• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
25.10.2016

Situaţia financiară a sectorului bancar în 9 luni ale anului 2016Banca Națională, pentru asigurarea unei structuri de proprietate transparente,  efectuează evaluări ale calității acționariatului  în bănci.  Pe parcursul perioadei de referință  activele au înregistrat o creștere, băncile sunt destul de bine capitalizate, însă se confruntă cu unele probleme legate de nivelul creditelor neperformante, menținându – se tendința de diminuare a activității de creditare.

La 30.09.2016, în Republica Moldova funcţionau 11 bănci licenţiate de Banca Naţională a Moldovei (BNM), inclusiv 4 sucursale ale băncilor şi grupurilor străine.

 

Acțiunile Băncii Naționale a Moldovei privind  băncile aflate sub supraveghere intensivă (specială)

Urmare a constatării unor indici ce țin de structura netransparentă a acționarilor și angajarea în operațiuni de creditare cu risc sporit, Banca Națională a Moldovei,   în conformitate cu prevederile Legii instituțiilor financiare,  a instituit la 11.06.2015 procedura de supraveghere specială asupra 3 bănci (BC „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A., BC „Moldindconbank” S.A. și B.C. „VICTORIABANK” S.A., ce dețin în total 64.7 la sută din activele sectorului bancar). În legătură cu modificările recente în legislație, supravegherea specială a fost substituită cu supravegherea intensivă până la soluționarea problemelor existente în aceste bănci. Pentru fiecare din băncile menționate, Banca Națională a creat comisii de supraveghere care analizează situația financiară, tranzacțiile, agenda organelor de conducere, participă la ședințele acestora, emite recomandări referitor la activitatea acestor bănci.

BNM a prescris băncilor vizate efectuarea unui studiu de diagnostic de către o companie de audit specializată în acest sens. Urmare rezultatelor studiilor de diagnostic, Banca Naţională a Moldovei a adoptat decizii privind prescrierea întocmirii Planurilor de acțiuni de remediere BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. și B.C. „VICTORIABANK” S.A., cerând înlăturarea tuturor neajunsurilor identificate în aceste studii până la sfârșitul anului 2016.

În luna august 2016, cele două bănci nominalizate au prezentat Băncii Naționale Planurile de acțiuni de remediere, care au fost examinate și avizate pozitiv de BNM. Băncile urmează să întreprindă măsuri în vederea îmbunătățirii domeniilor de bază ale activității, și anume: monitorizarea acționarilor și a persoanelor afiliate băncii, guvernanța corporativă, activitatea de creditare, managementul riscurilor, domeniul prevenirii spălării banilor și altele. Băncile vor  raporta lunar la BNM cu privire la realizarea planurilor de acțiuni de remediere. Primele rapoarte prezentate de bănci privind gradul de  îndeplinire a planurilor de acțiuni  au fost evaluate de BNM, cu expunerea unor  comentarii pentru îmbunătățirea acestora. 

De asemenea, în vederea asigurării transparenței acționarilor, Banca Națională monitorizează permanent respectarea de către acționari a exigențelor de calitate prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Astfel, în martie 2016, Banca Națională a Moldovei a constatat că un grup de acționari ai BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.  au acționat concertat și au achiziționat o cotă substanțială în capitalul social al băncii în mărime de 39.58 la sută, fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale. Respectiv, în conformitate cu prevederile art.15, alin. (2) din Legea instituțiilor financiare, Banca Națională a suspendat drepturile aferente acțiunilor deținute de către acționarii menționați, informându-i   despre incidența prevederilor legii vizate, precum și despre obligația  de a înstrăina, în termen de 3 luni de la data constatării acțiunii concertate,  acțiunile achiziționate cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare. Ca rezultat, termenul de 3 luni a expirat, iar acționarii  nu au înstrăinat acțiunile. Conform prevederilor legii menționate, organul executiv al BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. a anulat acțiunile respective și a emis altele noi, pachet unic de acțiuni, care sunt expuse la vânzare la Bursa de Valori a Moldovei până la 26.12.2016. Banca Națională informează că acțiunile expuse la vânzare prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei vor fi achiziționate doar de achizitorii potențiali care au obținut permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale.

Prin decizia din 20 octombrie 2016, BNM a constatat că un grup de persoane  acționând concertat în raport cu BC „Moldindconbank” S.A. au  achiziționat și dețin o cotă substanțială în capitalul social al băncii, în mărime de 63.89 la sută, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, încălcând astfel prevederile Legii instituțiilor financiare. Ca urmare, exercițiul unor drepturi ale acestor acționari a fost suspendat din data de 20 octombrie 2016. Conform prevederilor Legii instituțiilor financiare, acționarii  urmează să înstrăineze în termen de 3 luni  acțiunile aferente cotei substanțiale achiziționate fără permisiunea prealabilă a Băncii Naționale. 

Ulterior, Banca Națională a suspendat din 20 octombrie 2016 mandatele unor membri ai organelor de conducere ale BC „Moldindconbank” S.A. și a desemnat un administrator temporar cu competențele Consiliului și ale președintelui Comitetului de conducere al băncii.

În vederea restabilirii guvernanței corporative și completării Consiliului de Administrație al B.C. „VICTORIABANK” S.A., BNM a solicitat organizarea adunării generale extraordinare  a acționarilor și urgentarea depunerii dosarelor candidaților . Astfel, Banca Națională a confirmat 2 persoane pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de Administrație, astfel consiliu  devenind funcțional, iar la 14.10.2016  s – a desfășurat prima ședința a Consiliului de Administrație în noua componență.

 

Situația financiară a sectorului bancar și conformarea cu reglementările prudențiale

În perioada de referință,  situația din sectorul bancar, reflectată în baza rapoartelor  prezentate de către băncile licențiate conform legislației în vigoare, a înregistrat următoarele tendințe:

Activele totale au constituit 72.7 mlrd. lei,  majorîndu-se comparativ cu finele anului precedent cu 5.7 la sută (3.9 mlrd. lei).

La 30.09.2016, portofoliul de credite brut a constituit 50 la sută în totalul activelor sau 36.3 mlrd. lei,  micșorându-se pe parcursul a 9 luni ale anului 2016 cu 4.8 la sută. De asemenea, s-a redus  și volumul total al creditelor noi acordate  cu 12.3 la sută faţă de perioada similară a anului precedent. Micșorarea  este cauzată de situația economică din țară, de lipsa cererii la credite, precum și de rata medie a dobânzii înaltă la credite. Astfel, băncile au majorat investițiile  în  valori mobiliare (certificatele Băncii Naționale și valorile mobiliare de stat) de 2 ori, constituind 13.9 la sută din totalul activelor.

Restul activelor, care constituie 36 la sută, băncile le dețin în conturile deschise la Banca Națională, în alte bănci, în numerar ș.a.

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2016, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor a crescut cu 5.8 p.p. față de finele anului precedent,  constituind pe sector 15.8 la sută la 30.09.2016. Indicatorul menționat variază de la o bancă la alta, valoarea cea mai mare alcătuind 32.9 la sută. Cele mai mari dinamici ascendente a creditelor neperformante au fost înregistrate de băncile aflate sub supraveghere intensivă (specială), inclusiv ca urmare a cerințelor emise de către Banca Națională a Moldovei privind reclasificarea creditelor, pornind de la  abordarea prudențială aplicată de BNM. De menționat că majoritatea creditelor reclasificate au fost acordate anterior instituirii de către BNM a supravegherii intensive (speciale).

Conform rapoartelor prezentate la situația din 30.09.2016, s-a constatat că BC „Moldindconbank” S.A. și BC „Victoriabank” S.A. încalcă limita maximă de 15 la sută stabilită în actele normative ale BNM cu privire la expunerea maximală. Banca Națională a solicitat întreprinderea măsurilor în scopul conformării indicatorului respectiv cu cerințele legislației în vigoare în termene restrânse.

Nivelul înalt al indicatorului suficienței capitalului ponderat la risc a permis băncilor absorbirea pierderilor legate de înrăutățirea calității creditelor. În același timp, există riscul că în unele bănci capitalul poate fi insuficient pentru acoperirea potențialelor pierderi în cazul deteriorării în continuare a calității activelor.  BNM va solicita băncilor revizuirea politicilor și strategiilor în vederea reducerii nivelului creditelor neperformante și fortificarea capitalului.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc a constituit 28.7 la sută, în creștere cu 2.4 p.p. comparativ cu finele anului precedent, indicator   respectat de  toate băncile (limita pentru fiecare bancă ≥16 la sută), variind între 21.6 la sută și 139.7 la sută.

Capitalul de gradul I a constituit 9.2 mlrd. lei și pe parcursul a 9 luni ale anului 2016 a înregistrat o creștere de 1.7 la sută (0.2 mlrd. lei). Creșterea capitalului de gradul I a fost generată  în principal de obținerea profitului în valoare  de 1.4 mlrd. lei. Totodată, mărimea capitalului a fost influențată negativ de reclasificarea creditelor (majorarea mărimii calculate dar nerezervate a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamentele condiționale cu 51.7 la sută sau 0.9 mlrd. lei). De asemenea,  a fost înregistrată micșorarea capitalului cu 50 mil. lei, ca urmare a achiziționării de către o bancă (“FinComBank” S.A.) a acțiunilor sale.

La 30.09.2016, profitul aferent exercițiului a însumat 1.4 mlrd. lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, profitul s-a majorat cu 2.1 la sută, în cea mai mare parte, din contul majorării veniturilor din dobânzi cu 26.8 la sută. Concomitent, veniturile neaferente dobânzilor s-au micșorat cu 6.7 la sută.

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului la 30.09.2016 au constituit 2.5 la sută şi respectiv 15.0 la sută (în creştere cu 0.8 şi 4.8 p.p. respectiv).

Băncile au menținut indicatorii lichidității la un nivel înalt. Astfel, valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung (principiul I al lichidităţii) a constituit 0.7, fiind la același nivel cu finele anului precedent. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) s-a majorat cu 5.5 p.p., constituind 47.2 la sută. E de menționat că cea mai mare creștere în structura activelor lichide pe parcursul a 9 luni ale anului 2016 a fost înregistrată la valorile mobiliare lichide,  cu 107.3 la sută.

Soldul depozitelor, conform rapoartelor prudenţiale la 30.09.2016, a crescut cu 8.1 la sută în  perioada de referință, constituind 54.3 mlrd. lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 68.9 la sută din total depozite, depozitele persoanelor juridice – 30.8 la sută și depozitele băncilor – 0.3 la sută). Cel mai mare impact asupra majorării depozitelor au avut-o depozitele persoanelor fizice care au crescut cu 2.4 mlrd. lei (6.8 la sută), iar depozitele persoanelor juridice au crescut cu 1.7 mlrd. lei (11.4 la sută).

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).