• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.03.2014

Evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în anul 2013 (date provizorii)În anul 2013 înviorarea relaţiilor internaţionale ale Republicii Moldova a fost determinată în special de creşterea economiei naţionale (PIB real s-a majorat cu 8.9 la sută) şi de climatul pozitiv economic stabilit în principalele ţări-partenere.
Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 384.67 mil. USD, în scădere cu 22.3 la sută faţă de anul precedent. Raportul contului curent la PIB a fost de 4.8 la sută, în scădere cu 2.0 p.p. faţă de anul 2012. Reducerea deficitului a fost determinată de un ritm de creştere a exporturilor superior ritmului de creştere a importurilor, precum şi de creşterea excedentului cumulat la venituri şi transferuri care a acoperit deficitul comerţului exterior cu bunuri şi servicii în proporţie de 87.1 la sută.
În anul 2013, deficitul înregistrat la balanţa bunurilor şi serviciilor a însumat 2,981.13 mil. USD. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii cu exporturi de bunuri şi servicii a alcătuit 54.0 la sută, cu 2.2 p.p. mai mare faţă de anul precedent. Volumul comerţului exterior cu bunuri (FOB-FOB) a constituit 7,918.92 mil. USD, majorându-se cu 7.3 la sută comparativ cu anul 2012. Atât valoarea exporturilor, cât şi cea a importurilor de bunuri înregistrate în balanţa de plăţi (preţuri FOB) au crescut respectiv cu 10.9 la sută şi 5.8 la sută, deficitul balanţei comerciale atingând valoarea de 2,978.58 mil. USD.

Potrivit datelor statisticii vamale, structura bunurilor exportate reflectă în continuare o pondere semnificativă a livrărilor de produse agroalimentare (41.2 la sută din total), valoarea totală a acestora majorându-se cu 12.4 la sută.  Această majorare a avut loc în mare parte pe seama creşterii de 3.3 ori a exporturilor de cereale, precum şi a sporului de 66.8 la sută înregistrat la exportul de seminţe şi fructe oleaginoase. Exporturile de băuturi alcoolice au crescut cu 7.6 la sută. Concomitent, valoarea exporturilor de băuturi alcoolice către Rusia s-a diminuat cu 25.7 la sută, ca urmare a restricţiilor impuse de aceasta la importurile respective din Republica Moldova. Printre alte categorii cu ponderi semnificative în totalul exporturilor se numără: materialele textile şi articole din acestea – 13.8 la sută, maşini şi aparate – 13.2 la sută (din care: fire, cabluri şi alte conductoare electrice – 67.3 la sută).

În structura importurilor ponderea majoră, de 22.9 la sută din total, a fost deţinută de produsele minerale. Din acestea, 49.4 la sută revine importurilor de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase şi 36.4 la sută gazului de sondă şi altor hidrocarburi gazoase. Alte categorii cu ponderi semnificative la import sunt: maşini şi aparate - 15.3 la sută, produse agroalimentare – 14.3 la sută şi produse ale industriei chimice – 11.4 la sută.
Conform clasificării după Marile Categorii Economice, 47.1 la sută din totalul importurilor reprezintă bunuri intermediare, utilizate la fabricarea altor bunuri; 28.7 la sută revin bunurilor de consum, iar 10.5 la sută – bunurilor de capital. Balanţa serviciilor a înregistrat o diminuare a deficitului, de la 21.08 mil. USD în anul 2012 până la 2.55 mil. USD în 2013. Valoarea serviciilor prestate nerezidenţilor a fost de 1,028.69 mil. USD (în creştere cu 9.9 la sută), din care 39.9 la sută - servicii de transport, 22.0 la sută - servicii de călătorii şi 13.4 la sută servicii de comunicaţii. Valoarea serviciilor acordate de către nerezidenţi a fost de 1,031.24 mil. USD (în creştere cu 7.7 la sută), serviciile de transport deţinând 38.6 la sută, de călătorii – 33.6 la sută şi de comunicaţii – 5.0 la sută din totalul importurilor de servicii.

Excedentul balanţei veniturilor s-a majorat cu 5.4 la sută pe seama creşterii veniturilor din munca prestată de către rezidenţi patronilor nerezidenţi. Veniturile din investiţii s-au soldat cu ieşiri nete în valoare de 191.03 mil. USD, cu 31.6 la sută mai mari comparativ cu anul precedent, în principal datorită creşterii cu 11.5 la sută a dividendelor plătite investitorilor străini şi cu 24.4 la sută a dobânzilor către plată . Valoarea veniturilor din muncă împreună cu transferurile personale primite de peste hotare a fost evaluată la 1,975.72 mil. USD, majorându-se cu 10.6 la sută faţă de anul precedent. Raportate la PIB, compensarea pentru muncă şi transferurile personale primite de peste hotare au constituit 24.9 la sută, în creştere cu 0.4 p.p. faţă de anul 2012.
Asistenţa tehnică acordată Republicii Moldova de către organismele internaţionale şi guvernele străine în formă de granturi şi consultanţă a atins cifra de 326.10 mil. USD, majorându-se cu 11.6 la sută.

Contul de capital şi financiar al balanţei de plăţi a înregistrat în anul 2013 un excedent de 296.20 mil. USD, cu 29.5 la sută mai mic comparativ cu anul 2012. În anul 2013, fluxul investiţiilor directe nete a însumat 203.08 mil. USD, în creştere cu  30.7 la sută faţă de anul precedent Stocul de investiţii străine directe acumulat la situaţia din 31 decembrie 2013 a totalizat 3,668.27 mil. USD, în creştere cu 6.4 la sută comparativ cu cel de la finele anului 2012. Participaţiile la capitalul social şi venitul reinvestit  au constituit 2,709.52 mil. USD, împrumuturile intragrup (alt capital) – 958.75 mil. USD. În distribuţia geografică a capitalului social acumulat, investitorilor din ţările UE le-a revenit în continuare ponderea majoră de 52.2 la sută, celor din ţările CSI – 11.4 la sută, iar din alte ţări – 36.4 la sută. Investiţiile străine au provenit în mare parte din Italia, Rusia, Germania, Olanda, România, Cipru, SUA.

Valorificarea de noi împrumuturi externe de către toate sectoarelor a însumat 769.38 mil. USD, în descreştere cu 27.3 la sută comparativ cu anul 2012, din care: pe termen lung – 690.97 mil. USD, pe termen scurt -78.41 mil. USD. Banca Naţională a Moldovei în anul 2013 a rambursat 21.61 mil. USD din împrumuturile FMI contractate anterior. Guvernul a valorificat noi împrumuturi în sumă totală de 100.76 mil. USD, rambursările fiind efectuate la termen în valoare totală de 64.06 mil. USD. Tragerile nete de împrumuturi externe efectuate de bănci şi agenţii economici din alte sectoare pe parcursul anului 2013 au constituit 668.62 mil. USD, rambursările de către băncile comerciale au fost efectuate conform orarului, la alte sectoare s-au acumulat arierate la principal de 10.39 mil. USD. La situaţia din 31 decembrie 2013 stocul activelor oficiale de rezervă ale statului a atins valoarea de 2,820.63 mil. USD, în creştere cu 12.2 la sută comparativ cu finele anului precedent. Stocul activelor oficiale de rezervă acoperă 5.2 luni de import de bunuri şi servicii, iar raportul lui la datoria externă pe termen scurt a fost de 121.5 la sută.

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova la sfârşitul anului 2013 a rămas net debitoare, majorându-se până la 5,368.70 mil. USD: activele externe au înregistrat 4,021.47 mil. USD, în creştere cu 12.7 la sută, iar pasivele – 9,390.17mil. USD, în creştere cu 9.2 la sută. Stocul angajamentelor externe l-a depăşit pe cel al creanţelor de 2.3 ori.
Datoria externă brută a Republicii Moldova la 31 decembrie 2013 a înregistrat 6,612.68 mil. USD, în creştere cu 10.5 la sută. Raportată la PIB, datoria externă brută a Republicii Moldova la finele anului 2013 a constituit 83.4 la sută. Datoria publică şi public garantată a însumat 1,774.92 mil. USD, ceea ce reprezintă 26.8 la sută din totalul datoriei. Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,837.76 mil. USD, din care cea pe termen scurt mai vulnerabilă la riscuri externe reprezintă 47.7 la sută.

Detaliile privind evoluţia conturilor internaţionale (balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională şi datoria externă) pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Balanța de plăți pentru anul 2013 (date provizorii)

Poziţia investiţională internaţională la sfârşitul anului 2013 (date provizorii)

Datoria externă la sfârşitul anului 2013 (date provizorii)

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională şi anul 2000 pentru datoria externă:

Balanța de plăți

Poziţia investiţională internaţională

Datoria externă a RM

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).