• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.10.2016

Raport asupra inflației nr. 4, 2016Raport asupra inflației nr.4, octombrie 2016

Prezentarea

Discursul

 

Sumar

 

Evoluția inflației

În trimestrul III 2016, rata anuală a inflației a constituit 4.5 la sută, fiind cu 3.4 puncte procentuale inferioară celei din trimestrul precedent. În luna septembrie 2016, inflația s-a diminuat până la valoarea de 3.0 la sută. În acest fel, după ce, în luna august, a intrat în intervalul de 5.0 la sută ±1.5 puncte procentuale stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu, inflația anuală s-a situat, la sfârșitul trimestrului III, sub limita inferioară a acestui interval. Diminuarea ratei anuale a inflației în perioada de referință s-a datorat preponderent cererii interne modeste, efectului unei perioade de bază înalte asociat deprecierii monedei naționale din anul precedent, precum și disipării treptate a impactului majorării tarifului la energia electrică din luna iulie 2015. Rata anuală a inflației de bază a fost superioară inflației totale. Inflația de bază, în mod similar, a cunoscut o traiectorie descendentă pe parcursul trimestrului III 2016, diminuându-se de la 9.3 la sută în luna iunie până la 6.7 la sută în luna septembrie. În luna septembrie 2016, rata anuală a prețurilor la produsele alimentare s-a temperat până la 4.6 la sută, iar prețurile la serviciile reglementate și la combustibili s-au contractat cu 2.0 și, respectiv, cu 1.8 la sută comparativ cu cele din luna septembrie 2015. Valoarea medie efectivă a inflației pentru trimestrul III 2016 a fost ușor inferioară valorii anticipate în cadrul rundei de prognozare aferente Raportului asupra inflației nr. 3, 2016.

 

Mediul extern

Al doilea semestru al anului 2016 a început cu stabilizarea tendințelor macroeconomice pe plan internațional. Volatilitatea pasivă a principalilor indicatori economici internaționali denotă lipsa de noi riscuri și incertitudini macroeconomice proeminente. Totodată, la nivel mondial situația economică se menține precară, creșterea economică fiind sub media ultimilor ani. În lipsa unor riscuri și/sau stimuli externi, majoritatea economiilor s-au reorientat spre promovarea politicilor interne de stimulare a creșterii economice. Atestarea în ultimele luni a unei tendințe de creștere ușoară a nivelului inflației în zona euro reprezintă un prim semnal al eficienței politicii monetare de stimulare cantitativă a Băncii Centrale Europene. Totuși, incertitudinile aferente Brexit și riscurile la adresa sistemului financiar din zona euro sunt două premise pentru menținerea programului de relaxare cantitativă a BCE pe o perioadă îndelungată. Economia Federației Ruse s-a stabilizat, în condițiile în care nu au apărut noi riscuri externe. De asemenea, la sfârșitul lunii septembrie, țările membre OPEC au reușit să ajungă la un consens privind reducerea producției de petrol, ceea ce a contribuit la consolidarea prețului petrolului în proximitatea valorii de 50 dolari SUA/baril.

 

Evoluții ale activitații economice

În trimestrul II 2016, PIB a înregistrat o creștere de 1.8 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2015, dinamica anuală a activității economice fiind superioară celei de la începutul anului curent. Totuși, creșterea economică în prima jumătate a anului a fost una modestă, situându-se sub nivelul său potențial. Evoluția pozitivă a PIB, în trimestrul II 2016, s-a datorat atât cererii interne, cât și contribuției pozitive din partea exporturilor. Astfel, în trimestrul II 2016, consumul gospodăriilor populației s-a majorat cu 2.2 la sută. Cu toate acestea, dinamica consumului populației este nesemnificativă. În același timp, contribuția pozitivă din partea investițiilor la dinamica PIB s-a datorat doar impactului favorabil aferent componentei variația stocurilor, în condițiile în care formarea brută de capital fix a înregistrat o contractare de 9.4 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent. Aceste evoluții reflectă scăderea în termeni reali a venitului disponibil al populației, dar și incertitudinea sporită cu privire la evoluția ulterioară a economiei, care persistă atât în mediul agenților economici, cât și al populației. Consumul final al administrației publice, în trimestrul II 2016, s-a diminuat cu 0.8 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent. După contractarea de la începutul anului curent, în trimestrul II 2016, exporturile, alături de subcomponentele cererii interne, au susținut creșterea PIB, astfel majorându-se cu 3.0 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent, în condițiile unei recolte mai bune în perioada de referință. Dinamica activității economice, în trimestrul II 2016, a fost atenuată semnificativ de majorarea importurilor cu 4.3 la sută comparativ cu trimestrul II 2015. Pe categorii de resurse, evoluții pozitive au fost semnalate în toate sectoarele principale ale economiei naționale, cu excepția construcțiilor și a sectorului public.

 

Promovarea politicii monetare

Pe parcursul trimestrului III 2016 au avut loc patru ședințe ale Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la deciziile de politică monetară. Ca urmare a evaluării balanței riscurilor interne și externe, cărora ar putea fi supusă economia Republicii Moldova, și a perspectivelor inflației pe termen scurt și mediu, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, la ședința din 4 iulie 2016, a hotărât să reducă rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară cu 3.0 puncte procentuale, de la 13.0 (nivel stabilit la ședința din 26 mai 2016) până la 10.0 la sută anual. Ulterior, la ședințele din 8 august 2016 și 25 august 2016 au fost adoptate decizii de menținere a ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară la nivelul de 10.0 la sută anual, iar la ședința din 29 septembrie 2016 rata de bază a fost micșorată cu 0.5 puncte procentuale, până la 9.5 la sută anual.

În trimestrul III 2016, dinamica agregatelor monetare a fost una pozitivă, media trimestrială în termeni anuali constituind 11.9 la sută pentru M2 (cu 7.1 puncte procentuale peste nivelul din trimestrul II 2016) și 4.7 la sută pentru M3 (cu 3.8 puncte procentuale mai mult față de creșterea din trimestrul precedent).

Urmând tendința descendentă a ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară a Băncii Naționale a Moldovei, ratele medii ale dobânzilor la depozitele în sold și-au continuat trendul descrescător și ca urmare au consemnat un declin temperat și ratele medii la creditele acordate de către sistemul bancar.

În perioada de referință, față de trimestrul II 2016, ratele medii anuale ale dobânzilor aferente soldului creditelor s-au diminuat cu 0.71 puncte procentuale la creditele în moneda națională și cu 0.26 puncte procentuale la creditele în valută străină, înregistrând valori de 12.89 la sută și 6.16 la sută respectiv. Rata medie a dobânzii pentru depozitele în lei atrase pe parcursul trimestrului III 2016 a constituit 10.98 la sută, în descreștere cu 3.95 puncte procentuale față de trimestrul precedent. Rata dobânzii pentru plasamentele în valută străină a constituit în medie 2.08 la sută, inferioară celei din trimestrul II 2016 cu 0.03 puncte procentuale.

 

Prognoza inflației pe termen mediu

În runda curentă de prognoză se anticipează în continuare că deviația PIB va fi negativă pe întreaga perioadă de prognoză și va atinge valoarea minimă în trimestrul I 2017, după care, până la sfârșitul orizontului de prognoză, va înregistra o recuperare lentă, continuând să rămână în palierul negativ. Prin urmare, plasarea activității economice sub nivelul său de echilibru, pe termen mediu, va determina presiuni dezinflaționiste sporite din partea cererii agregate.

Rata anuală a inflației va avea o traiectorie ascendentă în prima parte a perioadei de prognoză și descendentă în a doua parte. Rata anuală a inflației, pentru primele două trimestre de prognoză, se va plasa sub limita inferioară a intervalului de variație al țintei inflației. Ulterior, va reveni și se va menține în cadrul acestuia până în trimestrul II 2018. După care va coborî sub limita inferioară a intervalului de variație al țintei în trimestrul IV 2016, inflația va accelera și va înregistra nivelul maxim în trimestrul IV 2017. Ulterior, inflația va coborî până la sfârșitul perioadei de prognoză și se va situa sub interval, la nivelul de 3.2 la sută. Rata medie anuală a inflației va înregistra în anul curent nivelul de 6.3 la sută, iar în anul viitor nivelul de 4.6 la sută.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).