Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.02.2012

Raport asupra inflației nr. 1, 2012Raport asupra inflației nr.1, februarie 2012

Prezentarea

 

Sumar

Evoluția inflației

Ritmul anual al inflaţiei măsurate prin IPC a constituit 8.5 la sută în trimestrul IV, 2011 şi, în acest fel, se atestă finalul traiectoriei ascendente începute în luna februarie 2011. Totodată, valoarea IPC a fost inferioară celei prognozate în cadrul Raportului asupra inflaţiei nr. 4, 2011, din cauza unor factori incidenţa cărora nu putea fi prevăzută la momentul efectuării precedentei prognoze pe termen scurt a inflaţiei. Ritmul anual al inflaţiei de bază s-a diminuat de la 4.4 la sută în luna septembrie până la 4.1 la sută în luna decembrie 2011. Printre principalii factori care au favorizat creşterea IPC în trimestrul IV, 2011, comparativ cu perioada similară a anului precedent, pot fi evidenţiate majorările de tarife la utilităţi şi efectele secundare provocate de acestea asupra altor componente, condiţiile meteorologice adverse pentru unele culturi agricole, creşterea preţurilor la produsele derivate petrolului pe plan mondial, creşterea cererii din partea populaţiei în urma majorării veniturilor disponibile ale acesteia şi creşterea cererii externe faţă de unele produse autohtone, îndeosebi în prima jumătate a anului 2011.

În acelaşi timp, presiunile proinflaţioniste menţionate anterior au fost parţial atenuate de evoluţia monedei naţionale faţă de valutele principalilor parteneri comerciali şi condiţiile meteorologice atipice de la sfârşitul anului trecut. Deşi ritmul anual al indicelui producţiei industriale în trimestrul IV, 2011 a fost superior celui din trimestrul precedent, în luna decembrie 2011 acesta indică un început al unei tendinţe descendente, fiind inferior celui din luna noiembrie 2011 cu 0.7 puncte procentuale. Ritmul anual al preţurilor în construcţii în trimestrul IV, 2011 s-a majorat cu 0.6 puncte procentuale şi a constituit 9.3 la sută.

Produsul intern brut în trimestrul III, 2011 a înregistrat o majorare în termeni reali de 5.3 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent. Astfel, creşterea economică a continuat şi în trimestrul III, 2011, fiind însă mai moderată decât cea din prima jumătate a anului. Ca şi în trimestrul II, în trimestrul III exportul şi consumul gospodăriilor populaţiei au constituit factorii determinanţi în creşterea PIB, însă ritmurile de creştere ale acestora au fost mai moderate odată cu incertitudinea din zona euro şi cu temperarea creşterii surselor de finanţare a consumului. Creşterea economică a fost susţinută de evoluţii pozitive din toate sectoarele economiei, cu excepţia construcţiilor.

Diminuarea ratei şomajului până la 5.3 la sută denotă o ameliorare a situaţiei pieţei muncii în trimestrul III, 2011. În acelaşi timp, în perioada de referinţă se atestă o majorare a numărului locurilor vacante şi o diminuare a disponibilizărilor. Ritmul anual de creştere a salariului pe economie a avut o evoluţie descendentă accentuată în trimestrul III, 2011 comparativ cu perioada precedentă, determinată de situaţia din toate sectoarele. Pe parcursul trimestrului IV, 2011 ritmul anual al salariilor nu a înregistrat modificări esenţiale, fiind puţin superior valorii nule.

 

Promovarea politicii monetare

Temperarea creşterii preţurilor şi posibila accentuare a procesului dezinflaţionist au impus necesitatea relaxării politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei. Astfel, în trimestrul IV, 2011 Banca Naţională a Moldovei a efectuat gradual diminuarea ratei dobânzii de politică monetară cu 0.5 puncte procentuale, care la 2 decembrie 2011 a constituit 9.5 la sută, iar la finele anului 2011 a fost diminuată cu 1.0 puncte procentuale, decizie care a intrat în vigoare la 6 ianuarie 2012, când rata de bază a constituit 8.5 la sută.

Situaţia actuală impune o prudenţă sporită din partea tuturor factorilor de decizie în materie de politici de stabilizare macroeconomică şi identificarea timpurie a măsurilor de contracarare a potenţialelor efecte negative asupra activităţii economice şi de stimulare a cererii interne. În condiţiile date, economia naţională va înregistra o creştere în anul 2012, deşi cu ritmuri mai lente decât s-a prognozat anterior.

Respectiv, în şedinţa din 26 ianuarie 2012, Consiliul de administraţie al BNM a decis să diminueze cu 2.0 puncte procentuale rata dobânzii de politică monetară, de la 8.5 până la 6.5 la sută anual.

Totodată, în scopul asigurării condiţiilor monetare adecvate pentru menţinerea stabilităţii preţurilor, Banca Naţională a Moldovei a continuat să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare pe piaţa monetară.

Banca Naţională a Moldovei a intervenit nesemnificativ pe piaţa valutară internă pe parcursul perioadei octombrie – decembrie 2011 în calitate de cumpărător de valută străină.

Pe parcursul perioadei de referinţă volumul tranzacţiilor Băncii Naţionale a Moldovei, efectuate pe piaţa valutară internă contra lei moldoveneşti, a constituit echivalentul a 12.92 mil. dolari SUA.

În trimestrul IV, 2011 s-a înregistrat o scădere a ritmurilor de creştere a agregatelor monetare, media trimestrială în termeni anuali fiind de 14.8 la sută pentru M2 şi de 12.9 la sută pentru M3. După creşterea substanţială a indicatorilor monetari din 2010, datorată restabilirii economice în perioada de după criză, anul 2011 a fost marcat de temperarea ritmurilor de creştere, spre finele trimestrului IV, 2011 accentuându-se dinamica descendentă a acestora.

Stabilizarea relativă a situaţiei economice şi atenuarea în mare măsură a riscurilor de credit a condiţionat diminuarea ratelor dobânzilor practicate de bănci la depozitele noi atrase şi la creditele noi acordate. De menţionat faptul că, ratele dobânzilor la creditele noi acordate au atins în luna decembrie 2011 un nou nivel minim istoric – 13.96 la sută în moneda naţională şi 7.67 la sută – în valută străină. La rândul lor, randamentele plasamentelor bancare la termen au înregistrat valori superioare celor din trimestrul precedent.

 

Prognoza inflaţiei pe termen mediu

Starea economiei mondiale s-a deteriorat semnificativ în a doua jumătate a anului 2011, ca urmare a intensificării tensiunilor pe pieţele financiare internaţionale, generate, în mare măsură, de agravarea crizei datoriilor suverane în zona euro şi de amplificarea temerilor privind sustenabilitatea fiscală în alte economii dezvoltate. În economiile emergente ritmul de creştere economică s-a temperat, din cauza scăderii dramatice a fluxurilor de capital şi adoptării politicilor monetare restrictive. Consumul la nivel mondial a fost afectat de ratele înalte ale şomajului în ţările dezvoltate şi de consolidarea politicilor fiscale în zona euro, ceea ce a afectat şi mai mult comerţul internaţional.

Înregistrarea unei recolte bune în anul 2011 şi îmbunătăţirea perspectivelor privind recolta anului 2012 a condus la reducerea pe pieţele internaţionale a preţurilor la produsele alimentare. Preţurile materiilor prime pe pieţele internaţionale, de asemenea, s-au diminuat, sub influenţa scăderii cererii globale şi a aprecierii dolarului american. Totodată, adoptarea politicilor monetare restrictive în economiile emergente a condiţionat atenuarea presiunilor inflaţioniste.

În ultimele luni ale anului piaţa valutară a fost marcată de deprecierea monedei europene unice, cauzată de greutăţile în adoptarea măsurilor de soluţionare a crizei datoriilor suverane din zona euro. La rândul său, dolarul american a continuat să se aprecieze, beneficiind de criza din zona euro, de politica monetară neutră stabilită de Rezerva Federală pe termen lung şi de statistica macroeconomică pozitivă raportată în luna decembrie 2011.

Riscurile principale ce persistă şi ar putea schimba semnificativ evoluţia economiei mondiale în viitorul apropiat ţin de problemele cu care se confruntă finanţele publice şi sistemele bancare din economiile dezvoltate, de insuficienţa politicilor pentru redresarea consecinţelor crizei economice, de volatilitatea pieţelor de mărfuri, precum şi de tensiunile apărute în jurul planului nuclear al Iranului ce ar putea cauza creşteri considerabile ale preţurilor la petrol pe plan mondial.

Conform proiecţiei din runda actuală de prognoză, deviaţia PIB real la începutul anului 2012 se va situa la nivelul său potenţial, iar ulterior, pe toată perioada de prognoză va înregistra doar valori pozitive, cu o uşoară tendinţă de diminuare spre sfârşitul anului 2013. Conform proiecţiei curente din cadrul scenariului de bază, rata anuală a inflaţiei la finele anului 2012 se va plasa la nivelul de 4.9 la sută, iar la finele anului 2013 – la nivelul de 4.8 la sută. Comparativ cu proiecţia precedentă din cadrul Raportului asupra inflaţiei nr. 4, noiembrie 2011, rata anuală a inflaţiei la finele anului 2012 se va situa la un nivel cu 1.6 puncte procentuale mai mic. Cauzele micşorării proiecţiei inflaţiei anuale din raportul curent se datorează nivelelor mai scăzute ale preţurilor mondiale la combustibili, gaze naturale, precum şi la produsele alimentare, în urma unei activităţi mai reduse în economia mondială.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).