• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.02.2014

Raport asupra inflaţiei nr. 1, 2014Raport asupra inflației nr.1, februarie 2014

Prezentarea

 

Sumar

Evoluția inflației

Ritmul anual al inflaţiei a revenit în proximitatea ţintei inflaţiei stipulată în Strategia politicii monetare pe termen mediu şi a constituit 4.9 la sută în trimestrul IV, 2013, fiind cu 0.9 puncte procentuale superior celui din trimestrul III, 2013. Majorarea ritmului anual al IPC a fost determinată în principal de intensificarea presiunilor inflaţioniste din partea preţurilor la produsele alimentare, ca urmare a înregistrării unei recolte modeste de legume şi cartofi în anul 2013. Inflaţia de bază a avut o dinamică anuală redusa în condiţiile unei cereri interne moderate. Totodată, menţinerea ritmului anual al inflaţiei de bază pe un trend ascendent  şi în trimestrul IV s-a datorat preponderent deprecierii monedei naţionale faţă de valutele principalilor parteneri comerciali. Ritmul anual al inflaţiei în trimestrul IV, 2013 a fost cu 0.5 puncte procentuale superior valorii anticipate în cadrul proiecţiei (4.4 la sută) din Raportul asupra inflaţiei nr. 4, 2013.

Mediul extern

Economia mondială s-a consolidat în a doua jumătate a anului 2013 și ar putea să se consolideze și mai mult în anul 2014, în principal datorită creșterii economiilor avansate. Cu toate acestea, creșterea economică mondială este încă lentă şi rămâne sub potențial, evidenţiindu-se problemele aferente datoriilor de stat, ratele înalte ale şomajului şi creşterea riscurilor de deflaţie. Majoritatea economiilor emergente au intrat în faza de încetinire a ciclului economic, ceea ce se va reflecta semnificativ asupra cererii mondiale şi a preţurilor internaţionale la materiile prime. De asemenea, persistă riscurile generate de turbulențele de pe piețele financiare și volatilitatea fluxurilor de capital, iar reacţiile la deciziile ulterioare de politică monetară ale principalilor jucători mondiali prezintă incertitudini puternice.

Evoluții ale activității economice

După creşterea PIB cu 6.1 la sută în trimestrul II, 2013, dinamica anuală a PIB s-a accentuat în trimestrul III, 2013 până la valoarea de 12.9 la sută. Ca rezultat, în primele nouă luni ale anului 2013 economia Republicii Moldova a înregistrat o creştere de 8.0 la sută. Dinamica pozitivă a economiei Republicii Moldova pe parcursul trimestrului III, 2013 s-a datorat în cea mai mare parte evoluţiei impresionante a sectorului agricol după un an secetos, fapt ce a determinat creşterea volumului bunurilor exportate şi o creştere mai modestă a celor importate. Astfel, consumul gospodăriilor populaţiei şi formarea brută de capital fix au înregistrat majorări de 8.9 şi 1.2 la sută, respectiv, în timp ce exporturile au înregistrat o creştere mult mai pronunţată, de 15.0 la sută. Evoluţia importului a fost net inferioară celei aferente exportului, astfel în trimestrul III, 2013 s-a consemnat un nivel de 5.1 la sută. Consumul final al administraţiei publice s-a diminuat cu 0.9 la sută. Totodată, în trimestrul III valoarea adăugată brută aferentă agriculturii s-a majorat în termeni anuali cu 59.8 la sută, astfel umbrind evoluţia pozitivă din partea tuturor sectoarelor economiei. De menţionat că, valoarea adăugată aferentă sectorului de bunuri s-a majorat cu 35.2 la sută, generând o contribuţie de 10.0 puncte procentuale la dinamica PIB. Totodată, valoarea adăugată brută aferentă serviciilor a consemnat o majorare mult mai modestă, cu 4.2 la sută. Cu toate că în trimestrul III, 2013 s-a consemnat o creştere a PIB net superioară celei din trimestrul II, ritmul anual de creştere a impozitelor nete pe produs s-a diminuat cu 1.1 puncte procentuale. În trimestrul III, 2013 s-a atestat o ameliorare a climatului pe piaţa muncii, astfel numărul populaţiei ocupate a înregistrat o creştere de 4.3 la sută, iar rata şomajului a constituit 3.9 la sută, fiind cu 0.9 puncte procentuale inferioară celei din trimestrul similar al anului 2012. În perioada octombrie-noiembrie 2013, ritmul anual de creştere a salariului mediu real pe economie a constituit 3.2 la sută, fiind cu 2.2 puncte procentuale inferior celui din trimestrul III, 2013.

Promovarea politicii monetare

În trimestrul IV, 2013 s-au desfășurat trei ședințe ale Consiliului de administrație al BNM aferente deciziilor de politică monetară, în cadrul cărora a fost evaluată balanța riscurilor actualizată privind perspectivele inflației pe termen scurt și mediu. Astfel, au fost emise trei decizii de menținere a ratei de bază la nivelul de 3.5 la sută anual, nivel stabilit la ședința din 25 aprilie 2013. În perioada de referință, politica monetară a avut un caracter stimulativ fiind orientată în direcţia combaterii presiunilor dezinflaţioniste şi realizarea obiectivului de menținere a ratei inflației în intervalul ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută. În trimestrul IV, 2013 media anuală a inflației a constituit 4.9 la sută.
În trimestrul IV, 2013 s-a menţinut ritmul înalt de creştere a agregatelor monetare, media trimestrială în termeni anuali constituind 29.3 la sută pentru M2, fiind cu 3.6 puncte procentuale peste nivelul creşterii din trimestrul precedent şi 26.2 la sută pentru M3, care a crescut cu 4.4 puncte procentuale faţă de trimestrul III, 2013.
Ratele medii ale dobînzilor practicate de băncile licenţiate pe parcursul trimestrului IV, 2013 au avut evoluţii diferite. Rata medie a dobînzii la creditele noi acordate în moneda națională a crescut spre sfîrșitul trimestrul IV, 2013, situîndu-se la nivelul de 12.51 la sută în luna decembrie 2013. În acelaşi timp, rata medie a dobînzii la creditele în valută străină a crescut pînă la 8.91 la sută. Randamentele plasamentelor bancare la termen în moneda naţională au înregistrat valori inferioare celor din trimestrul precedent – de 5.82 la sută, iar cele în valută străină au crescut faţă de nivelul lunii septembrie 2013, constituind 4.51 la sută.

Prognoza inflației pe termen mediu

Proiecţia curentă plasează rata anuală a inflaţiei IPC la nivelul de 5.4 la sută în medie pentru anului 2014, cu 0.7 puncte procentuale superior celui anticipat în cadrul Raportului asupra inflaţiei nr. 4, 2013. Prognoza ratei medii anuale a inflaţiei pentru 2015 va atinge nivelul de 4.8 la sută, sau cu 0.5 puncte procentuale mai mult faţă de raportul precedent. Proiecţia curentă, plasează nivelul ratei anuale a inflaţiei în intervalul de variaţie de ±1.5 puncte procentuale de la ţinta inflaţiei de 5.0 la sută anual pentru tot orizontul de prognoză.
Contribuţia cea mai semnificativă la formarea nivelului ratei anuale a inflaţiei, conform scenariului de bază, au avut-o produsele alimentare, datorită majorării preţurilor produselor alimentare pe pieţele internaţionale comparativ cu scenariul de bază din cadrul Raportului asupra inflaţiei nr. 4, 2013. De asemenea, majorarea prognozei la respectiva componenta IPC este cauzată şi de un ritm mai mare decât a fost prognozat pentru trimestrul IV, 2013. Abaterea a fost determinată, în cea mai mare parte, de temperaturile  mai reci decât valorile normale, consemnate în prima jumătate a lunii octombrie, fapt ce a influenţat negativ procesul de colectare, păstrare şi comercializare a legumelor şi a cartofilor.
Contribuţia inflaţiei de bază la rata anuală a inflaţiei este inferioară celei înregistrate în cadrul raportului precedent. Diminuarea prognozei la componenta respectivă a IPC s-a produs ca rezultat al unei cereri agregate negative pentru următoarele opt trimestre.
Deviaţia PIB, conform rundei actuale de prognoză, este anticipată a fi negativă pentru tot orizontul de prognoză. Astfel, conform scenariului de bază, începând cu primul trimestru al anului curent deviaţia PIB îşi va schimba semnul, diminuându-se până în trimestrul III, 2014. În a doua jumătate a orizontului de prognoză cererea agregată va înregistra valori apropiate nivelului său potenţial. Plasarea activităţii economice sub nivel pe termen lung va determina presiuni dezinflaţioniste.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).