• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.03.2018

Evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în anul 2017, date provizorii (comunicat de presă succint)Soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat în anul 2017 un deficit de 616.94 mil. USD (din care 93.03 mil. USD – în trimestrul IV 2017), în creștere de 2.2 ori față de cel consemnat în anul 2016. Raportat la PIB, acesta a constituit 7.6 la sută și s-a deteriorat cu 3.4 puncte procentuale (p.p.) față de 2016. Sursa deficitului contului curent a fost tradițional comerțul exterior cu bunuri, celelalte componente înregistrând solduri excedentare în creștere.

Exporturile de bunuri au totalizat 1,857.74 mil. USD (din care în trimestrul IV 2017 – 606.98 mil. USD), iar importurile – 4,426.74 mil. USD (din care în trimestrul IV 2017 – 1,288.86 mil. USD). Astfel, deficitul comerţului cu bunuri a constituit 2,569.00 mil. USD, majorându-se cu 23.0 la sută, deoarece importurile au crescut mai mult (+21.8 la sută) decât exporturile (+20.1 la sută), comparativ cu anul 2016.

În exporturile de bunuri au predominat tradițional produsele agroalimentare (în creștere cu 19.4 la sută comparativ cu 2016) cu o pondere de 59.7 la sută din total. În cadrul acestora, exportul total de băuturi alcoolice s-a majorat faţă de anul 2016 cu 17.3 la sută.

În structura importurilor de bunuri au predominat, cu o pondere de 17.5 la sută, produsele minerale (în creștere cu 22.9 la sută comparativ cu 2016), urmate de produsele agroalimentare (în creștere cu 16.1 la sută).

Majorarea soldului pozitiv al balanţei serviciilor până la 315.29 mil. USD s-a datorat creșterii, în raport cu anul 2016, a exporturilor cu 19.7 la sută, în timp ce importurile de servicii s-au majorat cu 13.2 la sută. O creștere semnificativă a fost înregistrată la exporturile de servicii de călătorii (cu 28.2 la sută), în special călătoriile personale (+27.5 la sută), servicii de transport (cu 16.9 la sută), în particular transportul aerian (+27.9 la sută). De asemenea, s-au majorat considerabil exporturile de servicii de prelucrare a materiei prime (+27.8 la sută), precum și de servicii de informatică (cu 55.9 la sută). Majorarea importurilor de servicii, similar exporturilor, a rezultat, preponderent, din creșterea importurilor de servicii de călătorii (+20.0 la sută), precum și de transport (+15.9 la sută).

Excedentul veniturilor primare a crescut în anul 2017 cu 10.9 la sută față de 2016, până la 510.80 mil. USD. Remunerarea salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți s-a majorat cu 17.6 la sută, până la nivelul de 839.56 mil. USD. Efectul acestei majorări însă a fost atenuat de creșterea concomitentă a ieșirilor de venituri primare din investiții (+36.2 la sută), în special a veniturilor sub formă de dividende ce revin investitorilor străini direcți, care s-au majorat de 2.3 ori, totalizând 134.58 mil. USD.

Soldul pozitiv al veniturilor secundare a rămas practic neschimbat comparativ cu anul 2016 (+0.2 la sută) și a constituit 1,125.97 mil. USD. Cu toate că transferurile personale primite din exterior de rezidenții moldoveni s-au majorat cu 6.6 la sută și au totalizat 800.10 mil. USD, volumul asistenței tehnice și al granturilor primite de toate sectoarele în cadrul cooperării internaționale s-a diminuat cu 15.3 la sută comparativ cu anul 2016 și a totalizat 183.73 mil. USD.

Remiterile personale primite de rezidenții Republicii Moldova (suma remunerării nete pentru muncă, a transferurilor personale și a celor de capital între gospodăriile casnice) au constituit 1,559.21 mil. USD (din care 416.01 – în trimestrul IV 2017), în creștere cu 13.2 la sută comparativ cu 2016, ceea ce reprezintă 19.2 la sută raportat la PIB.

Contul de capital a consemnat un sold negativ de 30.41 mil. USD (din care -7.41 mil. USD în trimestrul IV 2017), determinat de ieșirile nete de capital înregistrate de sectorul privat (44.46 mil. USD), precum și de intrările de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale (14.05 mil. USD).

Ca rezultat al tranzacțiilor curente și de capital efectuate de rezidenții Republicii Moldova cu străinătatea pe parcursul anului 2017, necesarul net de finanțare (suma soldurilor conturilor curent și de capital din balanța de plăți) s-a majorat de 2.1 ori față de anul 2016 și a constituit 647.35 mil. USD, ceea ce reprezintă 8.0 la sută în raport cu PIB (4.5 la sută în 2016).

Contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 569.77 mil. USD (din care 123.07 mil. USD în trimestrul IV 2017) ca urmare a majorării nete a pasivelor economiei naționale faţă de străinătate cu 622.38 mil. USD ca rezultat al tranzacţiilor efective, în timp ce activele financiare externe ale rezidenților au crescut cu 52.61 mil. USD.

Pasivele s-au majorat, în special, ca urmare a primirii de către rezidenți a creditelor comerciale și a avansurilor de la partenerii nerezidenți în sumă netă de 288.92 mil. USD.

De asemenea, pasivele au crescut datorită majorării nete a angajamentelor sub formă de investiții directe cu 208.46 mil. USD. Valoarea participațiilor la capital (altele decât reinvestirea profiturilor) în posesia nerezidenților a crescut, pe parcursul anului 2017, ca urmare a tranzacţiilor efective cu 39.23 mil. USD, reinvestirea profiturilor a fost evaluată la 86.81 mil. USD, totodată, au fost înregistrate acumulări nete de datorii față de investitorii străini direcți în sumă de 82.42 mil. USD.

La creșterea pasivelor a contribuit și contractarea împrumuturilor din exterior în sumă netă de 107.24 mil. USD (trageri – 423.06 mil. USD, rambursări – 315.82 mil. USD). Administrația publică, inclusiv cea locală, a contractat în anul 2017 împrumuturi externe noi în valoare de 200.97 mil. USD, iar a rambursat - 74.58 mil. USD, creditori fiind: Guvernul României – 100.90 mil. USD, Fondul Monetar Internațional – 26.47 mil. USD, Asociația Internațională de Dezvoltare – 20.70 mil. USD, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 19.43 mil. USD, Banca Europeană de Investiții – 17.51 mil. USD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 9.53 mil. USD, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă – 3.33 mil. USD, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei – 2.90 mil. USD și Guvernul Poloniei – 0.21 mil. USD. Banca Națională a Moldovei a contractat împrumuturi în valoare de 17.27 mil. USD de la FMI (a rambursat 61.54 mil. USD). Băncile licențiate au contractat împrumuturi externe noi în sumă de 47.38 mil. USD, iar celelalte sectoare – de 157.44 mil. USD și au rambursat, respectiv, 27.06 și 152.64 mil. USD.

Majorarea activelor financiare a fost determinată de creșterea cu 531.20 mil. USD a activelor oficiale de rezervă ale BNM și de majorarea netă cu 168.18 mil. USD a activelor sub formă de numerar și depozite ale băncilor licențiate.

Concomitent, s-au redus cu 552.96 mil. USD activele sub formă de numerar și depozite ale populației, precum și activele agenților economici rezidenți din alte sectoare sub formă de credite comerciale și avansuri acordate partenerilor comerciali din străinătate, care s-au diminuat cu 92.77 mil. USD în valoare netă.

Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 31.12.2017, a constituit -3,954.33 mil. USD, soldul negativ aprofundându-se față de sfârşitul anului 2016 cu 30.3 la sută: activele externe însumând 4,990.74 mil. USD, în creștere cu 8.3 la sută, iar pasivele – 8,945.07 mil. USD, în creştere cu 17.0 la sută.

Aprofundarea soldului debitor al poziţiei investiţionale internaţionale, pe parcursul anului 2017, a fost determinată de fluctuația ratelor de schimb ale valutelor originale faţă de dolarul SUA (-484.95 mil. USD), de tranzacțiile efective nete cu nerezidenții (-569.77 mil. USD), de schimbările de preț ale instrumentelor financiare (-63.43 mil. USD), în timp ce alte schimbări au influențat soldul debitor al poziției în sensul diminuării (197.95 mil. USD).

Ponderea cea mai mare în stocul activelor financiare externe a fost deținută de activele de rezervă (56.2 la sută). Pe parcursul anului 2017, stocul activelor oficiale de rezervă s-a majorat cu 27.1 la sută comparativ cu stocul de la începutul anului, constituind 2,803.26 mil. USD la 31.12.2017, astfel restabilindu-se până la nivelul precriză (2013). Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență: acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 6.3 luni de import efectiv); acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 160.4 la sută); acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 90.5 la sută) etc.

În structura pasivelor externe, alte investiţii continuă să deţină ponderea majoră (57.4 la sută), urmate de investiţiile directe cu o pondere de 41.4 la sută.

Stocul total de pasive sub formă de investiții directe acumulat la sfârșitul anului 2017 a fost evaluat la 3,701.74 mil. USD (în creștere cu 21.9 la sută), ponderea participațiilor la capital și acțiunilor (inclusiv profiturile reinvestite) constituind 50.3 la sută, iar cea a instrumentelor de datorie – 49.7 la sută. Principalele activități economice care au beneficiat de investiţii străine sunt: activitățile financiare și de asigurări (26.1 la sută din stocul de investiţii directe sub formă de capital propriu) și industria prelucrătoare (25.3 la sută).

Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat față de începutul anului cu 11.8 la sută și la 31.12.2017 a înregistrat 6,973.70 mil. USD. Raportul dintre datoria externă brută și PIB a constituit 85.8 la sută, diminuându-se cu 6.3 p. p. față de anul 2016.

Datoria publică şi public garantată a reprezentat 28.7 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1,999.63 mil. USD (+12.4 la sută de la începutul anului). Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,974.07 mil. USD, în creştere cu 11.6 la sută față de 31.12.2016.

Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (74.9 la sută).

Mai multe detalii privind evoluţia conturilor internaţionale pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Seriile statistice în Baza de date interactivă:
Balanța de plăți (MBP6);
Poziția investițională internațională (MBP6);
Datoria externă brută (MBP6).

Seriile statistice sunt disponibile începând cu:

 • anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6;
 • anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională conform MBP5 și anul 2012 pentru poziţia investiţională internaţională conform MBP6;
 • anul 2001 pentru datoria externă conform MBP5 și anul 2009 pentru datoria externă conform MBP6.
Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).