Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.07.2013

Situaţia financiară a băncilor licenţiate în semestrul I, 2013Pe parcursul semestrului I al anului 2013, sectorul bancar din Republica Moldova a consemnat următoarele tendinţe:

La situaţia din 30.06.2013, capitalul de gradul I a marcat o creştere de 6.6 la sută pînă la 7364.5 mil. lei. Această evoluţie a fost determinată, în mare măsură, de obţinerea profitului pe sector în prima jumătate a anului şi emisiunea de acţiuni la o bancă. Capitalul de gradul I înregistrat reflectă un nivel de consolidare a băncilor licenţiate ce permite acoperirea eventualelor pierderi, fără prejudicierea siguranţei financiare. La 30.06.2013, toate băncile, cu excepţia uneia, dispuneau de un capital de gradul I corespunzător capitalului minim necesar (norma ≥ 200 mil. lei).

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor licenţiate la 30.06.2013 a constituit 75.1 la sută, fiind cu 3.4 p.p. mai mare comparativ cu finele anului 2012. Dinamica s-a datorat majorării investiţiilor acţionarilor nerezidenţi în capitalul social cu 15.5 la sută şi micşorării investiţiilor acţionarilor autohtoni cu 3.2 la sută.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sector, deşi în scădere cu 1.0 p.p., se menţine în continuare la un nivel înalt - 23.3 la sută (normativul ≥ 16 la sută). Timp de mai mulţi ani, aceasta vădeşte existenţa în bănci a unui potenţial de creditare în condiţii de stabilitate financiară.

La situaţia din 30.06.2013, activele au totalizat 63516.2 mil. lei sau cu 9.2 la sută mai mult faţă de finele anului 2012 şi indică o tendinţă persistentă de extindere a activităţii bancare. În structura activelor pe parcursul semestrului I al anului 2013 s-au majorat (în ordine descrescătoare): împrumuturile şi creanţele - cu 9.2 la sută pînă la 39,557.7 mil. lei, numerarul şi echivalentele de numerar - cu 13.4 la sută pînă la 16,288.8 mil. lei, imobilizările corporale – cu 16.4 la sută pînă la 1,973.5 mil. lei, activele financiare deţinute pentru tranzacţionare – cu 104.8 la sută pînă la 379.3 mil. lei, activele financiare disponibile pentru vînzare – cu 29.8 la sută pînă la 442.5 mil. lei, creanţele privind impozitele – cu 16.8 la sută pînă la 121.5 mil. lei.

Concomitent, s-au micşorat: alte active - cu 30.6 la sută pînă la 603.1 mil. lei, activele imobilizate şi grupurile destinate cedării, clasificate drept deţinute pentru vînzare - cu 29.5 la sută pînă la 512.7 mil. lei, investiţiile păstrate pînă la scadenţă – cu 0.5 la sută pînă la 3,390.8 mil. lei; imobilizările necorporale – cu 2.3 la sută pînă la 246.3 mil. lei.

La situaţia din 30.06.2013 soldul creditelor, conform rapoartelor prudenţiale la 30.06.2013, a însumat 37756.6 mil. lei sau cu 7.9 la sută mai mult şi redă o dinamizare a procesului de creditare. De asemenea, s-a îmbunătăţit calitatea portofoliului, creditele neperformante în valoare absolută constituind la această dată 4790.7 mil. lei sau cu 5.6 la sută mai puţin faţă de începutul anului. Ponderea creditelor neperformante nete în capitalul normativ total s-a redus cu 7.5 p.p pînă la 18.4 la sută la 30.06.2013 şi exprimă reducerea riscurilor pierderilor de capital.

Volumul total al creditelor noi acordate în semestrul I, 2013 s-a situat pe un trend de creştere cu 2.7 la sută faţă de perioada similară a anului precedent şi a totalizat 13397.0 mil. lei. Respectiv, volumul total al depozitelor noi atrase la termen a constituit 16073.1 mil. lei sau mai puţin cu 20.4 la sută.

Suma celor mai mari zece datorii nete la credite, un indicator important în determinarea stabilităţii financiare a băncilor, a înregistrat 23.4 la sută din creditele nete pe sector (limita maximă - 30 la sută din totalul creditelor nete).

La situaţia din 30.06.2013, profitul băncilor licenţiate a fost de 488.8 mil. lei, inclusiv în luna iunie 2013 – 28.9 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent acesta s-a micşorat cu 5.4 la sută din contul majorării cheltuielilor legate de dobînzi cu 20.8 la sută şi al micşorării veniturilor neaferente dobînzii cu 4.3 la sută.

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului la 30.06.2013 au reprezentat respectiv 1.6 la sută şi 9.3 la sută, fiind în creştere comparativ cu 31.12.2012 cu 0.8 p.p. şi 5.0 p.p. respectiv.

Valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung pe sector (principiul I al lichidităţii) (active cu termenul de rambursare mai mare de doi ani/resurse financiare cu termenul potenţial de retragere mai mare de doi ani ≤ 1) a constituit 0.8. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) (active lichide, exprimate în numerar, depozite la BNM, valori mobiliare lichide, credite interbancare nete cu termenul de pînă la o lună / total active × 100% ≥ 20 la sută) a înregistrat 31.2 la sută. Valorile respective ale indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate pentru susţinerea plăţilor aferente obligaţiunilor şi determină soliditatea băncilor în cazul eventualelor şocuri externe.

Soldul depozitelor, conform rapoartelor prudenţiale la 30.06.2013, a sporit în prima jumătate de an cu 9.7 la sută pînă la 43613.3 mil. lei. În special, depozitele persoanelor fizice s-au majorat cu 6.7 la sută pînă la 27189.5 mil. lei şi reflectă credibilitatea sectorului bancar.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).