Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.09.2017

Evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul II 2017, date provizoriiÎn ianuarie-iunie 2017, soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 307.22 mil. USD (din care în trimestrul II 2017 – 187.17 mil. USD), în creștere cu 77.8 la sută față de cel consemnat în ianuarie-iunie 2016. Raportat la PIB, acesta a constituit 9.3 la sută și s-a înrăutățit cu 3.4 puncte procentuale comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Deteriorarea contului curent a fost cauzată în totalitate de majorarea deficitului comerțului exterior cu bunuri, celelalte componente înregistrând solduri excedentare în creștere.

Exporturile de bunuri au totalizat 775.13 mil. USD, iar importurile - 1,971.86 mil. USD. Astfel, deficitul comerţului cu bunuri a constituit 1,196.73 mil. USD, majorându-se cu 19.6 la sută, deoarece importurile au crescut mai mult (cu 306.11 mil. USD, +18.4 la sută) decât exporturile (cu 110.00 mil. USD, +16.5 la sută), comparativ cu prima jumătate a anului 2016. În exporturile de bunuri au predominat tradițional produsele agroalimentare (408.49 mil. USD, în creștere cu 11.7 la sută comparativ cu ianuarie-iunie 2016), ceea ce a constituit 54.3 la sută din total. În cadrul acestora, exportul total de băuturi alcoolice (81.62 mil. USD) s-a majorat faţă de perioada similară din anul precedent cu 14.0 la sută. În structura importurilor de bunuri au predominat, cu o pondere de 17.8 la sută, produsele minerale (353.04 mil. USD, în creștere cu 21.9 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2016), urmate de produsele agroalimentare (326.08 mil. USD, în creștere cu 11.4 la sută față de semestrul I 2016).

Majorarea soldului pozitiv al balanţei serviciilor până la 116.29 mil. USD s-a datorat creșterii, în raport cu ianuarie-iunie 2016, a exporturilor cu 14.8 la sută, în timp ce importurile de servicii s-au majorat cu 13.2 la sută. O creștere semnificativă a fost înregistrată la exporturile de servicii de călătorii (cu 25.2 la sută), în special călătorii personale (+24.7 la sută), servicii de transport (cu 14.3 la sută), în particular transport aerian (+35.8 la sută), precum și de servicii de informatică (cu 68.1 la sută). Majorarea importurilor de servicii, de asemenea, a rezultat, preponderent, din creșterea importurilor de servicii de călătorii (+16.2 la sută), precum și de transport (+13.3 la sută).

Excedentul veniturilor primare a crescut în primele șase luni ale anului 2017 cu 13.7 la sută față de aceeași perioadă a anului precedent, până la 243.92 mil. USD. Remunerarea salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți s-a majorat cu 14.5 la sută, revenind la nivelul înregistrat în semestrul I 2015. Efectul acestei majorări însă a fost atenuat de creșterea concomitentă a ieșirilor de venituri primare din investiții (+18.1 la sută), în special a veniturilor ce revin investitorilor străini direcți (sub formă de dividende și profituri reinvestite) (+42.6 la sută).

Soldul pozitiv al veniturilor secundare s-a majorat cu 2.3 la sută (față de ianuarie-iunie 2016) până la 529.30 mil. USD, în special în urma majorării cu 5.2 la sută a transferurilor personale primite din exterior de rezidenții moldoveni. Totodată, volumul asistenței tehnice și al granturilor primite de administrația publică și de alte sectoare în cadrul cooperării internaționale s-a diminuat cu 14.6 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2016.

Remiterile personale (suma remunerării nete pentru muncă, a transferurilor personale și a celor de capital între gospodăriile casnice) au constituit 723.75 mil. USD (+10.5 la sută comparativ cu ianuarie-iunie 2016), ceea ce reprezintă 21.9 la sută raportat la PIB.

Contul de capital a consemnat un sold negativ de 13.16 mil. USD, determinat de ieșirile de capital înregistrate de sectorul privat (34.60 mil. USD), precum și de diminuarea intrărilor de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale (cu 43.7 la sută), comparativ cu ianuarie-iunie 2016.

Ca rezultat al tranzacțiilor curente și de capital efectuate de rezidenții Republicii Moldova cu străinătatea pe parcursul primelor șase luni ale anului 2017, necesarul net de finanțare (suma dintre soldurile conturilor curent și de capital din balanța de plăți) s-a majorat cu 75.7 la sută față de ianuarie-iunie 2016 și a constituit 320.38 mil. USD, ceea ce reprezintă 9.7 la sută în raport cu PIB.

Contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 162.76 mil. USD ca rezultat al majorării nete a pasivelor economiei naționale faţă de străinătate cu 199.55 mil. USD ca urmare a tranzacţiilor efective, în timp ce activele financiare externe ale rezidenților s-au majorat cu 36.79 mil. USD.

Pasivele s-au majorat, în special, ca urmare a primirii de către rezidenți a creditelor comerciale și a avansurilor de la partenerii nerezidenți în sumă netă de 81.72 mil. USD.

De asemenea, pasivele au crescut datorită intrărilor de investiții străine directe în valoare netă de 76.49 mil. USD. Valoarea participațiilor la capital și a acțiunilor (altele decât reinvestirea profiturilor) în posesia nerezidenților a crescut, pe parcursul primelor șase luni ale anului 2017, ca urmare a tranzacţiilor efective cu 7.77 mil. USD, profiturile reinvestite au fost evaluate la 49.41 mil. USD, totodată, fiind înregistrate acumulări nete de datorii față de investitorii străini direcți în sumă de 19.31 mil. USD.

Au fost contractate și împrumuturi din exterior în sumă netă de 45.70 mil. USD (trageri – 197.16 mil. USD, rambursări – 151.46 mil. USD). Administrația publică, inclusiv cea locală, a contractat împrumuturi externe noi în valoare de 98.19 mil. USD, creditori fiind: Guvernul României – 53.03 mil. USD, Fondul Monetar Internațional (FMI) – 13.01 mil. USD, Banca Europeană de Investiții – 7.80 mil. USD, Asociația Internațională de Dezvoltare – 7.66 mil. USD, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 7.45 mil. USD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 5.54 mil. USD, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei – 2.24 mil. USD și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă – 1.46 mil. USD. Banca Națională a Moldovei a contractat un împrumut în valoare de 8.49 mil. USD de la FMI.  Băncile licențiate au contractat împrumuturi externe noi în sumă de 24.31 mil. USD, iar celelalte sectoare – de 66.17 mil. USD.

Majorarea activelor financiare a fost determinată de creșterea cu 141.47 mil. USD a activelor oficiale de rezervă ale BNM și de majorarea cu 106.33 mil. USD a activelor sub formă de numerar și depozite ale băncilor licențiate. Concomitent, s-au redus cu 224.9 mil. USD activele sub formă de numerar și depozite ale agenților economici din alte sectoare și ale populației.

Activele rezidenților sub formă de credite comerciale și avansuri acordate partenerilor comerciali din străinătate s-au majorat cu 8.08 mil. USD în valoare netă. Activele rezidenților sub formă de investiții directe în străinătate s-au majorat în bază netă cu 5.12 mil. USD.

Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova la 30.06.2017 a rămas net debitoare şi a constituit -3,958.60 mil. USD, soldul negativ aprofundându-se-se față de sfârşitul anului 2016 cu 11.6 la sută: activele externe însumând 4,322.13 mil. USD, în creștere cu 5.6 la sută, iar pasivele – 8,280.73 mil. USD, în creştere cu 8.4 la sută.

Precizare metodologică:

În septembrie 2017 Departamentul Raportări și Statistică al BNM a finalizat trecerea la compilarea statisticii poziției investiționale internaționale conform standardului MBP6 (2009) (anterior statistica PII era prezentată conform standardului MBP5 (1993)). Astfel, statistica conturilor internaţionale ale Republicii Moldova prezentată publicului include pentru prima dată statistica PII conform MBP6. Valoarea netă a PII conform standardului MBP6 este aceeași ca și conform MBP5, însă s-a schimbat prezentarea structurală a indicatorilor, astfel PII, din punct de vedere compozițional, este totalmente reconciliată cu prezentarea indicatorilor balanței de plăți și ai datoriei externe conform MBP6. De asemenea, în afară de modificările condiționate de trecerea la compilarea statisticii conform recomandărilor MBP6, au fost operate modificări ce rezultă din adoptarea noilor standarde de evaluare, îmbunătățirea sau actualizarea metodelor de estimare și prelucrarea surselor noi de informație.

Deteriorarea poziţiei investiţionale internaţionale cu 410.27 mil. USD, pe parcursul semestrului I 2017, a fost determinată de fluctuația ratei de schimb a valutelor originale faţă de dolarul SUA (-275.76 mil. USD), de tranzacțiile efective nete cu nerezidenții (-162.77 mil. USD), de schimbările de preț (-55.25 mil. USD) ale instrumentelor financiare și de alte schimbări (+83.51 mil. USD).

Ponderea cea mai mare în stocul activelor financiare externe a fost deținută în continuare de activele de rezervă (55.3 la sută). Pe parcursul primelor șase luni ale anului 2017, stocul activelor oficiale de rezervă s-a majorat cu 8.3 la sută comparativ cu stocul de la începutul anului, constituind 2,388.74 mil. USD. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență: acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 5.9 luni de import efectiv); acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 158.2 la sută); acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 90.5 la sută) etc.

În structura pasivelor externe, alte investiţii continuă să deţină ponderea majoritară de 57.2 la sută, urmate de investițiile directe cu o pondere de 41.6 la sută.

Stocul total de pasive externe sub formă de investiţii directe acumulat la 30.06.2017 a fost evaluat la 3,444.67 mil. USD (+11.9 la sută față de finele anului 2016), din care acțiunile și participațiile în capital dețin o pondere de 47.4 la sută, iar instrumentele de datorie – 52.6 la sută. Conform repartiției stocului de ISD sub formă de capital propriu pe ramuri ale economiei, principalele activități economice care au beneficiat de investiții străine sunt activitățile financiare și de asigurări și industria prelucrătoare (câte 26.2 la sută din stocul de investiţii directe sub formă de capital propriu).

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 30.06.2017 a înregistrat 6,549.23 mil. USD, majorându-se față de începutul anului cu 5.0 la sută.

Datoria publică şi public garantată a reprezentat 29.2 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1,909.35 mil. USD (+7.3 la sută de la începutul anului). Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,639.88 mil. USD, în creştere cu 4.1 la sută față de 31.12.2016.

Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (76.9 la sută). Ponderea creditorilor organizații internaționale și guverne străine în stocul datoriei externe a Republicii Moldova sub formă de împrumuturi şi alocări de DST a constituit 45.3 la sută.

Mai multe detalii privind evoluţia conturilor internaţionale pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Seriile statistice sunt disponibile începând cu:

 • anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6;
 • anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională conform MBP5 și anul 2012 pentru poziţia investiţională internaţională conform MBP6;
 • anul 2001 pentru datoria externă conform MBP5 și anul 2009 pentru datoria externă conform MBP6.

Baza de date interactivă:

Balanța de plăți;
Poziția investițională internațională;
Datoria externă.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).