• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2016

Evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul III 2016 (date provizorii)I. Precizări metodologice generale

Pentru trimestrul III 2016 și perioadele precedente au fost compilate două variante ale balanţei de plăţi: conform noilor cerinţe ale standardului MBP6 şi conform cerinţelor standardului MBP5.

De asemenea, au fost compilate două variante ale datoriei externe: conform MBP5 și MBP6. Stocul total al datoriei externe brute calculate conform noului standard este același ca și conform MBP5, dar cu un șir de schimbări în structură. În particular, datoriile istorice pentru importuri de resurse energetice au fost incluse în datoria pe termen lung (nu în datoria pe termen scurt, ca în conformitate cu MBP5).

Comentariile analitice se prezintă pentru balanţa de plăţi și datoria externă calculată după noua metodologie (MBP6). În acelaşi timp, au fost suplimentar analizați şi unii indicatori ai balanţei de plăţi calculaţi conform MBP5. Modificările conceptuale majore sunt prezentate în anexa la materialele analitice „Modificări metodologice conceptuale”.

Statistica poziţiei investiţionale internaţionale se prezintă conform MBP5.

II. Principalele evoluții ale conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul III 2016

În trimestrul III 2016 soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 97.16 mil. USD, în descreștere cu 17.0 la sută față de cel consemnat în trimestrul III 2015. Raportat la PIB, acesta a constituit 4.8 la sută și s-a redus cu 1.4 puncte procentuale comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Îmbunătățirea s-a datorat scăderii deficitului în comerțul exterior cu bunuri și servicii (-8.6 la sută), majorării excedentului înregistrat la veniturile secundare (+3.5 la sută), în timp ce scăderea excedentului veniturilor primare (-24.4 la sută) a influențat contul curent în sensul deteriorării.

Componenta determinantă a contului curent – deficitul comerţului cu bunuri (535.02 mil. USD) – s-a diminuat cu 3.1 la sută, deoarece exporturile s-au majorat mai substanțial (cu 58.54 mil. USD) decât importurile (cu 41.23 mil. USD). Exportul de bunuri s-a cifrat la 392.50 mil. USD, importul – la 927.52 mil. USD.

Exporturile de bunuri ale Republicii Moldova s-au majorat cu 17.5 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015 din cauza creșterii volumelor fizice, în timp ce prețurile la bunurile exportate au scăzut. Exporturile în UE s-au majorat cu 34.5 la sută, în CSI – s-au diminuat cu 9.7 la sută. Exporturile de bunuri au fost în continuare dominate de produsele agroalimentare (58.1 la sută din total). În cadrul acestora, exportul total de băuturi alcoolice s-a majorat faţă de aceeași perioadă a anului precedent cu 11.6 la sută.

Deși prețurile bunurilor importate au scăzut, în medie, în special grație diminuării prețurilor la petrol, valoarea totală a importurilor de bunuri în Republica Moldova s-a majorat cu 4.7 la sută comparative cu trimestrul III 2015, ca rezultat al creșterii volumelor fizice. Importurile din UE s-au majorat cu 3.8 la sută, din CSI – cu 8.0 la sută. În structura importurilor de bunuri au predominat importurile de mașini și aparate (15.8 la sută din total), urmate de produsele minerale și produsele agroalimentare.

Majorarea soldului pozitiv al balanţei serviciilor cu 93.9 la sută comparativ cu trimestrul III 2015, până la 57.06 mil. USD, a rezultat din creșterea exporturilor cu 12.1 la sută. Creșteri semnificative au fost înregistrate la exporturile de servicii de călătorii (cu 25.4 la sută) și servicii de transport (cu 11.8 la sută).

Excedentul veniturilor primare a scăzut în trimestrul III 2016 cu 24.4 la sută față de aceeași perioadă a anului precedent, până la 106.11 mil. USD, urmare a scăderii remunerării salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți cu 2.7 la sută, dar mai considerabil ca rezultat al majorării ieșirilor, în special a veniturilor către plată investitorilor străini direcți (cu  96.3 la sută).

Soldul pozitiv al veniturilor secundare s-a majorat cu 3.5 la sută, până la 274.69 mil. USD, în special în urma majorării intrărilor de transferuri curente diverse.

Contul de capital a înregistrat un deficit de 17.42 mil. USD (față de excedentul de 10.03 mil. USD înregistrat în trimestrul III 2015), în mare parte din cauza micșorării volumului de granturi pentru finanţarea proiectelor investiţionale, primite din exterior de administraţia publică (de la 29.44 mil. USD în trimestrul III 2015 la 0.80 mil. USD în iulie-septembrie 2016), în timp ce soldul transferurilor de capital ale sectorului privat a rămas practic constant.

Suma soldurilor contului curent şi contului de capital denotă faptul că, drept rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital ale rezidenţilor Republicii Moldova cu străinătatea, economia națională s-a confruntat cu necesitatea de finanţare externă în sumă de 114.58 mil. USD, ceea ce reprezintă 5.7 la sută în raport cu PIB, la fel ca în trimestrul III 2015.

Contul financiar s-a soldat cu intrări nete în valoare de 68.93 mil. USD, ca rezultat al majorării nete a pasivelor economiei naționale faţă de străinătate cu 223.32 mil. USD în urma tranzacţiilor efective, în pofida majorării nete a activelor financiare externe ale rezidenților cu 154.39 mil. USD.

Principala sursă de acoperire a necesarului net de finanțare în trimestrul III 2016 au fost activele sub formă de numerar și depozite în valută ale agenților economici rezidenți și ale populației (care au scăzut cu 184.43 mil. USD, alimentând piața valutară internă), în timp ce activele oficiale de rezervă s-au majorat cu 281.88 mil. USD în urma tranzacțiilor efective. La acoperirea necesarului de finanțare au contribuit, de asemenea, intrările nete de capital sub formă de credite comerciale și avansuri (43.13 mil. USD), precum și investițiile străine directe.

Valoarea participațiilor la capital și a acțiunilor (altele decât reinvestirea profiturilor) în posesia nerezidenților a crescut, pe parcursul trimestrului III 2016, în urma tranzacţiilor efective cu 17.42 mil. USD, reinvestirea profiturilor a constituit 58.46 mil. USD, totodată fiind înregistrate rambursări nete de datorii față de investitorii străini direcți în sumă de 8.04 mil. USD.

Pasivele sub formă de împrumuturi externe au înregistrat trageri nete în valoare de 51.37 mil. USD (trageri – 137.11 mil. USD, rambursări – 85.74 mil. USD). Tragerile noi de împrumuturi pe termen lung au constituit 130.91 mil. USD, rambursările de împrumuturi pe termen lung au însumat 85.39 mil. USD. Administrația publică, inclusiv cea locală, a contractat împrumuturi externe noi în valoare de 106.16 mil. USD, principalii creditori fiind: guvernul României – 67.99 mil. USD, Banca Europeană de Investiții – 16.28 mil. USD, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 9.50 mil. USD etc.

Se remarcă încetarea retragerii de către nerezidenți a depozitelor din sistemul bancar național (pe parcursul trimestrului III 2016 băncile licențiate au atras de la nerezidenți depozite în valoare netă de 4.84 mil. USD).

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova (conform MBP5) la 30.09.2016 a rămas net debitoare şi a constituit -5,956.69 mil. USD, soldul negativ majorându-se cu 2.1 la sută față de cel înregistrat la finele trimestrului II 2016: activele externe însumând 3,320.44 mil. USD, iar pasivele – 9,277.13 mil. USD.

Deteriorarea poziţiei investiţionale internaţionale cu 120.28 mil. USD pe parcursul trimestrului III 2016 a fost determinată de tranzacțiile nete cu nerezidenții (-68.93 mil. USD), de fluctuația ratei de schimb a valutelor originale față de dolarul SUA (-23.70 mil. USD), de schimbările de preț (-2.15 mil. USD), și de alte schimbări (-25.50 mil. USD).

Ponderea cea mai mare în stocul de active financiare externe este deținută în continuare de activele de rezervă (64.7 la sută). Stocul activelor oficiale de rezervă a crescut cu 14.5 la sută pe parcursul trimestrului III 2016 și a constituit 2,146.72 mil. USD la 30.09.2016, revenind la nivelul anului 2014. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență: acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 6.0 luni); acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 135.9 la sută); acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 93.4 la sută) etc.

În structura pasivelor externe, alte investiții continuă să dețină ponderea majoră de 60.2 la sută (+3.0 la sută comparativ cu finele trimestrului precedent), urmate de investițiile directe cu o pondere de 38.5 la sută, (+2.2 la sută față de finele trimestrului II 2016).

Stocul angajamentelor faţă de investitorii străini direcţi a fost evaluat la 3,575.20 mil. USD, din care capitalul social și venitul reinvestit dețin o pondere de 75.0 la sută, iar împrumuturile intra-grup (alt capital) – 25.0 la sută.

În distribuția geografică a capitalului social acumulat, investitorilor din țările UE le-a revenit ponderea majoritară – 52.9 la sută. Investitorii direcți din țările CSI au deținut o pondere de 10.9 la sută din totalul capitalului social acumulat, cei proveniți din alte țări dețin investiții în proporție de 36.2 la sută.

Conform repartiției stocului de ISD sub formă de capital social pe ramuri ale economiei (din 30.09.2016), principala activitate economică care a beneficiat de investiții străine rămâne industria prelucrătoare (24.0 la sută), urmată de activitățile financiare (23.8 la sută).

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 30.09.2016 a înregistrat 6,510.49 mil. USD, majorându-se pe parcursul trimestrului III 2016 cu 2.6 la sută. Datoria publică şi public garantată a reprezentat 27.3 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1,776.96 mil. USD, majorându-se pe parcursul trimestrului cu 4.2 la sută. Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,733.53 mil. USD, în creştere cu 2.0 la sută de la finele trimestrului precedent. Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (75.7 la sută). Ponderea creditorilor organizații internaționale și guverne străine în stocul datoriei externe a Republicii Moldova sub formă de împrumuturi şi alocări de DST a constituit 43.2 la sută.

 

Mai multe detalii privind evoluţia conturilor internaţionale pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Conturile internaționale pentru trimestrul III 2016 (date provizorii)

Balanța de plăți pentru trimestrul III 2016 (date provizorii)

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului III 2016 (date provizorii) 

Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului III 2016 (date provizorii) 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și cu anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională şi anul 2001 pentru datoria externă.

Balanța de plăți

Poziția investițională internațională

Datoria externă