• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.05.2016

Raport asupra inflației nr. 2, 2016Raport asupra inflației nr. 2, Mai 2016

Prezentarea

Discursul guvernatorului (sinopsis)

 

Sumar

 

Evoluția inflației

În trimestrul I 2016, rata anuală a inflaţiei a constituit 11.0 la sută, fiind cu 2.4 puncte procentuale inferioară celei din trimestrul precedent. În luna martie 2016, inflația s-a diminuat până la valoarea de 9.4 la sută. Totuși, aceasta s-a plasat în continuare peste limita superioară a intervalului ţintei inflaţiei stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu. Evoluția descendentă a inflației a fost determinate de cererea internă modestă, de revizuirea tarifului la gazul natural, de aprecierea monedei naționale față de dolarul SUA din lunile februarie și martie, precum și de condițiile meteorologice favorabile în perioada de referință. Totodată, tendința descendentă a fost susținută și de traiectoria prețurilor la produsele alimentare și la resursele energetice în regiune. Rata anuală a inflației de bază a avut în continuare o traiectorie superioară celei a inflației totale. Inflația de bază, în mod similar, a avut o traiectorie descendentă pe parcursul trimestrului I 2016, diminuându-se de la 14.6 la sută în luna decembrie până la 10.2 la sută în luna martie. În luna martie 2016, rata anuală a prețurilor alimentare și a celor reglementate s-a temperat până la 10.1 și 11.5 la sută, respectiv. Prețurile la combustibili? în trimestrul I 2016 au fost în medie cu 3.8 la sută inferioare celor din perioada similară a anului precedent. Valoarea efectivă a inflației anuale din trimestrul I 2016 a fost inferioară celei anticipate în cadrul rundei de prognozare aferente Raportului asupra inflaţiei nr. 1, 2016.

 

Mediul extern

În primul trimestru al anului 2016, o serie de indicatori macroeconomici de importanță internațională au confirmat noile tendințe din economia mondială. Surplusul de petrol la nivel mondial continuă să persiste, fiind cauza principală a prețurilor joase la petrol. Cererea slabă la nivel mondial condiționează cotațiile reduse la materiile prime, ceea ce afectează economiile emergente dependente de exportul materiilor prime. Decalajul dintre evoluția economiilor avansate și a economiilor emergente și în curs de dezvoltare se reflectă în politicile monetare antagoniste cu repercusiuni directe asupra evoluției cursurilor valutare și indirecte asupra evoluției prețurilor de consum. Pentru contracararea presiunilor deflaționiste, Banca Centrală Europeană a diminuat rata de politică monetară de la 0.05 la 0.0 la sută începând cu 16 martie 2016 și a majorat programul de achiziții de active de la 60 la 80 miliarde de euro pe lună începând cu luna aprilie 2016. În regiune, în urma stabilizării sau a aprecierii pe alocuri a monedelor locale, dar și drept urmare a efectului anului de bază, se atestă o diminuare a ratelor de creștere a indicilor prețurilor de consum.

 

Evoluții ale activitații economice

În trimestrul IV 2015, PIB a înregistrat o diminuare de 3.3 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2014, dinamica activităţii economice fiind ușor superioară celei din trimestrul III 2015, dar semnificativ inferioară celei înregistrate în semestru I 2015. Evoluția negativă a PIB a fost determinată, în mare măsură , de contractarea cererii interne în contextul reducerii venitului disponibil real al populației și creșterii incertitudinii economice și politice, dar și de o scădere pronunțată a recoltei agricole în anul 2015. Astfel, în trimestrul IV 2015, consumul gospodăriilor populației s-a diminuat cu 3.5 la sută, în timp ce formarea brută de capital fix a înregistrat o scădere de 2.9 la sută. Consumul administrației publice a fost cu 1.9 la sută superior celui din trimestrul IV 2014. Ca rezultat al condițiilor secetoase din vara anului 2015, valoarea adăugată brută din agricultură în trimestrul IV a fost cu 18.3 la sută inferioară celei din perioada similară a anului 2014. Impactul negativ al scăderii cererii interne și al agriculturii a fost ușor atenuat de deprecierea monedei naționale care a avut, pe de o parte, un efect stimulativ asupra exporturilor produselor autohtone, iar pe de altă parte, a contribuit la scăderea importurilor. Astfel, în trimestrul IV 2015, volumul exportului de bunuri și servicii a fost doar cu 0.5 la sută inferior celui din perioada similară a anului 2014, în condițiile embargourilor la anumite produse autohtone din partea Federației Ruse, dar și a unei incertitudini regionale sporite. Totodată, importurile au înregistrat o contractare de 8.4 la sută. Evoluții negative au fost semnalate în comerț, industrie și construcții. În același timp, scăderea PIB a fost atenuată de contribuția pozitivă din partea creșterii valorii adăugate brute aferente sectorului financiar și celui imobiliar.

 

Promovarea politicii monetare

Pe parcursul trimestrul I 2016 au avut loc trei ședințe ale Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la deciziile de politică monetară. În urma evaluării balanţei riscurilor interne şi externe, cărora ar putea fi supusă economia Republicii Moldova, și a perspectivelor inflaţiei pe termen scurt şi mediu, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a hotărât să reducă rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară cu 0.5 puncte procentuale, de la 19.5 (nivel stabilit la ședința din 26 august 2015) până la 19.0 la sută anual, la ședința din 25 februarie 2016 și cu 2.0 puncte procentuale, de la 19.0 până la 17.0 la sută anual, la ședința din 31 martie 2016.

Începutul anului 2016 a fost caracterizat de încetinirea ritmurilor de descreștere a indicatorilor monetari. Astfel, în trimestrul I 2016, dinamica agregatelor monetare a fost una negativă, media trimestrială în termeni anuali constituind -2.7 la sută pentru M2 (cu 9.2 puncte procentuale peste nivelul din trimestrul IV 2015) și -3.5 la sută pentru M3 (cu 0.8 puncte procentuale mai puțin față de trimestrul precedent).

În perioada de referință, rata medie anuală a dobânzii aferente soldului creditelor în moneda naţională a înregistrat o creștere neesențială cu 0.40 puncte procentuale, iar rata medie anuală a dobânzii aferente soldului creditelor în valută străină s-a diminuat cu 0.16 puncte procentuale faţă de trimestrul IV 2015, înregistrând valori de 13.68 la sută în moneda naţională şi de 6.65 la sută în valută străină. Rata medie a dobânzii pentru depozitele în lei a constituit 15.11 la sută, în creștere cu 1.41 puncte procentuale față de trimestrul precedent, în timp ce rata dobânzii pentru plasamentele în valută străină a constituit în medie 2.14 la sută, în scădere cu 0.14 puncte procentuale faţă de trimestrul IV 2015.

 

Prognoza inflației pe termen mediu

Conform rundei curente de prognoză, deviația PIB va înregistra în continuare, în mare parte, valori ce se vor afla în palierul negativ. Față de runda anterioară de prognoză, cererea agregată estimată a fost revizuită la un nivel mai înalt. Plasarea activității economice preponderent sub nivelul său potențial, pe termen mediu, va determina presiuni dezinflaționiste din partea cererii interne, deși mai moderate în comparație cu prognoza anterioară.

Rata medie anuală a inflației IPC, conform rundei curente de prognoză, va avea o tendință de diminuare până la sfârșitul anului 2016, după care va urma o stabilizare în jurul țintei. În medie, în anul curent, inflația va atinge nivelul de 7.0 la sută și de 4.8 la sută în medie în anul viitor. Conform proiecției, rata anuală a inflației va reveni în intervalul de variație a țintei inflației în trimestrul III 2016. Valoarea maximă va fi înregistrată în trimestrul II 2016, de 8.1 la sută, iar valoarea minimă în trimestrul IV 2016, de 3.6 la sută.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).