• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.08.2011

Raport asupra inflaţiei nr. 3, 2011Raport asupra inflației nr.3, august 2011

Prezentarea

 

Sumar

Evoluția inflației

În trimestrul II, 2011 ritmul anual al inflaţiei măsurate prin IPC a avut o traiectorie ascendentă, majorându-se de la 5.8 la sută în luna martie până la 7.7 la sută în luna iunie 2011, fiind în concordanţă cu Strategia de politică monetară pe termen mediu. În acelaşi timp, acesta corespunde cu valoarea prognozată din Raportul asupra inflaţiei nr. 2, mai 2011, înregistrându-se o abatere nesemnificativă în condiţiile de incertitudine sporită determinate de evoluţiile preţurilor la produsele alimentare, de presiunile existente pe piaţa mondială a petrolului, dar şi de majorările curente ale tarifelor la serviciile reglementate.

Ritmul anual al inflației de bazăDescompunerea inflației IPC în componentele respective este efectuată în  baza metodologiei  interne  a  BNM.  Componentele  inflației  IPC  sunt: (1) inflația de bază;  (2) prețurile la produsele alimentare;  (3) prețurile reglementate (4) prețurile la combustibil. s-a majorat de la 2.8 la sută în luna martie până la 3.4 la sută în luna iunie 2011, fapt ce a cauzat amplificarea diferenţei dintre ritmul IPC şi cel al inflaţiei de bază de la 3.0 puncte procentuale în luna martie până la 4.3 la sută în luna iunie, conturând astfel continuarea influenţei factorilor nemonetari asupra procesului inflaţionist din Republica Moldova.

La formarea ratei inflaţiei anuale în luna iunie 2011 cel mai mult au contribuit preţurile la produsele alimentare, ca rezultat al creşterii preţurilor acestora pe plan regional şi mondial, al intensificării efectelor de runda a doua de pe urma majorării preţurilor la combustibili şi a tarifelor la gaz şi energia electrică de la începutul anului curenţ dar şi ca rezultat al condiţiilor meteorologice mai nefavorabile ca anul trecut pentru dezvoltarea fructelor şi legumelor. Totodată, o influenţă majoră a fost exercitată de preţurile reglementate în urma majorării tarifelor la gaz, încălzirea centrală şi energia electrică în primul semestru al anului curent. Efectele de runda a doua de pe urma majorării preţurilor la serviciile reglementate, la combustibil şi la produsele alimentare, dar şi creşterea cererii au determinat majorarea preţurilor la bunurile şi serviciile aferente inflaţiei de bază. Fluctuaţiile preţurilor la petrol pe piaţa mondială amplificate de tensiunile din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord au determinat creşterea preţurilor la combustibili.

Produsul intern brut în trimestrul I, 2011 a înregistrat o creştere în termeni reali de 8.4 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent. Deşi cererea internă constituie factorul determinant în creşterea PIB, o parte din ea este orientată spre bunurile din exterior, fapt ce a generat o creştere accentuată a importurilor în această perioadă. Creşterea importurilor a fost devansată de cea a exporturilor care au avut o contribuţie pozitivă semnificativă la dinamica PIB în trimestrul I, 2011. Datele cu privire la comerţul extern, producţia industrială şi agricolă, transportul de mărfuri pentru lunile din prima jumătate a anului curent conturează premisele necesare pentru înregistrarea unei creşteri a PIB mai moderate în trimestrul II, 2011 comparativ cu trimestrul I, 2011.

Rata şomajului în trimestrul I, 2011 a constituit 9.4 la sută, majorându-se cu 0.3 puncte procentuale comparativ cu perioada similară a anului precedent. Cu toate acestea, datele ajustate sezonier pentru acest indicator prezintă o ameliorare uşoară a situaţiei în perioada de referinţă comparativ cu trimestrul IV, 2010. În primul trimestru 2011 salariul mediu nominal al unui lucrător în economia naţională s-a majorat în medie cu 9.6 la sută faţă de perioada corespunzătoare a anului precedenţ în lunile aprilie şi mai 2011 dinamica acestuia a fost şi mai pronunţată atingând nivelul de 13.7 şi 12.9 la sută, respectiv.

 

Promovarea politicii monetare

Banca Naţională a Moldovei elaborează şi implementează politica monetară şi valutară orientată spre asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. În perioada 2011-2012 BNM va asigura încadrarea inflaţiei în intervalul mijlociu de o singură cifră.

Cuantificând perspectivele inflaţiei pe termen scurt şi mediu în condiţiile eventualelor incertitudini şi provocări din perioada gestionară, precum şi în scopul anticipării presiunilor inflaţioniste, Banca Naţională a Moldovei a promovat pe parcursul trimestrului II, 2011 o politică monetară prudentă. Totodată, BNM a continuat să gestioneze hotărât surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare pe piaţa monetară.

Banca Naţională a Moldovei pe parcursul perioadei aprilie–iunie 2011 a intervenit pe piaţa valutară internă în calitate de cumpărător de valută străină, în scopul atenuării fluctuaţiilor excesive ale cursului de schimb al monedei naţionale în raport cu dolarul SUA, precum şi în scopul suplimentării rezervelor valutare.

Pe parcursul perioadei analizate volumul tranzacţiilor Băncii Naţionale a Moldovei efectuate pe piaţa valutară internă contra lei moldoveneşti a constituit echivalentul a 14.15 mil. dolari SUA.

Indicatorii monetari au crescut în trimestrul II, 2011 cu un ritm trimestrial superior dinamicii înregistrate în trimestrul precedent, media trimestrială în termeni anuali fiind de 21.3 la sută pentru M2 şi de 18.6 la sută pentru M3.

În condiţiile actuale din sistemul bancar, după majorarea normei rezervelor obligatorii cu 3.0 puncte procentuale pe parcursul trimestrului II, 2011, ratele dobânzilor practicate de bănci la depozitele noi atrase s-a majorat în termeni trimestriali, iar creditele noi acordate persoanelor fizice şi celor juridice s-au situat pe o pantă descendentă.

În scopul îmbunătăţirii mecanismului de transmisie a deciziilor de politică monetară, care în prezent este afectat, în mare parte, de lichidităţile semnificative din sistemul bancar, la şedinţa din 26 mai 2011 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei a decis majorarea normei rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi valute neconvertibile, precum şi din mijloacele atrase în valute liber convertibile cu 3.0 puncte procentuale, stabilind-o în mărime de 14.0 la sută începând cu perioada de urmărire a mijloacelor atrase 8 iulie–7 august 2011.

La aceeaşi şedinţă Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei a adoptat hotărârea privind modificarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, care prevede aplicarea unei norme a rezervelor obligatorii de 0.0 (zero) la sută pentru mijloacele atrase incluse în baza de calcul, a căror scadenţă este mai mare de 2 ani. Această modificare va majora eficienţa gestionării lichidităţilor băncilor şi va crea unele facilităţi în susţinerea creşterii mijloacelor atrase de către bănci pe termen lung.

La şedinţa din 28 iulie 2011, rata de bază a fost majorată de la 8.0 la sută la 9.0 la sută, iar ratele creditelor şi depozitelor overnight de la 11.0 la 12.0 la sută şi de la 5.0 la 6.0 la sută, respectiv.

 

Prognoza inflaţiei pe termen mediu

După un an de stabilizare fragilă şi inegală, creşterea economiei mondiale se află pe un trend general descendent, fiind ameninţată de probleme precum şomajul, creşterea preţurilor, pericolul datoriilor suverane şi fragilitatea financiară. Cele mai recente cifre cu privire la indicatorii macroeconomici mondiali arată o înrăutăţire a situaţiei economice mondiale şi o încetinire a procesului de redresare în urma crizei financiare globale. Deviaţia PIB real de la începutul anului 2011 a înregistrat valori pozitive, aflându-se puţin peste nivelul potenţial al activităţii economice, ceea ce constituie un factor inflaţionist în perioada următoare. Faţă de proiecţia din Raportul asupra inflaţiei nr.2, mai 2011, unde deviaţia PIB avea valori negative, deviaţia PIB din runda actuală de prognoză s-a schimbat datorită unei creşteri mai mari decât se anticipase anterior pentru primul trimestru al anului curent. Conform proiecţiei actuale deviaţia PIB va înregistra valori pozitive, astfel existând un exces nesemnificativ de cerere.

Proiecţia curentă plasează rata anuală a inflaţiei la finele anului curent la nivelul de 8.4 la sută, iar la finele anului viitor – la nivelul de 7.4 la sută. Comparativ cu Raportul asupra inflaţiei nr. 2, mai 2011 rata anuală a inflaţiei la finele anului curent nu a înregistrat devieri, în timp ce pentru finele anului 2012 aceasta a fost revizuită în direcţia majorării. Cauzele principale ale majorării inflaţiei pe parcursul anului viitor sunt creşterea preţurilor la produsele alimentare pe pieţele internaţionale şi excesul de cerere agregată care se va manifesta pe parcursul anului viitor.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).