• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2015

Evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul II 2015 (date provizorii)I. Precizări metodologice generale

 

Pentru trimestrul II 2015 au fost compilate două variante ale balanţei de plăţi: conform noilor cerinţe MBP6 (pentru raportare oficială către FMI şi diseminare, inclusiv prin publicarea pe site-ul web al BNM) şi conform cerinţelor MBP5 (pentru utilizatorii interni şi pentru publicarea indicatorilor pe site-ul web în cadrul bazei de date interactive).

Comentariile analitice se prezintă pentru balanţa de plăţi calculată după noua metodologie (MBP6). În acelaşi timp, pentru a asigura utilizatorilor o trecere confortabilă de la MBP5 la MBP6, s-au analizat şi unii indicatori ai balanţei de plăţi calculaţi conform MBP5, în special investițiile directe în țară și peste hotare, conform recomandărilor metodologice ale UE. Modificările conceptuale majore sunt prezentate repetat în anexă la nota analitică (Anexa „Modificări metodologice conceptuale (MMC)”).

Impactul net al modificărilor metodologice se manifestă prin faptul că deficitul contului curent calculat conform standardului MBP6 este superior celui calculat conform standardului MBP5. În trimestrul II 2015 această diferență a constituit 21.37  mil. USD, modificările metodologice afectând atât valoarea exporturilor, cât și a importurilor de bunuri, servicii, precum și veniturile secundare.

 

II. Principalele evoluții ale conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul II 2015

 

Pe parcursul trimestrului II 2015 sectorul extern al economiei Republicii Moldova s-a dezvoltat într-un mediu extern instabil, care a păstrat tensiunile de la începutul anului. Încetinirea dezvoltării în ţările partenere europene, în Federaţia Rusă, scăderea preţurilor mondiale la produse petroliere, majorarea prețurilor de consum, deprecierea leului moldovenesc faţă de euro şi dolarul SUA au fost printre factori care au afectat economia națională.

Ca rezultat al influenţei combinate a acestor factori, în trimestrul II 2015 deficitul contului curent al balanței de plăți s-a majorat cu 6.2 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent şi a înregistrat 118.60 mil. USD (8.1 la sută în raport cu PIB). Împreună cu soldul contului de capital, evoluţia contului curent a condus la un necesar net de finanţare de 106.19 mil. USD.

Deteriorarea contului curent înregistrată în trimestrul II 2015 a avut loc ca urmare a scăderii excedentului înregistrat la veniturile primare (de 3.1 ori) și veniturile secundare (-25.0 la sută), în pofida îmbunătățirii balanței comerciale.

Deficitul balanţei comerciale în trimestrul II 2015 a constituit 518.52 mil. USD (-32.0 la sută față de trimestrul II 2014). Raportat la PIB, soldul deficitar al balanţei comerciale a înregistrat 33.0 la sută, diminuându-se cu 6.7 puncte procentuale comparativ cu perioada similară a anului precedent. Volumul comerțului exterior cu bunuri din balanţa de plăţi (prețuri FOB) a totalizat în trimestrul de raportare 1,292.70 mil. USD, diminuându-se cu 21.2 la sută în urma scăderilor înregistrate atât la exporturile de bunuri, cât și la importuri, respectiv cu 11.9 la sută și 24.6 la sută.

Balanța serviciilor a înregistrat în trimestrul II 2015 un sold excedentar în valoare de 26.39 mil. USD. Scăderea excedentului total al serviciilor a fost determinată de diminuarea excedentului la articolele Servicii de prelucrare a materiei prime ce aparţine altora (-15.2 la sută) şi Servicii de telecomunicaţii, de informatică şi informaţionale (-14.6 la sută), cu toate că a scăzut şi deficitul înregistrat la Călătorii (-35.2 la sută). Deşi atât exportul, cât şi importul de servicii de transport s-au redus cu aproximativ câte o cincime în urma scăderii volumului comerţului exterior cu bunuri, modificările s-au compensat reciproc şi nu au influenţat semnificativ balanţa totală a serviciilor.

Soldul excedentar al veniturilor primare s-a diminuat de 3.1 ori comparativ cu perioada similară a anului precedent, ca rezultat al scăderii cu 28.6 la sută a intrărilor de venituri primare, precum și al majorării cu 69.0 la sută a ieșirilor de venituri. Compensarea pentru muncă a determinat diminuarea intrărilor de venituri primare, ea constituind 96.3 la sută din totalul acestora, respectiv veniturile din investiții, în special venitul reinvestit, au determinat majorarea ieșirilor de venituri, constituind 85.0 la sută din acestea. 

Veniturile secundare au înregistrat un excedent în valoare de 301.94 mil. USD, care s-a diminuat cu 25.0 la sută comparativ cu trimestrul II 2014 în urma scăderii cu 22.6 la sută a intrărilor de venituri secundare, precum și ca rezultat al majorării cu 4.2 la sută a ieșirilor. Scăderea intrărilor de venituri secundare a avut loc preponderent din cauza diminuării cu 26.0 la sută a intrărilor de transferuri personale ce au înregistrat 201.02 mil. USD.

În trimestrul II 2015, valoarea cumulată a veniturilor din muncă și a transferurilor personale primite de peste hotare a fost evaluată la 412.18 mil. USD, în scădere cu 27.4 la sută.

Remiterile personale în trimestrul II al anului 2015 au alcătuit 378.71 mil. USD în valoare netă. Remiterile personale reprezintă un indicator nou calculat conform metodologiei MBP6, ce reflectă valoarea compensării nete pentru muncă (excluzând cheltuielile de călătorii și unele taxe achitate de rezidenți peste hotare), a transferurilor personale și celor de capital între gospodăriile casnice.

Contul de capital în trimestrul II 2015 a înregistrat un excedent de 12.41 mil. USD, determinat de granturile aferente proiectelor investiţionale primite din exterior de administraţia publică (26.87 mil. USD).

În trimestrul II 2015 contul financiar a înregistrat un influx net în valoare de 131.11 mil. USD, activele financiare diminuându-se cu 49.39 mil. USD, iar pasivele majorându-se cu 81.72 mil. USD în valoare netă. Aceste evoluții au fost determinate în special de diminuarea cu 65.92 mil. USD a activelor sub formă de valută și depozite ale băncilor licențiate și ale populației, precum și de majorarea cu 73.30 mil. USD a pasivelor sub formă de investiţii directe.

Investiţiile directe prezentate în baza activelor și pasivelor financiare (MBP6) au înregistrat în trimestrul II 2015 intrări nete în valoare de 72.84 mil. USD, ca urmare a creşterii nete a angajamentelor cu 73.30 mil. USD concomitent cu majorarea netă a activelor cu 0.46 mil. USD. Creșterea netă a angajamentelor în trimestrul II 2015 a fost generată preponderent de reinvestirea veniturilor de către investitorii străini în întreprinderile-fiice moldovenești (+79.69 mil. USD). Investițiile directe ale nerezidenților sub formă de acțiuni și participaţii în capitalul întreprinderilor din Republica Moldova s-au majorat cu 15.95 mil. USD. Cele mai mari intrări de investiţii directe în capitalul social al întreprinderilor rezidente au venit din Italia, Elveția și Marea Britanie. Concomitent, întreprinderile rezidente și-au rambursat datoriile față de investitorii lor direcți de peste hotare în valoare netă de 22.34 mil. USD.

Stocul de investiţii străine directe în economia naţională (MBP5) acumulat la sfârşitul trimestrului II 2015 a fost evaluat la 3,538.61 mil. USD, în creştere cu 1.5 la sută faţă de finele trimestrului I 2015, în urma tranzacțiilor efective (87.93 mil. USD), în pofida influenței negative a fluctuației ratei de schimb a valutelor originale faţă de dolarul SUA (-41.08 mil. USD). Stocul de investiţii străine directe la 30.06.2015 a constat din capitalul social şi venitul reinvestit (73.5 la sută) şi împrumuturile intragrup (alt capital) (26.5 la sută). Împrumuturile intragrup sunt prezentate majoritar de angajamente, ce reprezintă stocul împrumuturilor contactate de la investitorii străini (968.53 mil. USD) şi de creanțe, ce reprezintă stocul de împrumuturi acordate investitorilor străini (32.50 mil. USD).

În distribuţia geografică a stocului de capital social acumulat, investitorilor direcți din ţările UE le-a revenit ponderea majoritară de 52.5 la sută. Investitorii din ţările CSI au deţinut o pondere de 11.2 la sută din totalul capitalului social acumulat, iar cei proveniți din alte ţări – 36.3 la sută.

Principala activitate economică în care s-au acumulat preponderent până în prezent investiţii străine directe rămâne activitatea financiară (25.6 la sută din stocul de investiţii străine directe sub formă de capital social), urmată de industria prelucrătoare (22.3 la sută).

În trimestrul II 2015 articolul alte investiţii (valută și depozite, împrumuturi, credite comerciale și avansuri, alte creanțe și angajamente) s-a soldat cu intrări nete în valoare de 63.09 mil. USD, ca urmare a diminuării activelor cu 57.98 mil. USD și a majorării angajamentelor cu 5.11 mil. USD.

Scăderea netă a activelor financiare a fost influenţată în special de diminuarea activelor sub formă de numerar și depozite în valută cu 65.92 mil. USD (din care activele băncilor licențiate s-au diminuat cu 61.17 mil. USD).

Majorarea netă a angajamentelor financiare a fost determinată în particular de creșterea volumului de credite comerciale și avansuri acordate agenților economici rezidenți de către partenerii lor din străinătate (+35.25 mil. USD). În același timp s-au atestat retrageri nete din depozitele deschise de nerezidenţi în băncile licențiate rezidente (18.27 mil. USD) și rambursări nete de împrumuturi (10.87 mil. USD) acordate anterior rezidenților de nerezidenți.

Articolul împrumuturi în cadrul altor investiții a înregistrat ieșiri nete în valoare de 6.46 mil. USD, deoarece rambursările nete efectuate de rezidenți la împrumuturile contractate anterior de la nerezidenți (10.87 mil. USD) au depășit rambursările nete efectuate de nerezidenți la împrumuturile acordate lor anterior de rezidenți (4.41 mil. USD).

În trimestrul II 2015 au fost valorificate împrumuturi externe în sumă totală de 78.76 mil. USD (inclusiv acumularea arieratelor la dobânzi), din care: pe termen lung – 78.04 mil. USD, pe termen scurt – 0.72 mil. USD. De finanţare externă a beneficiat în special sectorul societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei, cu trageri în valoare de 47.16 mil. USD, urmat de administrația publică (inclusiv cea locală) – 23.73 mil. USD. Principalii creditori ai administrației publice în trimestrul II 2015 au fost: guvernul Japoniei – 8.28 mil. USD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 3.99 mil. USD, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 2.99 mil. USD, Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare – 2.70 mil. USD, UniCredit Bank Austria – 2.67 mil. USD, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă – 1.28 mil. USD.

Rambursările de împrumuturi externe efectuate pe parcursul trimestrului II 2015 au constituit 89.63 mil. USD, din care cea mai mare parte îi revine sectorului societăţi care acceptă depozite (bănci) – 39.70 mil. USD, urmat de societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei – 35.60 mil. USD. Banca Naţională a Moldovei a efectuat în trimestrul II 2015 rambursări în valoare de 6.14 mil. USD din împrumuturile FMI contractate anterior.

La situaţia din 30.06.2015 activele oficiale de rezervă au însumat 1,787.80 mil. USD, ceea ce acoperă 4.1 luni de import de bunuri şi servicii şi constituie 72.7 la sută raportat la datoria externă pe termen scurt (71.7 la sută la 30.03.2015). Comparativ cu finele trimestrului I 2015, stocul activelor oficiale de rezervă s-a majorat cu 2.0 la sută, fiind influenţat în mare parte de fluctuaţia ratei de schimb a valutelor originale faţă de dolarul SUA (+27.84 mil. USD) și de fluxul net efectiv din balanţa de plăţi (+9.01 mil. USD).

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova şi-a majorat soldul debitor pe parcursul trimestrului cu 1.8 la sută, acesta ajungând la 5,628.59 mil. USD. Această majorare a fost determinată în principal de tranzacțiile efective înregistrate în balanța de plăți (131.11 mil. USD), deși fluctuaţia ratei de schimb a valutelor originale faţă de dolarul SUA a cauzat o reducere cu 35.69 mil. USD a soldului negativ.

În trimestrul II 2015 stocul activelor financiare (3,498.30 mil. USD) a rămas practic neschimbat, iar cel al pasivelor financiare (9,126.89  mil. USD) s-a majorat cu 1.0 la sută comparativ cu finele trimestrului I 2015.

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 30.06.2015 a înregistrat 6,434.23 mil. USD, micşorându-se 0.5 la sută față de finele trimestrului I 2015. Datoria publică şi public garantată reprezintă 26.2 la sută din totalul datoriei, însumând 1,685.17 mil. USD şi majorându-se pe parcursul trimestrului cu 2.0 la sută. Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,749.06  mil. USD, fără schimbări esențiale. Angajamentele pe termen lung au însumat 3,975.13 mil. USD (în creștere cu 0.5 la sută față de 31.03.2015), constituind 61.8 la sută din total, datoria externă pe termen scurt s-a cifrat la 2,459.10 mil. USD (în creștere cu 0.6 la sută față de 31.03.2015), având o pondere de 38.2 la sută din datoria externă brută.

 

Detaliile privind evoluţia conturilor internaţionale (balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională şi datoria externă) pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

  - Conturile internaționale ale Republicii Moldova pentru trimestrul II 2015 (date provizorii)

  - Balanța de plăți pentru trimestrul II 2015 (date provizorii) 

  - Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului II 2015 (date provizorii) 

  - Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului II 2015 (date provizorii) 

 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și cu anul 2011 pentru balanţa de plăţi conform MBP6, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională şi anul 2000 pentru datoria externă:

Balanța de plăți (MBP6)

Balanța de plăți (MBP5)

Poziţia investiţională internaţională

Datoria externă a RM

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).