• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.06.2015

Evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul I 2015 (date provizorii)I. Precizări metodologice generale

 

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova pentru perioada 2012 – trimestrul I 2015 este elaborată în conformitate cu noul standard metodologic internaţional reflectat în  Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a VI-a (MBP6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a V-a (MBP5).

Statistica poziţiei investiţionale internaţionale şi a datoriei externe este prezentată conform MBP5.

Pentru trimestrul I 2015 au fost compilate două variante ale balanţei de plăţi: conform noilor cerinţe MBP6 (pentru raportare oficială către FMI şi diseminare, inclusiv prin  publicarea pe site-ul web al BNM) şi conform cerinţelor MBP5 (pentru utilizatorii interni şi pentru publicarea indicatorilor pe site-ul web în cadrul bazei de date interactive).

Comentariile analitice sunt prezentate pentru balanţa de plăţi calculată după noua metodologie (MBP6). În acelaşi timp, pentru a asigura utilizatorilor o trecere confortabilă de la MBP5 la MBP6, s-au analizat şi unii indicatori ai balanţei de plăţi calculaţi conform MBP5. Modificările conceptuale majore sunt prezentate repetat în anexă la nota analitică (Anexa „Modificări metodologice conceptuale (MMC)”).

Impactul net al modificărilor metodologice la contul curent se manifestă prin faptul că deficitul contului curent calculat conform standardului MBP6 este superior celui calculat conform standardului MBP5. În trimestrul I 2015 această diferență a constituit 10.04 mil. USD, modificările metodologice afectând în special valoarea exporturilor, dar și a importurilor de bunuri, servicii, precum și veniturile secundare.

Modificările metodologice la contul financiar nu au afectat indicatorul total, dar s-au  răsfrânt asupra compoziției principalelor instrumente financiare, în special a investițiilor directe, împrumuturilor și  a altor creanțe/angajamente.

 

II. Principalele evoluții ale conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul I 2015

 

Sectorul extern a suferit în continuare consecinţele recesiunii economice din principalele țări partenere din CSI, ale ritmului lent al creșterii economice din țările partenere din UE, ale crizei geopolitice din Ucraina, precum şi ale restricțiilor impuse de Federaţia Rusă la exportul produselor moldovenești. Volumul scăzut al transferurilor personale din străinătate începând cu trimestrul IV 2014, precum şi deprecierea leului au contribuit la scăderea importului de bunuri şi servicii.

Ca rezultat al influenţei combinate a factorilor de mai sus, în trimestrul I 2015 deficitul contului curent s-a diminuat cu 5.0 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent şi a înregistrat 154.06 mil. USD. În combinaţie cu soldul contului de capital, evoluţia contului curent a condus la un necesar net de finanţare de 158.58 mil. USD sau 11.7 la sută în raport cu PIB (10.0 la sută în tr. I 2014).

Îmbunătăţirea soldului contului curent  înregistrată în trimestrul I 2015 a avut loc ca urmare a diminuării deficitului din comerţul exterior cu bunuri (-23.5 la sută faţă de tr. I 2014), în pofida scăderii soldurilor pozitive înregistrate la servicii (-30.7 la sută), venituri primare (-42.1 la sută) și venituri secundare (-22.9 la sută).

Deficitul balanţei comerciale (507.08 mil. USD) în trimestrul I 2015 a fost acoperit în proporție de 69.6 la sută de excedentul înregistrat la servicii, venituri primare și venituri secundare. Raportat la PIB, soldul deficitar al balanţei comerciale a înregistrat 37.4 la sută. Volumul comerțului exterior cu bunuri din balanţa de plăţi a totalizat în trimestrul de raportare 1,272.28 mil. USD, diminuându-se cu 17.5 la sută comparativ cu trimestrul I 2014. Această scădere a avut loc din cauza micşorării volumului exporturilor cu 12.9 la sută, dar mai ales a importurilor de bunuri cu 19.3 la sută.

Balanța serviciilor a înregistrat în trimestrul I 2015 un sold excedentar în valoare de 22.24 mil. USD. Scăderea excedentului total al serviciilor a fost determinată de diminuarea excedentului la articolele Servicii de prelucrare a materiei prime ce aparţine altora (-16.4 la sută) şi Servicii de telecomunicaţii, de informatică şi informaţionale (-10.5 la sută), cu toate că a scăzut şi deficitul înregistrat la Călătorii (-23.7 la sută). Deşi atât exportul, cât şi importul de servicii de transport s-au redus cu aproximativ câte o cincime în urma scăderii volumului comerţului exterior cu bunuri, modificările nu au influenţat balanţa totală a serviciilor.

Soldul excedentar al veniturilor primare s-a diminuat cu 42.1 la sută faţă de trimestrul I 2014, pe seama diminuării cu 17.2 la sută a intrărilor totale de venituri până la 185.72 mil. USD (din care intrările sub formă de compensare pentru muncă s-au micșorat  cu 17.5 la sută şi au constituit 176.00 mil. USD), precum și a majorării cu 42.6 la sută, până la 93.91 mil. USD, a ieșirilor de venituri (din care ieşirile sub formă de venituri din investiţii s-au majorat cu 49.7 la sută şi au totalizat 74.11 mil. USD). Plăţile de dividende au constituit 14.75 mil. USD, plăţile de dobânzi – 18.59 mil. USD, veniturile reinvestite – 40.77 mil. USD.

Scăderea soldului pozitiv al veniturilor secundare cu 22.9 la sută până la 238.97 mil. USD a avut loc preponderent din cauza diminuării cu 22.0 la sută a intrărilor de transferuri personale ce au înregistrat 166.81 mil. USD, din care 144.89 mil. USD reprezintă transferurile estimate ale angajaţilor care lucrează peste hotare mai mult de un an.

În trimestrul I 2015 valoarea cumulată a veniturilor din muncă și a transferurilor personale primite de peste hotare a fost evaluată la 342.81 mil. USD, în scădere cu 19.8 la sută. Raportate la PIB, compensarea pentru muncă și transferurile personale de peste hotare au constituit 25.3 la sută.

Contul de capital în trimestrul I 2015 a înregistrat un deficit de 4.52 mil. USD, determinat de scăderea volumului de granturi aferente proiectelor investiţionale primite din exterior de administraţia publică de la 51.67 mil. USD în trimestrul IV 2014 până la 10.57 mil. USD.

În trimestrul I 2015 contul financiar a înregistrat un influx net în valoare de 201.00 mil. USD, activele financiare diminuându-se cu 88.85 mil. USD, iar pasivele majorându-se cu 112.15 mil. USD în valoare netă. Aceste evoluții au fost determinate în special de diminuarea cu 312.76 mil. USD a activelor oficiale de rezervă, preponderent în urma intervențiilor efectuate de BNM, precum și de acumularea netă de pasive sub formă de investiţii directe (146.11 mil. USD). În același timp, o majorare substanțială (+216.78 mil. USD) a fost înregistrată la activele financiare sub formă de valută și depozite ale băncilor licențiate și ale populației.

Conform cerințelor metodologice noi (MBP6), investiţiile directe sunt prezentate în baza activelor și pasivelor și au înregistrat intrări nete în valoare de 142.87 mil. USD, ca urmare a creşterii nete a angajamentelor cu 146.11 mil. USD, concomitent cu majorarea netă a activelor cu 3.24 mil. USD.

Creșterea netă a angajamentelor a fost generată preponderent de acumularea de către întreprinderile rezidente a datoriilor față de investitorii lor direcți de peste hotare (+84.12 mil. USD). Investițiile directe ale nerezidenților sub formă de acțiuni și participaţii în capitalul întreprinderilor din Republica  Moldova s-au majorat cu 21.22 mil. USD. Venitul reinvestit de către investitorii străini în întreprinderile-fiice moldovenești a constituit 40.77 mil. USD. Cele mai mari intrări de investiţii directe în capitalul social al întreprinderilor din alte sectoare provin  din Marea Britanie, Italia și Olanda. În sectorul bancar nu s-au înregistrat intrări de investiţii în capitalul social.

Stocul de investiţii străine directe în economia naţională acumulat la sfârşitul trimestrului I 2015 a fost evaluat la 3,522.62 mil. USD, în descreştere cu 3.4 la sută faţă de finele anului 2014, în pofida intrărilor nete de capital înregistrate în balanţa de plăţi, fiind puternic influenţat de fluctuația ratei de schimb a valutelor originale faţă de dolarul SUA (-199.78 mil. USD).

Stocul de investiţii străine directe la 31.03.2015 a constat din capital social şi venit reinvestit (73.7 la sută) şi împrumuturi intragrup (alt capital) (26.3 la sută). Creditele intragrup sunt formate  majoritar din angajamente, ce reprezintă stocul împrumuturilor contactate de la investitorii străini (958.52 mil. USD) şi din creanțe, ce reprezintă stocul de împrumuturi acordate investitorilor străini (30.49 mil. USD).

În distribuţia geografică a stocului de capital social acumulat, investitorilor din ţările UE le-a revenit ponderea majoritară – 52.7 la sută. Investitorii din ţările CSI au deţinut o pondere de 11.2 la sută din totalul capitalului social acumulat, iar cei proveniți din alte ţări – 36.1 la sută.

Principala activitate economică în care s-au acumulat preponderent până în prezent investiţii străine directe rămâne activitatea financiară (26.6 la sută din stocul de investiţii străine directe sub formă de capital social), urmată de industria prelucrătoare (22.8 la sută).

Valuta şi depozitele în cadrul altor investiții au înregistrat ieşiri nete de 258.99 mil. USD, determinate de creşterea volumului de numerar în valută  şi de depozite în străinătate ale băncilor licenţiate în sumă de 123.25 mil. USD, de procurările nete de active sub formă de valută şi depozite de către alte sectoare în valoare de 93.53 mil. USD, precum şi de retragerile în sumă de 42.21 mil. USD efectuate de nerezidenţi din depozitele lor deschise la băncile din Republica Moldova.

Articolul împrumuturi a înregistrat ieșiri nete în valoare de 12.61 mil. USD. Pe parcursul trimestrului au fost valorificate împrumuturi externe în sumă totală de 72.33 mil. USD, din care: pe termen lung – 68.15 mil. USD, pe termen scurt – 4.18 mil. USD. Administraţia publică, inclusiv cea locală, a valorificat noi împrumuturi în sumă totală de 31.57 mil. USD. Rambursările de împrumuturi externe efectuate pe parcursul trimestrului I 2015 au constituit 82.32 mil. USD. Banca Naţională a Moldovei a rambursat în trimestrul de referință 10.96 mil. USD din împrumuturile FMI contractate anterior.

La situaţia din 31.03.2015 activele oficiale de rezervă au însumat 1,752.26 mil. USD, ceea ce acoperă 3.7 luni de import de bunuri şi servicii şi constituie 73.2 la sută raportat la datoria externă pe termen scurt (90.6 la sută la 31.12.2014). Comparativ cu finele anului precedent, stocul activelor oficiale de rezervă s-a micşorat cu 18.8 la sută, fiind influenţat în mare parte de fluxul net din balanţa de plăţi (-312.76 mil. USD) şi de fluctuaţia ratei de schimb a valutelor originale faţă de dolarul SUA (-91.89 mil. USD).

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova şi-a diminuat soldul debitor, acesta ajungând la 5,586.91 mil. USD, în scădere cu 37.38 mil. USD față de cel înregistrat la finele anului 2014. Aceste diminuări au fost determinate în principal de fluctuaţia ratei de schimb a valutelor originale faţă de dolarul SUA, care a generat  o reducere a soldului negativ cu 238.10 mil. USD .

În trimestrul I 2015 stocul activelor financiare (3,437.86 mil. USD) s-a diminuat cu 6.1 la sută, iar cel al pasivelor financiare (9,024.77  mil. USD) – cu 2.8 la sută comparativ cu finele anului 2014. Stocul activelor financiare s-a micșorat comparativ cu sfârşitul anului 2014 ca rezultat al  fluctuaţiei ratei de schimb (-139.29 mil. USD), precum și al  tranzacţiilor efective înregistrate în balanţa de plăţi (-83.12 mil. USD). Stocul pasivelor financiare a crescut grație tranzacţiilor efective cu 117.88 mil. USD, însă a fost influențat în sensul diminuării de fluctuaţia ratei de schimb cu 377.39 mil. USD.

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 30.03.2015 a înregistrat 6,341.41 mil. USD, micşorându-se faţă de începutul anului cu 2.4 la sută. Datoria publică şi public garantată reprezintă 26.0 la sută din totalul datoriei, însumând 1,651.93 mil. USD şi micşorându-se pe parcursul trimestrului cu 4.6 la sută. Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,689.48  mil. USD, în descreştere cu 1.6 la sută. Angajamentele pe termen lung au însumat 3,946.73 mil. USD (-3.8 la sută) sau 62.2 la sută din total, datoria externă pe termen scurt a constituit  2394.68 mil. USD (+0.7 la sută), având o pondere de 37.8 la sută din datoria externă brută.

 

Detaliile privind evoluţia conturilor internaţionale (balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională şi datoria externă) pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

  - Conturile internaționale ale Republicii Moldova pentru trimestrul I 2015 (date provizorii)

  - Balanța de plăți pentru trimestrul I 2015 (date provizorii) 

  - Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului I 2015 (date provizorii) 

  - Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului I 2015 (date provizorii) 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și cu anul 2012 pentru balanţa de plăţi conform MBP6, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională şi anul 2000 pentru datoria externă:

Balanța de plăți (MBP6)

Balanța de plăți (MBP5)

Poziţia investiţională internaţională

Datoria externă a RM

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).