, 2014 volumul comerţului exterior cu bunuri (FOB-FOB) a constituit 1,769.83 mil. USD, diminuându-se cu 2.9 la sută comparativ cu trimestrul I, 2013. Exportul de bunuri în valoare de 574.60 mil. USD a scăzut cu 3.9 la sută, iar importul de bunuri (1195.23 mil. USD) cu 2.4 la sută, balanţa comercială înregistrând ca şi în perioadele precedente un sold deficitar de 620.63 mil. USD. Raportat la PIB, soldul deficitar al balanţei comerciale a constituit 38.7 la sută, fiind similar celui din trimestrul I, 2013.
În trimestrul I, 2014, indicele raportului de schimb brut a fost de 106.0 la sută, relevând o creştere a volumului fizic al exportului cu 6.0 la sută, pe când volumul fizic al importului a rămas la nivelul anului precedent. Indicele raportului de schimb net a constituit 93.9 la sută, în condiţiile în care preţurile bunurilor exportate s-au diminuat cu 8.0 la sută, iar preţurile bunurilor importate cu 2.0 la sută.

Exportul de bunuri s-a diminuat faţă de acelaşi trimestru din anul precedent ca urmare a descreşterii exportului în Rusia (preponderent din contul exportului de băuturi alcoolice) şi în Ucraina (seminţe de floarea-soarelui). A crescut însă semnificativ exportul în UE (cu 22.0 la sută). Astfel, ţărilor Uniunii Europene le revine 55.6 la sută din totalul exporturilor, ţărilor CSI – 31.6 la sută, restul revenindu-le altor ţări. Principalele pieţe de desfacere pentru bunurile din Republica Moldova au fost Rusia, România, Italia, Germania, Ucraina, Marea Britanie, Turcia, Belarus, Polonia, Franţa, unde au fost livrate bunuri în proporţie de 78.4 la sută din totalul exporturilor. Din ţările Uniunii Europene s-au importat 52.1 la sută din valoarea totală de bunuri procurate, din ţările CSI – 32.6 la sută, iar din alte ţări – 15.3 la sută. Principalii furnizori de bunuri pentru Republica Moldova au fost România, Rusia, Ucraina, Germania, Turcia, Italia, China, Belarus, Polonia, Ungaria, valoarea cumulată a importurilor din aceste ţări constituind 80.6 la sută din total.

Potrivit datelor statisticii vamale, în structura pe categorii de bunuri a exporturilor, produsele agroalimentare deţin în continuare ponderea majoră, de 44.9 la sută, însumând 257.29 mil. USD, din care: fructe comestibile şi nuci – 48.68 mil. USD; cereale – 41.99 mil. USD; seminţe şi fructe oleaginoase -  41.96 mil. USD; băuturi alcoolice – 40.93 mil USD (din care: vin din struguri proaspeţi – 23.72 mil. USD); uleiuri din seminţe de floarea-soarelui – 29.18 mil. USD. Alte categorii de bunuri exportate au fost: materiale textile şi articole din acestea – 81.45 mil. USD; maşini şi aparate – 73.85 mil. USD (din care fire, cabluri şi alte conductoare electrice – 51.44 mil. USD); medicamente – 36.47 mil. USD; mobilă – 26.07 mil. USD etc. Exporturile de băuturi alcoolice s-au diminuat cu 28.2 la sută comparativ cu trimestrul I, 2013, însumând 40.93 mil. USD pe seama scăderii semnificative (98.3 la sută) până la 0.3 mil. USD a exporturilor de băuturi alcoolice spre Rusia şi cu 51.9 la sută a exporturilor spre Ucraina. 

În structura importurilor, produselor minerale le revine în continuare o pondere semnificativă, de 24.7 la sută din totalul importurilor, acestea însumând 300.91 mil. USD, din care: uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase – 172.03 mil. USD; gaz de sondă şi alte hidrocarburi gazoase – 110.58 mil. USD. Printre alte categorii de mărfuri cu ponderi semnificative în totalul importurilor se numără: produse agroalimentare – 176.62 mil. USD; maşini şi aparate – 171.93 mil. USD; produse chimice – 148.56 mil. USD; materiale textile – 84.28 mil. USD; vehicule terestre – 77.51 mil. USD. Conform clasificării după Marile Categorii Economice, 49.8 la sută din totalul importurilor reprezintă bunurile intermediare, utilizate la fabricarea altor bunuri (ponderea în total diminuându-se cu 1.3 p.p. comparativ cu trimestrul I, 2013); 27.6 la sută revin bunurilor de consum (-0.3 p.p.), iar 10.5 la sută – bunurilor de capital (+1.7 la sută).

Excedentul contului serviciilor (2.17 mil. USD), comparativ cu deficitul înregistrat în trimestrul I, 2013 (4.25 mil. USD), s-a datorat creşterii cu 2.7 la sută a exportului faţă de scăderea uşoară (cu 0.2 la sută) a importurilor. A crescut exportul serviciilor de informatică şi informaţionale, precum şi a altor servicii de afaceri. Serviciile prestate nerezidenţilor au fost evaluate la 229.75 mil. USD (în creştere cu 2.7 la sută), iar a celor primite de la nerezidenţi – 227.58 mil. USD (în diminuare cu 0.2 la sută). Serviciile de transport, care deţin o pondere semnificativă atât în valoarea exporturilor de servicii, cât şi în cea a importurilor, au înregistrat o diminuare a soldului deficitar cu 69.7 la sută. Serviciilor de transportare a mărfurilor le revine ponderea majoră în totalul serviciilor de transport (la export - 70.1 la sută, la import - 69.4 la sută).  Serviciile de călătorii prestate nerezidenţilor au însumat 50.04 mil. USD (ponderea de 74.2 la sută le revine călătoriilor personale), iar cele primite de la nerezidenţi – 76.76 mil. USD (călătoriile personale constituie 55.5 la sută). Valoarea excedentului înregistrat la venituri a constituit 173.05 mil. USD, diminuându-se cu 8.8 la sută comparativ cu trimestrul I, 2013, intrările de venituri fiind evaluate la 214.03 mil. USD (în diminuare cu 3.8 la sută), iar ieşirile – la 40.98 mil. USD (în creştere cu 25.1 la sută).

Compensarea pentru muncă şi transferurile personale primite din străinătate de către rezidenţi au însumat 388.01 mil. USD (în descreştere cu 2.7 la sută faţă de perioada similară a anului 2013), din care cele din CSI s-au micşorat cu 9.3 la sută, din restul lumii s-au majorat cu 9.0 la sută. Raportate la PIB, compensarea pentru muncă şi transferurile personale primite din străinătate de către rezidenţi au constituit 24.2 la sută, faţă de 24.7 la sută în trimestrul I, 2013.

Veniturile nete din investiţii au fost evaluate la 18.70 mil. USD, majorându-se cu 19.2 la sută comparativ cu anul precedent. Agenţii economici autohtoni au distribuit către plată investitorilor străini dividende în sumă totală de 14.61 mil. USD, de 2.2 ori mai mult decât în trimestrul I, 2013. Transferurile curente au înregistrat un excedent în valoare de 350.07 mil. USD, ceea ce reprezintă 21.8 la sută în raport cu PIB. Intrările s-au majorat cu 7.9 la sută, însumând 385.53 mil. USD, iar ieşirile – cu 14.2 la sută, până la 35.46 mil. USD.
Asistenţa tehnică acordată Republicii Moldova de către organismele internaţionale şi guvernele străine în formă de granturi şi consultanţă a fost evaluată la 63.64 mil. USD, majorându-se cu 31.3 la sută.

Contul de capital şi financiar al balanţei de plăţi a înregistrat în trimestrul I, 2014 o creştere cu 6.9 la sută comparativ cu trimestrul I, 2013, atingând valoarea de 137.50 mil. USD. Contul de capital în trimestrul I, 2014 s-a soldat cu ieşiri nete de 12.93 mil. USD, determinate de transferurile persoanelor care pleacă la trai permanent peste hotare. Excedentul contului financiar a constituit 150.43 mil. USD, ceea ce arată majorarea intrărilor financiare nete cu 8.8 la sută faţă de anul precedent.

Intrările nete de investiţii străine directe în economia naţională în ianuarie-martie au constituit 16.88 mil. USD, cu 68.0 la sută mai puţin decât în primul trimestru al anului  2013. Investitorii străini direcţi şi-au majorat participarea în capitalul social cu 42.79 mil. USD în valoare netă, din care 53.0 la sută au fost înregistrate în sectorul bancar. Împrumuturile intragrup au înregistrat ieşiri nete în sumă de 17.24 mil. USD. Stocul de investiţii străine directe acumulat către sfârşitul lunii martie 2014 a fost evaluat la 3,677.57 mil. USD, din care participaţiile la capitalul social şi venitul reinvestit deţin o pondere de 74.4 la sută (împrumuturile intragrup (alt capital) – 25.6 la sută).  În distribuţia geografică a capitalului social acumulat, investitorilor din ţările UE le-a revenit ponderea majoră de 52.8 la sută, care s-a majorat pe parcursul trimestrului cu 0.3 puncte procentuale datorită investiţiilor provenite din Italia, Germania, România.  Investitorii din ţările CSI au deţinut o pondere de 11.4 la sută din totalul capitalului social acumulat,  cei din alte ţări – 35.8 la sută.

Împrumuturile externe valorificate în trimestrul I, 2014 au alcătuit 97.67 mil. USD, în descreştere faţă de trimestrul I 2013 cu 22.3 la sută şi cu 39.2 la sută comparativ cu trimestrul precedent, din care: pe termen lung – 95.63 mil. USD, pe termen scurt – 2.04 mil. USD. Pe parcursul trimestrului I al anului 2014 au fost rambursate împrumuturi în valoare de 96.62 mil. USD, cu 23.6 la sută mai mult decât în trimestrul I, 2013. În totalul împrumuturilor rambursate ponderea majoritară de 42.9 la sută e deţinută de alte sectoare (bancar – de 30.3 la sută, guvernamental – de 19.7 la sută şi autorităţi monetare – de 7.1 la sută). Banca Naţională a Moldovei a rambursat 6.87 mil. USD din împrumuturile FMI contractate anterior. Guvernul, inclusiv administraţia publică locală, a valorificat noi împrumuturi în sumă totală de   23.51 mil. USD de la Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (8.68 mil. USD), Banca Europeană pentru Investiţii (5.52 mil. USD), UniCredit Austria (4.59 mil. USD), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (3.60 mil. USD), Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (1.13 mil. USD) şi alţi creditori. Sectorul respectiv a rambursat împrumuturi în valoare de 19.08 mil. USD, ele fiind efectuate în termen.
Împrumuturile externe primite de sectorul bancar şi alte sectoare au scăzut de 1.6 ori comparativ cu trimestrul I, 2013. Băncile licenţiate au împrumutat din exterior 20.82 mil. USD, rambursând conform orarului 29.25 mil. USD. Agenţii economici din alte sectoare au valorificat împrumuturi din exterior în sumă de 53.34 mil. USD. Conform orarului urmau să fie rambursate împrumuturi în valoare de 41.42 mil. USD, efectiv au fost achitate 36.31 mil. USD

Activele oficiale de rezervă ale statului pe parcursul trimestrului I, 2014 s-au diminuat cu 95.96 mil. USD (dinamică calculată la rata medie trimestrială). La situaţia din 31 martie 2014 stocul activelor oficiale de rezervă ale statului a atins valoarea de 2,727.01 mil. USD, ceea ce acoperă 5.1 luni de import de bunuri şi servicii. Raportul dintre stocul activelor oficiale de rezervă şi datoria externă pe termen scurt a constituit 109.8 la sută, în scădere faţă de începutul anului cu 11.7 p.p.

Poziţia investiţională internaţională a ţării la sfârşitul trimestrului I,  2014 a rămas net debitoare,  majorându-se până la 5,482.43 mil. USD: stocul activelor externe însumând 4,084.06 mil. USD (a crescut pe parcursul trimestrului  cu 1.0 la sută), iar obligaţiunile în valoare de 9,566.49 mil. USD s-au majorat cu 1.9 la sută. Stocul obligaţiunilor faţă de nerezidenţi a depăşit stocul creanţelor externe de 2.3 ori.

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 31 martie 2014 a înregistrat 6,754.03  mil. USD, în creştere faţă de 31.12.2013 cu 2.1 la sută. Datoria publică şi public garantată reprezintă 26.3 la sută din totalul datoriei, însumând 1,775.35 mil. USD. Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,978.68 mil. USD, din care cea pe termen scurt, mai vulnerabilă la riscuri externe, reprezintă 49.9 la sută.

Detaliile privind evoluţia conturilor internaţionale (balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională şi datoria externă) pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Balanța de plăți pentru trimestrul I, 2014 (date provizorii)

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului I, 2014 (date provizorii)

Datoria externă la sfârșitul trimestrului I, 2014

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională şi anul 2000 pentru datoria externă:

Balanța de plăți

Poziţia investiţională internaţională

Datoria externă a RM

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).