• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2017

Evoluţia indicatorilor monetari în luna septembrie 2017În luna septembrie 2017, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat cu 1736.3 mil. lei (4.8 la sută) față de luna precedentă și a constituit 38058.2 mil. lei. Creșterea bazei monetare a fost determinată de majorarea contrapartidelor acesteia: activele externe nete au crescut cu 1631.2 mil. lei (4.2 la sută) și activele interne nete - 105.1 mil. lei ( 3.9 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.a crescut cu 225.5 mil. lei sau cu 0.5 la sută față de luna august 2017 și a constituit 49468.7 mil. lei, majorându-se cu 9.0 la sută față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a micșorat în luna de referință cu 15.4 mil. lei (0.02 la sută), fiind cu 7.4 puncte procentuale superioară celei din luna septembrie 2016.

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că micșorarea acesteia pe parcursul lunii septembrie 2017 a fost determinată de scăderea soldului total al depozitelor cu 104.9 mil. lei, în timp ce agregatul monetar Bani în circulaţie (M0)Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei. a crescut cu 89.5 mil. lei (diagrama 1).

Diagrama 1. Agregatul monetar M3

De menționat că, agregatele monetare Bani în circulație (M0) și Masa monetară (M1)Masa monetară M1 include banii în circulație  și depozitele  la vedere în lei moldovenești ale rezidenților. au crescut față de luna septembrie a anului precedent cu 8.2 și 15.7 puncte procentuale, respectiv.

Soldul depozitelor în moneda națională  s-a majorat cu 136.0 mil. lei și a constituit 31185.2 mil. lei, reprezentând o pondere de 55.2 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) s-a diminuat cu 240.9 mil. lei, până la nivelul de 25266.5 mil. lei, având o pondere de 44.8 la sută (diagrama 2).

Diagrama 2. Dinamica depozitelorDepozitele sunt structurate  pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

Micșorarea masei monetare M3, pe parcursul perioadei de referință, din perspectivă contrapartidelor sale a fost determinată de scăderea activelor interne neteSe calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor. Activele interne includ: creditele acordate rezidenţilor; titlurile de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiunile deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M(3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozitele; titlurile de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capitalul şi rezervele.
 ale sistemului bancar cu 1329.8 mil. lei (15.2 la sută), în timp ce activele externe neteSe calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe. Activele externe includ: depozitele plasate la nerezidenţi; creditele acordate nerezidenţilor; titlurile de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiunile deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: tipurile de obligațiuni ale autorităților monetare și ale băncilor față de nerezidenți: depozitele, titlurile de creanță, creditele și împrumuturile de la FMI , obligațiunile pentru DST distribuite și alte obligațiuni.
    au crescut cu 1314.4 mil. lei (2.0 la sută).

Soldul cererilor față de economie Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv dobânda calculată la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova. în luna septembrie 2017 s-a diminuat cu 214.9 mil. lei (0.6 la sută) din contul diminuării cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) cu 284.3 mil. lei (1.7 la sută), în același timp cererile în moneda națională au crescut cu 69.4 mil. lei (0.3 la sută) (diagrama 3)..

Diagrama 3. Dinamica cererilor față de economie

De menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut  pe parcursul perioadei de referință cu 3.3 mil. USD.

Evoluția negativă a soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influențată de scăderea tuturor componentelor, și anume: soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat - cu 219.4 mil. lei (1.5 la sută),  cel al cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public - cu 24.9 mil. lei (4.3 la sută), soldul cererilor față de mediul financiar nebancar și cel al cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) - cu 32.9 mil. lei (4.0 la sută) și cu 7.1 mil. lei (2.9 la sută), respectiv.

Totodată, majorarea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat  și a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 39.3 mil. lei (0.3 la sută) și cu 111.2 mil. lei (1.4 la sută), respectiv.

În același timp, soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public și cel al cererilor față de  mediul financiar nebancar au scăzut cu 77.1 mil. lei (7.4 la sută)  și cu 4.0 mil. lei (0.6 la sută), respectiv.

 


* modificarea față de perioada similară anului precedent.

 

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: