Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.05.2017

Raport asupra inflației nr. 2, 2017Raport asupra inflației nr.2, 4 mai 2017

Prezentare

Discurs:   Evoluția inflației     Situația în sectorul bancar

 

Sumar

 

Evoluția inflației

În trimestrul I 2017, rata anuală a inflației a constituit 4.3 la sută, fiind cu 1.8 puncte procentuale superioară celei din trimestrul precedent. În luna martie 2017, inflația s-a majorat până la valoarea de 5.1 la sută. Ca rezultat, aceasta a reintrat în intervalul țintei inflației stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu. Majorarea ratei anuale a inflației în perioada de referință s-a datorat, preponderent, majorării tarifelor la serviciile medicale, ajustării accizelor la unele categorii de produse, unor presiuni din partea cererii agregate, majorării prețurilor la produsele petroliere, precum și efectului unei perioade de bază reduse din anul 2016. Începutul unei traiectorii ascendente, dar mai puțin pronunțate, s-a atestat și pentru rata anuală a inflației de bază, care s-a majorat până la 4.6 la sută în luna martie 2017. Rata anuală a prețurilor la produsele alimentare s-a majorat de la 2.8 la sută în luna decembrie 2016 la 5.0 la sută în luna martie 2017. Prețurile la combustibili au accelerat de la 1.6 la sută în decembrie la 12.5 la sută în luna martie 2017. La sfârșitul trimestrului I 2017, prețurile reglementate au fost cu 3.6 la sută superioare celor din perioada similară a anului precedent. Valoarea efectivă a inflației anuale din trimestrul I 2017 este superioară celei anticipate în cadrul rundei de prognoză aferente Raportului asupra inflației nr. 1, 2017, în cea mai mare parte, ca urmare a majorării neanticipate a tarifelor la serviciile medicale.

 

Mediul extern

Începutul anului 2017 a fost marcat în economia mondială de efortul consolidat al țărilor exportatoare de petrol de a îndeplini planul de reducere a volumului producției de petrol, ceea ce a contribuit la stabilizarea cotațiilor internaționale la petrol. Un alt eveniment important a fost majorarea intervalului de referință a ratelor dobânzilor Sistemului Rezervelor Federale, de la 0.5-0.75 la 0.75-1.0 la sută, eveniment ce a provocat un nou val de volatilități pe piețele valutare. De asemenea, în primele luni ale anului 2017, majoritatea țărilor au publicat statisticile de totalizare a rezultatelor activității economice în anul 2016, care, la rândul lor, au determinat confirmarea sau, invers, modificarea prognozelor privind atât evoluția economiilor în parte, cât și a economiei mondiale per ansamblu. Un exemplu relevant în acest sens este majorarea valorii prognozate a produsului intern brut în zona euro pentru anul 2017, după ce Eurostat a anunțat că economia zonei euro a progresat în anul 2016 cu 1.7 la sută.

 

Evoluții ale activitații economice

În trimestrul IV 2016, PIB a înregistrat o creștere de 6.5 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2015. Dinamica anuală a activității economice în a doua jumătate a anului 2016 a fost semnificativ superioară celei din prima jumătate a anului. Evoluția pozitivă a PIB în trimestrul IV 2016 s-a datorat, în cea mai mare parte, dinamicii sectorului agricol ce a creat premise pentru majorarea exportului, dar și pentru creșterea consumului gospodăriilor populației și pentru o evoluție pozitivă din partea variației stocurilor. Astfel, exporturile au înregistrat o creștere de 19.9 la sută în trimestrul IV 2016. Totodată, consumul gospodăriilor populației a sporit cu 4.6 la sută, preponderent, ca urmare a majorării componentei consumul de bunuri și servicii în natură cu 5.0 la sută, dar și datorită majorării venitului disponibil al populației în perioada de referință. Investițiile au determinat un aport pozitiv la dinamica PIB, în cea mai mare parte, datorită componentei variația stocurilor, având în vedere că formarea brută de capital fix a înregistrat o creștere de doar 1.0 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2015. Consumul final al administrației publice, în trimestrul IV 2016, s-a diminuat cu 0.3 la sută. Dinamica activității economice a fost atenuată de majorarea importurilor cu 9.4 la sută comparativ cu trimestrul IV 2015. Dinamica pronunțată a sectorului agricol a favorizat înregistrarea unor evoluții pozitive și în sectoarele conexe. Astfel, în trimestrul IV 2016, comerțul cu ridicata și cu amănuntul s-a majorat cu 10.2 la sută, industria prelucrătoare – cu 5.3 la sută, transportul și depozitarea – cu 14.5 la sută. În această perioadă populația ocupată s-a diminuat cu 1.9 la sută în comparație cu trimestrul IV 2015. Totodată, rata șomajului în perioada de referință a constituit 3.8 la sută, fiind inferioară celei din perioada similară a anului 2015.

 

Promovarea politicii monetare

Pe parcursul trimestrului I 2017 au avut loc trei ședințe ale Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la deciziile de politică monetară. Ca urmare a evaluării balanței riscurilor interne și externe, cărora ar putea fi supusă economia Republicii Moldova, și a perspectivelor inflației pe termen scurt și mediu, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a hotărât să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară la nivelul de 9.0 la sută anual.

În trimestrul I 2017, dinamica agregatelor monetare a fost una pozitivă, media trimestrială în termeni anuali constituind 19.6 la sută pentru M2 (cu 1.7 puncte procentuale peste nivelul din trimestrul IV 2016) și 10.5 la sută pentru M3 (cu 1.1 puncte procentuale mai mult față de creșterea din trimestrul precedent).

Ratele medii ale dobânzilor la depozitele în sold, în moneda națională, și-au continuat trendul descrescător și, ca urmare, au consemnat un declin temperat și ratele medii la creditele acordate de către sistemul bancar.

În perioada de referință, față de trimestrul IV 2016, ratele medii anuale ale dobânzilor aferente soldului creditelor s-au diminuat cu 0.78 puncte procentuale la creditele în moneda națională și cu 0.27 puncte procentuale la creditele în valută, înregistrând valori de 11.32 la sută și 5.58 la sută, respectiv. Rata medie a dobânzii pentru depozitele în lei atrase pe parcursul trimestrului I 2017 a constituit 7.59 la sută, în descreștere cu 1.38 puncte procentuale față de trimestrul precedent. Rata dobânzii pentru soldul plasamentelor în valută a constituit în medie 2.13 la sută, inferioară celei din trimestrul IV 2016 cu 0.08 puncte procentuale.

 

Prognoza inflației pe termen mediu

Conform rundei curente de prognoză, deviația PIB va înregistra valori pozitive în primele patru trimestre ale orizontului de prognoză și valori negative pe parcursul celorlalte trimestre. Plasarea activității economice deasupra nivelului ei de echilibru pe termen mediu va determina presiuni inflaționiste, în timp ce valorile negative ale deviației PIB în ultimele patru trimestre ale orizontului de prognoză vor genera presiuni dezinflaționiste. Condițiile monetare reale vor avea un impact eterogen asupra cererii. Rata reală efectivă de schimb va manifesta efecte stimulative în primul trimestru de prognoză, după care va alimenta un caracter restrictiv al condițiilor monetare pentru restul orizontului de prognoză. Rata reală a dobânzii va fi stimulativă pentru întreg orizontul de prognoză, cu excepția ultimilor două trimestre de prognoză, când va fi nesemnificativ restrictivă.

Proiecția ratei medii anuale a inflației IPC, conform rundei curente de prognoză, va avea o traiectorie ascendentă până în trimestrul IV 2017, după care se va diminua până la finele orizontului de prognoză. Începând cu trimestrul II 2017, rata anuală a inflației se va plasa deasupra intervalului de variație pe parcursul a patru trimestre consecutive. Ulterior, aceasta se va încadra în intervalul de variație până la finele orizontului de prognoză. Valoarea maximă de 8.1 la sută o va înregistra în trimestrul IV 2017, iar valoarea minimă de 4.1 la sută în trimestrul IV 2018. Comparativ cu prognoză precedentă, valorile medii anuale proiectate ale ratei anuale a inflației sunt superioare cu 1.6 puncte procentuale pentru anul 2017 și cu 0.2 puncte procentuale pentru anul 2018.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).