• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.08.2012

Raport asupra inflației nr. 3, 2012Raport asupra inflației nr.3, august 2012

Prezentarea

 

Sumar

Mediul extern

Regresul economiei mondiale a continuat să fie alimentat şi în trimestrul II, 2012 de criza datoriilor suverane din zona euro şi de incertitudinile de pe pieţele financiare. Diminuarea preţurilor mondiale la petrol şi a preţurilor la materiile prime a convins pieţele financiare de iminenta reducere a cererii globaleşi a determinat relaxarea politicilor monetare ale mai multor economii avansate cu scopul de a-şi susţine economiile naţionale. De asemenea, trimestrul al doilea al anului 2012 s-a manifestat prin deprecierea semnificativă a monedei unice europene în raport cu principalele valute de circulaţie internaţională, drept urmare a publicării statisticilor negative din zona euro şi a întârzierii deciziilor ferme de acordare a unor noi împrumuturi pentru ţările ce se confruntă cu criza datoriilor suverane. Totodată, multe din economiile emergente au crescut sub aşteptări în primul trimestru al acestui an, ca urmare a reducerii volumului producţiei industriale, pe fundalul scăderii volumului mărfurilor exportate către economiile avansate. Volatilitatea înaltă prezentă pe pieţele financiare a sporit incertitudinile privind evoluţia economiei mondiale, ceea ce a determinat revizuirea în jos a prognozelor pentru anul 2012.

 

Evoluţia inflaţiei

Ritmul anual al inflaţiei măsurate prin IPC a constituit 4.1 la sută în trimestrul II, 2012 şi a continuat astfel traiectoria descendentă începută la sfârşitul anului precedent. Evoluţia inflaţiei s-a datorat în cea mai mare parte, diminuării treptate a presiunilor din partea preţurilor produselor alimentare pe fundalul scăderii acestora pe plan internaţional şi a unei recolte bune în anul precedent. Totodată, contribuţiile din partea inflaţiei de bază şi a preţurilor reglementate au fost inferioare celor din trimestrul precedent ca urmare a temperării cererii interne şi a absorbţiei treptate a efectelor majorărilor de tarife la gaz şi încălzire centralizată de la începutul anului precedent din măsura anuală a inflaţiei. Ritmul mediu anual al inflaţiei în perioada susmenţionată a fost inferior valorii anticipate aferente rundei de prognozare din luna aprilie. Această abatere a fost determinată de schimbarea tendinţelor anticipate ale preţurilor la petrol şi de diminuarea peste aşteptări a preţurilor la produsele alimentare pe piaţa externă, precum şi de adoptarea noului tarif la energia electrică mai târziu decât s-a anticipat. În mod similar, ritmul anual al inflaţiei de bază a manifestat o traiectorie descendentă pe parcursul trimestrului II, 2012 şi a coborât până la valoarea de 4.1 la sută în luna iunie. După o perioadă de mai bine de 2 ani ritmul anual al inflaţiei de bază a depăşit a treia lună consecutiv ritmul anual al inflaţiei totale. În trimestrul II, 2012 ritmul anual al indicelui preţurilor producţiei industriale a constituit 5.8 la sută, micşorându-se cu 1.4 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent.

 

Evoluţii ale activităţii economice

În trimestrul I, 2012 s-a accentuat tendinţa de temperare a activităţii economice semnalată în a doua jumătate a anului precedent. Ritmul anual al produsului intern brut în perioada de referinţă a coborât până la valoarea de 1.0 la sută, fiind semnificativ inferioară valorii de 6.4 la sută din anul 2011. Evoluţia modestă a economiei autohtone se datorează primordial incertitudinii din zona euro care a determinat o temperare a creşterii remiterilor şi a exporturilor. Consumul privat a înregistrat o creştere de doar 2.7 la sută faţă de valoarea de 8.5 la sută înregistrată în anul 2011, odată cu temperarea creşterii surselor de finanţare a acestuia. În acelaşi timp, performanţa economică modestă a zonei euro a determinat creşterea exportului cu doar 8.2 la sută. Formarea brută de capital a înregistrat o creştere minoră de doar 1.4 la sută. Temperarea cererii interne şi a exporturilor a determinat o evoluţie mai modestă a importurilor. Consumul administraţiei publice a înregistrat o contractare de 1.6 la sută în perioada de referinţă. Atenuarea ritmului anual de creştere a PIB în trimestrul I, 2012 a fost imprimată, în principal, de contribuţiile negative, egale din partea industriei şi a impozitelor nete pe produse, precum şi de temperarea ritmurilor de creştere a valorii adăugate brute aferente serviciilor. O accelerare de ritm a fost consemnată doar în sectorul construcţiilor.

Trimestrul I, 2012 s-a caracterizat printr-o remediere a situaţiei pe piaţa muncii faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Totodată şi rata şomajului ajustată sezonier denotă o stabilizare faţă de trimestrul IV, 2011. Câştigul salarial net real pe economie şi-a accelerat dinamica anuală de la 2.1 la sută în luna aprilie 2012 la 4.3 la sută în luna mai 2012, tendinţă regăsită în toate sectoarele economice.

 

Promovarea politicii monetare

Pe parcursul trimestrului II, 2012 BNM a adoptat trei decizii de menţinere a ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4.50 la sută anual. Argumentul major al acestor decizii l–a constituit consolidarea tendinţei dezinflaţioniste în Republica Moldova.

Totodată, în scopul asigurării condiţiilor monetare adecvate pentru menţinerea stabilităţii preţurilor, Banca Naţională a Moldovei a continuat să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare pe piaţa monetară.

BNM a intervenit pe piaţa valutară internă pe parcursul trimestrului II, 2012 în calitate de cumpărător de valută străină, în contextul politicii monetare promovate de BNM, precum şi în vederea asigurării consolidării rezervelor valutare. După creşterea substanţială a indicatorilor monetari din anul 2011 datorată restabilirii economice în perioada de după criză, în anul 2012 a fost consemnată temperarea ritmurilor de creştere, iar în trimestrul II, 2012 s-a constatat o dinamică descendentă tot mai accentuată a acestora. Constatând o scădere a ritmurilor de creştere a agregatelor monetare, media trimestrială în termeni anuali a înregistrat valori de 11.7 la sută pentru M2 şi de 8.7 la sută pentru M3.

Ratele medii ale dobânzilor practicate de băncile licenţiate, pe parcursul trimestrului II, 2012 au avut o evoluţie stabilă, înregistrând creşteri sau diminuări nesemnificative. La sfârşitul lunii iunie 2012, rata medie a dobânzilor la creditele noi acordate în moneda naţională a înregistrat un nou minim istoric de 13.69 la sută, şi la cele în valută străină - 7.92 la sută. La rândul lor, randamentele plasamentelor bancare la termen au înregistrat valori superioare celor din trimestrul precedent în moneda naţională şi inferioare celor în valută străină.

 

Prognoza inflaţiei pe termen mediu

Conform proiecţiei curente din cadrul scenariului de bază, rata anuală a inflaţiei se va plasa la nivelul de 3.9 la sută la sfârşitul anului 2012 şi la finele anului viitor.

Pe parcursul întregii perioade de prognoză, valorile sunt proiectate pe o traiectorie plasată în interiorul intervalului de toleranţă de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

Dinamica trimestrială a deviaţiei PIB este anticipată a fi negativă pentru anii 2012-2013, cu o uşoară revenire la valori pozitive în primele trimestre ale anului 2014. Deficitul de cerere este evaluat în relativă accentuare până la finele anului 2012, indicând sporirea presiunilor dezinflaţioniste provenite din partea cererii agregate. Temperarea creşterii economice va determina lipsa presiunilor inflaţioniste din partea cererii agregate, prin urmare pe parcursul perioadei de prognoză presiunile inflaţioniste vor fi de natura ofertei.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).