• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.06.2018

Evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul I 2018, date provizoriiÎn trimestrul I 2018, contul curent s-a deteriorat de la un deficit de 7.2 la sută relativ la PIB, înregistrat în trimestrul I 2017, până la un deficit de 8.5 la sută, ceea ce reflectă tendința de aprofundare a deficitului comercial. În termeni absoluți, soldul contului curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 189.96 mil. USD, ce s-a aprofundat cu 51.2 la sută față de cel consemnat în primul trimestru al anului 2017.

Deficitul comerţului cu bunuri a constituit 683.81 mil. USD (30.5 la sută relativ la PIB), aprofundându-se cu 30.9 la sută comparativ cu trimestrul I 2017, deoarece importurile, susținute de aprecierea leului moldovenesc, au crescut mai mult (+28.7 la sută) decât exporturile (+25.8 la sută).

Exporturile au fost influențate pozitiv de cererea din partea principalelor țări-partenere (atât a celor din CSI, cât și a celor din UE), care au înregistrat creșteri economice. În exporturile de bunuri au predominat tradițional produsele agroalimentare (în creștere cu 32.5 la sută comparativ cu trimestrul I 2017) cu o pondere de 60.5 la sută din total. În cadrul acestora, exportul total de băuturi alcoolice s-a majorat faţă de aceeași perioadă a anului 2017 cu 30.2 la sută. Exporturile de bunuri au crescut atât ca volum fizic (+15.1 la sută față de trimestrul I 2017), cât și ca urmare a creșterii prețurilor la bunurile exportate (+11.5 la sută).

Majorarea importurilor a fost condiționată, în principal, de creșterea consumului final al gospodăriilor populației. De asemenea, la majorarea importurilor a contribuit și înviorarea activității investiționale, ceea ce s-a manifestat prin creșterea importurilor de bunuri de capital și intermediare. În structura importurilor de bunuri au predominat, cu o pondere de 19.1 la sută, produsele minerale (în creștere cu 28.9 la sută comparativ cu trimestrul I 2017), urmate de produsele agroalimentare. Volumul fizic al bunurilor importate a sporit cu 11.9 la sută față de trimestrul I 2017, iar prețurile acestora – cu 15.0 la sută (în special ca rezultat al creșterii prețurilor la produsele petroliere). Prețurile bunurilor importate au crescut cu un ritm mai accelerat decât prețurile bunurilor exportate, ca urmare, raportul de schimb în comerțul exterior cu bunuri s-a înrăutățit.

Majorarea soldului pozitiv al balanţei serviciilor până la 75.54 mil. USD (3.4 la sută relativ la PIB) a fost determinată de creșterea, în raport cu trimestrul I 2017, a exporturilor cu 23.2 la sută, în timp ce importurile de servicii s-au majorat cu 21.1 la sută. În cadrul exporturilor, s-au majorat semnificativ exporturile de servicii de călătorii (cu 31.1 la sută), de transport (cu 12.3 la sută, în legătură cu creșterea volumului comerțului exterior cu bunuri), de prelucrare a materiei prime (+24.7 la sută), precum și de servicii de informatică (+47.4 la sută). Majorarea importurilor de servicii, de asemenea, a rezultat, preponderent, din creșterea importurilor de servicii de călătorii (+16.0 la sută), precum și de transport (+21.9 la sută).

Excedentul veniturilor primare a crescut în trimestrul I 2018 cu 32.1 la sută față de perioada similară a anului precedent, până la 135.48 mil. USD (6.0 la sută relativ la PIB). Remunerarea salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți s-a majorat cu 17.4 la sută, până la nivelul de 206.65 mil. USD. Concomitent, ieșirile de venituri primare din investiții (spre plată în favoarea nerezidenților) au rămas practic neschimbate (61.96 mil. USD), ceea ce a determinat majorarea surplusului veniturilor primare.

Soldul pozitiv al veniturilor secundare a constituit 282.83 mil. USD (12.6 la sută relativ la PIB), majorându-se cu 19.7 la sută comparativ cu trimestrul I 2017, în cea mai mare parte grație creșterii transferurilor personale primite din exterior de rezidenții moldoveni (+17.0 la sută). Volumul asistenței tehnice și al granturilor primite de toate sectoarele în cadrul cooperării internaționale s-a majorat cu 11.3 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent și a totalizat 32.63 mil. USD.

Remiterile personale totale (suma remunerării nete a salariaților, a transferurilor personale și a celor de capital între gospodăriile casnice) primite de rezidenții Republicii Moldova au constituit 392.00 mil. USD sau 17.5 la sută în raport cu PIB (în scădere față de trimestrul I 2017 relativ la PIB, dar în creștere ca valoare absolută cu 16.6 la sută). Majorarea remiterilor personale a fost determinată, preponderent, de creșterea fluxurilor din țările UE (+31.1 la sută față de trimestrul I 2017), dar și de sporirea remiterilor primite din alte țări.

Contul de capital a consemnat un sold negativ de 7.27 mil. USD, neschimbat față de trimestrul I 2017, determinat de ieșirile nete de capital înregistrate de sectorul privat (-11.28 mil. USD), în timp ce intrările de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale a constituit 4.01 mil. USD.

Suma soldurilor contului curent şi contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital ale rezidenţilor Republicii Moldova cu nerezidenții, economia națională s-a confruntat cu necesitatea de finanţare externă în sumă de 197.23 mil. USD (8.8 la sută relativ la PIB).

Contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 119.33 mil. USD ca rezultat al majorării nete a pasivelor rezidenților faţă de nerezidenți cu 196.19 mil. USD ca urmare a tranzacţiilor efective, în timp ce activele financiare externe ale rezidenților au crescut cu 76.86 mil. USD.

Pasivele s-au majorat, în special, ca urmare a primirii de către rezidenți a creditelor comerciale și a avansurilor de la partenerii nerezidenți în sumă netă de 111.88 mil. USD.

De asemenea, pasivele au crescut datorită majorării nete a angajamentelor sub formă de investiții directe cu 89.67 mil. USD (4.0 la sută relativ la PIB). Majorarea intrărilor nete de ISD a fost determinată nu atât de participațiile noi la capital, cât de reinvestirea profiturilor, precum și de acumularea de noi datorii față de investitorii străini direcți. Astfel, valoarea participațiilor la capital (altele decât reinvestirea profiturilor) în posesia nerezidenților a crescut, pe parcursul trimestrului I 2018, ca urmare a tranzacţiilor efective, cu 27.92 mil. USD, reinvestirea profiturilor a fost evaluată la 31.16 mil. USD, iar acumulările nete de datorii față de investitorii străini direcți – la 30.59 mil. USD.

La pasivele sub formă de împrumuturi au fost înregistrate rambursări nete în sumă de 58.57 mil. USD (trageri – 54.59 mil. USD, rambursări – 113.16 mil. USD). Administrația publică, inclusiv cea locală, a contractat în trimestrul I 2018 împrumuturi externe noi în valoare de 5.11 mil. USD, principalii creditori fiind: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 2.20 mil. USD, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 1.24 mil. USD, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă – 0.65 mil. USD, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei – 0.58 mil. USD. Rambursările efectuate de administrația publică în aceeași perioadă au constituit 40.96 mil. USD. Banca Națională a Moldovei a rambursat 21.01 mil. USD din împrumuturile contractate anterior de la FMI. Băncile licențiate au efectuat rambursări nete în sumă de 15.39 mil. USD, iar celelalte sectoare – trageri nete de 13.68 mil. USD.

Majorarea activelor financiare a fost determinată de creșterea cu 42.74 mil. USD a activelor oficiale de rezervă ale BNM, precum și de majorarea cu 18.73 mil. USD a activelor sub formă de credite comerciale și avansuri acordate de către rezidenți partenerilor comerciali din străinătate.

Activele sub formă de numerar și depozite ale băncilor licențiate s-au majorat în valoare netă cu 100.82 mil. USD, în timp ce activele sub formă de numerar și depozite ale populației s-au redus cu 90.48 mil. USD, ceea ce a rezultat într-o creștere netă a activelor totale sub formă de numerar și depozite cu 10.34 mil. USD.

Este de menționat și creșterea cu 7.36 mil. USD a activelor financiare ale rezidenților sub formă de investiții directe, în urma tranzacțiilor efective (dintre care cea mai mare parte reprezintă datoriile investitorilor străini direcți față de întreprinderile-fiice din Republica Moldova).

Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 31.03.2018, a constituit -4,152.13 mil. USD, soldul negativ aprofundându-se față de sfârşitul anului 2017 cu 5.0 la sută: activele externe însumând 5,177.94 mil. USD, în creștere cu 3.8 la sută, iar pasivele – 9,330.07 mil. USD, în creştere cu 4.3 la sută. Raportul dintre stocul activelor şi pasivelor externe a constituit 55.5 la sută.

Stocul angajamentelor sub formă de investiții directe a totalizat 3,894.38 mil. USD (în creștere cu 5.2 la sută de la începutul anului), reprezentând 41.7 la sută din totalul pasivelor externe. Stocul pasivelor sub formă de împrumuturi (cu excepția celor intragrup) a rămas practic neschimbat și a constituit 3,421.26 mil. USD, ceea ce reprezintă 36.7 din totalul angajamentelor externe.

Ponderea ISD sub formă de acțiuni și participații la capital a constituit 51.8 la sută din stocul total, iar sub formă de instrumente de datorie – 48.2 la sută. În cadrul instrumentelor de datorie, cea mai mare parte – 61.2 la sută – reprezintă stocul împrumuturilor contractate de la investitorii străini direcți, restul sunt angajamente sub formă de credite comerciale și alte datorii față de investitorii nerezidenți. În distribuţia geografică a investițiilor directe sub formă de acțiuni și participații la capital acumulate, investitorilor din ţările UE le-a revenit ponderea majoritară – 81.2 la sută, iar investitorii din ţările CSI au deţinut o pondere de 9.7 la sută din totalul capitalului propriu acumulat.

Pe parcursul trimestrului I 2018, stocul activelor oficiale de rezervă s-a majorat cu 2.6 la sută comparativ cu stocul de la începutul anului, constituind 2,875.18 mil. USD la 31.03.2018. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență: acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 6.1 luni de import efectiv); acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 147.5 la sută); acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 89.5 la sută); acoperirea a 100-150% din suma: 30% din datoria pe termen scurt + 15% din alte angajamente de portofoliu + 5% din M2 + 5% din exporturi de bunuri și servicii (au acoperit 310.9 la sută).

Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat față de începutul anului cu 3.3 la sută în valoare nominală, dar a scăzut cu 1.9 p.p. relativ la PIB. La 31.03.2018 ea a înregistrat 7,204.68 mil. USD, ceea ce constituie 71.0 la sută raportat la PIB.

Datoria publică şi public garantată a reprezentat 27.6 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1,991.42 mil. USD (-0.4 la sută de la începutul anului). Datoria privată negarantată s-a cifrat la 5,213.26 mil. USD, în creştere cu 4.8 la sută față de 31.12.2017.

Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (72.9 la sută). Totuși, în trimestrul I 2018 a continuat creșterea accentuată a datoriei externe pe termen scurt (+11.5 la sută față de începutul anului), care rezultă preponderent din majorarea angajamentelor externe sub formă de credite comerciale și avansuri.

Mai multe detalii privind evoluţia conturilor internaţionale pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Balanța de plăți;

Poziția investițională internațională;

Datoria externă.

Seriile statistice sunt disponibile începând cu:
- anul 2009 pentru balanţa de plăţi și datoria externă conform MBP6;
- anul 2012 pentru poziţia investiţională internaţională conform MBP6.

Atenție! În legătură cu faptul că Biroul Național de Statistică a finalizat trecerea la calcularea conturilor naționale conform standardului ONU-2008/SEC-2010, coerent cu standardul MBP6 (2009), Banca Națională a Moldovei nu va mai publica statistica actualizată a conturilor internaționale calculată conform MBP5 (1993), care se utiliza de BNS pentru calcularea conturilor naționale conform standardului ONU-1993/SEC-1995.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).