• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2017

Evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în anul 2016 (date provizorii)În anul 2016, soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 276.58 mil. USD, în descreștere cu 33.3 la sută față de cel consemnat în anul 2015. Raportat la PIB, deficitul a constituit 4.1 la sută și s-a redus cu 2.3 puncte procentuale comparativ cu anul precedent. Îmbunătățirea contului curent a rezultat, în primul rând, din majorarea cu 61.9 la sută a excedentului balanței serviciilor, urmată de creșterea cu 3.2 la sută a excedentului veniturilor secundare și de diminuarea cu 1.5 la sută a deficitului înregistrat în comerțul exterior cu bunuri, în timp ce scăderea excedentului veniturilor primare (-1.9 la sută) a influențat contul curent în sensul deteriorării.

Deficitul comerţului exterior cu bunuri a constituit 2,056.62 mil. USD și s-a diminuat cu 1.5 la sută deoarece exporturile s-au majorat mai mult (cu 40.42 mil. USD, +2.7 la sută) decât importurile (cu 9.18 mil. USD, +0.3 la sută), comparativ cu anul 2015.

Cu toate că volumul fizic al bunurilor exportate a înregistrat creșteri semnificative în trimestrele III-IV ale anului 2016, valoarea acestora s-a majorat neesențial comparativ cu anul 2015 din cauza prețurilor în scădere. Exporturile în UE s-au majorat cu 10.4 la sută, în CSI – s-au diminuat cu 15.8 la sută. În cadrul exporturilor de bunuri în continuare au predominat produsele agroalimentare (60.4 la sută din total), din care exportul de băuturi alcoolice s-a majorat faţă de anul precedent cu 9.3 la sută.

Valoarea totală a importurilor de bunuri în Republica Moldova s-a majorat ca rezultat al creșterii volumelor fizice, deși prețurile bunurilor importate de asemenea au scăzut. Tempoul de diminuare a prețurilor a avut însă o tendință descrescătoare. La aceasta a contribuit, în special, decizia țărilor OPEC și a altor țări exportatoare de petrol de a reduce volumele de extragere a țițeiului, ceea ce a condus la majorarea prețurilor la sfârșitul anului. Importurile din UE s-au majorat cu 0.8 la sută, din CSI – cu 1.4 la sută. În structura importurilor de bunuri au predominat tradițional produsele minerale (17.3 la sută din total).

Majorarea soldului pozitiv al balanţei serviciilor cu 61.9 la sută a rezultat din creșterea exporturilor cu 8.1 la sută, în timp ce importurile de servicii au rămas practic constante. O creștere semnificativă a fost înregistrată la exporturile de servicii de călătorii (cu 19.9 la sută) și servicii de transport (cu 9.0 la sută).

Excedentul veniturilor primare a scăzut, în anul 2016, cu 1.9 la sută față de anul precedent. Cu toate că remunerarea salariaților rezidenți primită pentru munca prestată patronilor nerezidenți a scăzut considerabil (cu 8.8 la sută), efectul acestei scăderi a fost atenuat de diminuarea concomitentă a ieșirilor de venituri primare, în special a veniturilor ce revin investitorilor străini direcți (-22.0 la sută).

Soldul pozitiv al veniturilor secundare s-a majorat cu 3.2 la sută, în special, ca urmare a majorării cu 41.7 la sută a intrărilor de asistență tehnică și granturi primite de administrația publică în cadrul cooperării internaționale. Transferurile personale primite din exterior de rezidenții moldoveni nu s-au schimbat esențial (-0.9 la sută față de 2015).

Contul de capital a înregistrat un sold negativ de 46.71 mil. USD (în 2015 a fost înregistrat un sold pozitiv de 22.88 mil. USD), ca urmare a diminuării intrărilor de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale (de 5.5 ori).

Suma soldurilor contului curent şi contului de capital denotă faptul că, drept rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital ale rezidenţilor Republicii Moldova cu străinătatea, economia națională s-a confruntat cu necesitatea de finanţare externă în sumă de 323.29 mil. USD, ceea ce reprezintă 4.8 la sută în raport cu PIB.

Contul financiar s-a soldat cu intrări nete în valoare de 289.99 mil. USD, ca rezultat al majorării nete a pasivelor economiei naționale faţă de străinătate cu 442.63 mil. USD în urma tranzacţiilor efective, în timp ce activele financiare externe ale rezidenților s-au majorat cu 152.64 mil. USD.

Principala sursă de acoperire a necesarului net de finanțare, în anul 2016, au fost activele sub formă de numerar și depozite în valută ale agenților economici rezidenți și ale populației (care au scăzut cu 454.69 mil. USD, alimentând piața valutară internă), în timp ce activele oficiale de rezervă ale BNM s-au majorat cu 531.14 mil. USD în urma tranzacțiilor efective, iar activele băncilor licențiate sub formă de numerar și depozite au crescut cu 77.69 mil. USD.

La acoperirea necesarului de finanțare au contribuit, de asemenea, intrările nete de capital sub formă de credite comerciale și avansuri (204.41 mil. USD) și de împrumuturi (132.98 mil. USD).

Pasivele sub formă de împrumuturi externe au înregistrat trageri nete în valoare de 131.97 mil. USD (trageri – 420.74 mil. USD, rambursări – 288.77 mil. USD), ceea ce este de 6.6 ori mai mult comparativ cu anul 2015. Administrația publică, inclusiv cea locală, a contractat pe parcursul anului 2016 împrumuturi externe noi în valoare de 233.13 mil. USD, BNM – 11.74 mil. USD.

Intrările nete de pasive sub formă de investiții directe în anul 2016 au continuat tendința descrescătoare, înregistrând cea mai mică valoare din ultimii ani (124.39 mil. USD, -46.9 la sută față de 2015). La scăderea intrărilor nete de ISD în Republica Moldova a contribuit atât conjunctura mondială nefavorabilă (conform datelor UNCTAD, fluxurile globale de ISD au scăzut în anul 2016 cu 13 la sută din cauza creșterii economice globale slabe), cât și situația internă.

Remarcăm faptul că s-a oprit retragerea de către nerezidenți a depozitelor din sistemul bancar național (pe parcursul anului 2016 băncile licențiate au atras de la nerezidenți depozite în valoare netă de 0.83 mil. USD, spre deosebire de retragerile nete în valoare de 119.75 mil. USD înregistrate în 2015).

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova la 31.12.2016 a rămas net debitoare şi a constituit -5,979.23 mil. USD, soldul negativ majorându-se față de sfârşitul anului 2015 cu 7.0 la sută: activele externe însumând 3,389.09 mil. USD, în scădere cu 1.4 la sută, iar pasivele – 9,368.32 mil. USD, în creştere cu 3.8 la sută.

Deteriorarea poziţiei investiţionale internaţionale cu 391.50 mil. USD pe parcursul anului 2016 a fost determinată de tranzacțiile nete cu nerezidenții (-290.01 mil. USD), de schimbările de preț (-6.68 mil. USD) și de alte schimbări (-104.79 mil. USD), compensate parțial de efectul fluctuației ratelor de schimb ale valutelor originale faţă de dolarul SUA (+9.98 mil. USD).

Ponderea cea mai mare în stocul de active financiare externe este deținută în continuare de activele de rezervă (65.1 la sută). Stocul activelor oficiale de rezervă s-a reconsolidat, crescând cu 25.6 la sută pe parcursul anului 2016, și a constituit 2,205.93 mil. USD la 31.12.2016, depășind nivelul anului 2014. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență: acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 6.0 luni); acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 130.5 la sută); acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 94.9 la sută) etc.

În structura pasivelor externe, alte investiții continuă să dețină ponderea majoritară de 60.5 la sută (+4.2 la sută comparativ cu finele anului 2015), urmate de investițiile directe cu o pondere de 38.2 la sută.

Stocul total de investiţii directe în economia națională acumulat la sfârşitul anului 2016 a fost evaluat la 3,581.43 mil. USD (+3.3 la sută față de finele anului precedent), din care capitalul social şi venitul reinvestit deţin o pondere de 75.1 la sută, iar împrumuturile intragrup (alt capital) – 24.9 la sută. În distribuţia geografică a capitalului social acumulat, investitorilor din ţările UE le-a revenit ponderea majoritară – 53.4 la sută. Conform repartiției stocului de ISD sub formă de capital social pe ramuri ale economiei, principala activitate economică care a beneficiat de investiții străine rămâne industria prelucrătoare (23.2 la sută din stocul total), urmată de activitățile financiare (23.0 la sută).

Datoria externă brută a Republicii Moldova (conform MBP6), la 31.12.2016, a înregistrat 6,594.69 mil. USD, majorându-se pe parcursul anului 2016 cu 3.3 la sută. Raportul dintre datoria externă brută și PIB a constituit 97.7 la sută, diminuându-se cu 0.3 p. p. față de anul 2015. Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (74.4 la sută). Ponderea creditorilor organizații internaționale și guverne străine în stocul datoriei externe a Republicii Moldova sub formă de împrumuturi şi alocări de DST a constituit 43.5 la sută.

Datoria publică şi public garantată a reprezentat 27.0 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1,778.90 mil. USD (+4.5 la sută comparativ cu finele anului 2015). Raportul datoriei externe publice și public garantate la PIB a constituit 26.4 la sută, toți indicatorii gradului de îndatorare externă rămânând în limitele plafoanelor stabilite de Banca Mondială și FMI.

Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,815.79 mil. USD, în creştere cu 2.9 la sută de la finele anului precedent.

 

Mai multe detalii privind evoluţia conturilor internaţionale pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și cu anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională (MBP5), anul 2001 pentru datoria externă conform MBP5 și anul 2009 pentru datoria externă conform MBP6.

Balanța de plăți;

Poziția investițională internațională;

Datoria externă.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).