• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.12.2017

Evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul III 2017, date provizoriiSoldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat în ianuarie-septembrie 2017 un deficit de 532.56 mil. USD (din care -207.62 mil. USD – în trimestrul III 2017), în creștere cu 87.7 la sută față de cel consemnat în perioada similară din anul 2016. Raportat la PIB, acesta a constituit 9.2 la sută și s-a înrăutățit cu 3.4 puncte procentuale (p.p.) comparativ cu perioada similară din anul precedent. Deteriorarea contului curent a fost cauzată în totalitate de majorarea deficitului comerțului exterior cu bunuri, celelalte componente înregistrând solduri excedentare în creștere.

Exporturile de bunuri au totalizat 1,250.95 mil. USD (din care în trimestrul III 2017 – 475.85 mil. USD), iar importurile – 3,137.97 mil. USD (din care în trimestrul III 2017 – 1,165.68 mil. USD). Astfel, deficitul comerţului cu bunuri a constituit 1,887.02 mil. USD, majorându-se cu 22.1 la sută, deoarece importurile au crescut mai mult (+20.5 la sută) decât exporturile (+18.2 la sută), comparativ cu primele nouă luni ale anului 2016.

În exporturile de bunuri au predominat tradițional produsele agroalimentare (în creștere cu 15.3 la sută comparativ cu ianuarie-septembrie 2016) cu o pondere de 55.7 la sută din total. În cadrul acestora, exportul total de băuturi alcoolice s-a majorat faţă de perioada similară din anul precedent cu 13.6 la sută. În structura importurilor de bunuri au predominat, cu o pondere de 17.1 la sută, produsele minerale (în creștere cu 24.8 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2016), urmate de produsele agroalimentare (în creștere cu 14.5 la sută față de ianuarie-septembrie 2016).

Majorarea soldului pozitiv al balanţei serviciilor până la 192.87 mil. USD (din care în trimestrul III 2017 – 78.05 mil. USD) s-a datorat creșterii, în raport cu ianuarie-septembrie 2016, a exporturilor cu 15.7 la sută, în timp ce importurile de servicii s-au majorat cu 14.1 la sută. O creștere semnificativă a fost înregistrată la exporturile de servicii de călătorii (cu 23.1 la sută), în special călătorii personale (+20.9 la sută), servicii de transport (cu 13.5 la sută), în particular transport aerian (+25.2 la sută), precum și de servicii de informatică (cu 62.5 la sută). Majorarea importurilor de servicii, de asemenea, a rezultat, preponderent, din creșterea importurilor de servicii de călătorii (+19.6 la sută), precum și de transport (+14.8 la sută).

Excedentul veniturilor primare a crescut în primele nouă luni ale anului 2017 cu 16.0 la sută față de perioada similară a anului precedent, până la 367.54 mil. USD (din care în trimestrul III 2017 – 123.76 mil. USD). Remunerarea salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți s-a majorat cu 15.5 la sută, până la nivelul de 616.63 mil. USD. Efectul acestei majorări însă a fost atenuat de creșterea concomitentă a ieșirilor de venituri primare din investiții (+14.5 la sută), în special a veniturilor sub formă de dividende și profituri reinvestite ce revin investitorilor străini direcți (+19.0 la sută).

Soldul pozitiv al veniturilor secundare s-a majorat cu 1.0 la sută (față de ianuarie-septembrie 2016) până la 794.05 mil. USD (din care în trimestrul III 2017 – 280.40 mil. USD), în special ca urmare a creșterii cu 6.9 la sută a volumului transferurilor personale primite din exterior de rezidenții moldoveni. Totodată, volumul asistenței tehnice și al granturilor primite de administrația publică și de alte sectoare în cadrul cooperării internaționale s-a diminuat cu 15.7 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2016.

Remiterile personale primite de rezidenții Republicii Moldova (suma remunerării nete pentru muncă, a transferurilor personale și a celor de capital între gospodăriile casnice) au constituit 1,144.22 mil. USD (din care 415.96 – în trimestrul III 2017), în creștere cu 12.1 la sută comparativ cu ianuarie-septembrie 2016, ceea ce reprezintă 19.7 la sută raportat la PIB.

Contul de capital a consemnat un sold negativ de 17.88 mil. USD (din care -5.46 mil. USD în trimestrul III 2017), determinat de ieșirile de capital înregistrate de sectorul privat (28.04 mil. USD), precum și de intrările de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale (10.16 mil. USD).

Ca rezultat al tranzacțiilor curente și de capital efectuate de rezidenții Republicii Moldova cu străinătatea pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2017, necesarul net de finanțare (suma dintre soldurile conturilor curent și de capital din balanța de plăți) s-a majorat cu 81.1 la sută față de ianuarie-septembrie 2016 și a constituit 550.44 mil. USD, ceea ce reprezintă 9.5 la sută în raport cu PIB (6.2 la sută în ianuarie-septembrie 2016).

Contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 301.96 mil. USD (din care 129.44 mil. USD în trimestrul III 2017) ca rezultat al majorării nete a pasivelor economiei naționale faţă de străinătate cu 361.70 mil. USD ca urmare a tranzacţiilor efective, în timp ce activele financiare externe ale rezidenților au crescut cu 59.74 mil. USD.

Pasivele s-au majorat, în special, ca urmare a primirii de către rezidenți a creditelor comerciale și a avansurilor de la partenerii nerezidenți în sumă netă de 151.46 mil. USD.

De asemenea, pasivele au crescut datorită majorării nete a angajamentelor sub formă de investiții directe cu 146.31 mil. USD. Valoarea participațiilor la capital și a acțiunilor (altele decât reinvestirea profiturilor) în posesia nerezidenților a crescut, pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2017, ca urmare a tranzacţiilor efective, cu 22.26 mil. USD, profiturile reinvestite au fost evaluate la 92.99 mil. USD, totodată, fiind înregistrate acumulări nete de datorii față de investitorii străini direcți în sumă de 31.06 mil. USD.

Au fost contractate și împrumuturi din exterior în sumă netă de 68.82 mil. USD (trageri – 302.82 mil. USD, rambursări – 234.00 mil. USD). Administrația publică, inclusiv cea locală, a contractat în ianuarie-septembrie 2017 împrumuturi externe noi în valoare de 164.64 mil. USD, creditori fiind: Guvernul României – 100.90 mil. USD, Banca Europeană de Investiții – 15.76 mil. USD, Fondul Monetar Internațional (FMI) – 13.01 mil. USD, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 11.88 mil. USD, Asociația Internațională de Dezvoltare – 10.22 mil. USD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 7.05 mil. USD, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei – 2.90 mil. USD, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă – 2.71 mil. USD. Banca Națională a Moldovei a contractat un împrumut în valoare de 8.49 mil. USD de la FMI.  Băncile licențiate au contractat împrumuturi externe noi în sumă de 31.05 mil. USD, iar celelalte sectoare – de 98.64 mil. USD.

Majorarea activelor financiare a fost determinată de creșterea cu 361.63 mil. USD a activelor oficiale de rezervă ale BNM, de majorarea netă cu 198.33 mil. USD a activelor sub formă de numerar și depozite ale băncilor licențiate, precum și de creșterea netă cu 9.85 mil. USD a activelor rezidenților sub formă de investiții directe în străinătate.

Concomitent, s-au redus cu 481.13 mil. USD activele sub formă de numerar și depozite ale agenților economici din alte sectoare și ale populației. Activele rezidenților sub formă de credite comerciale și avansuri acordate partenerilor comerciali din străinătate s-au diminuat cu 28.21 mil. USD în valoare netă.

Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 30.09.2017, a constituit -4,201.41 mil. USD, soldul negativ aprofundându-se față de sfârşitul anului 2016 cu 18.3 la sută: activele externe însumând 4,433.01 mil. USD, în creștere cu 8.3 la sută, iar pasivele – 8,634.42 mil. USD, în creştere cu 13.0 la sută.

Aprofundarea soldului debitor al poziţiei investiţionale internaţionale, pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2017, a fost determinată de fluctuația ratei de schimb a valutelor originale faţă de dolarul SUA (-411.56 mil. USD), de tranzacțiile efective nete cu nerezidenții (-301.96 mil. USD), de schimbările de preț ale instrumentelor financiare (-68.49 mil. USD) și de alte schimbări (+131.17 mil. USD).

Ponderea cea mai mare în stocul activelor financiare externe a fost deținută de activele de rezervă (59.3 la sută). Pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2017, stocul activelor oficiale de rezervă s-a majorat cu 19.2 la sută comparativ cu stocul de la începutul anului, constituind 2,629.41 mil. USD. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență: acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 6.2 luni de import efectiv); acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 162.8 la sută); acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 93.6 la sută) etc.

În structura pasivelor externe, alte investiţii continuă să deţină ponderea majoritară (57.4 la sută), urmate de investiţiile directe cu o pondere de 41.4 la sută.

Stocul total de pasive sub formă de investiții directe acumulat la sfârșitul trimestrului III 2017 a fost evaluat la 3,574.34 mil. USD (în creștere cu 17.7 la sută), ponderea acțiunilor și participațiilor în fonduri de investiții, precum și ponderea instrumentelor de datorie constituind câte 50.0 la sută. Principalele activități economice care au beneficiat de investiţii străine sunt: activitățile financiare și de asigurări (26.5 la sută din stocul de investiţii directe sub formă de capital propriu) și industria prelucrătoare (25.9 la sută).

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 30.09.2017 a constituit 6,742.97 mil. USD, majorându-se cu 2.8 la sută pe parcursul trimestrului III 2017 sau cu 8.1 la sută față de sfârșitul anului 2016.

Datoria publică şi public garantată a reprezentat 29.1 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1,960.32 mil. USD (+10.2 la sută de la începutul anului). Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,782.65 mil. USD, în creştere cu 7.3 la sută față de 31.12.2016.

Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (76.1 la sută). Ponderea creditorilor organizații internaționale și guverne străine în stocul datoriei externe a Republicii Moldova sub formă de împrumuturi şi alocări de DST a constituit 45.6 la sută.

Mai multe detalii privind evoluţia conturilor internaţionale pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Seriile statistice sunt disponibile începând cu:

 • anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6;
 • anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională conform MBP5 și anul 2012 pentru poziţia investiţională internaţională conform MBP6;
 • anul 2001 pentru datoria externă conform MBP5 și anul 2009 pentru datoria externă conform MBP6.

 

Balanța de plăți;
Poziția investițională internațională;
Datoria externă.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).