• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.09.2018

Evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul II 2018, date provizorii (comunicat de presă)În ianuarie-iunie 2018, soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 481.73 mil. USD (din care 282.10 mil. USD – în trimestrul II 2018), deteriorându-se cu 56.5 la sută față de cel consemnat în ianuarie-iunie 2017. Raportat la PIB, deficitul contului curent a constituit 9.8 la sută (față de 7.9 la sută în semestrul I 2017).

Deficitul comerţului exterior cu bunuri a constituit 1,510.95 mil. USD (din care 827.78 mil. USD în trimestrul II 2018), aprofundându-se cu 26.2 la sută.

Exporturile de bunuri s-au majorat cu 24.0 la sută. În exporturile de bunuri au predominat tradițional produsele agroalimentare (în creștere cu 30.9 la sută comparativ cu ianuarie-iunie 2017) cu o pondere de 57.0 la sută din total.

Importurile de bunuri s-au majorat cu 25.3 la sută. În structura importurilor de bunuri au predominat, cu o pondere de 18.1 la sută, produsele minerale (în creștere cu 26.5 la sută comparativ cu prima jumătate a anului 2017).

Majorarea soldului pozitiv al balanţei serviciilor cu 28.6 la sută până la 164.51 mil. USD (din care 86.02 mil. USD în trimestrul II 2018) s-a datorat creșterii, în raport cu ianuarie-iunie 2017, a exporturilor cu 22.7 la sută, în timp ce importurile de servicii s-au majorat cu 21.0 la sută. În cadrul exporturilor, s-au majorat semnificativ exporturile de servicii de călătorii (cu 27.9 la sută), de prelucrare a materiei prime (+38.3 la sută), de informatică (+51.6 la sută). Majorarea importurilor de servicii, de asemenea, a rezultat, preponderent, din creșterea importurilor de servicii de călătorii (+22.6 la sută), de transport (+18.2 la sută), de alte servicii pentru afaceri (+38.3 la sută).

Excedentul veniturilor primare a crescut în ianuarie-iunie 2018 cu 8.8 la sută față de perioada similară a anului precedent, până la 266.42 mil. USD (din care 147.94 mil. USD – în trimestrul II 2018). Remunerarea salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți s-a majorat cu 13.8 la sută, până la nivelul de 445.76 mil. USD. Concomitent, ieșirile de venituri primare au crescut cu 26.6 la sută, în principal ca rezultat al sporirii cu 32.4 la sută a veniturilor din investiții (spre plată în favoarea nerezidenților).

Soldul pozitiv al veniturilor secundare a constituit 598.29 mil. USD (din care 311.72 mil. USD – în trimestrul II 2018), majorându-se cu 15.8 la sută comparativ cu ianuarie-iunie 2018 grație creșterii transferurilor personale primite din exterior de rezidenții moldoveni (+16.2 la sută). Concomitent însă volumul asistenței tehnice și al granturilor primite de toate sectoarele în cadrul cooperării internaționale s-a diminuat cu 9.7 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent și a totalizat 65.82 mil. USD.

Remiterile personale totale (suma remunerării nete a salariaților, a transferurilor personale și a celor de capital între gospodăriile casnice) primite de rezidenții Republicii Moldova în prima jumătate a anului 2018 au constituit 837.49 mil. USD (+14.8 față de semestrul I 2017), ceea ce reprezintă 17.1 la sută relativ la PIB. Majorarea remiterilor personale a fost determinată, preponderent, de creșterea fluxurilor din țările UE (+32.0 la sută față de aceeași perioadă a anului 2017). Concomitent, fluxurile din CSI au scăzut cu 2.3 la sută, în principal din cauza deprecierii rublei rusești.

Contul de capital în prima jumătate a anului 2018 a consemnat un sold negativ de 17.69 mil. USD (din care 10.84 mil. USD – în trimestrul II 2018) ce s-a deteriorat cu 83.5 la sută față de semestrul I 2017. Soldul contului de capital a fost determinat de ieșirile nete de capital înregistrate de sectorul privat (25.15 mil. USD), în timp ce intrările de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale a constituit 7.46 mil. USD.

Suma soldurilor contului curent şi contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital ale rezidenţilor Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanţare externă a constituit 499.42 mil. USD (10.2 la sută în raport cu PIB).

Contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 489.69 mil. USD (din care 252.39 mil. USD – în trimestrul II 2018) drept rezultat al majorării nete a pasivelor rezidenților faţă de nerezidenți cu 261.63 mil. USD ca urmare a tranzacţiilor efective, în timp ce activele financiare externe ale rezidenților au scăzut pe parcursul primelor șase luni ale anului 2018 cu 228.06 mil. USD.

Pasivele s-au majorat, în special, ca urmare a primirii de către rezidenți a creditelor comerciale și a avansurilor de la partenerii nerezidenți, în sumă netă de 161.16 mil. USD.

De asemenea, pasivele au crescut datorită majorării nete a angajamentelor sub formă de investiții directe cu 128.47 mil. USD. Valoarea participațiilor la capital (altele decât reinvestirea profiturilor) în posesia nerezidenților a crescut, pe parcursul primelor șase luni ale anului 2018, ca urmare a tranzacţiilor efective, cu 44.71 mil. USD, reinvestirea profiturilor a fost evaluată la 46.48 mil. USD, iar acumulările nete de datorii față de investitorii străini direcți – la 37.28 mil. USD.

La pasivele sub formă de împrumuturi au fost înregistrate rambursări nete în sumă de 8.48 mil. USD (trageri – 168.47 mil. USD, rambursări – 176.95 mil. USD). Administrația publică, inclusiv cea locală, a contractat în ianuarie-iunie 2018 împrumuturi externe noi în valoare de 43.91 mil. USD, principalii creditori fiind: Banca Europeană de Investiții – 25.85 mil. USD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 6.46 mil. USD, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 3.82 mil. USD, Asociația Internațională de Dezvoltare –  2.56 mil. USD, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă – 2.15 mil. USD, Fondul Monetar Internațional (FMI) – 2.11 mil. USD etc. Rambursările efectuate de administrația publică în aceeași perioadă au constituit 53.58 mil. USD. Banca Națională a Moldovei a primit de la FMI tranșa în valoare de 20.37 mil. USD și a rambursat 32.25 mil. USD din împrumuturile contractate anterior. Băncile licențiate au efectuat rambursări nete în sumă de 14.58 mil. USD, iar celelalte sectoare – trageri nete de 27.65 mil. USD.

Pasivele sub formă de numerar și depozite au înregistrat o diminuare netă cu 16.28 mil. USD (determinată, în principal, de retragerile de mijloace bănești de pe conturile loro ale băncilor nerezidente deschise în băncile rezidente).

Diminuarea activelor financiare a fost determinată de scăderea netă a activelor sub formă de numerar și depozite cu 275.66 mil. USD (din care activele băncilor licențiate au crescut cu 33.83 mil. USD, iar activele altor sectoare s-au redus cu 325.77 mil. USD). Concomitent, activele oficiale de rezervă ale BNM s-au majorat cu 116.98 mil. USD.

De asemenea, la scăderea activelor financiare totale au contribuit achitările nete în valoare de 56.82 mil. USD la creditele comerciale și avansurile acordate anterior de către rezidenți partenerilor comerciali din străinătate.

Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 30.06.2018, a constituit -3,670.21 mil. USD (34.4 la sută relativ la PIB), soldul negativ aprofundându-se față de sfârşitul anului 2017 cu 12.9 la sută.

Stocul activelor financiare externe a însumat 5,567.43 mil. USD, în scădere cu 2.6 la sută, iar cel al pasivelor – 9,237.64 mil. USD, în creştere cu 3.0 la sută. Raportul dintre stocul activelor şi pasivelor externe a constituit 60.3 la sută.

Pe parcursul primelor șase luni ale anului 2018, stocul activelor oficiale de rezervă s-a majorat cu 3.4 la sută comparativ cu stocul de la începutul anului, constituind 2,899.78 mil. USD la 30.06.2018. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență: acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 5.9 luni de import efectiv); acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 151.6 la sută) etc.

Stocul angajamentelor externe sub formă de investiții directe a totalizat 3,915.27 mil. USD (în creștere cu 4.9 la sută de la începutul anului), reprezentând 42.4 la sută din totalul pasivelor externe. Ponderea ISD sub formă de participații și acțiuni a constituit 52.4 la sută din stocul total de ISD, restul revenind instrumentelor de datorie. În cadrul instrumentelor de datorie, cea mai mare parte – 61.2 la sută – reprezintă stocul împrumuturilor contractate de la investitorii străini direcți, restul sunt angajamente sub formă de credite comerciale și alte datorii față de investitorii nerezidenți. În distribuţia geografică a investițiilor directe sub formă de acțiuni și participații la capital acumulate, investitorilor din ţările UE le-a revenit ponderea majoritară – 82.7 la sută, iar investitorii din ţările CSI au deţinut o pondere de 7.3 la sută din totalul capitalului propriu acumulat.

Stocul pasivelor sub formă de împrumuturi (cu excepția celor intragrup) a scăzut cu 1.3 la sută față de 31.12.2017 și a constituit 3,345.40 mil. USD, ceea ce reprezintă 36.2 din totalul angajamentelor externe.

Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat față de începutul anului cu 1.6 la sută în valoare nominală, dar a scăzut cu 6.4 p.p. relativ la PIB. La 30.06.2018 ea a înregistrat 7,079.14 mil. USD, ceea ce constituie 66.4 la sută raportat la PIB.

Datoria publică şi public garantată a reprezentat 27.6 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1,952.94 mil. USD (-2.3 la sută de la începutul anului). Datoria privată negarantată s-a cifrat la 5,126.20 mil. USD, în creştere cu 3.2 la sută față de 31.12.2017.

Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (73.0 la sută). Totuși, în ianuarie-iunie 2018 a continuat creșterea accentuată a datoriei externe pe termen scurt (+8.4 la sută față de începutul anului), care rezultă preponderent din majorarea angajamentelor externe sub formă de credite comerciale și avansuri.

 

Mai multe detalii privind evoluţia conturilor internaţionale pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Conturile internaționale pentru trimestrul II 2018 (date provizorii).

 

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Balanța de plăți;

Poziția investițională internațională;

Datoria externă.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).