• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.11.2012

Raport asupra inflației nr. 4, 2012Raport asupra inflației nr.4, noiembrie 2012

Prezentarea

 

Sumar

Evoluția inflației

Ritmul anual al inflației măsurate prin IPC a constituit 4.4 la sută în trimestrul III, 2012, inversându-și astfel traiectoria descendentă începută la sfârșitul anului precedent. Evoluția ascendentă a inflației a fost condiționată de creșterea treptată a presiunilor din partea prețurilor produselor alimentare, determinate de condițiile meteorologice adverse din regiune în anul curent. Contribuția din partea prețurilor reglementate a rămas practic la nivelul celei din trimestrul precedent în lipsa unor ajustări de tarife în perioada de referință. Contribuția din partea inflației de bază a fost inferioară celei din trimestrul precedent, ca urmare a temperării cererii interne. Ritmul mediu anual al inflației în perioada sus-menționată a fost superior valorii anticipate aferente rundei de prognoză din luna iulie. Această abatere a fost determinată de schimbarea tendințelor anticipate a prețurilor la petrol și de majorarea peste așteptări a prețurilor la produsele alimentare. Ritmul anual al inflației de bază a continuat tendința descendentă de la sfârșitul anului precedent și a coborât până la valoarea de 3.6 la sută în luna septembrie2012. În trimestrul III, 2012 ritmul anual al indicelui prețurilor producției industriale a constituit 5.0 la sută, micșorându-se cu 0.8 puncte procentuale față de trimestrul precedent, în timp ce cel al prețurilor în construcții a continuat evoluția ascendentă începută în anul 2010 și a constituit 11.3 la sută în perioada respectivă.

 

Mediul extern

Economia mondială se menține într-o stare precară, cu perspectiva incertă. Efectele măsurilor de stimulare, adoptate de economiile avansate se lasă întârziate, ceea ce afectează comerțul internațional și, respectiv, economiile emergente și în curs de dezvoltare. Indicatorii macroeconomici continuă să denote o reducere a activității economiei mondiale, prin contractarea ritmului producției industriale, a comenzilor de producere și, respectiv, a comerțului internațional. Totodata, seceta puternică din acest an din Statele Unite ale Americii, Europa și Federația Rusă au afectat mult recolta, fapt ce s-a reflectat în creșterea prețurilor mondiale la produsele alimentare. Concomitent, prețurile internaționale la petrol se mențin relativ înalte din cauza tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, ceea ce reprezintă încă un impediment pentru stimularea economiei mondiale.

 

Evoluții ale activitații economice

În trimestrul II, 2012 PIB a înregistrat o majorare de doar 0.6 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent. Creșterea nesemnificativă a PIB denotă continuarea tendinței de temperare a activității economice semnalate în a doua jumătate a anului precedent. Pentru prima dată în perioada de după criza din anul 2009, consumul gospodăriilor populației a înregistrat o contractare (de 0.4 la sută), ca urmare a moderării creșterii venitului disponibil al populației. Formarea brută de capital a înregistrat o creștere de 8.8 la sută, dar această dinamică s-a datorat exclusiv evoluției componentei variația stocurilor, formarea brută de capital fix contractându-se în termeni reali. Consumul administrației publice în trimestrul II, 2012 s-a majorat cu 0.6 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent. Ca urmare a temperării cererii interne, importurile s-ău majorat doar cu 3.9 la sută comparativ cu trimestrul II, 2011. Performanța economică modestă a zonei euro a determinat creșterea exportului cu doar 5.6 la sută. Valoarea pozitivă a creșterii PIB în trimestrul II, 2012 s-a datorat preponderent majorării valorii adăugate brute în industrie și comerț, în timp ce producția agricolă a înregistrat o scădere în perioada de referință. În trimestrul II 2012, diminuarea ratei șomajului până la valoarea de 4.5 la sută denotă o ameliorare a situației pe piața forței de muncă a Republicii Moldova după perioada de criză din anul 2009. Aceste semnale pozitive sunt umbrite de diminuarea numărului populației active cu 4.7 la sută în perioada de referință determinate atât de scăderea număruluide șomeri, cât și de cel al populației ocupate.

 

Promovarea politicii monetare

Pe parcursul trimestrului III, 2012, BNM a adoptat trei decizii de menținere a ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4.5 la sută anual. Argumentul major al acestor decizii l–a constituit consolidarea tendinței dezinflaționiste în Republica Moldova.

Totodată, în scopul asigurării condițiilor monetare adecvate pentru menținerea stabilității prețurilor, Banca Naționala a Moldovei a continuat sa gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operațiuni de sterilizare pe piața monetară.

BNM a intervenit pe piața valutară internă pe parcursul trimestrului III, 2012 în calitate de cumpărător de valută străină, în contextul politicii monetare promovate de BNM, precum și în vederea asigurării consolidării rezervelor valutare. Pe parcursul perioadei analizate volumul tranzacțiilor Băncii Naționale a Moldovei efectuate pe piața valutară internă contra lei moldovenești a constituit 222.1 mil. dolari SUA.

De la începutul anului 2012 a fost consemnată accentuarea ritmurilor de creștere a indicatorilor monetari. Astfel, în trimestrul III, 2012 s-a înregistrat o accelerare a ritmurilor de creștere a agregatelor monetare, media trimestrială în termeni anuali înregistrând valori de 17.8 la sută pentru M2 și de 14.2 la sută pentru M3, fiind cu 6.1 și 5.5 puncte procentuale, respectiv, peste nivelul creșterilor înregistrate în trimestrul precedent.

Ratele medii ale dobânzilor practicate de băncile licențiate, pe parcursul trimestrului III al anului 2012, au avut o evoluție stabilă, înregistrând creșteri sau diminuări nesemnificative. La sfârșitul lunii septembrie 2012, rata medie a dobânzilor la creditele noi acordate în moneda națională a înregistrat un nou minim istoric de 12.58 la sută și la cele în valută străină - de 7.78 la sută. La rândul lor, randamentele plasamentelor bancare la termen au înregistrat valori superioare celor din trimestrul precedent în moneda națională și inferioare celor în valută străină.

 

Prognoza inflației pe termen mediu

Conform rundei actuale de prognoză, rata anuală a inflației se va plasa la nivelul de 4.1 la sută la sfârșitul anului 2012. Aproximativ pe întreaga perioadă de prognoză, valorile sunt proiectate pe o traiectorie plasată în interiorul intervalului de variație de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0 la sută, cu excepția trimestrului II, 2013, când aceasta va fi peste intervalul de variație. Este important de menționat că, acest nivel va fi condiționat de un șoc din partea ofertei, în timp ce presiunile dezinflaționiste din partea cererii se vor menține pe tot parcursul perioadei de prognoză.

Totuși, conform rundei actuale de prognoză, dinamica deviației PIB este anticipată a fi negativă pe tot orizontul de prognoză, cu o ușoară tendință de revenire spre sfârșitul anului 2013 - începutul anului 2014. În pofida tendinței de revenire, plasarea activității economice sub nivelul ei potențial, în special în următoarele trimestre, menține presiunile dezinflaționiste din partea cererii, ca urmare a diminuării cererii externe, precum și a condițiilor agrometeorologice nefaste din anul curent.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).