Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2016

Evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul I 2016 (date provizorii)I. Precizări metodologice generale

Pentru trimestrul I 2016 și perioadele precedente au fost compilate două variante ale balanţei de plăţi: conform noilor cerinţe ale standardului MBP6 şi conform cerinţelor standardului MBP5.

Comentariile analitice se prezintă pentru balanţa de plăţi calculată după noua metodologie (MBP6). În acelaşi timp, au fost suplimentar analizați şi unii indicatori ai balanţei de plăţi calculaţi conform MBP5. Modificările conceptuale majore sunt prezentate în anexa la materialele analitice „Modificări metodologice conceptuale”.

Materialele analitice privind evoluția conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul I 2016 pentru prima dată includ statistica datoriei externe calculată conform Ghidului SDE 2013/MBP6. Stocul total al datoriei externe brute calculate conform noului standard este același ca și conform MBP5, dar cu un șir de schimbări în structură. În particular, datoriile istorice pentru importuri de resurse energetice au fost incluse în datoria pe termen lung (nu în datoria pe termen scurt, ca în conformitate cu MBP5).

Statistica poziţiei investiţionale internaţionale se prezintă conform MBP5.

 

II. Principalele evoluții ale conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul I 2016

În trimestrul I 2016 sectorul extern al economiei Republicii Moldova a fost influențat în continuare de situația economică a principalilor parteneri din CSI (Federația Rusă a înregistrat în trimestrul I 2016 o contractare de 1.2 la sută a PIB-ului, iar Ucraina – o creștere reală lentă, de 0.1 la sută), cu efecte negative asupra exportului și remiterilor personale.

Deficitul contului curent al balanței de plăți a constituit 104.67 mil. USD (-26.5 la sută față de ianuarie-martie 2015). Raportat la PIB acesta s-a redus cu 2.7 puncte procentuale comparativ cu trimestrul similar al anului precedent și a constituit 7.8 la sută. Îmbunătățirea s-a datorat scăderii deficitului în comerțul exterior cu bunuri și servicii (-11.5 la sută), în timp ce evoluția excedentelor înregistrate la veniturile primare și secundare (-13.0 la sută și -1.9 la sută, respectiv) a influențat contul curent în sensul deteriorării.

Exporturile de bunuri ale Republicii Moldova, înregistrate în balanța de plăți, s-au diminuat cu 19.9 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2015 atât din cauza scăderii volumelor fizice, cât și în urma scăderii prețurilor. Exporturile în UE au scăzut cu 25.8 la sută, în CSI – cu 15.5 la sută.

Evoluția prețurilor pe piețele externe a fost însă, în general, pozitivă pentru Republica Moldova, deoarece prețurile bunurilor importate au scăzut, în medie, într-o măsură mai mare decât cele ale bunurilor exportate, în particular grație diminuării prețurilor la petrol. Astfel, în pofida scăderii exporturilor de bunuri, balanța comercială s-a îmbunătățit în urma scăderii într-o măsură și mai mare a importurilor (cu 13.5 la sută). Importurile din UE au scăzut cu 8.8%, din CSI – cu 13.9%.

Excedentul înregistrat la servicii s-a majorat cu 41.0 la sută, atât datorită majorării exporturilor (+3.1 la sută), cât și în urma scăderii importurilor (-2.4 la sută).

Intrările nete de venituri primare s-au diminuat cu 13.0 la sută din cauza scăderii cu 14.3 la sută a remunerării salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți. În același timp, ieșirile de venituri din investiții (dividende, dobânzi etc.) ce au revenit investitorilor străini la fel s-au diminuat (cu 21.7 la sută), îmbunătățind balanța veniturilor primare.

S-a diminuat și excedentul înregistrat la veniturile secundare (cu 1.9 la sută) ca rezultat al scăderii intrărilor de asistență curentă din exterior în cadrul cooperării internaţionale (-14.7 la sută), precum și în urma diminuării intrărilor de transferuri personale (-2.0 la sută).

Contul de capital a înregistrat un deficit de 11.12 mil. USD, de 2.4 ori mai mare comparativ cu trimestrul I 2015, ca urmare a diminuării intrărilor de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale.

Ca rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital efectuate de agenţii economici rezidenţi ai Republicii Moldova cu străinătatea pe parcursul trimestrului I 2016, necesarul net de finanţare (suma dintre soldurile conturilor curent şi de capital din balanța de plăți) s-a diminuat cu 21.2 la sută faţă de trimestrul I 2015 și a constituit 115.79 mil. USD, ceea ce reprezintă 8.6 la sută în raport cu PIB (10.8 la sută în trimestrul I 2015).

Contul financiar s-a soldat cu intrări nete în valoare de 69.88 mil. USD, ca rezultat al micşorării nete cu 45.40 mil. USD a activelor financiare externe ale rezidenţilor în urma tranzacţiilor efective, precum şi al majorării nete a pasivelor economiei naționale faţă de străinătate cu 24.48 mil. USD.

Principala sursă de acoperire a necesarului net de finanțare în trimestrul I 2016, reflectată în contul financiar al balanței de plăți, au fost intrările nete de capital sub formă de investiții directe. Majorarea netă a pasivelor sub formă de investiţiile directe a constituit 44.93 mil. USD, din care cea mai mare parte a revenit reinvestirii profiturilor (24.66 mil. USD). Totuși, intrările nete de ISD pe parcursul trimestrului I 2016 au fost substanțial mai mici decât media trimestrială înregistrată în ultimii trei ani.

Pasivele sub formă de împrumuturi externe au înregistrat rambursări nete în valoare de 25.17 mil. USD. Tragerile noi de împrumuturi pe termen lung au constituit 47.04 mil. USD pe ansamblul sectoarelor, rambursările de împrumuturi pe termen lung au însumat 72.54 mil. USD.

Administrația publică, inclusiv cea locală, a efectuat trageri de împrumuturi externe în valoare de 12.60 mil. USD și a rambursat 21.09 mil. USD din împrumuturile contractate anterior. Principalii creditori ai administrației publice în trimestrul I 2016 au fost: Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare – 8.80 mil. USD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 1.84 mil. USD, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 1.83 mil. USD, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei – 0.13 mil. USD. BNM a efectuat rambursări în valoare de 14.25 mil. USD din împrumuturile FMI contractate anterior.

La acoperirea necesarului net de finanțare au contribuit și activele oficiale de rezervă, care s-au diminuat pe parcursul trimestrului cu 15.54 mil. USD în urma tranzacțiilor efective.

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova la 31.03.2016 a rămas net debitoare şi a constituit -5,831.37 mil. USD, soldul negativ majorându-se față de sfârşitul anului 2015 cu 2.1 la sută: activele externe însumând 3,311.55 mil. USD, în scădere cu 0.7 la sută, iar pasivele – 9,142.92 mil. USD, în creştere cu 1.1 la sută.

Majorarea soldului debitor al poziţiei investiţionale internaţionale cu 117.94 mil. USD s-a datorat tranzacțiilor nete cu nerezidenții pe parcursul trimestrului (-69.88 mil. USD), fluctuației ratelor de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA (-45.89 mil. USD) și schimbărilor de preț (-2.17 mil. USD).

Ponderea cea mai mare în stocul de active financiare externe revine în continuare activelor oficiale de rezervă (52.7 la sută). Stocul activelor oficiale de rezervă a scăzut cu 0.6 la sută pe parcursul trimestrului I 2016 și a constituit 1,746.33 mil. USD la 31.03.2016. În pofida scăderii, volumul activelor oficiale de rezervă corespunde criteriilor tradiționale de suficiență: acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 4.9 luni), acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 120.0 la sută), acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 88.9 la sută) etc.

În structura pasivelor externe, alte investiții continuă să dețină ponderea majoră de 59.5 la sută (+1.0 la sută comparativ cu finele anului 2015), urmate de investițiile directe cu o pondere de 39.2 la sută (+1.2 la sută).

Stocul de ISD a reprezentat 3,580.25 mil. USD, din care capitalul social şi venitul reinvestit deţin o pondere de 73.8 la sută, iar împrumuturile intragrup (alt capital) – 26.2 la sută.

În distribuţia geografică a capitalului social acumulat, investitorilor din ţările UE le-a revenit ponderea majoritară – 52.2 la sută. Investitorii direcți din ţările CSI au deţinut o pondere de 11.1 la sută din totalul capitalului social acumulat, cei proveniți din alte ţări dețin investiții în proporție de 36.7 la sută.

Principala activitate economică care a beneficiat de investiţii străine rămâne activitatea financiară (25.0 la sută din stocul de ISD sub formă de capital social), urmată de industria prelucrătoare (23.4 la sută).

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 31.03.2016 a înregistrat 6,399.63 mil. USD, majorându-se pe parcursul trimestrului cu 1.0 la sută. Datoria publică şi public garantată a reprezentat 26.7 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1,708.97 mil. USD și majorându-se pe parcursul trimestrului I 2016 cu 0.4 la sută. Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,690.66 mil. USD, în creştere cu 1.2 la sută. Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (77.3 la sută).

Mai multe detalii privind evoluţia conturilor internaţionale pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Conturile internaționale pentru trimestrul I 2016 (date provizorii)

Balanța de plăți pentru trimestrul I 2016 (date provizorii)

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului I 2016 (date provizorii)

Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului I 2016 (date provizorii)

 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și cu anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională şi anul 2001 pentru datoria externă.

Balanța de plăți (MBP5)

Poziția investițională internațională

Datoria externă

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).