• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.05.2015

Raport asupra inflației nr. 2, 2015Raport asupra inflației nr.2, mai 2015

Discursul

Prezentarea

 

Sumar

Evoluția inflației

În trimestrul I, 2015, rata anuală a inflaţiei a constituit 6.1 la sută, fiind cu 1.3 puncte procentuale superioară celei din trimestrul precedent. Evoluţia ascendentă a fost determinată, în principal, de creșterea presiunilor din partea inflației de bază care s-a majorat până la 10.6 la sută în luna martie în contextul deprecierii monedei naționale de la sfârșitul anului precedent și începutul anului curent. Într-o măsură mai redusă a contribuit creșterea contribuțiilor din partea prețurilor la produsele alimentare și la serviciile reglementate. Contribuţia din partea preţurilor la combustibili a fost similară celei din trimestrul IV, 2014. După o perioadă de circa 3 ani în care s-a aflat în intervalul ţintei inflaţiei stipulate în Strategia politicii monetare pe termen mediu, în luna martie 2015, rata anuală a inflaţiei a crescut până la 7.1 la sută și a depășit, astfel, limita superioară a acestuia. Evoluţia ratei anuale a inflaţiei în trimestrul I, 2015 a fost cu 0.8 puncte procentuale superioară valorii anticipate în cadrul proiecţiei acesteia (5.3 la sută) din Raportul asupra inflaţiei nr. 1, 2015.

Mediul extern

În primele luni ale anului 2015, fragilitatea economiei mondiale s-a accentuat. Pe de o parte, aceasta a permis definitivarea traiectoriilor unor indicatori macroeconomici, iar pe de altă parte, a amplificat preocupările privind evoluţia economiei mondiale per ansamblu. Temperarea ritmului de creștere a economiilor emergente până nu demult era privită ca un factor tranzitoriu, în ultimele săptămâni, statisticile indică o perioadă mai îndelungată de recuperare. Economia Statelor Unite ale Americii continuă să evolueze stabil, dar în a doua jumătate a anului 2015 se anticipează o accelerare, ceea ce explică într-o anumita măsură comportamentul precaut al SRF privind majorarea ratelor dobânzilor după încheierea programului QE3. Economia zonei euro este într-o ușoară recuperare, susținută de creșterea cererii interne, de oportunități mai bune de export și de îmbunătățirea condițiilor de finanțare. În regiune se atestă o stabilizare a situaţiei, însă aceasta nu poate anula pronosticurile privind aproximativ doi ani de criză economică în Federaţia Rusă. Printre cele mai importante evenimente din perioada de referință sunt iniţierea programului de relaxare cantitativă a Băncii Centrale Europene şi majorarea treptată a preţului la petrol în condiţiile orientării participanţilor pieţii către factorii de moment.

Evoluții ale activitații economice

În trimestrul IV, 2014, PIB a înregistrat o creștere de 4.2 la sută, dinamica activităţii economice fiind inferioară comparativ cu cea din trimestrul precedent, dar semnificativ peste valorile din prima jumătate a anului 2014. Decelerarea activităţii economice din trimestrul IV, 2014 a fost determinată, pe de o parte, de contractarea tot mai accentuată a exporturilor (4.0 la sută) în contextul embargourilor impuse de către Federația Rusă pentru produsele autohtone din a doua jumătate a anului precedent, dar și de o creștere a importurilor cu 2.3 la sută în perioada de referință. Pe de altă parte, cererea internă a accelerat în perioada de referință, astfel, consumul gospodăriilor populaţiei în trimestrul IV, 2014 s-a majorat cu 4.5 la sută, în timp ce formarea brută de capital fix a fost cu 12.1 la sută superioară celei din trimestrul IV, 2013. Cu toate acestea, în ansamblu, în anul 2014 ritmul de creștere a PIB a fost semnificativ inferior celui din anul 2013, preponderent ca urmare a unei contribuții din partea creșterii producției agricole mai modeste, dar și a unui climat extern nefavorabil. Totuși, deși modestă, evoluţia pozitivă a activităţii economice în anul 2014 a fost favorizată și de tendinţa de depreciere a monedei naţionale în raport cu valuta țărilor - principali parteneri comerciali ai Republicii Moldova, de o producție agricolă bună, precum și de primele facilități pentru exportul produselor autohtone oferite de UE care au compensat, într-o anumită măsură, restricțiile impuse de Federația Rusă.

Promovarea politicii monetare

În trimestrul I, 2015 au avut loc patru şedinţe ale Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la deciziile de politică monetară. În urma evaluării balanţei riscurilor interne şi externe, cărora ar putea fi supusă economia Republicii Moldova şi perspectivele inflaţiei pe termen scurt şi mediu au fost emise două decizii de majorare a ratei de bază cu 2.0 şi 5.0 puncte procentuale respectiv, de la nivelul de 6.5 la sută, până la 13.5 la sută, după aceasta au fost emise două decizii de menţinere a ratei de bază la nivelul de 13.5 la sută (nivel stabilit la şedinţa extraordinară din 17 februarie 2015). În perioada de referinţă a fost necesară înăsprirea graduală a politicii monetare, pentru a combate presiunile inflaţioniste din partea preţurilor reglementate şi deprecierii monedei naţionale. Deciziile de majorare a ratei de bază vor produce treptat efecte în economie pe parcursul următoarelor 2-3 trimestre, având ca scop ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste şi menţinerea ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale. La fel, în scopul sterilizării surplusului de lichiditate format pe parcursul ultimelor luni ale anului 2014 și ameliorării mecanismului de transmisie a deciziilor de politică monetară, la şedinţa Consiliului de administraţie din 29 ianuarie 2015 a fost adoptată hotărârea de a majora norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă de la 14.0 la 18.0 la sută din baza de calcul.

Pe parcursul anului 2014 a fost consemnată diminuarea ritmurilor de creştere a indicatorilor monetari. Astfel, în trimestrul I, 2015, ritmul de creştere a agregatelor monetare a coborât şi mai mult sub nivelul valorilor înregistrate în anii 2011 şi 2012, media trimestrială în termeni anuali constituind minus 10.1 la sută pentru M2 (cu 10.8 puncte procentuale sub nivelul de creştere din trimestrul IV, 2014) şi 6.2 la sută pentru M3 (cu 2.0 puncte procentuale mai puţin decât în ultimul trimestru al anului precedent).

Pe parcursul trimestrului I, 2015, rata medie anuală a dobânzii aferente soldului creditelor a fost în creştere, atât în moneda naţională (cu 0.46 puncte procentuale), cât şi în valută străină (cu 0.01 puncte procentuale) faţă de trimestrul precedent, înregistrând valori la nivelul de 11.04 la sută în moneda naţională şi 7.25 la sută în valuta străină. Rata medie a dobânzii pentru depozitele în lei a fost de 8.16 la sută, cu 0.55 puncte procentuale superioară nivelului din trimestrul precedent. Rata dobânzii pentru plasamentele în valută străină a constituit în medie 3.88 la sută în trimestrul I, 2015, în scădere cu 0.57 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent.

Prognoza inflației pe termen mediu

Conform proiecţiei curente, deviaţia PIB va înregistra o dinamică negativă pentru întreaga perioadă de prognoză, valoarea minimă va fi atinsă în trimestrul I, 2016. Începând cu al doilea trimestru al anului viitor, cererea agregată va înregistra o recuperare lentă, însă valorile vor fi sub nivelul potențial pe întregul interval de prognoză.

Ritmul anual al IPC, conform proiecţiei curente, va constitui 8.1 la sută în anul curent şi 6.4 la sută în anul 2016. Rata anuală a inflaţiei va părăsi intervalul de variaţie a ţintei inflaţiei pentru patru trimestre consecutiv, începând cu al doilea trimestru al anului curent. Valoarea maximă va fi înregistrată în trimestrul III, 2015, constituind 9.8 la sută. Rata anuală a inflației va reveni în intervalul de variație în al doilea trimestru al anului 2016.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).