• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2017

Evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul I 2017, date provizorii (comunicat de presă succint)În trimestrul I 2017, deficitul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a constituit 112.77 mil. USD, deteriorându-se cu 41.5 la sută față de trimestrul I 2016. Raportat la PIB, acesta a constituit 7.6 la sută și s-a înrăutățit cu 1.7 puncte procentuale comparativ cu perioada similară din anul precedent. Deteriorarea contului curent a fost cauzată în totalitate de majorarea deficitului comerțului exterior cu bunuri, celelalte componente înregistrând solduri excedentare în creștere.

Deficitul comerţului cu bunuri a constituit 520.54 mil. USD, majorându-se cu 14.1 la sută, deoarece importurile au crescut mai mult (cu 165.54 mil. USD, +21.7 la sută) decât exporturile (cu 101.39 mil. USD, +33.2 la sută), comparativ cu trimestrul I 2016. Atât exporturile, cât și importurile de bunuri s-au majorat grație creșterii volumelor fizice, fără ca prețurile, per total, să se schimbe semnificativ.

Exporturile de bunuri în UE s-au majorat cu 37.0 la sută, în CSI – cu 24.6 la sută. În cadrul exporturilor de bunuri în continuare au predominat produsele agroalimentare (57.9 la sută din total), din care exportul de băuturi alcoolice s-a majorat cu 17.7 la sută faţă de perioada similară din anul precedent.

Importurile de bunuri din UE s-au majorat cu 28.0 la sută, din CSI – cu 8.5 la sută. În structura importurilor de bunuri au predominat tradițional produsele minerale (18.9 la sută din total).

Majorarea soldului pozitiv al balanţei serviciilor până la 59.55 mil. USD (+39.2 la sută) s-a datorat creșterii, în raport cu trimestrul I 2016, a exporturilor cu 17.2 la sută, în timp ce importurile de servicii s-au majorat mai puțin, cu 11.9 la sută. O creștere semnificativă a fost înregistrată la exporturile de servicii de transport (cu 20.2 la sută) și la serviciile de călătorii (cu 28.5 la sută). Majorarea importurilor de servicii, de asemenea, a rezultat, preponderent, din creșterea importurilor de servicii de transport (+17.8 la sută) și de călătorii (+9.4 la sută).

Excedentul veniturilor primare a crescut în trimestrul I 2017 cu 7.2 la sută față de aceeași perioadă a anului precedent, până la 98.45 mil. USD. Remunerarea salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți s-a majorat cu 15.5 la sută. Efectul acestei majorări însă a fost atenuat de creșterea concomitentă a ieșirilor de venituri primare din investiții (+33.9 la sută), în special a veniturilor ce revin investitorilor străini direcți (sub formă de dividende și profituri reinvestite) (+45.6 la sută).

Soldul pozitiv al veniturilor secundare s-a majorat cu 3.2 la sută față de trimestrul I 2016, până la 249.77 mil. USD, în special în urma majorării cu 3.6 la sută a transferurilor personale primite din exterior de rezidenții moldoveni. Totodată, volumul asistenței tehnice și al granturilor primite de administrația publică și de alte sectoare în cadrul cooperării internaționale s-a diminuat cu 10.8 la sută comparativ cu trimestrul I 2016.

Remiterile personale (suma remunerării nete pentru muncă, a transferurilor personale și a celor de capital între gospodăriile casnice) au constituit 319.73 mil. USD (+10.1 la sută comparativ cu trimestrul I 2016), ceea ce reprezintă 21.5 la sută raportat la PIB.

Contul de capital a consemnat un sold negativ de 11.99 mil. USD, determinat de ieșirile de capital înregistrate de sectorul privat (14.92 mil. USD), precum și de diminuarea intrărilor de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale (de 2.6 ori), comparativ cu ianuarie-martie 2016.

Suma soldurilor contului curent şi contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital ale rezidenţilor Republicii Moldova cu străinătatea, economia națională s-a confruntat cu necesitatea de finanţare externă în sumă de 124.76 mil. USD, ceea ce reprezintă 8.4 la sută în raport cu PIB.

Contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 59.65 mil. USD ca rezultat al majorării nete a pasivelor economiei naționale faţă de străinătate cu 76.04 mil. USD în urma tranzacţiilor efective, în timp ce activele financiare externe ale rezidenților s-au majorat cu 16.39 mil. USD, în valoare netă.

Principala sursă de acoperire a necesarului net de finanțare în trimestrul I 2017 au fost activele sub formă de numerar și depozite ale agenților economici rezidenți și ale populației (care au scăzut cu 67.97 mil. USD, alimentând piața valutară internă). Concomitent, s-au majorat activele sub formă de numerar și depozite ale băncilor licențiate (cu 56.67 mil. USD) și activele oficiale de rezervă ale BNM (cu 37.72 mil. USD).

La acoperirea necesarului de finanțare a contribuit și acumularea netă de pasive sub formă de investiții directe (41.85 mil. USD). Din acestea, valoarea participațiilor la capital și a acțiunilor (altele decât reinvestirea profiturilor) în posesia nerezidenților a crescut, pe parcursul trimestrului I 2017, ca urmare a tranzacţiilor efective nete cu 11.02 mil. USD, venitul reinvestit a fost evaluat la 33.11 mil. USD, totodată, fiind înregistrate rambursări nete de datorii față de investitorii străini direcți în sumă de 2.28 mil. USD.

De asemenea, la acoperirea necesarului de finanțare au contribuit intrările nete de capital sub formă de credite comerciale și avansuri acordate de partenerii comerciali de peste hotare (31.92 mil. USD).

Pasivele sub formă de împrumuturi externe au înregistrat trageri nete în valoare de 3.69 mil. USD: trageri – 93.03 mil. USD (din care pe termen lung – 89.57 mil. USD), rambursări – 89.34 mil. USD. Administrația publică, inclusiv cea locală, a contractat împrumuturi externe noi în valoare de 62.59 mil. USD, principalii creditori fiind: Guvernul României – 53.03 mil. USD, Asociația Internațională de Dezvoltare – 3.12 mil. USD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 2.83 mil. USD, Banca Europeană de Investiții – 2.16 mil. USD și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 1.25 mil. USD. Băncile licențiate au contractat împrumuturi externe noi în sumă de 5.57 mil. USD, iar celelalte sectoare – de 24.87 mil. USD.

Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova la 31.03.2017 a rămas net debitoare şi a constituit -6,133.37 mil. USD, deteriorându-se față de sfârşitul anului 2016 cu 2.6 la sută: activele externe însumând 3,400.78 mil. USD, în creștere cu 0.3 la sută, iar pasivele – 9,534.15 mil. USD, în creştere cu 1.8 la sută.

Deteriorarea poziţiei investiţionale internaţionale cu 154.14 mil. USD pe parcursul trimestrului I 2017 a fost determinată de fluctuația ratelor de schimb ale valutelor originale faţă de dolarul SUA (-65.45 mil. USD), de tranzacțiile nete cu nerezidenții (-59.65 mil. USD), de schimbările de preț (-4.49 mil. USD) și de alte schimbări (-24.55 mil. USD).

Ponderea cea mai mare în stocul de active financiare externe este deținută în continuare de activele de rezervă (66.4 la sută). Pe parcursul trimestrului I 2017 stocul activelor oficiale de rezervă s-a majorat cu 2.3 la sută comparativ cu stocul de la începutul anului, constituind 2,256.45 mil. USD. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență: acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 5.9 luni); acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 129.0 la sută); acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 94.8 la sută) etc.

În structura pasivelor externe, alte investiții continuă să dețină ponderea majoritară de 60.3 la sută, urmate de investițiile directe cu o pondere de 38.4 la sută.

Stocul total de pasive externe sub formă de investiţii directe în economia națională acumulat la sfârşitul trimestrului I 2017 a fost evaluat la 3,664.93 mil. USD (+2.3 la sută față de finele anului 2016), din care capitalul social şi venitul reinvestit deţin o pondere de 75.3 la sută, iar împrumuturile intragrup (alt capital) – 24.7 la sută. În distribuţia geografică a capitalului social acumulat, investitorilor din ţările UE le-a revenit ponderea majoritară – 53.4 la sută. Conform repartiției stocului de ISD sub formă de capital social pe ramuri ale economiei, principala activitate economică care a beneficiat de investiții străine rămâne industria prelucrătoare (24.9 la sută din stocul total), urmată de activitățile financiare și de asigurări (24.3 la sută).

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 31.03.2017 a înregistrat 6,688.60 mil. USD, majorându-se pe parcursul trimestrului I 2017 cu 1.4 la sută.

Datoria publică şi public garantată a reprezentat 27.3 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1,826.33 mil. USD (+2.7 la sută de la începutul anului). Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,862.27 mil. USD, în creştere cu 1.0 la sută față de 31.12.2016.

Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (73.9 la sută). Ponderea creditorilor organizații internaționale și guverne străine în stocul datoriei externe a Republicii Moldova sub formă de împrumuturi şi alocări de DST a constituit 43.6 la sută.

 

Mai multe detalii privind evoluţia conturilor internaţionale pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și cu anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională (MBP5), anul 2001 pentru datoria externă conform MBP5 și anul 2009 pentru datoria externă conform MBP6:

Balanța de plăți;
Poziția investițională internațională;
Datoria externă.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).