• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2020

Evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul I 2020, date provizorii (comunicat de presă)Deficitul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova, în trimestrul I 2020, s-a redus comparativ cu cel înregistrat în ianuarie-martie 2019 atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB. Deficitul a constituit 188,80 mil. USD, în scădere cu 20,9 la sută. Raportat la PIB, contul curent a constituit -7,6 la sută (față de -9,9 la sută în trimestrul I 2019). Această dinamică a fost determinată de majorarea excedentelor înregistrate la veniturile primare și secundare, în timp ce balanțele bunurilor și serviciilor s-au deteriorat.

Recesiunea economică înregistrată de majoritatea partenerilor comerciali, deprecierea valutelor acestora, perturbarea lanțurilor valorice globale au contribuit la scăderea exporturilor moldovenești (deși nesemnificativă). Totodată, diminuarea prețurilor mondiale la petrol a avut un impact pozitiv asupra balanței comerciale.

Deficitul comerţului cu bunuri a constituit 717,91 mil. USD, aprofundându-se cu 2,3 la sută. Exportul de bunuri înregistrat în balanța de plăți (fără bunurile după/pentru prelucrare) a totalizat 537,34 mil. USD (-0,7 la sută comparativ cu ianuarie-martie 2019). În pofida scăderii considerabile a volumului fizic al bunurilor exportate (-10,8 la sută), valoarea exporturilor s-a redus nesemnificativ grație majorării prețurilor (+3,2 la sută). Din punct de vedere geografic, scăderea exporturilor a fost determinată de categoria „alte țări” (altele decât UE și CSI), exporturile către acestea diminuându-se cu 25,5 la sută față de trimestrul I 2019. Exporturile către țările CSI, de asemenea, au scăzut cu 7,1 la sută, în timp ce exporturile către țarile UE-27 (fără Marea Britanie) au crescut cu 14,0 la sută. În exporturile de bunuri au predominat, ca de obicei, produsele agroalimentare (în creștere cu 1,1 la sută comparativ cu trimestrul I 2019), cu o pondere de 63,1 la sută din total.

Majorarea importului de bunuri, de asemenea, a fost modestă. Importul de bunuri înregistrat în balanța de plăți (fără bunurile după/pentru prelucrare) a constituit 1 255,25 mil. USD (+1,0 la sută comparativ cu trimestrul I 2019). Produsele agroalimentare au prevalat și în structura importurilor cu o pondere de 19,0 la sută, importul acestora crescând cu 15,5 la sută, urmate de produsele minerale (în scădere cu 14,4 la sută), cu o pondere de 16,8 la sută. Cu toate că volumul fizic al bunurilor importate a crescut (+5,2 la sută), majorarea importurilor a fost temperată de scăderea prețurilor la bunurile importate (-4,9 la sută), în special la produsele minerale (-16,7 la sută). Din cauza că prețurile bunurilor exportate s-au majorat, iar cele ale bunurilor importate au scăzut, raportul de schimb în comerțul exterior cu bunuri s-a îmbunătățit și a constituit 108,5 la sută.

Balanța comerțului exterior cu servicii, deși a rămas excedentară (84,06 mil. USD), a continuat tendința negativă care s-a început în trimestrul III 2019 și a scăzut cu 11,4 la sută comparativ cu ianuarie-martie 2019. Declinul înregistrat în balanța serviciilor a fost determinat de scăderea exporturilor (-3,1 la sută față de trimestrul I 2019), importurile rămânând constante. În cadrul exporturilor, a continuat trendul descendent al serviciilor de prelucrare a materiei prime, al căror export s-a diminuat cu 21,6 la sută. Au scăzut și exporturile de servicii de transport (-12,4 la sută), în mare parte din cauza transportului de mărfuri (-16,8 la sută), în special prin conducte şi reţele electrice și pe cale ferată, în timp ce exportul de servicii de transport pasageri s-a majorat (+6,4 la sută). Impactul negativ a fost estompat în continuare de creșterea semnificativă a exporturilor de servicii de informatică (+29,8 la sută).

Majorarea excedentului veniturilor primare cu 54,4 la sută față de ianuarie-martie 2019, până la 153,32 mil. USD, a fost determinată de creșterea remunerării salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți cu 10,5 la sută, dar și de scăderea veniturilor spre plată investitorilor nerezidenți (-28,5 la sută față de trimestrul I 2019).

Veniturile secundare, de asemenea, au înregistrat o creștere a excedentului până la 291,73 mil. USD (+8,6 la sută comparativ cu trimestrul I 2019). Transferurile personale primite din exterior de rezidenții moldoveni s-au majorat cu 3,7 la sută. Valoarea asistenței tehnice și a granturilor primite în cadrul cooperării internaționale, pentru toate sectoarele instituționale, a crescut cu 12,5 la sută.

Remiterile personale totale (suma remunerării nete a salariaților, a transferurilor personale și a celor de capital între gospodăriile casnice) primite de rezidenții Republicii Moldova în ianuarie-martie 2020 au constituit 444,33 mil. USD (+7,4 comparativ cu trimestrul I 2019), ceea ce reprezintă 17,9 la sută relativ la PIB (+0,7 p.p. față de ianuarie-martie 2019). Cea mai mare parte a remiterilor personale a venit din țările UE-27 (46,4 la sută din totalul remiterilor), din CSI – 25,5 la sută, iar din alte țări – 28,1 la sută.

Contul de capital a consemnat un deficit de 10,44 mil. USD, care s-a redus cu 17,5 la sută față de trimestrul I 2019. Soldul contului de capital a fost determinat de ieșirile nete de capital înregistrate de sectorul privat (13,78 mil. USD), în timp ce intrările de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale au constituit 3,37 mil. USD.

Suma soldurilor contului curent şi contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital ale rezidenţilor Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanţare externă a constituit 199,24 mil. USD (8,0 la sută în raport cu PIB).

În contul financiar al balanței de plăți a fost înregistrată o creștere considerabilă a intrărilor nete de capital sub formă de credite comerciale și avansuri, care au reprezentat principala sursă de finanțare a deficitului de cont curent în trimestrul I 2020. De asemenea, la finanțarea deficitului de cont curent au contribuit activele de rezervă ale BNM, activele sub formă de numerar și depozite ale populației, investițiile directe și împrumuturile externe.

Astfel, contul financiar, pe parcursul trimestrului I 2020, s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 243,76 mil. USD ca urmare a majorării nete a pasivelor rezidenților faţă de nerezidenți cu 123,70 mil. USD generate de tranzacţiile efective, concomitent cu scăderea netă a activelor financiare externe ale rezidenților cu 120,06 mil. USD.

Pasivele s-au majorat, în special, datorită creșterii nete a angajamentelor sub formă de credite comerciale și avansuri primite de la partenerii comerciali nerezidenți cu 92,87 mil. USD.

De asemenea, s-au majorat angajamentele sub formă de investiții directe cu 22,38 mil. USD, în principal datorită reinvestirii profiturilor, care a fost evaluată la 25,67 mil. USD. Valoarea participațiilor la capital (altele decât reinvestirea profiturilor) și a acțiunilor în posesia nerezidenților a crescut, în ianuarie-martie 2020, ca urmare a tranzacţiilor efective, cu 8,79 mil. USD. Concomitent, au fost înregistrate plăți nete la datorii față de investitorii străini direcți în valoare de 12,08 mil. USD.

La pasivele sub formă de împrumuturi externe au fost înregistrate trageri nete în sumă de 14,02 mil. USD (trageri – 132,96 mil. USD, rambursări – 118,94 mil. USD). Administrația publică a contractat în trimestrul I 2020 împrumuturi externe noi în valoare de 26,18 mil. USD, creditorii fiind: Fondul Monetar Internațional – 11,83 mil. USD, Asociația Internațională de Dezvoltare – 7,05 mil. USD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 4,33 mil. USD, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 1,58 mil. USD, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă – 1,39 mil. USD. Rambursările efectuate de administrația publică în aceeași perioadă au constituit 49,50 mil. USD. Banca Națională a Moldovei a primit de la FMI 8,03 mil. USD și a rambursat 16,92 mil. USD din împrumuturile contractate anterior. Băncile licențiate au efectuat rambursări nete în sumă de 3,24 mil. USD, iar celelalte sectoare – trageri nete de 49,47 mil. USD.

Concomitent, pasivele sub formă de numerar și depozite au înregistrat o diminuare netă cu 5,72 mil. USD, determinată de retragerile de mijloace de pe conturile nerezidenților deschise în băncile comerciale rezidente.

Diminuarea activelor financiare a fost determinată de scăderea netă a activelor oficiale de rezervă ale BNM cu 91,24 mil. USD. Partenerii comerciali nerezidenți au efectuat achitări nete în valoare de 26,42 mil. USD la creditele comerciale și avansurile acordate anterior de către rezidenții moldoveni, diminuând astfel activele financiare externe. Activele sub formă de numerar și depozite, de asemenea, au înregistrat o diminuare netă cu 10,55 mil. USD (din care activele băncilor licențiate au crescut cu 35,17 mil. USD, iar activele altor sectoare s-au redus cu 45,72 mil. USD).

Concomitent, au crescut cu 4,70 mil. USD activele externe ale rezidenților sub formă de investiții directe, constituite, preponderent, din datoriile investitorilor străini față de întreprinderile afiliate rezidente. S-au majorat cu 3,46 mil. USD în valoare netă și activele externe ale rezidenților sub formă de împrumuturi acordate nerezidenților.


Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 31.03.2020, a constituit -5 075,09 mil. USD (sau 42,2 la sută relativ la PIB), soldul debitor reducându-se față de sfârşitul anului 2019 cu 0,2 la sută.

Activele financiare externe au însumat 5 246,23 mil. USD, în scădere cu 1,3 la sută de la începutul anului, iar pasivele –  10 321,32 mil. USD, reducându-se cu 0,8 la sută. Raportul dintre stocul activelor şi pasivelor externe a constituit 50,8 la sută, fiind în descreștere cu 0,3 p.p. față de situația de la finele anului 2019.

Pe parcursul trimestrului I 2020, stocul activelor oficiale de rezervă s-a diminuat cu 3,6 sută comparativ cu stocul de la începutul anului, constituind 2 948,71 mil. USD la 31.03.2020. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență: (i) acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 5,3 luni de import efectiv); (ii) acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 132,0 la sută); (iii) acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 86,5 la sută) ș.a.

Stocul angajamentelor sub formă de investiții directe a totalizat 4 703,01 mil. USD (în scădere cu 2,8 la sută de la începutul anului), reprezentând 45,6 la sută din totalul pasivelor externe. Ponderea participațiilor și a acțiunilor fondurilor de investiții în stocul total de pasive sub formă de investiții directe a constituit 57,6 la sută, restul revenind instrumentelor de datorie. În distribuția geografică a investițiilor directe sub formă de participații și acțiuni acumulate, investitorilor din ţările UE-27 le-a revenit ponderea de 81,0 la sută, iar investitorii din ţările CSI au deţinut o pondere de 5,2 la sută.

Stocul pasivelor sub formă de împrumuturi (cu excepția celor intragrup) s-a diminuat cu 0,3 la sută față de 31.12.2019 și a constituit 3 426,70 mil. USD, ceea ce reprezintă 33,2 la sută din totalul angajamentelor externe.


Datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut față de începutul anului cu 0,5 la sută și a totalizat 7 580,77 mil. USD la 31.03.2020, ceea ce constituie 63,1 la sută raportat la PIB (+0,1 p.p. față de 31.12.2019).

Datoria externă publică şi public garantată a reprezentat 24,7 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1 872,00 mil. USD (-2,5 la sută de la începutul anului). Structura pe creditori a datoriei externe publice, conform situației la 31.12.2019, arată că principalul creditor al statului este Grupului Băncii Mondiale cu o pondere de 38,5 la sută din total, urmat de FMI cu 24,1 la sută și BEI cu 15,6 la sută.

Datoria externă privată negarantată s-a cifrat la 5 708,77 mil. USD, crescând cu 1,5 la sută față de 31.12.2019.

Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (70,5 la sută), care a constituit 5 346,99 mil. USD la 31.03.2020, în scădere cu 0,7 la sută față de începutul anului. Datoria externă pe termen scurt s-a majorat cu 3,4 la sută pe parcursul trimestrului și a constituit 2 233,78 mil. USD la 31.03.2020.


Mai multe detalii privind evoluţia conturilor internaţionale pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web a BNM:


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).