• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.06.2019

Evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul I 2019, date provizorii (comunicat de presă)Conform datelor preliminare, în trimestrul I 2019, soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 242,01 mil. USD, ce s-a accentuat cu 13,2 la sută comparativ cu cel din ianuarie-martie 2018. Raportat la PIB, deficitul contului curent a constituit 10,1 la sută (față de 9,5 la sută în trimestrul I 2018). Aceasta s-a produs urmare contribuției negative din partea balanței bunurilor; suplimentar, au scăzut excedentele veniturilor primare și secundare.

Deficitul comerțului cu bunuri a constituit 702,83 mil. USD, accentuându-se cu 2,8 la sută față de trimestrul I 2018 deoarece importurile au crescut mai mult (+46,47 mil. USD) decât exporturile  (+27,27 mil. USD).

Exportul de bunuri (fără bunurile după/pentru prelucrare) și-a restabilit creșterea (+5,3 la sută față de trimestrul I 2018), după scăderea înregistrată în a doua jumătate a anului 2018. De menționat că exporturile de bunuri către piețele tradiționale (UE și CSI) s-au diminuat, iar majorarea înregistrată la exporturi s-a datorat categoriei „alte țări”, în special Turcia. În exporturile de bunuri au predominat, ca de obicei, produsele agroalimentare (în creștere cu 7,3 la sută comparativ cu ianuarie-martie 2018) cu o pondere de 61,9 la sută din total.

Importul de bunuri a continuat să crească, însă ritmul de creștere s-a încetinit și a constituit 3,9 la sută față de trimestrul I 2018. În structura importurilor de bunuri au predominat produsele minerale (în creștere cu 8,3 la sută comparativ cu trimestrul I 2018), cu o pondere de 19,8 la sută din total.

Majorarea soldului pozitiv al balanței serviciilor cu 28,2 la sută până la 95,30 mil. USD s-a datorat creșterii exporturilor cu 10,3 la sută, în raport cu perioada similară a anului precedent. În cadrul acestora, s-au majorat semnificativ exporturile de servicii de prelucrare a materiei prime (cu 60,1 la sută) și de informatică (+43,0 la sută). Concomitent, importurile de servicii au crescut cu 4,7 la sută. Sporirea importurilor de servicii a rezultat, preponderent, din creșterea importurilor de servicii de călătorii (+7,7 la sută) și de transport (+4,4 la sută).

Excedentul veniturilor primare a scăzut în trimestrul I 2019 cu 11,2 la sută față de ianuarie-martie 2018, până la 98,58 mil. USD. Remunerarea salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți s-a majorat cu 4,5 la sută, până la nivelul de 217,34 mil. USD. Concomitent, ieșirile de venituri primare au crescut cu 24,3 la sută, în principal ca rezultat al sporirii cu 31,6 la sută a veniturilor din investiții spre plată în favoarea nerezidenților.

Soldul pozitiv al veniturilor secundare a constituit 266,94 mil. USD, scăzând cu 6,1 la sută comparativ cu trimestrul I 2018. Cu toate că transferurile personale primite din exterior de rezidenții moldoveni s-au majorat cu 3,3 la sută și au constituit 213,97 mil. USD, la diminuarea excedentului veniturilor secundare a contribuit scăderea volumului asistenței tehnice și al granturilor primite de toate sectoarele în cadrul cooperării internaționale cu 23,6 la sută comparativ cu ianuarie-martie 2018, până la nivelul de 27,33 mil. USD. De asemenea, la diminuarea excedentului a contribuit și creșterea cu 26,9 la sută a transferurilor personale de la rezidenți la nerezidenți (debit), care în trimestrul I 2019 au constituit 22,15 mil. USD.

Remiterile personale totale (suma remunerării nete a salariaților, a transferurilor personale și a celor de capital între gospodăriile casnice) primite de rezidenții Republicii Moldova în trimestrul I 2019 au constituit 408,55 mil. USD (+3,5 față de ianuarie-martie 2018), ceea ce reprezintă 17,0 la sută relativ la PIB (-0,4 p.p. față de trimestrul I 2018). Majorarea remiterilor personale a fost determinată, preponderent, de creșterea fluxurilor din țările UE (+23,4 la sută față de perioada similară a anului precedent). Concomitent, fluxurile din CSI au scăzut cu 15,3 la sută, în principal din cauza deprecierii rublei rusești. Remiterile personale din alte țări s-au redus cu 0,8 la sută.

Contul de capital a consemnat un sold negativ de 13,66 mil. USD, care s-a deteriorat de 2,1 ori față de trimestrul I 2018. Soldul contului de capital a fost determinat de ieșirile nete de capital înregistrate de sectorul privat (18,23 mil. USD), în timp ce intrările de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale au constituit 4,57 mil. USD.

Suma soldurilor contului curent şi contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital ale rezidenţilor Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanţare externă a constituit 255,67 mil. USD (10,6 la sută în raport cu PIB).

Contul financiar pe parcursul trimestrului I 2019 s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 312,27 mil. USD ca rezultat al scăderii nete a activelor financiare externe ale rezidenților cu 187,30 mil. USD, concomitent cu majorarea netă a pasivelor rezidenților faţă de nerezidenți cu 124,97 mil. USD ca urmare a tranzacţiilor efective.

Diminuarea activelor financiare externe a fost determinată de scăderea netă a activelor oficiale de rezervă ale BNM cu 176,48 mil. USD. De asemenea, la diminuarea activelor financiare totale a contribuit scăderea cu 10,46 mil. USD în valoare netă a activelor sub formă de numerar și depozite (din care activele populației s-au redus cu 45,47 mil. USD, iar activele băncilor licențiate s-au majorat cu 35,01 mil. USD). La celelalte articole ale contului financiar activele au înregistrat fluxuri nesemnificative.

Pasivele s-au majorat, în special, datorită creșterii nete a angajamentelor sub formă de investiții directe cu 120,17 mil. USD. Valoarea participațiilor la capital (altele decât reinvestirea profiturilor) în posesia nerezidenților a crescut, pe parcursul trimestrului I 2019, ca urmare a tranzacţiilor efective, cu 57,13 mil. USD; reinvestirea profiturilor a fost evaluată la 53,62 mil. USD, iar acumulările nete de datorii față de investitorii străini direcți – la 9,42 mil. USD.

De asemenea, pasivele au crescut ca urmare a primirii de către rezidenți a creditelor comerciale și a avansurilor de la partenerii nerezidenți, în sumă netă de 59,88 mil. USD.

Concomitent, la pasivele sub formă de împrumuturi au fost înregistrate rambursări nete în sumă de 47,02 mil. USD (trageri – 70,91 mil. USD, rambursări – 117,93 mil. USD). Administrația publică a contractat în trimestrul I 2019 împrumuturi externe noi în valoare de 4,08 mil. USD, creditorii fiind: Asociația Internațională de Dezvoltare – 1,51 mil. USD, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 1,29 mil. USD, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă – 0,73 mil. USD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 0,55 mil. USD. Rambursările efectuate de administrația publică în aceeași perioadă au constituit 46,92 mil. USD. Banca Națională a Moldovei a rambursat 17,15 mil. USD din împrumuturile contractate anterior de la FMI. Băncile licențiate au efectuat rambursări nete în sumă de 6,75 mil. USD, iar celelalte sectoare – trageri nete de 19,72 mil. USD.

Pasivele sub formă de numerar și depozite au înregistrat o diminuare netă cu 8,56 mil. USD (determinată, în principal, de retragerile de mijloace bănești de pe conturile lor ale băncilor nerezidente deschise în băncile rezidente).

Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 31.03.2019, a constituit -4 348,96 mil. USD, soldul negativ accentuindu-se față de sfârșitul anului 2018 cu 4,4 la sută.

Activele financiare externe au însumat 5 242,94 mil. USD, în scădere cu 2,3 la sută de la începutul anului, iar pasivele –  9 591,90 mil. USD, în creştere cu 0,6 la sută. Raportul dintre stocul activelor şi pasivelor externe a constituit 54,7 la sută, fiind în descreștere cu 1,6 p.p. față de situația de la finele anului 2018.

Pe parcursul trimestrului I 2019, stocul activelor oficiale de rezervă s-a diminuat cu 5,7 la sută comparativ cu stocul de la începutul anului, constituind 2 824,29 mil. USD la 31.03.2019. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență: acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 5,3 luni de import efectiv); acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 138,7 la sută) etc.

Stocul angajamentelor sub formă de investiții directe a totalizat 4 219,90 mil. USD (în creștere cu 3,2 la sută de la începutul anului, în special ca urmare a investițiilor în sectorul bancar), reprezentând 44,0 la sută din totalul pasivelor externe. Ponderea ISD sub formă de participații și acțiuni a constituit 54,5 la sută din stocul total de ISD, restul revenind instrumentelor de datorie. În distribuția geografică a investițiilor directe sub formă de participații și acțiuni acumulate, investitorilor din ţările UE le-a revenit ponderea majoritară – 85,3 la sută. Investitorii din ţările CSI au deţinut o pondere de 6,2 la sută din totalul capitalului acumulat, iar cei din alte ţări – 8,5 la sută.

Stocul pasivelor sub formă de împrumuturi (cu excepția celor intragrup) s-a diminuat cu 2,1 la sută față de 31.12.2018 și a constituit 3 331,36 mil. USD, ceea ce reprezintă 34,7 din totalul angajamentelor externe.

Datoria externă brută a Republicii Moldova a scăzut față de începutul anului cu 0,9 la sută în valoare nominală. La 31.03.2019 aceasta a înregistrat 7 234,15 mil. USD, ceea ce constituie 62,5 la sută raportat la PIB (-1,3 p.p. față de 31.12.2018).

Datoria externă publică şi public garantată a reprezentat 25,9 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1 873,25 mil. USD (-3,4 la sută de la începutul anului). Datoria externă privată negarantată s-a cifrat la 5 360,90 mil. USD, rămânând practic neschimbată față de 31.12.2018.

Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (71,8 la sută), care a constituit 5 197,54 mil. USD la sfârșitul trimestrului I 2019. S-a oprit creșterea accentuată a datoriei externe pe termen scurt, înregistrată în perioadele precedente, aceasta stabilizându-se la nivelul de 2 036,61 mil. USD.

 

Mai multe detalii privind evoluţia conturilor internaţionale pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Conturile internaționale ale Republicii Moldova pentru trimestrul I 2019 (date provizorii)

 

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Balanța de plăți;

Poziția investițională internațională;

Datoria externă.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).