• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2013

Evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul I, 2013 (date provizorii)Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat în trimestrul I, 2013 un deficit în valoare de 106.44 mil. USD, în scădere cu 35.9 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent. Diminuarea deficitului tranzacţiilor curente a fost determinată de creşterea exporturilor de bunuri şi servicii cu 13.9 la sută, precum şi de majorarea excedentului cumulat la venituri şi transferuri curente cu 5.8 la sută. La comerţul exterior cu bunuri ritmul de creştere a exporturilor a fost mai mare decât cel al importurilor, fiind respectiv 15.0 la sută şi 4.2 la sută. Astfel, deficitul comercial înregistrat în balanţa de plăţi (preţuri FOB) a fost cu 4.4 la sută mai mic comparativ cu cel din trimestrul I, 2012 şi a constituit 625.98  mil. USD. Exporturile de bunuri autohtone s-au majorat cu 25.5 la sută, reexporturile – cu 16.7 la sută, iar exporturile de bunuri după prelucrare s-au diminuat cu 4.0 la sută. În termeni FOB-CIF, deficitul balanţei comerciale cu ţările UE s-a majorat cu 16.5 la sută în urma creşterii importurilor, în timp ce deficitul comercial cu ţările CSI s-a redus cu 26.7 la sută ca rezultat al creşterii exporturilor. Din punctul de vedere al structurii pe tipuri de bunuri, comerţul exterior al Republicii Moldova a fost marcat de revenirea exporturilor de produse agroalimentare, după scăderea lor în anul 2012 în urma condiţiilor climaterice nefaste. În particular, exporturile de băuturi alcoolice au înregistrat o majorare cu 47.8 la sută, comparativ cu trimestrul I, 2012.

În structura importurilor, cea mai mare pondere – 27.1 la sută – a revenit produselor minerale. Din acestea, peste 90 la sută reprezintă importurile de produse energetice şi electricitate, ce s-au diminuat cu 4.1 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent. Volumul fizic al gazului natural importat s-a diminuat cu 9.9 la sută, în timp ce preţul mediu de achiziţie a acestuia nu s-a schimbat semnificativ. Importurile de bunuri de consum s-au majorat mai mult decât media – cu 8.2 la sută, de bunuri de capital – cu 4.5 la sută. Importurile de bunuri intermediare nu au manifestat creşteri considerabile. Balanţa serviciilor a înregistrat o diminuare cu 24.6 la sută a soldului deficitar, ce a fost determinată de majorarea exporturilor de servicii de transport.

Soldul excedentar al veniturilor s-a majorat cu 10.1 la sută, determinat de creşterea cu 11.0 la sută a veniturilor din munca prestată de către rezidenţi patronilor nerezidenţi. Veniturile din investiţii s-au soldat în primele trei luni ale anului curent cu plăţi nete în sumă de 11.67 mil. USD, înregistrând o creştere cu 30.5 la sută comparativ cu trimestrul I, 2012. Dividendele plătite investitorilor străini au însumat circa 6.56 mil. USD (cu 60.4 la sută mai mult), iar dobânzile – 14.82 mil. USD (în scădere cu 4.3 la sută). Valoarea veniturilor din muncă împreună cu transferurile personale primite de peste hotare a fost evaluată la 392.84 mil. USD (+10.5 la sută), ceea ce a constituit 24.3 la sută în raport cu PIB-ul trimestrial.

Contul de capital şi financiar al balanţei de plăţi s-a soldat în trimestrul I, 2013 cu un excedent în valoare de 68.13 mil. USD, în scădere comparativ cu trimestrul precedent ca rezultat al diminuării intrărilor de împrumuturi din exterior.
Valoarea netă a investiţiilor străine directe intrate în economia naţională a fost evaluată la 60.61 mil. USD, rămânând la nivelul trimestrului precedent. Intrările au fost evaluate la 85.00 mil. USD, diminuându-se cu 14.7 la sută comparativ cu trimestrul precedent, în acelaşi timp, s-au diminuat şi ieşirile de ISD cu 36.3 la sută. De menţionat că majorarea capitalului  social a fost determinată  în mare parte de emisia suplimentară de acţiuni de către BC "Eximbank Gruppo Veneto Banca" SA.
Stocul de investiţii străine directe acumulat către sfârşitul trimestrului I, 2013 a fost evaluat la 3,382.63 mil. USD, constituit din participaţii la capitalul social şi venit reinvestit în valoare de 2,610.38 mil. USD şi împrumuturi intragrup (alt capital) – 772.25 mil. USD. Ponderea majoră în stocul investiţiilor străine directe acumulate în capitalul social (53.1 la sută) le-a revenit investitorilor din ţările Uniunii Europene (din care circa un sfert – din Olanda şi Cipru).

Din cele 116.29 mil. USD de împrumuturi din străinătate valorificate pe totalul sectoarelor cu excepţia împrumuturilor intragrup, majoritatea au fost împrumuturi pe termen lung – 82.8 la sută din suma totală. Banca Naţională a Moldovei doar a rambursat 3.33 mil. USD din împrumuturile contractate anterior, primirea următoarei tranşe de la FMI fiind amânată. Guvernul, inclusiv administraţia publică locală, a valorificat noi împrumuturi în sumă totală de 10.09 mil. USD de la Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (4.80 mil. USD), Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (2.08 mil. USD), Corporaţia Financiară Internaţională (1.75 mil. USD) şi alţi creditori (1.46 mil. USD). Tragerile nete de împrumuturi externe efectuate de bănci şi agenţii economici din alte sectoare au scăzut de 2.6 ori comparativ cu trimestrul IV 2012. Băncile licenţiate au împrumutat din exterior 25.38 mil. USD, iar agenţii economici din alte sectoare – 80.82 mil. USD. Alte pasive (arierate şi alte angajamente externe neonorate) s-au majorat pe parcursul trimestrului I, 2013 cu 22.61 mil. USD, fiind determinate de arieratele la importul de resurse energetice.
Activele oficiale de rezervă ale statului s-au majorat în primele trei luni cu 5.22 mil. USD, în valoare netă, în urma tranzacţiilor efective, dar totodată deprecierea valutelor componente în raport cu dolarul SUA a condus la diminuarea lor cu 50.47 mil. USD. Astfel, nivelul lor la 31.03.2013 a constituit 2,469.08 mil. USD, fiind în scădere cu 1.8 la sută comparativ cu cel de la sfârşitul anului 2012.

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova la sfârşitul trimestrului I, 2013 a rămas net debitoare şi a constituit 5,531.27 mil. USD: activele externe au însumat 3,240.72 mil. USD, în scădere cu 1.0 la sută, iar pasivele – 8,771.99 mil. USD, în creştere cu 0.2 la sută. În stocul angajamentelor predomină investiţiile străine directe în economia naţională cu 38.6 la sută din total, precum şi împrumuturile din străinătate, a căror pondere în totalul pasivelor a constituit 33.4 la sută.

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 31.03.2013 a înregistrat 6,096.47 mil. USD, diminuându-se cu 0.6 la sută pe parcursul trimestrului. Datoria publică şi public garantată a scăzut cu 3.1 la sută şi a însumat 1,708.76 mil. USD. Datoria privată negarantată s-a majorat cu 0.3 la sută şi a totalizat 4,387.72 mil. USD.

Detaliile privind evoluţia balanţei de plăţi şi a datoriei externe pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Balanţa de plăţi pentru trimestrul I, 2013 (date provizorii)

Datoria externă la sfârşitul trimestrului I 2013

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională şi anul 2000 pentru datoria externă:

Balanța de plăți

Poziţia investiţională internaţională

Datoria externă a RM

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).