• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.02.2017

Raport asupra inflației nr. 1, 2017Raport asupra inflației nr.1, februarie 2017

Prezentarea

Discursul

 

Sumar

 

Evoluția inflației

În trimestrul IV 2016 rata anuală a inflației a constituit 2.5 la sută, fiind cu 2.0 puncte procentuale inferioară celei din trimestrul precedent. În luna decembrie 2016, inflația s-a diminuat până la valoarea de 2.4 la sută. În acest fel, după ce, în luna august, a intrat în intervalul de 5.0 la sută ±1.5 puncte procentuale stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu a Băncii Naționale a Moldovei, inflația anuală s-a situat pe parcursul trimestrului IV 2016 sub limita inferioară a acestui interval. Diminuarea ratei anuale a inflației în perioada de referință s-a datorat, preponderent, cererii interne modeste, recoltei bogate din sectorul agricol, efectului unei perioade de bază înalte asociat deprecierii monedei naționale din anul 2015, precum și disipării impactului majorării tarifului la energia electrică din luna iulie 2015. Rata anuală a inflației de bază a avut în continuare o traiectorie superioară celei a inflației totale. Inflația de bază, în mod similar, a cunoscut o traiectorie descendentă pe parcursul trimestrului IV 2016, diminuându-se de la 6.7 la sută în luna septembrie până la 4.5 la sută în luna decembrie. În luna decembrie 2016, rata anuală a prețurilor la produsele alimentare s-a temperat până la 2.8 la sută, iar prețurile la serviciile reglementate s-au contractat cu 1.1 la sută comparativ cu cele din luna decembrie 2015. Rata anuală a prețurilor la combustibili și-a continuat trendul ascendent semnalat în trimestrul precedent, constituind 1.6 la sută în luna decembrie 2016. Valoarea medie efectivă a inflației pentru trimestrul IV 2016 a fost marginal superioară valorii anticipate în cadrul rundei de prognoză aferente Raportului asupra inflației nr. 4, 2016.

 

Mediul extern

Ultimul trimestru al anului 2016 a fost marcat de evenimente importante, stabilind niște repere privind evoluția ulterioară a economiei mondiale. La 30 noiembrie, țările membre OPEC au semnat acordul privind diminuarea volumului producției de petrol, repartizând inclusiv cotele pe țări. Impactul acordului asupra pieței petroliere a fost aprofundat de ulterioara alăturare a Federației Ruse și a altor 10 țări non-OPEC la decizia de diminuare a volumului petrolului. Un alt eveniment semnificativ a fost decizia din 14 decembrie 2016 a Sistemului Rezervelor Federale privind majorarea intervalului ratelor dobânzilor cu 0.25 puncte procentuale, până la 0.5-0.75 la sută. Această decizie a provocat o apreciere robustă a dolarului SUA, cu efectele de rigoare asupra piețelor financiare și de materii prime. Un alt fenomen observat la sfârșitul anului 2016 a fost creșterea considerabilă a cotațiilor la materiile prime generată de revigorarea cererii mondiale, ceea ce a atenuat din presiunile deflaționiste care au persistat în unele economii în ultimii doi ani. Per ansamblu, prognozele privind evoluția economiei mondiale în perioada 2017-2018 sunt superioare valorilor anului 2016.

 

Evoluții ale activitații economice

În trimestrul III 2016, PIB a înregistrat o creștere de 6.3 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2015, dinamica anuală a activității economice fiind superioară celei din prima jumătate a anului 2016. Evoluția pozitivă a PIB s-a datorat, în cea mai mare parte, dinamicii sectorului agricol, ceea ce a creat premise pentru majorarea exportului, dar și pentru creșterea consumului gospodăriilor populației și unei evoluții pozitive din partea variației stocurilor. Astfel, exporturile au înregistrat o creștere de 16.4 la sută în trimestrul III 2016. Totodată, consumul gospodăriilor populației, s-a majorat cu 4.9 la sută, preponderent, ca urmare a majorării componentei consumul de bunuri și servicii în natură cu 15.8 la sută. Investițiile au determinat un aport pozitiv la dinamica PIB exclusiv datorită componentei variația stocurilor, având în vedere că formarea brută de capital fix a înregistrat o contractare de 1.1 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2015. Consumul final al administrației publice în trimestrul III 2016 s-a diminuat cu 0.8 la sută. Dinamica activității economice a fost atenuată semnificativ de majorarea importurilor cu 7.4 la sută comparativ cu trimestrul III 2015. Dinamica pronunțată a sectorului agricol a favorizat înregistrarea unor evoluții pozitive și în sectoarele conexe. Astfel, în trimestrul III 2016 comerțul cu ridicata și cu amănuntul s-a majorat cu 6.8 la sută, industria prelucrătoare – cu 1.6 la sută, transportul și depozitarea – cu 3.3 la sută. În trimestrul III 2016 populația ocupată s-a diminuat cu 0.5 la sută în comparație cu trimestrul III 2015. Totodată, rata șomajului a constituit 2.9 la sută fiind inferioară celei din perioada similară a anului 2015.

 

Promovarea politicii monetare

Pe parcursul trimestrului IV 2016 au avut loc trei ședințe ale Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la deciziile de politică monetară. Ca urmare a evaluării balanței riscurilor interne și externe, cărora ar putea fi supusă economia Republicii Moldova, și a perspectivelor inflației pe termen scurt și mediu, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, la ședința din 27 octombrie 2016, a hotărât să reducă rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară cu 0.5 puncte procentuale, de la 9.5 la sută (nivel stabilit la ședința din 29 septembrie 2016) până la 9.0 la sută anual. Ulterior, la ședințele din 24 noiembrie 2016 și 29 decembrie 2016 au fost adoptate decizii de menținere a ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară la nivelul de 9.0 la sută anual.

În trimestrul IV 2016, dinamica agregatelor monetare a fost una pozitivă, media trimestrială în termeni anuali constituind 17.9 la sută pentru M2 (cu 6.0 puncte procentuale peste nivelul din trimestrul III 2016) și 9.3 la sută pentru M3 (cu 4.7 puncte procentuale mai mult față de creșterea din trimestrul precedent).

Urmând tendința descendentă a ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară a Băncii Naționale a Moldovei, ratele medii ale dobânzilor la depozitele în sold, în moneda națională, și-au continuat trendul descrescător și ca urmare au consemnat un declin temperat și ratele medii la creditele acordate de către sistemul bancar.

În perioada de referință, față de trimestrul III 2016, ratele medii anuale ale dobânzilor aferente soldului creditelor s-au diminuat cu 0.79 puncte procentuale la creditele în moneda națională și cu 0.31 puncte procentuale la creditele în valută, înregistrând valori de 12.10 la sută și 5.85 la sută, respectiv. Rata medie a dobânzii pentru depozitele în lei atrase pe parcursul trimestrului IV 2016 a constituit 8.97 la sută, în descreștere cu 2.01 puncte procentuale față de trimestrul precedent. Rata dobânzii pentru soldul plasamentelor în valută a constituit în medie 2.21 la sută, superioară celei din trimestrul III 2016 cu 0.13 puncte procentuale.

 

Prognoza inflației pe termen mediu

În runda curentă de prognoză se anticipează că deviația PIB va fi negativă pe întreaga perioadă de prognoză. Deviația PIB va înregistra o recuperare lentă, continuând să rămână în palierul negativ și revenind în proximitatea valorii zero la sfârșitul perioadei de prognoză. Prin urmare, plasarea activității economice sub nivelul său de echilibru pe termen mediu va determina presiuni dezinflaționiste din partea cererii agregate. Condițiile monetare reale vor avea un impact eterogen asupra cererii. Rata reală efectivă de schimb va manifesta efecte stimulative în primul trimestru de prognoză, după care va alimenta un caracter restrictiv al condițiilor monetare pentru restul orizontului de prognoză. Rata reală a dobânzii va fi stimulativă pentru întreg orizontul de prognoză.

Proiecția ratei medii anuale a inflației IPC, conform rundei curente de prognoză, va avea o traiectorie ascendentă până în trimestrul III 2017, după care se va diminua și se va plasa în proximitatea țintei inflației. Rata anuală a inflației, pe întreg orizontul de prognoză, se va plasa în intervalul de variație al țintei inflației. Valoarea minimă de 3.5 la sută va fi înregistrată în trimestrul I 2017, iar valoarea maximă de 6.0 la sută în trimestrul III 2017. Comparativ cu prognoză precedentă, valorile medii anuale proiectate ale ratei anuale a inflației sunt superioare cu 0.6 puncte procentuale pentru anul 2017 și cu 1.1 puncte procentuale pentru anul 2018.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).